Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-01 / 50. szám

.4 ra W fillér. Nyíregyháza, 1935. március 1 jr> r/ j * l eniek * POLITIKAI NAPILAP * R reformnemzedék lelkes nagygyűlésében annyi erő, olyan szent akarat lob­bant életre, hogy a már­ciusi ifjúság, Vasvári, Petőfi, Irinyi, Jókai negyvennyolcas ifjúságának tavaszos hite, tüze, fenséges optimizmusa áradt felénk. Éppen azért, mert ehhez az . ifjúsághoz, a negyvennyolcas igék apos­tolaihoz hasonlítják a reform­generáció fiatalságát, nem értjük, miért irja az egyik fővárosi lap, hogy a nagy­gyűlés megalapozása volt egy uj jobboldali front ki­alakulásának. Ne értsen senki félre. Ha a jobboldali jelző erkölcsi szabadságot, nemzeti érzést fémjelez, ki ne lenne ma a jobboldali. De miért akarnak ma fron­tot alakítani ? Hát újra szembeállítják majd magyart a magyarral ? Üjra frontot alakítunk egymással szembe? Hát nem azért harcolunk odaadással, hittel, lelkese­déssel, hogy egy egységes nagy nemzeti frontot alakít­sunk ki. Frontot, amelynek sáncárkaiból a fegyverek csöve azok ellen néz, akik ezer éves hazánk integritá­sát elrabolták. Hát nincs nekünk elég ellenségünk odakünn, szükség van ide­benn is arra, hogy megbánt­sunk, mellőzzünk mindenkit, aki nem tart velünk, nem a mi szekerünket tolja! Ne alakítson itt senki sem kü­lön frontot! Egy front le­gyen, egy tisztességes, ön­zetlen, munkás magyarok frontja ! A reform generációs nemzedék nem akarhat mást. Szinte döbbenetes az a mohóság, miként akarnak mindig és minden áron ér­vényesülési tőkét kovácsolni olyan áramlatokból, amelye­ket nem emberek készíte­nek elő, hanem maga a tör­ténelem. Mert mi más egy uj politikai front emlegetése, mint érvényesülési lihegés az uj front élén lenni, ennek magaságában élvezni a ha­mestert Nyíregyháza Virányi Sándor alispán kiirta annak a közgyűlésnek a határ­idejét, amelynek egyetlen feladata Nyiíegyháza megyei város pol­gármesterének megválasztása lesz. Mint arról hirt adtunk már, a határidőt eredetileg hétfőben ál lapította meg az alispán, tekin­tettel azonban arra a több oldal ról beérkezett kérelemre, hogy a hétfői országos vásár sokakat aka­dályozna a szavazásban való rész­vételben, a keddi napot tűzte ki végérvényesen az alispán a vá­lasztás időpontjául. Kedden tehát korlátozás nélkül nyilvánulhat meg a választók akarata, hogy kit tüntet ki bizalmával s kit óhajt a város első polgárának székében látni. flz angol külügyminiszter Párisba utazott Londoni jelentés szerint Simon lord angol külügyminiszter ma reggel elutazott Párisba. Fárisban nagy fontosságot tu­lajdonítanak a ma este kezdődő tanácskozásoknak. Simon külügy­miniszter a javaslatok egész sorát viszi Berlinbe, de azzal a feltétel lel, hogy azokhoz a francia kor­mány is hozzájárul. Hír szerint javasolni fogja Né­metországnak azt, hogy kössön Litvániával támadást kizáró szer­ződést s ezzel zárja le a kelet­európai kétoldalú szerződések so­rát. Ebben az esetben a keleti egyezmény Berlinben és Varsóban sem ieheí: ellenszenves. Párisból jelentik. A francia kül­ügyminiszter és a párisi olasz kö­vet tegnap hosszasan tanácskozott a Dunai egyezményről, amelyet Schuschnigg párisi látogatása al­kalmával sok tekintetben lényege sen módositottak. Remélik, hogy az egyezményt Németország is el fogadja, csupán attól félnek, hogy a kisantant a Habsburg kérdés­ben támaszt akadályokat s ezzel igyekszik zavart kelteni. Szepes László Bécsből Moszkvába szökött A bécsi szovjet követség jelen­tése szerint Szepes László, aki budapesti ügyfeleit és a svájci bankokat több százezer pengő­vel megkárosította, február 21 én lépte át az orosz határt. Szepes Becsben a szovjet követségtőljhá­rom heti tanulmányútra szóló út­levelet kért. Szepes már Moszkvá­ban van, ahol azon fáradozik, hogy Törökországba szóló beuta. zási engedélyt nyerjen. A svájci bankok feljelentésére Szepes ellen megindult az eljá rás. De feljelentést tett Szepes ellen a Qiücksthal család is. A bűnüggyel kapcsolatosan több helyen házkutatást tartanak Buda­pesten, átvizsgálják a Schőnber ger testvérek cégkönyveit is, mert Szepes a cég beltagja volt. A nyomozásba belekapcsolódott a valutaügyészség is. Ausztria lélekszáma Bécsből jelentik. Ausztria la­kossága az 1934. év végén 6,762.689 volt. talom lehetőségeit. Nem, mi nem vagyunk kaphatók sem­miféle frontra magyar test­véreink ellen. Itt van az összefogás lehetősége, a Nem­zeti Egység szervezete. Eb­ben helyt talál minden em­ber, aki hazáját szereti és aki érette küzdeni akar. Nincs szükség uj pártokra, de nem kell ez a reformért küzdő nemzedéknek sem, amely jól tudja, hogy a Gömbös-Bethlen megegyezés megvetette az alapját a,ha­tározott reformoknak. Okét kell tehát támogatnunk. Előfizetés I hóra 2'5(i P, Negyedévre 7'50 P $Cöztlg%ívlfle)őknek 20 százalék engedmén* Kétszázezer pengőt elsikkasz­tott egy tőzsdebizományos Winter Sándor tőzsdebizomá­nyos, a City fiimvállalat buda­pesti igazgatója ellen, aki jelen­leg Londonban tartózkodik s aki legutóbb a Bál a Savoyban c. Alpár filmet finanszírozta, hite­lezői 200,000 pengő csalárd el­vonása címen feljelentést tettek. A budapesti rendőrség egyelőre csak a társát, a Budapesten tar­tózkodó Bauer Károlyt tudta ki­hallgatni, Jeftics diktatúrára készül A Daily Telegraph belegrádi jelentés alapján közli, hogy Jef­tics vissza akarja állítani a dikta­túrát. Pál regens herceg hevesen ellenzi a tervet, a régenstanács második kát tagja ellenben mel­lette van, mert attól tartanak, hogy a mostani választásokból a Ma­csek féle ellenzéki párt kerül ki győztesen. Az bizonyos, hogy ab­ban az esetben, ha Macsekék győznének, a diktatúrát ismét ki­kikiáltanák. Ószerbia víz alatt áll Belgrádból jelentik. A „hirtelen olvadás következtében Ószerbia válságos helyzetbe került. A fo­lyók kiöntötlek. Eddig 1400 ház került viz alá. A katonaság meg­kezdte a mentési munkálatokat. Ahol lehetett, a lakosság a he­gyekbe menekült az áradás elől. Hasonlóan súlyos a helyzet Erdélyben is, a Szilágyságban. Nyugdijat kapnak az elbo­csátott román tanerők Bukarestből jelentik. A román minisztertanács helybenhagyta azt a törvényjavaslatot, hogy azok a kisebbségi tanárok és tanítók, akik a nyelvvizsgán nem feleltek meg, szolgálati idejüknek megfelelő nyugdíjjal nyugalomba mennek. Qsztálysorsjáték Az osztálysorsjáték mai húzá­sán a következő nagyobb nyere­ményeket sorsolták ki: 5000 pengőt nyert 72122. 4000 pengőt nyert 34581. 2000 pengőt nyert 24790,58911, 74123. 1000 pengőt nvert 8074, 33677, 45506, 46729, 65849, 74650. (Felelősség nélkül) Idői árán Déli légáramlás, felh^sebb idő, sok helyen, főleg nyugaton eső, az éjjeli hőmérséklet emelkedik, a nappiii hőmérséklet nem változik lényegesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom