Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-27 / 70. szám

6. oldal. (Trianon 15.) 1935. március hó 27. Ma indult meg Nyíregyházán az első közmunka, az ág. b. ev. leánygimnázium építkezése Nyíregyháza Szohor Pál pol­gármester az ág. h. ev. leánygim­názium felügyelője indíttatta meg az idei első közmunkát. Ma ked­de« kezdenek hozzá ugyanis az ág. h. ev. leánygimnázium épít­kezéséhez. Az uj épület a Jósa András-utca sarkán lévő telken épül. Egy emeletes épület lesx, nyolc tanitásu terem lesz benne. Nyíregyházán, ahol régóta szü­netel az építkezés, örvendetes en­nek a közmunkának a megindí­tása. Reméljük, hogy építőipa­runk és ezen át a többi jjiparág fellendítését célzó építkezések az egész vonalon meg fognak in­dulni. Most a Báthory István igaz­gató által megindított mozgalom azt eredményezte, hogy a Sóstói ut és az Ószőlő-utca között meg­nyitották az első utcát és itt is megindult már az építkezés. Ugyancsak építkezés folyik a Sós­tó fürdőn is, ahol, amint ezt mar megírtuk, a Várallyay, Márton-féle építési iroda építtet egyelőre há­rom nyári üdülőházat. Az ág. h. ev. leánygimnázium építkezése lehetővé teszi, hogy ősszel már az uj iskolahelyiség­ben tanuljanak az iskolanövendé­kei, mig ez eddigi épületben, a Széchenyi-utca végen az uj állami elemi iskolát helyezik át. n legújabb 3 Orion, Philips, Standar rádiók min­den típusa ráktáron IflIlMDCIf műszaki és nUnimElt rádió üzletében Zrinyi Ilona-utca 8. sz. Telefon 476. KRESKAI RÁDIÓLABORATORIUM. RÁDIÓ Március 27. Szerda. 410 Diákfélóra. — 500 Gramofon. — 6'00 Olasz nyelvoktatás. — 6'30 Cigányzene. — 7'45 Móricz Zsig­mond előadása. — 875 Zongora. — 9W Hirek. — 9 25 Katona­zene. — ÍO'IO Időjárásjelentés. — 1050 Cigányzene. — 005 Hirek. BUDAPEST II. 640 Népballa­dák. — 715 Szilvássy Margit énskel. — 800 Mladiáta János előadása. — 8 30 Hirek. — 850 Gramofon. Állandó hétköznapi közvetítés 6 4S Torna. — 9'45 Hirek. — ÍCTOC Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — 11'15 Nemzetközi vizjelzö s«o]gálat. — 12'00 Déli hirangszó, utána hang verseny, közben — 12'30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 2-40 Hirek, élelmi­szerárak. — 4'45 Időjelzés, hirek. HIRDETMENY Alulírott Pénzintézeti Központ, mint a „Nyirbaktai Takarékpénz tár R. T. kényszerfelszámolás alatt" cég részére a nyiregyházi kir. törvényszék Kf. 611- 1932. számú végzésével kirendelt kény­szerfelszámoló, értesiti az összes érdekelteket, hogy a felszámoló tömegre vonatkozó, az 1934. évi december hó 31. napján lezárt számadást a hitelezőbizottság el­nökénél, Gál Lajos bankigazgató urnái (Nyíregyháza, Angol Ma­gyar Bank R. T. -fiókja) a hir­detmény megjelenésétől számított 15 nap alatt megtekinthetik és észrevételeiket ugyanott írásban megtehetik. Budapest, 1935. március 18. Pénzintézeti Központ MEGHÍVÓ A Nyíregyházi Termény és Áruraktár Részvénytársaság a folyó 1935. évi április hó 4-én déli 2U\2 órakor a Nyiregyházi Takarékpénztár-Egyesület közgyű­lési termében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a t, részvényesek ezennel meghivatnak. Nyíregyháza, 1935. márc. 26. Az Igazgatóság. Tárgy: 1. Egy felügyelő-bizottsági tag választása. 1271 Nyíregyháza megyei város adó­hivatalától. Hirdetmény az 1935. évi közmunka ösz­szelrási lajstrom közszem­lére kitétele tárgyában. Alulírott városi adóhivatal az 1935. évi közmunka 'össze­írást lajstromot 1935. év március hó 26-tól április 2-ig bezárólag terjedő időre a városi adóhivatal 36, 37, 38, 39. és 40. számú szobáiban köz­szemlére kiteszi. Nyíregyháza, 1935. márc. 25. 1037-2 Városi adóhivatal 244—1935, Tk. sz. Árverési hirdetmény kivonat. Országos Közponli Hitelszövet­kezet végrehajtatónak Krausz Mór és neje Braun Lina végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme követ­keztében az f 1881. LX. t. c, 144, 146. és 147. §§ értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 5220 P tőkekövetelés, ennek 1934. évi március hó 21. ^napjától járó 6 százalékos kamata, egyharmad százalék váltódíj, 252 P 07 f. eddig megállapított per és végre­hajtási költség, valamint a csat­lakozottaknak kimondott Bernfeld Sámuel rt. 1138 P 28 f. tőke s jár., Első Magyar Altalános Biz tositó Társaság 27 P 70 f, Neu­walder és özv. Schw.irczenfeldné cég 27 P 94 f tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a tiszalöki kir. járásbíróság te­rületén lévő Tiszadob községben fekvő s a tiszadobi 533. sz. tkvi betétben A. -(- 1. sorsz. s 470. hrsz. alatt foglalt Krausz Mór ne­vén álló 289 négyszögöl házas­belsőségre 2600 (Kettőezcrhatszáz) pengő, a tiszadobi 819. sz. tkvi betétben A. -j- 1. sorsz. s 469. hrsz. alatt foglalt Krausz Mór és neje Braun Lina nevén álló 105 négyszögöl beltelekre 250 (Kettő, százötven) P, mindössze 2850 P becsértékben, mint ezennel meg­állapított kikiáltási árban, A tkvi hatóság az árverésnek Tiszadob községházánál megtar­tására 1935. évi április hó 26. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150 §.a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatla­nokat a legkisebb vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lelut. Ez a legkisebb vételár az Or­szágos Központi Hitelszövetkezet végrehajtatóval szemben a kikiál­tási ár V 2 része, a csatlakozoltnak kimondott Bernfeld Sámuel rt. végrehajtató­val szemben 7982 P, " a csatlakozottnak kimondott Első Magyar Általános Biztosító Társaság végrehajtatóval szemben 9298 P,< a csatlakozottnak kimondott Neuwalder és özv. Schwarczen­feldné végrehajtatóval szemben 10331 P. (1908. XLI. t c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók — kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 3. Az, aki az ingatlanért a ki­kiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni. Tiszalök, 1935. január 25. Dr. Nagy sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 1188 Sulyok, tkvvezető. A Budapestre utazó vidéki utas tízparancsolata : — A Metropole Szállodában lakom, mert 1. Kényelmes, folyóvizes, telefon­nal, rádióval és központi fűtéssel ellátott szobákat 4 pengőtől, két ágyast 7 pengőért kapok. 2. Teljes penzió már 8 pengőtől kapható. 3. A Metropole konyhája Európa­hirü. 4. A Metropole a főváros művészi és társadalmi élete előkelőségeinek találkozóhelye. 5. A hangulatos étteremben estén­ként Bura Sándor hírneves cigány­zenekara muzsikál. 6. A gyönyörű telikertben egy re­mek jazz zenéjére táncol a közön­ség. 7. A fényes kávéházban igazi vi­lágvárosi hangulat uralkodik. 8. A Metrpole a város szivében fekszik (Rákóczi ut 58.) 9. A személyzet elismerten figyel­mes és előzékeny. 10. Borravaló megváltás 10°/o Express hirdetések Patkányirtást, lakások tiánozását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kossuth- u. 9. szám. Biztos sikerrel járó patkányirtószer kapható. Férfiruhaszövetek legolcsóbb árban beszerezhetők Takarékátjáró, Posztóüzlet. 878-2 Apróhirdetései* 10 szóig 80 fíNér, minden további sm 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fülei Fáj a lába ? Ingyen felvilágosításért forduljon szaküzletembe Bokaslilyedés és lúdtalp elleni betéte­ket, gumiharisnyákat mérték szerint készítek és raktáron tartok. BLUM­BERG, Nyíregyháza. ALWAFAOLTVANY igen szép pél­dányok több nemes fajta igen olcsón eladó. Nyirpazony. .,B«rt«" lelép. : í22o—3 Kiadó két szoba, elószobi, mellék­helyiségekből álló udvari lakás Kossuth utca 40 . 1235-3 Perfekt szobalányt keresek azonnalra, vagy elsejére vidékre. Jelentkezni Des­stwffy tér 2. szám. 1 285—2 Megbízható bejárónőt keresek 1-ére jó bizonyítvánnyal Cim Kossuth utca 36 szám. 9S—2 Mőhkaptárok, kasok olcsón eladók. HAUBEROER ingatlan­forgalmi iroda, Rákóczi-u. 4. 1039-2 Pacsirta-utca 36. szám alatt porta eladó. Érdeklődni szerdán és szomba­ton Pacstrta-u. 10. 104 100—150 q-ig szalma eladó Téten. Érdeklődni Landeszmann Benőnél Nyir­tas. 102 Elveszett szombaton egy korall fülbevaló kis gyémánttal. Megtaláló jutalomban ré­szesül. Kuther-ház A. III. 1. ajtó. 2x Főzni tudó Mindenest azonnalra vagy elsejére felveszek. — Cim az Ujság­boltban. 103 Perpekt szobaleány ajánlkozik vi­dékre. Cim a kiadóban. 1292 Gyökeres rizling és eierjó szőlővesz­szőt veszek. Ajánlatot Halmi Gábor Nyíregyháza cimre. 1270 Két szoba, előszoba, kisebb mellék­helyiségekből álló utcái lakás, ügyvédi irodának, orvosi rendelőnek, garzonla­kásnak május l-re kiadó. Kállói-u. 11. Város belterületén töb^ háztelek, ugyanott márványlap, bútorok eladók. Értekezni Rákoczi-utcá 15. Dohány­tőzsde. 1290 Most borjas jó tejelő fajtehén eladó. Bocskai-utca 18. 1289 Szarvas-utca 36. zsám alatt két ud­vari szoba, egy konyha, egy kamara és egy pincéből álló lakás kiadó. Jómegjelenésü, intelligens hölgyeket felveszünk lapelőfizetés gyűjtésre. Jelent­kezni kiadóhivatalunkban lehet. lOx A szerkesztésért felelős . Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős ; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Keléti Társasága Kavách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őriünk meg és nem adunk vissza Nyomatott a .Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Barostayi-u. 3 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom