Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-28 / 49. szám

6. oldal. (Trianon 15.) 1935. február hó 14 . Claus József szakszerű nyilatkozata a nyíregyházi "hűtőházról Miután tudjuk, hogy a gyü­mölcstermelők nagy érdeklődés­sel és figyelemmel várják a hű­tőház sorsát és annak mielőbbi megvalósítását, — megkérdeztük Claus Józsefet, a Krausz Mosko vits r. t. vegyészeti gyár bérgyü­mőlcsöseinek vezetőjét, kinek ugy a tárolásban, mint a hazai és külfüldi kereskedelemben több évi tapasztalata van — hogyan gon­dolja a hűtőház felépítését, mi a véleménye annak jövőjéről: Tudomásom szerint 120.000 P kölcsönt ajánlott fel a földmive­lésügyi minisztérium Nyíregyhá­zának, melyet a GyOE helyi ve­zetősége a kereskedelem és a gyümö'cstermelő gazdák bevoná­val 500.000 pengőre akar emelni, úgyhogy a majoritás a gazdák, illetve a város kezében legyen. Az elgondolás tökéletes, azonban nem tartom ^keresztül vihe őnek, miután a gyümölcstermelő gaz­dák nincsenek abban az anyagi helyzetben, hogy g 150—200.000 pengőt jegyezzenek, a helyi gyü­mölcskereskedelem nem olyan erős, hogy a ráeső részt vállalni tudná, viszont a pesti, vagy a Kecskemét—Nagykőrös exportőr­jei, kiknek legnagyobb részét bank financirozza, nem tartom valószí­nűnek, hogy majoritás nélkül ek­kora tőkét hajlandók volnának befektetni. Véleményem tehát az, hogy ha mindjárt csak 120.000 pengővel is, de feltétlen meg kell indulni, hűtőházat, illetve tároló helyisé­get kell létesíteni, miután ez je­lenti Szabolcs—Zemplén—Szat már gyümölcstermelésének jövőjét, egészséges kereskedelem alapját, különösen később, a nagy expor­tot szem előtt tartva. Ezzel már is megjelöltem, hogy a hűtőház nak hazai piac és export szem­pontjából külön külön nagy je­lentősége van, még pedig néhány évig inkább a hazai piac állandó és rendszeres ellátása szempont­pontjából, mig később inkább mi nőségi export anyag tárolása és irányítása szempontjából. Első években a hazai kereske­delem ellátása lesz a fontosabb tényező, miután jelenleg is na ponta mintegy 3—5 vagon oszt­rák, illetve erdélyi almát importá­lunk, tehát minden eszközzel en­nek megszüntetésére kell első sor. ban törekedni. Ezzel a céllal a pesti hűtőházakkal fogunk szembe helyezkedni, miután jelenlegi hazai kereskedelmünk teljes ellátását a pesti hűtőházak biztosítják. Lényegesen olcsóbbnak és jobb nak kell lenni a nyíregyházi táró lásnak, hogy az itt termett gyü­mölcsöt, mely a pesti piacra irá­nyul, kereskedők itt hütséK és a kényelmes, de drága pesti táro­lást feláldozzák. Ezt jó hűtőházzal, szakszerű gyümölcstárolással és nagy tari fális kedvezménnyel könnyen el­érhetjük, miután ma speciálisan berendezett gyümölcstároló helyi ségünk, illetve hűtőházunk nincs, viszont tarifális kedvezményt a, pesti hűtőházak is kapnak, annál inkább lehetne kieszközölni ré­szünkre, miután Nyíregyháza hű­tőháza 3 megye gyümölcsterme­lésének létjogosultságát jelentené. Ezzel a kevés pénzzel ugy gon­dolom létesíteni a hűtő, illetve tárolóházat, hogy lehetőség sze­rint valami alkalmi olcsó épüle­tet kellene ennek céljaira átalakí­tani, vagy ha ez nem sikerül, vá­rosnak vasúti vonalhoz közel eső helyen, köves ut mellett 80.100 vagonos tökéletes szigeteléssel ellátott raktár, illetve hűtőházi épületet építeni, mely 50.000 gen­gőből újonnan is felépíthető. Hű­tőházi berendezés, gépek ára ma még nincs a kezemben, de téte­lezzük fel, hogy csak 10 vagon tároló helyiséget tudnánk hűteni, mely esetben a többi helyiség erős ventillátása is elegendő volna. Ez a szellőztetési tárolás gazda­sági almáinknak teljesen elegendő tárolási rendszer, amit magam több éven keresztül sikerrel pró­báltam ki és mintegy februárig tároltam almát. Számokban és értékben kifejezve 1933—34. év termését és a jelenlegi tárolási árakat véve alapul 100 vagon almánál három havi tárolásnál 25 fillér havi kilogrammonkinti tárolási árral számitva 75.000 pengőt jelentett volna egy nyír­egyházi hűtőház részére. Ha most hozzászámítom azt az ártöbbletet, amit a tárolással elérhetünk, ala­pul véve a fent említett eszten­dők áralakulását 100 vagonnál 20 fillér alapárat véve figyelembe, 200.000 pengő nyereséget érhe­tünk el, miután 3 hónap alatt 100 százalékos áremelkedés mu­tatkozott. Ha kellő céltudatossággal meg­felelő és szakszerű szervezéssel, a kereskedelem ^ügyes kiépítésé­vel sikerülne 3 megye termésének értékesítését Nyíregyházán keresz­tül lebonyolítani, akkor csak a jelenlegi telepítést figyelembe véve több ezer vagon exportot jelentene, mely biztosítaná Nyír­egyháza több milliós exportkeres­kedelmét, melynek kiinduló pontja ez a fejlődőképes kicsi hűtőház volna. 9084-1935. végreb. sz. Averési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 4854 3—1930. szám alatt kelt kielégítési vé^r hajtíst ren delő végzése folytán Nyíregy­házi Hangya javára 228 P 97 f. tőbe s jár. erejéig 1930 évi augusztus hó 9 napján vég­rehajtás u ján lefoglalt és 1440 P re becsült ingóságok, u. m. 2 szekér, 4 ló 4 1 >ra való szer­szám stb a nyíregyházi kir járás bíróságnak Pk 37117-1930. sz. a. kelt árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán a S stoí ut 28 szám alatti háznál 1935. március hó 1. napján d. e. 12 órakor nyilvános bi rói árverésen el fognak adatni. Nyiregyhjza, 1935. február 12. Dr. Zathureczky Almos 778 kir. jb. végrehajtó. — Mosott rongyot bármi lyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda. II lótékonv tea-estén pénteken a Korona termében ott felejtett fehér hosszúszárú mosó­bőr keztyümet kérem a megye­házi kapusnál leadni szívesked­jenek. RÁDIÓ Február hó 28. Csütörtök. 4 10 Szunyoghyné Tüdős Klára előadása. —5 00 Gazdatanfolyam. — 5 35 Gramofon. — 6W An­gol nyelvoktatás. — 6'30 John Elemér énekel. — 705 Kisszin­pad. — 8'15 A Debreceni Zene­kedvelők Körének hangversenye. — ÍO'OO Hirek, időjárásjelentés, ügetőversenyeredmények. — 10 20 Cigányzene a debreceni „Arany Bika" étteremből. — 1100 Az Operaház tagjaiból alakult zene­kar. — 0 05 Hirek. BUDAPEST II. 5-05 és 5"40 Katonazene. — 720 Magyar nó­ták. — 755 Ilyés Gyula előadása. 8-25 Hirek. — 850 Gramofon. Állandó hétköznapi kőzve tltén 6-45 Torna. — 9'45 Hirek. — 10-00 Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — 11-15 Nemzetkőzi vizjelzó szolgálat. — 12'00 Déli h rangszó, utina hang verseny, közben — 12'30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 2-40 Hirek. élelmi­szerárak. — 4'45 Időjelzés, hirek. Központi Szeszfőzde és Vegy­ipari R. T. Nyiregyháza. Meghívó A Központi Szeszfőzde és Vegy­ipari Részvénytársaság Nyiregy­háza IX. és X. évi rendes közgyűlését 1935. évi március hó 8-án, d. e. 10 órakor Nyíregyházán, á válla­lat irodájában (Alsópázsit) fogja megtartani, melyre a vállalat részvényesei ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Igazgatósig jelentése az 1933 és 1934 üzletévek eredményéről 2. Felügyelőbizottság jelentése a zárszámadások megvizsgálá­sáról. . 3. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság részére a felmentvény megadása. 4. Igazgatósági tagok és fel­ügyelöbizottság választása. 5. Esetleges indítványok. Nyiregyháza, 1935. február 26. Az igazgatóság. Felhivatnak a t. részvényesek, hogy az alapszabályok 12. § a éneimében részvényeiket a köz­gyűlést megelőző legalább három nappal, a vállalat irodájában le­tétbe helyezni szíveskedjenek. 9126—1935. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 3802 1935. szám alatt kelt kielégitési végrehajtást ren­delő végzése folytán Vida Pál javára 1785 P tőke s jár. ere­jéig 1934. decemberhó 28 nap­ján végrehajtás "utján lefoglalt 1580 P re becsölt ingóságok, u. m. bútorok, lovak, traktor stb. a nyíregyházi kir járásbíróság­nak Pk. 15123 1935 szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Demecser község­ben adós lakásán és tanyáján 1935. évi március hó 13, nap­ján d. |u. fél 3 órakor nyilvá­nos bírói árverésen el fognak adatni. Nyiregyháza, 1935. febr. 23. Dr. Zathureczky Álmos 809 kir. jb vhajtó. íSxpress iurüettak Nagy választékban olcsón áru­sítok Fiizőanyagot Készítek rendelésre és raktáron tartom a legújabb tavaszi formá­kat. Tekintse meg mintáimat. BLUMBERG. 780-3 Patkányirtást, lakások ciánozását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kossuth-u. 9. szám. Biztos sikerrel járó patkányirtószer kapható. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további si« 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden ^további szó 6 tiilei Széchenyi-ut 9. számú házban !5, esetleg 7 szobás összkomfortos lakás, istálló és esetleg garázzsal f. év május hó 1-töl kiadó. Bérlőnek átalakításra vonatkozó esetleges kivánsagai karba­hozás előtt figyelembe vehetők. Érdek­lődni lehet: Nyírvidéki Takarékpénztár Részvéuytársaságnál. 777-6 Sóstói-ut 58. sz. összkomfortos villa május l-re, esdtleg azonnal is kiadó. Értekezni lehet Dr. Varga Iános ügy­védnél, Rákóczi-utca 17. 784-4 Főzni tudó mindenes, udvarló nél­kül, felvétetik. Géza-utca 15. 810 Széna és szalma van eladó Tatár Borbála gazdaságá­ban, Ramocsaházán. " 812-2 Borbélysegéd, fiatal, szerényigényü, állandó alkalma­zást keres. Cim Bethlen-u. 60. 814 Mindenes fözőnő jó bizonyítvánnyal felvétetik. Cim a kiadóban. 776 Tisztességes mindenes szakácsnő, udvarló nélkül, elsejére felvétetik. — Holló-utCa 8. 813 á^'Alsó osztályú középiskolások korre­petálását vállalom. Érdeklődni Eötvög­17. utca sz. Suche bescheidenes Deutsches Frau­lein neben ein Knaben. Gemeidehaus Nyirpazony, Szabolcsmegye. 811 A szerkesztésért felelői: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős ; i Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társsi Kiadótulajdonos Nyomatott a .Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3 n.

Next

/
Oldalképek
Tartalom