Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 75-98. szám)

1935-04-02 / 75. szám

Ara W fillér. Nyíregyháza, 1935. április 2 jy j | (Trianon 15.) „ L é„ ol7anii 75 (610) Bzá m. * KeílU JNYÍKVTOÉK fMrkewat&tég ós kiadóhivatal Bethlen-a. 1. eaekkssán 47189. Teleion 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Győzelem Az országban mindenütt diadalmasan lobog a magyar egyetakarás, a megújhodás vágyában és hitében való összefogás lobogója. Győzött az a Nemzeti Egység, amely­ben fanatikus érzéssel hit­tünk, amelynek megváltó erejétől a magyar élet új alapvetését reméljük. Évek óta hirdetjük erről a hely­ről, hogy történelmi időket élünk, nincs hely itt a kis párttöredékek életére, nincs alkalom a meddő harcokra, s egymás ellen való acsar­kodásra. Uj stilusú embe­rek 'jönnek, frontot viselt fiatalok, akik a lövészárok borzalmainak iskolájában megtanulták a testvériség evangéliumát, megtanulták az önfeláldozás szent paran­csát. Megnyílt ezeknek a fiataloknak a lelke, mint a tavasz árama és most va­rázslatos erővel hatotta át a nemzet egészét. Uj március tavasza ez, győzelmi indu­lójában Rákóczi és Kossuth lelke, a népi nemzeti akarat lebirhatatlan ereje lángol. Győznie kellett döntő győzelemmel a történelmi eszmének, a Vezérnek, akit ezekben a sorsdöntő na­pokban a Gondviselés a nemzet élére állított. Győz­nie kellett az eszméknek az anyagon, az igazságnak a megalkuváson. Összefo­gott a nemzet és megtörtént a csoda, az ideálok legyőz­ték az aranyat is, a pénz hatalmát is. Néhány szó­többséggel csak, de győzött a Nemzeti Egység a záhonyi kerületben is, ahol a fiatal Makkai harcolt a démoni erejűnek látszó, hatalmas ellenségével. De éppen ennek a nem­zedéknek sajátsága, hogy nem bizakodik el. A nem­zet a tetteknek, a kisembe­rek életét felemelő refor­moknak, a puhább, nagyobb kenyeret adó megújhodás­n Nemzeti Egység eddig 130 mandátumot Kapott A tegnapi választások egyré­szét csak a késő éjszakai órák­bbn fejezték be, úgyhogy az ered­mények végleges megállapítása csak a délelőtt folyamán vált le­hetségessé. A legutolsó jelentés­ből, mint érdekes esemény, ki­emelkedik Milotay Istvánnak meg­választása. Nagykörösön párton­kívüli programmal lépett fel s 4932 szavazatot kapott Jalsoviczky Sándor pártonkivülivel szemben, akire csak 1752 szavazat jutott. Jákóhalmán Jenes András munkás­párti 4047 szavazattal győzött Czetler Jenő kereszténypártival szemben, aki 3050 szavazatot kapott. Máig 185 nyílt választókerület­ben dölt el a választás. Még fo­lyik a pestkörnyéki, győri és pé­csi titkos kerületekben. A mandátumok állása a követ­kező : Nemzeti Egység 130 Kisgazda 18 Keresztény gazdasági párt 3 Pártonkívüli 8 Reform nemzedék 1 Legitimista 1 Nem hivatalos Nemzeti Egy­ség 2 Nemzeti szocialista 1 Pótválasztásra kerül a sor 11 kerületDen. fiz európai helyzet változatlanul feszült A Times az angolok berlini és moszkvai tanácskozásaival kapcso­latosan cikket ír. Többek között megállapítja, hogy a helyzetet akarták tisztázni, de Európa hely­zete éppoly súlyos maradt,, mint volt. A bizakodó hangulatnak semmi alapja sincs, mert a fegy­verkezés minden vonalon folyik, a félelemérzés nő. Eden lord Moszkvából Varsóba utazott. Moszkvából való távozása közben Litvinov így búcsúzott el Édentől: „Sok sikert kívánok, mert az Ön sikere a mi sikerünk is lesz." A francia közvélemény Eden lord moszkvai látogatása után most Varsó felé fordul. Általában arra számítanak, hogy Eden meg­nyeri Lengyelországot a keleti egyezménytervezet számára. Var­sóban viszont azt remélik, hogy Anglia meg tudja akadályozni Né­metország és a nyugati államok közötti szakadást. A szovjet hivatalos körei teljes megelégedéssel könyvelik el Eden moszkvai látogatását. Véleményük szerint a légkör tiszta, Anglia és a szovjet között az együttműkö­dés mélyebbé válik a jövőben s ezzel nagy lépés történik a béke­felé vezető uton. Véres verekedés volt Vajda Sándor és Maniu párthívei között Nagyszebenben tegnap a ro­mán nemzeti parasztpárt nagy­gyűlést tartott. A gyűlés véres verekedéssé fajult. Vajda-Vojvoda Sándor és Maniu Gyula párthí­vei bicskát rántottak elő s össze­szurkálták egymást. A véres ve­rekedésnek a rendőrség vetett vé­nák igéiben hitt. amikor a Nemzeti Egység zászlóit ilyen fényes győzelemre vitték a népmilliók. Következzenek hát az erős tettek ! Jöjjön a béke, a kiengesztelődés, a személyi harcok helyett a teljes összefogás. „Annyi energiát a kivitel­ben, mint amennyi lelkese­dést tapasztaltunk és Ma­gyarországot a pokol kapui sem döntik meg." Legyen a Nemzeti Egység diadala a történelmi cselekvések ria­dója, Kossuth „Megadjuk" jelenete és semmiféle hata­lom fel nem tartóztathatja ezt ezt a nemzetet a feltá­madás győzedelmes útján. get. Sok embert letartóztattak. Vajda Sándor kiáltványt inté­zett párthíveihez. A kiáltványt 11 volt miniszter irta alá. Kifogásol­ják, hogy az egyetemeken tul­nyomólag magyar, német és zsi­dó hallgatók vannak. Kifogásol­ják, hogy a kereskedelem és a sajtó idegen kezekben van. Ilyen körülmények között a román munkanélküliek száma egyre nő. Követelik, hogy a kormány hozza be a zárt létszámot az oláhok javára az iskolákban, a hivata­lokban s a gazdasági élet min­den vonatkozásában. Családi dráma Az éjszaka a Valéria-telepen Reszler Imre piactakaritó a fele­ségére és az anyósára revolvert fogott. Az anyósát a vállán se­besítette meg, majd háromszor a J feleségére lőtt. Az asszony sú­lyos, de nem életveszélyes sérü­lést szenvedett. Reszler ezután maga ellen fordította a fegyert s agyonlőtte magát. Reszler Imre nyomban meghalt, a két asszonyt kórházba szállították. Kun Béla Romániában iárt Bukaresti jelentés szerint Kun Béla néhány napon át Romániá­ban tartózkodott. Szülei megláto­gatására érkezett Romániába, majd visszatérőben Bukarestben a szov­jet követségen töltött pár napot. Kun Béla már visszatért Moszk­vába. Requism IV. Károly király emlékére IV. Károly király halálának em­lékére ma délelőtt a budavári ko­ronázó templomban Nemes Antal címzetes püspök gyászmisét pon­tifikált. A gyászmisén a hivatalok vezetőin, a főhercegi család tag­jain kívül számos előkelőség vett részt. Befejezték a marseillei vizsgálatot A marseillei merénylet vizsgáló­bírója a vizsgálatot teljesen be­fejezte. A vizsgálat adatai szerint kétségtelenül megállapítható az, hogy Kralje, Pospisil és Rajics tudtak a merénylet előkészületéi­ről, sőt a merénylet {sikeres vég­rehajtásának előkészítésében is részt vettek. IdfflárAi Északnyugati légáramlás, nyu­gat felől a felhőzet terjed, az or­szág nyugati és északi részén eső, a hegyekben esetleg hó várható. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom