Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-13 / 60. szám

6. oldal. (Trianonl5^93^nár^ Egy napos szünet után újra megnyíltak a középiskolák Nagy zavart keltett Nyíregyházán a két ellentétes közegész­ségügyi intézkedés Megírta a Nyirvidék-Szabolcsi Hírlap, hogy Nyíregyháza vala­mennyi iskoláját bezárták a nö­Tekvő influenza járványra hivat, kozással. Vasárnap a kora dél­előtti órákban ugyanis köriratot kaptak az iskolák igazgatói. Eb­ben a köriratban az volt, hogy a város közegészségügyi bizottsága szombaton délután ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy tekin­tettel az influenza járványra, ja­vasolni fogják a vármegye alis­pánjának az iskolák bezárását. A körirat megjegyezte, hogy ;kéri a bizottság az igazgatókat, intézked­jenek, hogy egy hétre bezárják az iskolákat. A tanyai iskolák veze­tőit az idő rövidsége miatt nem értesíthették, a körirat azonban megnyugtatásul közölte, hogy a lelkészek a templomban kihirdetik az egyhetes vakációt.g Mit tehettek mást az igazgatók, még aznap kiírták az egyhetes szünetet. Sok diák elutazott még vasárnap, a tanárok egy része is elutazott. Az internátusokban meg­szűnt az étkezés. A vidéki diákok hazautaztak. Egyedül a Kálvine­umban vártak az intézkedés meg­tételével. Hétfőn délelőtt aztán megjött az ellentétes intézkedés. Az alispán nem hagyta jóvá a városi közegészségügyi bizottság határozatát, mert ugy látta, hogy nincs elég ok az iskolák bezárá­sára. Az alispán döntését is nyom­ban közölték a középiskolák igaz­gatóival. Az ellentétes intézkedés nagy zavart keltett, amely a kü­lönböző iskolákban különböző­képpen mutatkozott. A Kossuth reálgimnáziumban és az ág. h. ev. leánygimnázium­ban nem volt baj, mert itt Ge­duly Henrik püspök nyomban el­rendelte, hogy ha már kiadták az egy hetes vakációt, maradjon meg a szünet. Más volt a helyzet az áll. tanítóképzőben, ahol nyomban levélben értesítették a hazautazó diákokat, hogy kedd reggelre jöj­jenek be, mert nincs vakáció. Még nehezebb volt a helyzet a kir. kat. gimnáziumban, ahol még több a vidéki növendék és itt valószí­nűleg nem ís tudják behozni a diákokat csütörtök reggelre. Igy kedden újra megkezdődött, ahol lehetett, a tanítás és az eset bizony költségébe került sok szü­lőnek. Az elemi iskolák zárva ma­radtak továbbia is, mert az a fel­fogás alakult ki, hogy a közép­iskolák bezárására nincs joga a vármegyének sem. Ez természete­sen ebben a formában téves, mert járvány veszélye esetén a minisz­ter utólagos jóváhagyásával a vár­megye alispánja nyomban bezá­rathat valamennyi iskolát. Ha ez joga nem volna meg, akkor nem lehetne erélyes preventív intézke­dést tenni a járvány ellen. Most kérdést intéztünk az ille­tékes orvosokhoz, van-e influenza­játvány? A legtöbben igy nyilat koztak, hogy valóban most kulmi­nál a betegség s ha nem is mu­tatkoznak komplikációk, nagy arányú a megbetegedés. Tk. 4567—1934. szám. Árverési hirdetmény kivonat Az Országos Központi Hitel­szövetkezet végrehajtatónak Virág Jánosné Lakatos Zsuzsánna vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 4000 P tőkekövetelés, ennek 1931. évi december hó 9. napjától járó 12 százalék kamara, 1 százalék birság, félévi felmondási időre járó kamat, 260 P eddig megál­lapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított követelés és jár. behaj­tása végett a tiszalöki kir. járás­bíróság területén lévő Báj köz­ségben fekvő s a báji 31. számú tkvi betétben A. I. 1, 2, 11—15. sorsz. 128, 129, 495/5, 495/7, 495/9, 603/1. hrsz. 130 meg 701 meg 733 meg 1341 meg 1 hold 635 négyszögöl szántónak a há­zas belteleknek, továbbá az I. sz. betét A lapján vezetett köiös le­gelőből járó 10/3948-ad részének 1400 P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Báj községházánál megtartására 1935. évi április hó 11. napjá­nak d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következő­képen állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala csonyabb áron eladni nem lehet 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 2. Az, aki az ingatlanért a ki­kiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. Tiszalök, 1934. dec. 22. Dr. Nagy sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 1068 Sulyok, tkvvezető. Express Mrüetesá Egy jól öltözött hölgy elenged­hetetlen kelléke jólszabott fűző, szép keztyü, divat harisnya. Tavaszi mintáim megérkeztek. Legyen bizalommal 55 éves cégem iránt. Kérem látogatását. Blumberg 216—1933. vgrh. sz. Árverési hirdetmény A nagybállói m. kir. járás­bíróságnak 1934. Pk. 1248. sz. végzése folytán közhírré t jszem, miszerint Ransebburg Gusztáv végrehajtató javára 26P 67 fill. költség és jár. erejéig 1933 évi funius hó 17. napján bíróilag fclülfoglalt és 7636 pengőre be­csült lovak traktor, tehenek, gazdasági felszerelések stb bői álló ingóságok 1935. évi márc. hó 16. (Tizenhat) napján d. e, 10 órakor kezdetét veendő és Érpatak község határában, a Zsindelyes tanyán, adós tanyá­ján megtartandó nyilvános ár­verésen a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni, de a kikiáltási ár kétharmadánál alább nem. Megjegyeztetik, hogy ezen ár­verés mindazon foglaltatók ja­vára, kik már Jjogerős végre­hajtási jogot nyertek, elren­deltetik. Nagykálló, 1935. febr. 23. Lévy Elemér 1096 bir. vhajtó. 9139-1935. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A hajdúnánási kir. járásbíró­ságnak 3860 1932. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Magyar Fantómüvek javára 562 P 87 f tőke s jár. erejéig 1933. szep­tember hó 7. napján végrehaj­tás utján le és felülfoglalt és 1676 P re becsült ingósá gok, u. m. jószágok, magvak stb. a nyíregyházi kir. járásbí­róságnak Pk. 22938-1933, szám alatt kelt árverést ren­delő végzése következtében Uj­feh rtó községben a Mátyás kertben 1935. évi március hó 19 napján d. u. 3 és fél óra­kor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1935. febr. 22. Vass Béla 1094 kir. jb vhajtó. 9114—1935. végr. szám. Árverési hirdetmény kivonata A nyiregvházi kir. járásbíró­ságnak 2226 4 -1934 sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren delő végzése folvtán Harsányi Albert javára 727 P tőke s jár. erejéig 1934. évi október hó 11. napján végrehajtás utján lefoglalt, 2590 pengőre bee ült ingóságok, u. m. benzinmoto rok, cséplőszekrény, traktor stb. a nyireg\házi kir járásbíróság nak Pk 23097 1934 szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Ramoossházm 2 órakor Kemecsén 4 és fél óra kor és Tisz rádo i 5 és fél óra­kor 1935 évi március 16. nap­ján nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1935. febr. 27. Dr. Zathureczky Álmos 1097 kir. jb. vhajtó. Szerdán tárgyalia a kisgyűlés Sikorszky István­nak a tiszti főügyész választás ellenni fellebbezését: Szabolcs és Ung közigazgatá­silag ideiglenesen egyesitett vár­megyék törvényhatóságának kis­gyülése március 13-án, szerdán délelőtt 10 órakor a vármegye­háza kistermében ülést tart. A 95. pontból álló tárgysoro­zat egyik nyíregyházi érdekességü pontja annak a fellebbezésnek az elbírálása, amelyet Sikorszky Ist­ván és társa adott be a városi tiszti főügyészi választás ellen. A kisgyűlés állásfoglalása elé nagy érdeklődéssel tekint ennek a vá­rosnak nyugalmat és békét sze­rető és kereső társadalma. 3112-1935. vszám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. tőrvény­székntk P. 5683-929. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Fried Béni javára 19000 P tőke s járulékai erejéig 1929. évi októ­ber hó 26 napján lefoglalt iés 7291 P 50 fillérre becsült ingó­ságok, u. m. 10 drb különböző nagyságú lágerhordó, 6 darab szőlőprés, 8 darab permetező gép, 5 drb nagy taposó kád, 2 drb szőlőzuzó, 56 h. must a nyiregvházi kir. járásbíróságnak Pk. 35382—929. szám alatt kelt árverést rendelő végzése kö­vetkeztében Nyirpazony köz­ség határában Sóstóhegyen 1935. évi március hó 16. uapján d. e. 9 és fél órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1935. febr. 15. Labay Antal 1008 kir. jb. vhajtó Apróhirdetések 50 holdas földbirtok eladó á holdanként 300 P-ért, Fekeie búzatermő tanyával városhoz 8. km., 240 hold ióJd bérbeadó, Földbirtokot 1500—3000 holdig keresek megvételre. HAUBERGER GÉZA O. F. B. által engedélyezett ingatlan­forgalmi iroda, Rákóczi-utca 4. szára. (Városháza mellett.) 1027-4 16 pengőért kiadó egy különbejáratu szépen berendezett szoba. Deák Fe­renc utca 5. 1087 Gyümölcsfa kezeléshez és háztartás­ban alkalmas kétágú létrák eladók. — Báthory-utca 28. Fiatal fiu könnyű munkára felvétetik. Viz-utcá 4. Keresztépület. 1088 Keresek perfekt szakácsnőt és olyan intelligens idősebb lányt, aki délután gyermekeimmel foglalkozik. — Cim a kiadóban. 1100 A szerkesztésért felelős; Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó t ttaiéti Társaság, Kovach B. éa Tártai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a .Merkúr" nyomdaban Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom