Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 75-98. szám)

1935-04-09 / 81. szám

6. oldal SiÉWMlIHDtíŰF (Trianon 15.) 1935 április h<*> 9 A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 7924—1934. Tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat Nagykállói Takarékpénztár rt. végrehajtatónak Szilágyi György neje L. Páll Mária kállósemjéni lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság elren­deli a végrehajtási árverést 1200 pengő tőkekövetelés ;és járulékai behajtása végett, a nagykállói kir. járásbíróság területén levő ,Kállósemjén köz­ségben fekvő s a kállósemjéni 85. számú telekkönyvi [betétben A. I. 1—3. sorszám 1703, 1704/1, 1704/2. hrsz. alatt felvett faz Uj­szöllőkert dűlőben fekvő 660 négyszögöl területű szőlő és kert­ből B. 4. és 9. sorszám szerint Szilágyi Györgyné Lika Pál Mária nevén álló 1/2-ed rész illetőségre 84 P kikiáltási árban, ezt az illetőséget a Nemzeti Hitelintézet rt. csatlakozott kérel­mére 280 P-őn alul, a Nagykállói Takarékpénztár rt. kérelmére 6600 P-őn alul, a Balkányi Takarék­pénztár rt. kérelmére 8200 P-ön alul, Lipcsei István és neje csat­lakozott kérelmére 10100 P-őn alul, a Nagykállói Takarékpénz­tár rt. C. 22. sorsz. alatt beke­belezett 22 P 40 f. követelése végett 19700 P-őn alul eladni nem lehet, a kállósemjéni 802. sz. telek­könyvi betétben A. I. 8. sorszám 734/38. hrsz. alatt felvett B. 3. sorszám szerint Szilágyi György nevén álló az Imolyás dűlőben fekvő 7 hold 800 négyszögöl te­rületű szántóra 3105 P kikiáltási árban, az u. e. telekkönyvi betétben Á. kereszt 1. sorsz. 734/51. hrsz. alatt felvett az Imolyás dűlőben fekvő B. 4. sorsz. szerint Szilágyi György nevén álló 1 hold 5 négyszögöl területű szántóra 415 P 50 f. kikiáltási árban, az u. e. telekkönyvi betétben A. II. 1, 2, 3, 4. sorszám 1181/1, 1188/2, 1219/5, 1219/6. hrszám alatt felvett a Csillántosvölgy dű­lőben fekvő B. 8. sorszám sze­rint Szilágyi György nevén álló 1 hold 905 négyszögöl területű szántóra és rétre 581 P 50 fillér kikiáltási árbaa, ebben a betétben felvett ingat­lanokat a Nemzeti Hitelintézet rt. végrehajtató kérelmére akikiállási ár 2/3-ánál alul, a Nagykállói Takarékpénztár rt. végrehajtató kérelmére 6300 P-őn alul, a Bal­kányi Takarékpénztár rt. csatla­kozott kérelmére 8000 P-őn alul, dr. Strausz és dr. Kelen ügyvéd csatlakozott kérelmére 9400 P-őn alul, Viszokai Mihály csatlakozott kérelmére 9700 P-őn alul, Orha Miklós csatlakozott kérelmére 10200 P-őn alul, Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár rt. csatlakozott kérelmére 10400 P-őn alul, Fried Ábrahám és Fia csatlakozott ké­relmére 11200 P-őn alul, Gerza­niss György [csatlakozott kérel­mére 11400 P-őn alul, Hajós és Szántó Elektromosgyár rt. csatla­kozott kérelmére 11500 P-őn alul, Frenkel és Reinitz csati, kérel­mére 11600 P-őn alul, Kállósem­jéni Hitelszövetkezet csati, kérel­mére 12700 P-őn alul, dr. Rubo­vits Arthur csati, kérelmére 12900 P-őn alól, a Nagykállói Takarék­pénztár rt. csati, kérelmére a C. 43. sorsz. alatt bekebelezett 22 P 40 f. követelése végett 21200 P-őn alul, az Országos Központi Hitelszövetkezet csati, kérelmére 21300 pengőn alul eladni nem lehet, a balkányi 1601. számú telek­könyvi betétben A. kereszt 1. szám 1717/2. hrsz. alatt felvett a Pusztaperkedi telekdülőben fekvő B. 1 sorsz. szerint Szilágyi György nevén álló 15 hold területű szántóra 1426 P kikiáltási árban, ezt az ingatlant a Nemzeti Hi­telintézet csatlakozott kérelmére a kikiáltási ár 2/3-adánál alul, a Balkányi Takarékpénztár csati, a C. 12. sorsz. alatt bekebelezett követelése végett 3000 P-őn alul, a Nagykállói Takarékpénztár rt. csati, végrehajtató kérelmére 3500 P-őn alul, dr. Strausz és dr. Kelen csati, kérelmére 11500 P-őn alul, Viszokai Mihály csati, kérelmére 11810 P-őn alul, Orha Miklós csati, kérelmére 12400 P-őn alul, Fried Ábrahám és Fia 'csati, ké­relmére 12600 P-őn alul, Gerza­niss György csati, kérelmére 14200 P-őn alul, Hajós és Szántó Elektromosgyár rt. csati, kéi el­mére 14300 P-őn alul, dr. Ru­bovics Arthur csati, kérelmére 15400 P-őn alul, a Nagykállói Takarékpénztár rt. C. 38. sorsz. alatt bekebelezett követelése vé­gett 24000 P-őn alul eladni nem lehet. A tkvi hatóság az árverésnek Kállósemjén, Balkány községhá­zánál megtartására 1935. évi áp­rilis hó 24. napjának [d. e. 9, d. e. fél 12 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150 §.a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapí­rokban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150. 170. §§. 1908. XLI. t.-c. 21. §.) 2. Az, aki az ingatlanért a ki­kiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. (1908. XLI. t. c. 25. §.) Nagykálló, 1934. dec. 11. Dr. Reményi sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül 1530 Nagy, irodafőtiszt Ismét kaphatók drb-kint 10 fillérért ilyen faliratok : Eladó ház Eladó föld Bútorozott szoba kiadő 1 vagy 2 személyre A „Nyirvidék-Szabolcsi Hírlap" kiadóhivatalában Bethlta-utca 1. Városháza-épllet Kiadó lakás 1, 2, 3, 4, 5 v. 6 szobás Raktárhe­lyiségkiadó Pince kiadó Hirdetmény A Nyíregyháza Városi Üzemi R. T. cég felszámolását a nyír­egyházi kir. törvényszék 1935. Cg. 228/2. Ct. 904. számú vég­zésével bejegyezte. Ennélfogva alólirott felszámoló bizottság fel­hívja a felszámoló R. T. hitele­zőit, hogy a követeléseiket ^hala­déktalanul jelentsék be a felszá­moló bizottságnak, mert e hir­detmény megjelenésétől számított 6 hónap elteltével követeléseik figyelembe vétetni nem fognak. A leiszámoló bizottság. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYÍRVIDÉK-SZABOLCSI HIRLAP"-BAN HIRDETŐ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT A nyirbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 30—1935. Tk. sz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek Schwarcz és Króhn végrehajta­tónak Króhn Lujza végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881. LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1749 P tőkekövetelés, ennek 1933. évi szept. hó 15. napjától járó 6 százalékos kamata, egyharmad százalék váltódij, 121 P 70 fillér eddig megállapított per és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 54 P 40 f. költség behajtása végett, a nyirbátori kir. járásbíróság területén levő Kisléta községben fekvő s a kislétai 41. sz. betét­ben A. I. 1—4. sor 54—57. hrsz. alatti házas belsőség Króhn Lujza nevén álló 1/20-ra 226 P 95 f, III. 1—6, 11—21, 31—35. sor 3188/2, 3189—3193, 3199, 3200/ 1—2, 3201—3208, 3196/1—3, 3198. és 3209/47. hrsz. alatti szántó, ut, rét és erdő u. annak nevén álló 1/20-ra 1835 P 75 f, az u. ottani 941. sz. betétben A. -f- 1. sor 3197. hrsz. alatti szántó u. annak nevén álló 1/5­ére 975 P 10 f. kikiáltási árban az özv. Króhn Lászlóné Freund Berta javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Kisléta községházánál meg­tartására 1935. évi április hó 23. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 LX. t. c. 150. §-a alapján a kö­vetkezőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső 54—57. hrsz. alatti ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadá­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság elren­deli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a kislétai 41. és 941. sz. telekkönyvi betétek­ben jegyezze fel. Nyirbátor, 1935. január 5. Dr. Kertész sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül Vozáry, irodasegédtiszt 9195—1935. • az. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak; 412-1984. szám alatt kelt kielégítésijvégrehajtást ren­delő végzése folytán Aszódi Hangya Szövetkezet javára 115 P 50 f. tőke s jár. erejéig 1934. junius hő 22. napján végrehaj­tás utján felalfoglalt, 3029 P-re becsült ingóságok, u. m. búto­rok, lakásberendezés stb. a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 20939-1934. sz. a. kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyíregyházán, az Ár­pád utca 87. sz. a. háznál 1935. évi április hő 9. napján d. e. fél 10 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1935. márc. 12. Dr. Zathureczky Almos 1529 kir.jb. vhajtó. Express hirdetések Május 1-ére uj lakását beköltözés előtt vizs­gáltassa meg vagy ciánoztassa ki Nánássy féregirtóval Kossuth­» utca 9. szám. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további s*6 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 Miéi MÁRKÁS TENNISZÜTŐK küU és belföldiek, TENNISZLABDÁK Dunltp versenylabda, tréninglaida i*r*­itnként 1'2$ P-töl, játszott Ubda 60 fil­lértől kapható BLUUBERGN&L. 1181-2 Alkalm. birtokvétel 100 kat. hold jóminöségtl tanyás bir­tok Szabolcsban állomás és kövesüt közelében 8. kat. k. dohányengedély­lyél 35000 pengőért eladó. Megbízva PROPPER INGATLAN IRODA, Zrínyi Ilona-utca 4. 1507 Két kis hetest keresek azoanali be­lépésre jó fizetés mellett. Cim az Uj­ságboltban. 5x Három szoba összkomfortos lakás kerttel május l-re kiadó. Bocskai-u 58a Értekezni Luther ház B. 111. 8. 1494 SZŐLŐKARÓ borovi kipható Lazarovits Miklós fa­kereskedőnél. Debreceni-ut, Telefon: 167. szám. 13Ö6 Modern utcai szoba, előszoba, kony­ha, mellékhelyiségekkel, vízvezetékkel tisztviselő házaspárnak május egytől kiadó. Szinház-utca 28. 1506 Gyökeres szőllővessző eladó. Cim Nyirpazony, főjegyző. Két szóba, kónyha, speizból illó ud­vari lakás a Deák Ferenc-utca elejéi május l-re kiadó. Érdeklődni lehet a Szarvas-utca 23. sz. alatt . 1528 Alig használt, teljesei ió, süllyeextett és nikkelezett, bőrpárnázott gyermek­kocsi eladó. Liliom-utca 39. A szerkesztésért felelős: Dr.OARAY OYULA A kiadásért felelős; a Szabolosi Hírlap Lapkiad* Betéti Társaság, Kováoh B. «• T6mi kladétulajdouos. Késiratokat és bm aduk *t meg Nyoaatatt a „Merkúr* nyowdábm Nyíregyházi*, BerMéayt-u. 3 n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom