Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-31 / 74. szám

4. oldal. g^ Jíilxi wSaL ^ ^^ IQECH m ffgjff (Trianon 15.) 1931 . március h ó 1 0 Express hirdetések Látogasson meg! Sajlok, szalámik, csokoládé cu­korka különlegességek, ásvány­vizek raktáron. Pontos, szolid ki­szolgálás. Megrendelések házhoz szállitva. „Karaván" fűszer és csemege kereskedés, Vay Ádám­utca 9. 1323-5 Férfiruhaszövetek legolcsóbb árban beszerezhetők Takarékátjáró, Posztóüzlet. 878-2 Gyümölcsfák szakszerű permetezését egész évre, vagy esetenként vállalom. Faper­metezö gép naponkénti haszná­latra kölcsönad. Nánássy féreg­irtó, Kossuth-utca 9. Figyelem ! Gyermekbicikli, hajtány, robogó, labda, homokjáték az összes nyári játékok legolcsóbban ŐZT. Sándorffy Sándorné üzle­tében Nyíregyháza, Nyirvizpalota (Vasúti- út). Károlyi-tér 5. számú két utcára szóló nagytelkü házas­bélsóség eladó, a Kölcsey-utca fele eső rész házépítésre külön is megvehető. 1364 Erfurti kerti vetemény és virágmagvak, úgyszintén An­goljíperje, Aranyperje, Margitszi­geti, Rózsadombi kerti pázsit magvak, — Sirius virág tápsó, Péti só, gyümölcsfa permetező szerek és nyers nikotin kapható Hibján Sámuel utódai fűszer-, csemege és mag üzletében. Luther-utca 3. sz. a. 4 szoba es alkovos lakás teljes komforttal kiadó május 1-től. Május 1-ére uj lakását beköltözés előtt vizs­gáltassa meg vagy ciánoztassa ki Nánássy féregirtóval Kossuth utca 9. szám. , Apróhirdetései 10 szóig 80 fiHér, minden további m 8 fillér, állást keresőknek 10 szólt « fillér, minden további szó 6 fiUé­Fáj a lába ? Ingyen felvilágosításért forduljon szaküzletembe Bokasülyedés es lúdtalp elleni betéte­ket, gumiharisnyákat mértek szerint készítek és raktáron tartok. BLUM­BERG, Nyíregyháza. Méhkaptárok, kasok olcsón eladók. HAUBERGER ingatlan­forgalmi iroda, Rákéczi-u. 4. 1039-2 Sóstói-ut 58. számú összkomfortos villa május l-re kiadó. Érdeklődni Dr. Varga János ügyvédnél Rákóczi utca 17. ' 1241—2 AL «AFAOLTVANY igen szép pél­dányok több nemes fajta igen olcsón eladó. Nyirpazony. .,B«rta" lelep. 122 --3 Olcsón vettem, olcsón adom! 1 csomag finom levélpapír, fehér vagy színes 36 fillér RE1N1TZ GYULA könyv­keret kedésében, Luther-utca 5. Eladó ingatlanok Adómentes házak minden árban, föl­dek, tanyás birtokok, birtokbérlctek, malmok, szólök, telkek stb. PROPPER JÓZSEF ax O. F. B. által engedélyezett ingat­lanforgalmi irodája, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 4. (iám Telefon 6-15. Onnálőan fözó bejáró szakácsnő és rendes szobalány könyvvel április l-re felvétetik Luther-«. 14, 1348 3 szoba konyhás lakás kiadó Debre­ceni-u. 19. 1347 Kiadó két szoba kölön mellékhelyi­ségekkel, alkalmas irodának rendelő­nek és garzon lakásnak Kállat-u. 22. Kétszobás lakás kiadó. Bocskai-u. 50. Érttkezni 1318 Ügyes SEGÉDLÁNYT azonnal-fel­vesz Rakovszky divatszalon Kállai-u. 24 Kerasek főzésben gyakorlott megbíz­ható tisztességes lányt vagy asszonyt Budapestre állandó alkalmazásra jó fi­zetéssel. Cím az Uiságboltba*. 106 : MEGBÍZÁSOKAT ELFOGA­DOK ugy eladásra, mint véte­lekre, minden lakberendezési tár­gyakra, zongora, szőnyegek, háló vagy ebédlő berendezés, an­tik bútor, festmények, csillárok porcellánok a legjobban értéke­síthetők általam. ERDÉLYI JÁ­NOS bizományi lerata, Bercsé­nyi-utca 7. SZŐLŐKARÓ borovi kapható Lazarovits Miklós fa­: kereskedőnél. Debreceni-ut, Telefon 167. szám. 1366 Főzni tudó mindenes bejárónő fel­vételik Bocskay utca 29 108 Gyermekszeretó leány ajálkozik var­ráshoz is ért vidékre megy, cimet ké­rem a kiadóban. >3/0 Kiadó két szoba előszobás modem lakás májustól Hunyadi u. 24. 1321 Lutherpalota B III emelet 2 sz. l.ikás teljesen konfor <al Május elsejé e kiadó. Megtekinthető délelőtt 12 órától 1344 Külölbejáratu bútorozott szoba május elsejére kiadó, használt asztal-tüzhelyet veszek Viz u. 18. 1314 Római katolikus bérpalotában 2 szo­bás lakás és üzlethelyiségek, Bethlen­utca 3. számú épületken egy kisebb méretű üzlethelyiség, Bessenyei tér 2. sí épületben 3 szobás összkomfortos emeleti lakás kiadó. Értekezni róm. kat. plébánia hivatalban Kossuthtér 14 Különbejáratu szépen bútorozott szoba kiadó Nvirfa ntca 1 szám alatt 1372 Bejáró takarítónőt keresek, aki szépen mos és vasal. Selyem utca 17. 1371 Négyszoba f irdőszobás. h romszoba fürdőszobás magánlakások májusra ki­adók Tavasz u. 9 II. 7. 112 Ügyes bejáró szobalányt keresek el­sejére Nyirvizpalota 111 150 métermázsa bu/aszalma eladó Büdszentmihályon Hósök utca 2 alatt TÉQLR ÉS CSEREP nagyméretű, kisméretű tégla és hódfarkú cserép legolcsóbban, legjobb minőségben vásárolható és raktárról bármily mennyi­ségben azonnal szállítható a BARZO-féle téglagyárból Iroda: Bercsényi-utca 13 sz. Telefon: 406. Gyártelep: Hunyady-u. 57 sz. Telefon: 211. ALKALMI VÉTELEK 2V«x3Vs m. valódi keleti perzsa­szőnyeg, egy fél teli hálószoba bútor, egy komplett teli hálószo­baberendezés, egy szalongarnitura, 3 ajtós nagy szekrény, egy elő szobafal, egy alig alig használt gramafon 50 drb lemezzel, antik Íróasztal, fotelek, asztalkák, fest­mények, pórcellánok, csillárok, Zongorák stb rendkívül olcsón eladók ERDÉLYI JÁNOS bizo­mányi lerakata, Bercsényi-utca 7. Jó bizonyítvánnyal megbízható min­denest keresek ápril elsejére Nyírfa u. 32 szám. 110 Kossuth utca 42 sz. ház eladó. 1358 ELADÓ SÜRGŐSEN négy szobás, hallos urilakóház felszerelt fürdőszobá­val a város közponijaban 11000 pengő­ért, Megbízva PROPPER INGATLAN IRODA /.rinji Ilona utca 4. Házi főzésű finom baracklekvár eladó Juhaszné Bencs László tér 7. 1354 Ú»;yes megbízható, mindenes bejáró lányt kereset azonnalra Szarvas utca 10D sz. 1315 Szavatoltan fajtiszta coocer Spániel kölykök jutányos árban kaphatók Cse repes tanyai gazdaság Ujfehértó Post restand. 1316 Város belterületén egy uri ház ház­telkekkel maivítnylap bútorok eladó. Értekezni lehet Rákóczi utcs 15 dohány tőzsde Takariiásért lakást adok Dr Fejesné Takarékpalota Rákóczi I. II. em. 1352 Ügyes Idslany uri házhoz bejárónak ajánlkozik, Cim Ér utca 57. 1307 1300 P. készpénzért kifogástalan kis FIAT autó eladó Évi adóia 60 P. Fo­gyasztás 8 liter Adorján Városi mozgó Április elsején megkezdődik az autó vezetói tanfolyam. Jelentkezni lehet Adorján. Városi mozgó. Két szoba előszoba mellékhelyiség­ből álló utcai lakás május elsejére ki­adó Selyem utca 54. 1308 Sóstói ut 18 sz. Villa május elsejére kiadó, érteketni ugyanott 1310 Jó karban levő ebédlő garnitúra sür­gősen eladó Bercsényi utca 3 asztalSs­mühelyben 1330 Has^nálc cséplő elevátort keresek megvételre. Klár Lajos Kótaj. 1311 Rákóczi és Pacsirta ucca sarkon két szoba előszoba és egy uzle helyiség május elsejére kiadó, Érdeklődni lehet Buzatér 4. J 13o3 Selyem utea 5. szám alatti házban négy szoba és mellékhelyiségekből álló lakás május elsejére kiadó. Érdeklődni ugyanott. Schachter Aladár ingatlanirodája Vay Ádám-utca 7. Adómentes házak a város minden ut­cájában meglepő olcsón, jó fizetési feltételek mellett megvehetők. A villa sorban több adómentes vil­lára van megbízásom. 30 m. hold ki­tűnő buzatermőföld közvetlen a csá­szárszállási vasútnál olcsón eladó. — Bérbeadó földek 140 mh, 260 mh, 680 mh. legjobb feitételek mellett kiadók. Mindegyiken lakás és mellékhelyiségek vannak. 1350 2, 3 vagy 4 szobás lakás külön álló udvarral május elsejére kiadó, Toldi u 74 szá m 1312 PERZSASZÓNYEG-VÁSÁR Értesítem a n. é. Teróközőn­séget, hogy a napokban itt lesz megint a megbízóm a legszebb nemesített magyar perzsaszőnye­gekkel, melyeket kedvező részlet­fizetések mellett meg lehet venni. Az érdeklődőket kérem, szíres­kedjenek nálam jelentkezni. Nagy választék valódi keleti perzsasző­nyegben. ERDÉLYI JÁNOS bi­zományi lerakat, Bercsényi-utca 7. Eladó egy mahágóni háló olcsón Széchenyi-ut 41. Asztalos műhely. Jólfőző mindenest jó bizonyítványok­kal felveszek. Cim az ujságboltban. 113 Luther ház A épületben I-én fél 10 órakor értékes bútorok képek szőnye­gek stb. fognak árvereztetni. 1361 Megbízható mindenes leány jóbizonyit­vánnyal 1-ére felvétetik Gézá n. 16. Bútorozott szoba teljes komforttal azon­nal kiadó. Uii hölgynek is Cim a kiadó­ban. 1360 ózv. Kubek Sándorné tulajdonát ké­pező örökósfőld 1. szakasz (városi köz­tisztasági vállalattal szemben) levő 5 magyar hold szántó vetéssel együtt azonnal bérbeadó. Értesítést ad Dr Ko­rányi Endre ügyvéd Irodája Vay Ádám utca 2. 1331 Német leányt és mindenes szakácsnőt elsejére felveszek Károlyi tér 2. 1363 Jobb mindenes leányt vagy asszonyt aki tóképen a takarításban gyakorott azonnalra keresek Karolyi tér 5. 1365 Famegrnunkálógépek e'adőkl Gyalu­gép 250 m m szélességgel, szalagfűrész 6 0 mm átmérőjű, fúrógép, 2 drb esz­tergapad. 2 dib moior. njonnan vett gépek keveset használtak halál esett miatt eladók. Cim Gludics Gyn|áné Miskolc Verbőczy u. 14. 1305 4 szobás parkettes fürdő szobával ellátott újonnan épült házamat hosszab időre bérbe adom Megbízva Schácliber iroda VayAdám u. 7. 1350 Különbejáratu elegáns bútorozott utcai szoba 1—2 személyre kiadó. — Liliom-utca 4. szám. A szerkesztésért felelői. Dr. GARAY OYULA A kiadásárt felelős ; a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovácfa B. te Tárcái kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Nyomatott a .Merkúr* nyomdában Hvl r ,»ovh&7án Berc*é«vi u. 3 *j. Tavaszi divatlapok Legújabb Divat Divat Szemle áprilisi számai megérkeztek az UJSÁGBOLTBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom