Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 75-98. szám)

1935-04-07 / 80. szám

(Trianon 15.) 1935 április hó 7. 5 oldal. A ref. tanítónőképző keddi mű­soros estje a VárosiSzinházban Több izben |megemlékeztünk arról a nagyszabású műsoros est­ről, amelyet a Kálvineum ref. tanítónő képzője rendez. A műsort, mint irtuk, Vietórisz József dr c. főigazgató prológja vezeti be, majd a következőképen alakul a gazdag programm: Prológ. Irta Dr. Vietórisz József c. főigazgató. Elmondja ifj, Szesz­tay András III. o. gyak. iskolai tanuló. 1. Ady Endre : Intés az őrizők­höz. Előadja az intézet szavaló­kórusa Porzsolt István tanár ve­zetésével. 2. Balett-jelenet. Előadják : Ján­váry Sára IV. é. tnk„ Jakó Baba, Hall Éva, Helmeczy Bibi, Kiss Baba, Korányi Mária, Nagy Ka­tica, Meggyesi Natália, Tompa Duci gyak. el. isk. növendékek. 3. a) Farkas Ödön : Naplemente, b) Vikár Sándor: Hadnagy uram. Énekli az intézet énekkara. Vezényel Vikár Sándor tanár. 4. Ritmikus torna. [Bemutatják: Faragó Jusztina, Fodor Ilona, Kárászy Márta, Szentmihály Ilo­na V. éves, Erdélyi Katalin, Ján­váry Sára, Járossy Katalin, Kollár Johanna, Naményi Gizella, Por­zsolt Márta IV. éves, Baráth Iza­bella, Csipkés Klára, Dávid Lujza, Pál Mária III. éves, Kása Judit, Sarkady Katalin II. éves növen­dékek. Összeállította és betaní­totta Arany Irma tanárnő. 5. Mécs László: A mindenség balladája. Előadja az intézet sza­valókórusa. 6. Liszt XIV. Magyar Rapszó­diájára táncol Faragó ÜJusztina V. é. növendék. (Szünet.) 7. Dr. Kovács Géza: Halhatat­lan magyar múzsák. I. kép. Lo­sonczy Anna: Berényi Lili V. é. Balassa Bálint: (Kalmár Ilona V. é. II, kép, Lilla: Keresztessy Éva V. é. Vajdáné: Molnár Aranka V. é. Bédyné: Nagy Anna V. é. Csokonay: Osváth Ágnes V. é. III. kép. Szegedy Róza: Fe­renczy Anna V. é., Rosty Jolán: Borbély Sára V. é., Kisfaludy Te­réz : Mátis Etelka III. é., Medina Mária: Faragó Jusztina V. é. IV. kép. Szendrey Júlia: Sán­dor Magda V. é. V. kép. Rózsafán termettél... Menyasszony Kiss Adél III. é., Vőlegény Molnár Éva II. é„ Öröm­anya Péter Margit IV. é., Öröm­apa M. Kovács Piroska V. é., Násznagy Birtha Zsuzsánna V. é., Vőfély Járossy Nóra V. é„ Sógor Fekete Gizella V. é., Nyoszolyó­asszony Szomolnoky Mária IV. é. Leányok: Fodor Ilona V. é„ Sti­ma Márta V. é., Varga Etelka V. é., Szentmihályi Ilona V. é., Kol­lár Johanna IV. é., Naményi Gi­zella IV. é., Dávid Lujza III. é., Pál Mária III. é. és Csergő Edit II. é. növeadékek.. Az egyes színeket ismerteti: Toldy Margit V. é. növendék. A műsoron előforduló táncokat Kálmán Éva tánctanárnő tanította be. Az I. képben tárogatón játszik Káposzta Pál joghallgató. Rákóczi ünnepély a Kiosz székházban A KIOSz kötelékében tömörült nyíregyházi iparosok és ifjak áp­prilis 8-án, este 8 órakor emlék­ünnepélyt rendeznek II. Rákóczi Ferenc halálának 200 éves évfor­dulóján. Az ünnepélyen az em­lékbeszédet Aradvári Béla áll. ta­nítóképző intézeti tanár mondja. Arany György ev. tanító saját szerzeményű melodrámáját mu­tatja be az ünnepélyen, Garay Ferenc, az ifjúsági csoport tagja pedig költeményt szaval. Az ünnepélyre a Kiosz ezen az uton hivja meg a város polgár­ságát. Az ünnepélyt a székház nagytermében tartják meg. Itt a tavasz! Hazai és külföldi tavaszi újdonságok Kabát, kosztüm és ruhaszövetek Hazai és angol gyártmányú férfíszövetek Selyem különlegességek ruhákra és blousokra Mosóselymek, zefírek, ruhavásznak Pulloverek, selyemnadrágok, harisnyák nagy választékban érkeztek s a legol­csóbb áron szerezhetők be Ungár Lipót áruházában Nyíregyháza, Luther-utca 4. szám. GAZDÁK figyelmébe! Árjegyzék kivonat: 1 kg. 1 kg. 1 kg. 1 liter petróleum ... 1 kg. karbolineum ... 1 kg. kátrány 1 kg. halzsir 1 kg. gépolajvékony... 1 kg. gépolaj Ve-OS .. 1 kg. motorolaj traktorolaj hengerolaj gépzsir nebíZÉk­mentet 1 tefcercs fedéllemez 10 m. 200-as 1 kg. kocsikenőcs siroa Taoy Mtnuú ... 1 kg. bőrzsir 1 kQ ÓS dobozban 1 kanna bőrfeketitő olaj cca 7z kQ. ... 1 kg. takarmány mész darabos Takarmány mész (porított) csal 100 kg. vétele esetén 1 kg. raffia JP —•26 —•34 í —•24 —•78 —•46 —.68 1'08 -'98 —•76 —'68 5.55 —•40 1-30 1'08 -•10 4-50 1-58 i kg. rézgáüc tegolcsóbb naii áron 1 kg. káliszappan per­metesísbez ... —"48 1 kg. kénpor —-40 Növényvédelmi szerek: 1 kg. Arzola 1 kQ-0S CSO­maoolás 3 41 1 kg. Sulfarol 1 kQ-OS csomaiiolás ... 3-59 1 kg. Tutokil 1 kü-05 csomaoolás ... 2'52 1 kg. vaslakk elsőrendű —98 1 kg. olajfesték fehér V. szürke 1-20 1 kg. olajfesték színes, nem küldnleoes színek i — (az olajfestékek edény nélkül értendő) 1 kg. Paula zománc­lakk fehér ... 1'60 Az összes növényvédelmi szerek kaphatók! IZSÁK JÓZSEF* t. VEGYÉSZETI GYÁR Magyarország legnagyobb festékkereskedelmi vállata. Központja: BUDAPEST, V., Pozsonyi-út 63. 27, sz. fiók Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-u. 5. Telefon 57. Kilőtte a vadász a hajtó szemét Melczer László ónodi földbir­tokos 1933. október 12-én töb­bedmagával hajtóvadászatot ren­dezett. Egy kukoricásban fogolyra vadásztak. Holló János 12 éves gyerek előtt felrepült egy fogoly. Melczer célbavette és lőtt, de olyan szerencsétlenől, hogy egy srét a Holló János szemébe ment és ezzel elvesztette örök időre a szemevilágát. Súlyos testisértés miatt indult meg Melczer László ellen az eljárás, akit a törvény­szék 200 pengő pénzbüntetésre ítélt. Felebbezés folytán az ítélő tábla Dr. Várady tanácsa helyben­hagyta az elsőfokú Ítéletet. A védő felebbezett. — Nagy nyomora miatt fel­akasztotta magát. Zalai József 66 éves álmosdi földmives 4-én, az istálló mestergerendájára fel­akasztotta magát. Zalai nagy nyo­mora miatt vált meg az élettől. Megsebesítettek egy garázda elmebeteget A csabai sertéshizlaló telepen este észrevették a munkások, hogy valaki feszegeti az aklok ajtaját, Riasztó lövést adtak le és a tolvajt űzőbe vették, majd el is fogták. — Kitűnt, hogy Gyebrovszki András 45 éves el­mebeteg. Az elmebajost a srétes riasztólövések súlyosan meg­sebesítették, ugy, hogy beszál­lították a kórházba. Bokor­rózsa 10 db saját választásom szerint 3.- P Újfajták darabja 60 fillér. HŐSEK kertészeti telepe, Szegfü-u. 5. Telefon 547. j MINDEN HÖLG Y ^l g^Z%hT toíba n IGAZÁN OLCSÓN , ha a Párisi Kalapházban j | vásárolja, ahel teveszőr raglánok, börberi trenckottok, fröcsös fekete és színes kabátok, valamint esőköpenyek legnagyobb t választékban vannak. Jókai-utca 1. szám. I—,— ••—••J

Next

/
Oldalképek
Tartalom