Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 75-98. szám)

1935-04-11 / 83. szám

6. oldal (Trianon 15.) 1935 április hó 11. Versenytárgyalási hirdetés A nyíregyházi m. kir. állami tanitóképzö-intézet növendékei, szolgaszemélyzete és tisztviselői részére 1935. julius 1-től 1936. junius 30-ig szükséges: 1. Tej- és tejtermékre (kb. napi 30 liter), 2. kenyér és süteményre (kb. napi 150 sütemény és 25 kg. kenyér), 3. hus és hentesárukra (kb. heti 80—120 kg. hus és 15—20 kg. zsir), 4. füszernemüekre, 5. takarítási és mosási anya­gokra, 6. tüzelőanyagra (500 q 2 éves vágású, hazai származású dorong­fa, tölgy, cser, bükk, akác vagy nyárfa. Kb. 1000 q magyar szén). Csak szabályszerűen kiállított, aláirt, pecséttel lezárt, sértetlen borítékban elhelyezett és közvet­lenül vagy a posta utján bér­mentve benyújtott ajánlatok vétet­nek tárgyalás alá. A boríték: „Ajánlat a nyíregy­házi állami tanitóképző-intézet 1935—1936. évi tej, kenyér stb. szállítására" felírással látandó el. Az ajánlatokat [folyó évi május hó 3-án déli 12 óráig kell be­nyújtani az intézet igazgatósá­gához. A versenytárgyalás ideje folyó évi május hó 4-én d. e. 12 óra, helye: az fintézet 'igazgatói iro­dája. A tárgyaláson [az ajánlat­tevők, vagy azok igazolt képvi­selői jelen lehetnek. Az ajánlattevők a végleges dön­tés megtörténtéig kötelezettségben maradnak. Az ajánlat az egyts cikkekre külön-külön és caak az intézet igazgatói irodájában naponkint 10—11-ig beszerezhető „Ajánlati lap"-on tehető meg. Azok az ajánlattevők, akik a kiíró intézet­tel üzleti összeköttetésben még nem állottak, illetőleg előtte isme­retlenek, tartoznak szállítóképes­ségüket és megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi és iparka­mara bizonyítványával igazolni. Az intézet fenntartja magának azt a jogát, hogy a beérkezett aján­latok között az árakra való tekin­tet nélkül szabadon választhasson. Nyíregyháza, 1935. április 9. 1543 Az igazgatóság. Nyíregyháza megyei város pol­gármesteri hivatalától. K. 8208—1935. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a folyó évi védhimlőoltásokat a városi tisztiorvosok a polgári leányis­kola tornatermében május és ju­nius hó vasárnapjain — pünkösd kivételével — fogják elvégezni. Felhívom az oltásra kötelezett gyermekek eltartóit, hogy gondo­zottjaikkal a jelzett helyen és idő­pontban okvetlenül jelenjenek meg. Nyíregyháza, 1935. április 4. Szohor Pál s. k. 3x polgármester. Fizessen elő a Nyirvidék­Szabolcsl Hírlapra. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 26674—1934. szám. Árverési hirdetmény kivonat. Budapest Székesfővári Községi Takarékpénztár rt. végrehajtatónak özv. Csonka Béláné sz. Gergely Etelka végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tató kérelme következtében az 1881. LX. tc. 144, 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehaj­tási árverést 7000 ar. P tőke­követelés, ennek 1930. évi május hó 23. napjától járó 95 százalék kamata, 43 P 80 f. óvás, egy­harmad százalék váltódij, 210 P eddig megállapított per és vég­rehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított 108 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Fried Béni 19000 P-f 634 P 32 f, Kótaji Szeszgyár és Mezőgazdaság Fisch Lajos 2364 P tőkekövetelése és. járulékai be­hajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő Nyirpazony község­ben fekvő s a nyirpazonyi 307. számú betétben A. I. 1—2. sor 1583/6, 1583/7. hrsz. 864 négy­szögöl szántó a Himhegy dűlő­ben özv. Csunka Béláné sz. Ger­gely Etelka nevén álló ingatlanra 180 P kikiáltási árban, az özv. Putsch Gyuláné síül. |Csonka Berta javára feljegyzett utóörök­lési jogra tekintet nélkül. U. o. betétben A. -f 1. sor 1585. hrsz. 9 hold 1166 négy­szögöl ház, udvar és szőlő a Himhegy dülőbsn (amelyen azon­ban az adó és értékbizonyítvány szerint ház nincs) özv. Csonka Béláné sz. Gergely Etelka nevén álló ingatlanra 3500 P kikiáltási árban, az özv. Putsch Gyuláné sz. Csonka Berta javára feljegy­zett utóöröklési jogra tekintet nél­kül, de a C. 1. sorszám alatt a 12167—1925. tk. sz. végzéssel özv. Fejérváry Béláné Csonka Matild javára bekebelezett haszon­élvezeti jog sérelme nélkül. U. o. betétben A. -f- 2. sorsz, a 306. sz. betét A. lapján beve­zetett közös útból járó 576/2645 részre 20 P kikiáltási árban, az özv. Putsch Gyuláné sz. Csonka Berta javára feljegyzett utóörök­lési jogra tekintet nélkül. A tkvi hatóság az árverésnek Nyirpazony községházánál meg­tartására 1935. évi május hó 6. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150, §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság azon legkisebb vételárat, amelyan alul az ingatlanok el nem adhatók, a következőkben állapítja meg : Ha az árverést kéri a végrehajtató Budapest Székesfővárosi Községi Takarékpénztár rt., az 1. bekez­désben, a csatlakozott Fried Béni 10250 P 40 f, a csati. Kótaji Szeszgyár és Mezőgadaság Fisch Lajos 30012 P 48 f. 2. Az árverelni szándékozók — kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §. meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadékképes értékpapírok­ban a kiküldöttnél letenni vagya bánatpénznek előlegesen birói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t.c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1935. január 3. Dr. Jánky sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül 1537 Benedek, irodaigazgató Tk. 26311—1934. szám. Árverési hirdetmény kivonat Ifj. Csanak Jánosné Szoboszlay Irén végrehajtatónak Gönczi Fe­renc és neje Csonka Klára vég­rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekköny­vi hatóság a végrehajtató kérel­me következtében az 1881: LX. tc. 144, 147. és 146. §§-ai ér­telmében elrendeli a végrehajtási árverést 1100 P tőkekövetelés, ennek 1932. évi február hó 1. napjától járó 6 százalék kamata, 140 P 20 f eddig megállapított per- és végrehajtási és az árve­rési kérvényért ezúttal megállapí­tott 32 P 40 f költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Stern József 123 P és a Gönczi Fe­renccel szemben csatlakozottnak kimondott Friedmann Testvérek Hatvani Központi Szeszfőzde 120 P tőkekövetelése és járulékai be­hajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő Ujfehértó község­ben fekvő, s az ujfehértói 1025. számú betétben A, 1. 1—2. Sor 1275-1, 1275-2. hrsz. 139 négy­szögöl ház 168, 169. ö. i. sz. udvarral a beltelekben Gönczi Ferenc és neje Csonka Klára ne­vén álló ingatlanra 1200 P ki­kiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az ár­verésnek Ujfehértó flközségházá­nál megtartására 1935. évi ápri­lis hó 29. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. LX. tc. 150. §-a alapján a kővetkezőkben ál­lapítja meg: A telekkönyvi hatóság azt fa legkisebb vételárat, amelyen alul az ingatlan el nem adható, a kö­vetkezőkben állapítja meg : Ha az árverést kéri a csati. Stern József 3175 P 25 f a végrehaj­tató ifj. Csanak Józsefné 3362 P 45 f a csati. Friedmann Testvé­rek Hatvani Központi Szeszfőzde 4866 P 65 f. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vtgy óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni. Nyíregyháza, 1934. dec. 21. Dr. Jánky sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül 1546 Benedek, irodaigazgató. 35—1935. vgrh. sz. Árverési hirdetmény A nagykállói m. kir. járás­bíróságnak 1935. Pk. 708. sz. végzése folytánközhirré teszem, miszerint KQhne Mezőgazdasági Gépgyár rt. végrehajtató javára 447 P tőke, ennek 1932. májas 18-tól járó 8 százalék kamatai és jár. erejéig 1935. évi febraár hó - 14. napján felfllfoglalt és 1555 pengőre becsült tengeri, lovak, burgonya, tehenek stb­ből álló ingóságok 1935. évi április hó 25. (huszonöt) nap­ján d. e. 11 órakor kezdetét veendő és Bökőny község ha­tárában, a Veszprémi féle ta­nyán, adós lakásán megtartandó nyilvános árverésen el fognak adatni. Nagykálló, 1935. máre. 27. Lévy Elemér 1538 bir. vhajtó. Ismét kaphatók drb-kint 10 fillérért ilyen feliratok : Eladó ház Eladó föld Bútorozott szoba kiadő 1 vagy 2 személyre A „Nylrvldék-Szabolcsi Hírlap" kiadóhivatalában Bethl«a-utc« 1. Városháza-4ptl«L Kiadó lakás 1, 2, 3, 4, 5 •. 6 szobás Raktárhe­lyiségkiadó Pince kiadó Express hirdetések 3 szobás összkomfortos lakás május l-re kiadó. Luther-ház B. III. emelet 4. szám. Május 1-ére uj lakását beköltözés előtt vizs­gáltassa meg vagy ciánoztassa ki Nánássy féregirtóval Kossuth­utca 9. szám. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további s*4 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig SO fillér, minden további szó 6 fillér Május l-re 3 szobás lakás Mellék­helyiségekkel a Vay Adánt-m 32 sz alatt kiadó í467-3 Keresek jól főző szakácsnőt. Jelent­kezni Petőfi-utca 16. d. u. 2 órától. Feltétlenül tisztességes bejárónő azon­nalra jelentkezhet. Ko«suth-tér 8. Vay Ádám-u. 15. sz. alatt jó házi­kosit kapható kihordásra is 70 fillérért. Ugyanott kejárónő felvétetik. 122 Garzonlakálban bútorozott szoba fürdőszoba használattal kiadó azonnaira vigy május l ére. Cim a kiadóban. 1525 Jólfőző mindenest 15-ére vagy else­jére felveszek. 'Cim a kiadóhivatalban. 1551 Intelligens középkora elvált asszony magános nrhoz házvezetőnek ajánlko­zik azonnaira, vidékre is. Kállói-u. 57. Nehéz állapotban levő 4 gyermekes szegény asszony jószivü emberek segít­ségét kéri. Cim Rákóczi-utca 86. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a , Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom