Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-24 / 69. szám

1 0. olda l M^HSBSBWKMC (Trianon ÍM ...-5 nifrdu« >6 24 NE VEGYEN, NE CSINÁLTASSON férfi-, fiu- és gyermekruhát addig, amig meg nem tekinti — KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL — a Hungária Ruhaáruház hatalmas raktárát. — Szövetek méterenkénti eladása. URISZABÓSÁG ! OLCSÓ SZABOTT ÁRAK ! TELEFON 210. Biprtós hirdetésé Tetra babi kelengyét, női betétövet is­mét bevezettem. Tiszta selyem francia georgette 3 pengő Vajda Jenőnél Nyiregyháza. Női Kalapszalon! Hallották-e már mélyen tisztelt hölgyközönség, mily olcsó mo­dellszerű alakitások készülnek ná­lam, modelleket 80 fillérért készí­tünk. Teljes tisztelettel Rosen­berg Eszti Kossuth-u. 11. Férfi fehérnemüeket, női ruhákat tökéletes szabással legszebb kivitelben készítek. — Heimerné Princz Boriska Kis­tér 5. szám. 1220-3 Patkányirtást, lakások ciánozását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kowuth-u. 9. szám. Biztos sikerrel járó patkányirtószer kapható. Férfiruhaszövetek legolcsóbb árban beszerezhetők Takarékátjáró, Posztóüzlet. 878-2 Apróhirdetései 10 szóig 80 fIHér, minden további »%* 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig (X fillér, minden további szó 6 Miét Házak, földek, szőlők, villák, telkek, kissebb-nagyobb birtokok adás-vétele előt saját érdekeben forduljon Hauberger O. F. B. engedélyes ingatlanforgalmi irodához Rákóczi-u. 4. Városháza mellett 103-15 Báthory-utca 11. szám alatti házban 3 szobás mellékhelyiségekkel ellátott lakás május 1-től kiadó. Értekezni le­het Nyírvidéki takarékpénztár részvény­társaságnál. 1142-3 Gépesz-kovácsot keres gazdaságba április 1-ére. Cim a kiadóban. 1222-2 Szőllőt veszek 1—6 holdig. Vétellel megbízva HAUBERGER GÉZA í O. F. B. által engedelyezett ingatlan­forgalmi iroda, Rákóczi-utca 4. szám. (Városháza mellett.) 1027-4 Fényképezésre rövid magyarázat után gratis megtanítom. 26 scheineres 6x9 film már P20 pengőért kapható. Blumberg, photoszak'lzlet. Eladó ingatlanok Adómentes házak minden árban, föl­dek, tanyás birtokok, birtokbérleteit, malmok, szőlők, telkek stb. PROPPER JÓZSEF az O. F. B. által engedélyezett ingat­lanforgalmi irodája, Nyiregyháza, Zrínyi Ilona-utca 4. szám Telefon 6-15. Kiadó két utcai szoba, külön mellék­helyiségekkel,(alkalmas ügyvédi irodának, orvosi rendelőnek, vagy garzon lakásnak. Kállói utca 22. 1276 Két szobás lakás a Nádor utca elején májusra kiadó. Értekezni Bocskai utca 50 srám 1257 Száraz akácfa oszlopok és öl fa kapható. Bethlen-u. 61. 1252 § Igen jutányos áron eladó egy hármas vaskassza, 2 darab gyermek vaságy, 2 darab rendes vaságy. Károlyi-tér 5. 1251 Beteg tolókocsi olcsón eladó. Sip utca 8. sz. alatt. J248 Nagyméretű száraz vályog van eladó. Belső körút 17 sz, 1247 Vécsey köz 4 sz. alatt egy kétszobás és egy egyszobás lakás május 1 re kiadó. Ugyanott megmaradt deszka eladó. 1246 Ószőlóben kb. 300-Ö1 telket meg­vételre keresek. Cim a kiadóhivatalban. 1278 ÉRTESÍTÉS Értesítem a n. é. vevőkőzőn­séget, amennyiben a napokban itt lesz megint a megbízóm a legszebb magyar perzsastőnyegeí­vel, ugyancsak valódi perzsasző­nyegekkel is, melyeket kedvező részletfizetés mellett meg lehet venni. Az érdeklődőket kérem, szíveskedjenek nálam előjegyezni. ERDÉLYI JÁNOS bizományi lerakat, Bercsényi-utca 7. Két szoba, előszoba, konyha, speiz kiadó. Kótaji utcn 38 sz. után nyíló uj utcába, jobb oldalt második ház. 190 3—4, esetleg 5 szobás komfortos lakást keresek május l-re. Cimet az Ujságboltba kérem. 90 Egy jókarban levő Hoffer cséplő­garnitura, teljes fölszereléssel eladó. Szilágyi Miklós U fehértó. 98 Veszek használt jégszekrényt, üzleti kassza eladó. Árpád utca 25. Fűszer­üzlst. 97 Egv barna „bárok'' ebédlő kredenc, rézágy, sezlon tükör szekrény es csilár olcsón eladók Luther u. 23. 96 Meghízható bejárónőt keresek 1-ére jó bizonyítvánnyal Cim Kossuth utci 36 szam. 95-2 Jó állapotban levó világos színű használt keményfa ruhaszekrenyt kere­sek megvételre. Kiss Ernő-u. 19- sz. Trafik. 1277 Kiadó 2 szoba, esetleg 1 szoba és konyhának is használható a város köz­pontjában. Cim a kiadóban. 1206 Két szobás u'cai lakás mellékhe yi­ségekkel kiadó. Rákóczi-u. 37. 1240 ALKALMI VÉTELEK 2 1/2x3 1/a m. valódi keleti perzsa­szőnyeg hibátlan, de kopott, elő­szobába, leányszobába vagy ballba való Tonett stílű szalon­garnitúra, 3 ajtós könyvszekrény, garzon szoba, háló, asztalkák, fotelek, Íróasztal, festmények, csillárok stb. olcsón beszerezhe­tők. ERDÉLYI JÁNOS bizomá­nyi lerakata, Bercsényi-utca 7. 6 drb 3 hónapos mangilica sertés olcsón eladó. Mák-utca 18. Intelligens, köz-pkoru elvált asszony házvezetőnőnek, vagy főzőnönek ajánl­kozik, vidékre is. Érdeklődni d. u 4-5 között. Liliom-u. 39. sz. Sóstói ut 58. számú összkomfortos villa május l-re kiadó. Érdeklődni Dr. Varga János ügyvédnél Ruköczi utca 17. 1241—2 Ebédlőbutor, csillár elköltözés folytán olcsón eladó. Bessenyei-tér 3. em. 1259 SZŐLLŐKARÓ, borovi kapható Lazarovits Miklós fa­kereskedónél. Debrecetii-ut. Telefon : 167 szám. 1287 ALMAFAOLTVANY igen szép pél­dányok több nemes fajta igen olcsón eladó. Nyirpazony. ,,Berta'' telep. 1226--3 A RÁKÓCZI utcán egy kulcscsomót találtak. Átvehető a Boni liszUerakatában, Bessenyei-tér (Hősök szobra mögött.) 11263 Négy antik széket keresek csak a fája fontos. Kossuth u. 35. 1261 Gyalupadok, aszialosszerszámők, fara­góvésők tölgyfa-svartnik, tölgy fa furnérok stráfkocsi, kézikocsi, eladoh Kossuth u 8. 1242 MEGBÍZÁSOKAT ELFOGA­DOK ugy eladásra, mint véte­lekre, minden lakberendezési tár­gyakra, zongora, szőnyegek, háló vagy ebédlő berendezés, an­tik bútor, festmények, csillárok porcellánok a legjobban értéke­síthetők általam. EFDELYI JÁ­NOS bizományi lerata, Bercsé­nyi-utca 7. Elegánsan bútorozott szoba fürdőszoba használattal 1-ére kiadó. Cim a kiadóban. 1243 Perfekt mindenes főzőnöt 1-ére felve­szek. Cim a kiadóban. 1286 Mindenes szakácsnői hosszú bizonyít­vánnyal elsejére keresek. Jelelentkezés : Uyiivizpalota, I. em. 3. 1244 Rákóczi és Pacsirta utca sarkon két szoba, e ószoba és egy üzlet május l-re kiadó. Érdeklődni lehet Buza-tér 4 sz. 1225 Szerényigényé ISPÁNT vagy GAZDÁT keresek április l-re. Cím Rákóczi utca 20 szám. Kettőszoba, előszobás lakás újonnan festve, kerttel májusra kiadó. Bujtos utca 63 1333 Három szobás konyhás lakás május l-re kiadó Fejér gyógyszerész, Rákóczi utca 16 . 1198 Kiadó két szoba, előszoba, mellék­helyiségekből álló udvari lakás Kossuth utca 4o . 1235 3 Magas óvadékkal biró szorgalmas ipa­rosember altiszti vagy szolgai állást ke­res. Cim a kiadóban. 1245 Kótaji ut 10 szám alatt egy üzlethelyi­ség kiadó. 1237 Jó helyen lévő füszerbolt italméréssel azonnal átadó. Cim a kiadóban. 1238 Sürgősen eladó ebédlő, kert garnitúra, márkás képek, különféle aproságok. létra, speiz felszerelés. Dessewffi iér 3. délelőtt 9-1 óráig . 1239 Női kabát, kosztüm és férfi ruha eladó. Jósa András-u. 7. 128J Egy használt kutszivattyu elaJó — Honvéd u 35 1279 Eladó eg' jókarban levó féderes stráf kocti. Cim, Kereszt u 12. 1260 Pazonyi ut ® szamu házaslelek, három hold rökősföldek 1. és II. szakaszbeli szántóföld kisebb nagyobb darabokban 1935 május 8 án árverésen eladatik. Fel világositás dr. Tesik Tibor ügyvédnél Bocskai ut 23- 1205 Használt ajtók ablakok olcsón eladók. Sóstói ut 33. 1228 Középkort főzni tudó mindenest azon­nalra vagy 1-ére keresünk Eötvös u. 23. 1236 Jóravaló 14—15 éves ügyes gyermek­leány ki a háztartásban is segédkezik kis családhoz azonnal felvétetik. Cim. Hunyadi utca 7. Mindenes szakácsnő esetleg egysze­rűbb házvezetőnő kerestetik gyermek­telen családhoz falura, ki egy szoba­leánnyal minden házimunka végzését vállalja. Egyház utca 24. 1227 Ügyes varrólányokat és középiskolát végzett tanuló leányokat azonna[ fel­veszek. Erdélyi Jánosné, Nőidivat szalon Bercsényi utca 7. Előleg nélkül 10 havi részletre ruha­nemük vásznak, paplanok rendelhetők levelezőlap hívásra azonnal jövök. Le­vélcím Debrecen 1. Postafiók 10. 1229 Harmónium 4 oktávos eladó. Kállai u. 24. 1258 Háromszobás lakás május 1-ére kiadó. Pacsirta u. 37. 1283 Perfekt szobalányt keresek azonnalra, vagy elsejére vidékre. Jelentkezni Des­seniffy tér 2. szám. 1285—2 ;Jobb leány gyermek mellé, ki főzésen kivül a házimunkát is vállalja, azonnali belépésre felvétetik. Németül beszélő előny­ben. Cukorkaüzlet, Zrínyi Ilona u. 11. Bethlen utca 26 sz. alatt egy négy szoba, fürdőszobás lakás május 1 ére kiadó. 1183 Eladó szabógép. hordók, teknők mosófaiék, vedér, befőttes üvegek Epreskert u. 12. 1231 Adómentes kettőszobás házak kerttel eladók. Értekezni Szarvas u. 14. 1232 Úgves tisztességes mindenest elsejére felveszek. Kótaji utca 8. 1284 Egy jókarban levő világos hálószoba berendezés eladó. Szinház-u. 14. 1. em. 1282 Elloptak tegnap este egy biciklit. Ismertetőjel teljesen uj külsők és pedá­lok újonnan lakkozva. Nyomravezető díjazva Blumberg cég. 1261 Keresek azonnali belépésré szerény igényű kis családu gazdát. Révész Sán­dor Felsősima, Messzelátótanya. 1259 Egy jókarban levő világos hálószoba bútor sürgősen olcsón eladó. Erdtlyi János bizományi lerakata. Bercsényi u ca 7. Keresek elsejére mindenest. — Cim Nyirfa-utca 3i. Jelentkezni d. u. 4-ig. Emeleti négyszoba fürdőszobás, föld­szinti háromszoba fürdőszobás magán­lakások májusra kiadók. Tavasz-u. 9. A szerkesztésért felelős : Dr. OASAÍ GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó ((•téti Társaság, Kovách B. és TÍJIÍÍ kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és sem adunk vissza. Nyomatott a .Merkúr" nyomdaban Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom