Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-19 / 41. szám

6. oldal. (Trianon 15.) 1935. február hó 14. AAAAAAAAAAAA Mindenki a legnagyobb elra­gadtatással távozott a „Bucsu­keringő cimíi film előadásáról. A magyar nemzet büszkesége Liszt Ferenc R lengye! nemzet büszkesége Chopin Frigyes A francia nemzet büszkesége George Sand találkoznak a Bucsu­keringő cimü filmben. Egy történeti emlék az 1840-es évekből Chopin Frigyes és Georg Sand szerelme. A halhatatlan Chopin melódiák kisérik a film érdekes me­séjét. A mestermü a magyar Bolváry Géza alkotása. A film minden embernek a legnagyobb élveaetet nyújtja. Városi Mozgóban A nagykállói kih járásbíróság elnökétől. 1935. El. XVI. K. 2. sz. Hirdetmény. A vezetésem alatt álló nagy­kállói kir. járásbiróságnél az ira­tok selejtezését a debreceni kir. Ítélőtáblai elnök ur az 1935. évi január hó 31. napján 1935. El. XXX. o. 4. szám alatt kelt ren­deletével a m. kir, igazságügy­miniszter ur 13300/1912. I. M. számú rendelet 6. §-a alapján e rendeletben meghatározott korlá­tok között elrendelte. Selejtezés alá kerülnek a fent­hivatkozott igazságügyminiszteri rendelet 1. §-ában felsorolt iratok és kezelési könyvek kivételével: I. régibb Az 1902 évi és annál időkből származó 1.) régi I. irattári osztályba (Ü. sz. 317. §.) tartozó peres ügyek iratai, 2.) egyezsági lajstrom (Eg.) ügyeinek iratai, 3.) sommás perek (Sp.) iratai, 4.) örökösödési ügyek (Ú. Öb. és Hb.) iratai, ideértve a polgári vegyes ügyeknél kezelt haláleset­felvételeket, 5.) végrehajtási ügyek (V.) iratai. 6.) telekkönyvi ügyek iratai ide­értve a telekkönyvi hatóságuál folyamatban vott végrehajtási ggyek iratait is, 7.) birói letétből biróság irat­tárába attettt okiratok és rájuk vonatkozó iratok, 8.) előzetes birói szemlére vo­natkozó iratok, amelyeket perben még fel nem használtak, 9.) anyakönyvi ügyek iratai, melyek befejezett ügyekre vo­natkoznak s melyeknek jogerős befejezésétől számított 32 év már eltelt, végül 10.) iktatókönyvek és ügylajst­romok. II. Az 1924, év és annál régibb időkből számazó 1.) régi II. irattári osztályba (Ü. sz. 317.) tartozó perenkivüli ügyek iratai, 2.) régi III. irattári osztályba tartozó büntetőügyek irata, 3.) fizetési meghagyásos ügyek iraiai, 4.) polgári vegyes ügyek (Pv.) iratai, .) fogházi ügyek iratai, melyek beérkezésüktől szá­mítva, 6.) vétségek és kihágások (B) irata, amelyekben az ügy jogerős befejezésétől, ha azonban a ter­helt személye ellen az ügy jog­erők befejezése aztán intézkedést tettek, az utolsó ilyen intézkedés­től számítva 10 év már eltelt. III. A kir. járásbíróság irattárában 1929 évi december hő 31-ik nap jáig terjedő időből 5 évet meg­haladóan őrzött. 1.) használaton kivül helyezett kezelési könyvek és jegyzékek, hasznélaton kivül helyezésüktől számitva, 2.) ügyforgalmi, tevékenységi és egyéb statisztikai kimutatások és kerdőlapoknak előkészítésére, ada­taik gyűjtésére és helyesbítésére vonatkozó jegyzékek és iratok, annak az évnek végétől, melyre vonatkoznak, 3.) igazságügyminiszterhez, vagy a számvevőséghez felterjesztett számadások előkészítésére, ada­taik gyűjtésére és kiigazítására vonatkozó iratok, a számadás jóváhagyásának időpotjától szá­mitva, 4 ) elnöki ügyek (El.) iratai, beórkezésétől számitva, 5.) fizetési meghagyásos ügyek­ben érkezett megkeresések iratai, 6.) polgári ügyekben érkezett megkeresések (M) iratai, 7.) vizsgálóbírói ügyek (V.) iratai, 8.) büntetőügyekben érkezett megkeresések (Bm.) iratai, 9.) büntető vegyes ügyek (Bv.) iratai az ügyben tett utolsó birói érdemleges intézkedéstől .számítva. Felhívom mindazokat, akik az évszám és ügyszak szerint meg­jelölt selejtezendő iratok közül egyes iratok kiadását, vagy to­vábbi megőrzését kívánják, az­iránt hozzám e hirdetmény köz­zétételétől számított egy hónap alatt indokolt kérelmet intézzenek, mert á jelzett időn tul beérkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom. • Nagykálló, 1935. február 8. Zoltán Béla 679 kir. járásbirósági elnök. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 8244—1934. szám. Árverési hirdetmény és árverési feltételek Nyírbátor és Vidéke Hitelszö­vetkezet mint az 0. K. H. tagja végrehajtatónak kiskorú Vida Pál, Bernát, Amália, Berta és István végrehajtást szenvedők ellen in­dított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146, 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árvárést 110 P tőkekövetelés és ennek 1933. november 10. napjától járó 8 százalékos kamata, 3 P 50 f. óvás, egyharmad százalék váltó­díj, 84 P 40 f. eddig megállapí­tott per és végrehajtási és az ár­verési kérvényért ezúttal megálla­pított 15 P 40 fillér költség be­hajtása végett, a nyírbátori kir. járásbíróság területén lévő Nyirgyulaj község­ben fekvő s a nyirgyulaji 18. sz. betétben végrehajtást szenvedők nevén álló A. I. 1—4, 6—16. sorsz. 203, 204, 2369/3 b, 2502, 2531/2,2568/2, 2617/4 6,2622/1-a, 2622^2-a,2622/3- a, 2642/2, 2646/1, 2687 2. hrszám szántó, rét, házas belsőség 1/2 részére 1674 P, IV. 1—2. sorsz. 2448/2, 2556/2. hrsz. szántó 1/2 részére 232 P, -f- 1. sorsz. 2185/1. hrsz. rét 1/2 részére 89 P 50 f, -f- 2. sorsz. 2501. hrsz. szántó 1/2 részére 72 P 50 f, + 3. sorsz. 2643/1. hrszámu szántó 1/2 részére 99 P 50 f,; -j- 4. sorsz. 2690/2. hrszámu szántó 1/2 részére 216 P, az u. ottani 22, sz. betétben A. kereszt 1, sorsz. 2466/2. hrsz. szántó 1/2 részére 154 P 25 f, u. ottani 603. számú betétben A, kereszt 1. sorsz. 2696/3. hrsz. szántó 1/2 részére 381 P, Sok csibéje lesz, ha jó keltető-gépet használ. Most alkalma van egy rendkívüli vételre. Elköltözés miatt beszüntetett farmról teljesen uj, két keltetésben nagyszerű eredményt elérő, 360 tojásra berendezett Marabu-keltetőgép nagyon olcsón eladó. Ugyanott 2 méter széles drót­kerités-anyag, könnyen &zetszedhető két csirkeól, mű­anya potom áron eladó. Cim a kiadóban. u. ottani 778. sz. betétben A. kereszt 1. sorsz. 1976/2. hrsz. szántó 1/2 részére 109 P 25 f. kikiáltási árban, a Vida Bernát és neje Újlaki Amália, valamint Vida István holtigtartó [haszonél­vezeti jogának sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a tkvi iroda az árverés el­rendelését a nyirgyulaji 18, 22, 603, 778. számú tkvi betétekben jegyezze fel. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyirgyulaj községházánál megtartására 1935. évi március 22. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és árverési feltételeket a követ­kezőképen állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatla­nokat a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabbaáron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni .és az árverési feltételeket aláírni. Nyirbáior, 1934. dec. 23. Dr. Kertész sk. kir. jbiró, A kiadmány hiteléül 681 Vozáry, irodasegédtiszt Express Mruetesé Patkányirtást, lakások ciánozását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kossuth-u. 9. szám. Biztos sikerrel járó patkánvirtószer kapható. — Mosott rongyot bármi­lyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további bs6 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér Március elsejére perfect szakácsnőt kebesek. Cim a kiadóban. 645-3 Megnősiteném 27 éves minden infor­mációt kibiró, legnagyobb vidéki vá­rás ban 3 ére fennálló divatkeresked6 fiamat hozománnyal, jobb zsidó csa­ládból. „15000" jeligére a kiadóba. 667 Német kisasszony állást kores gyer­mekek mellé. Nyirpazony, községháza. Központi fekvésű összkomfortos kö­lönbejáratu bútorozott szobákat kere­sünk március l-re. Ajánlatokat telefo­non Repülőtérre kérünk. 684 Akáccsemetére és suhángra keresünk árajánlatot. — Munk Testvérek, Alsó­zsolca. 663-2 Napi 5—10 pengős keresettel lapelő­fizetőgyüjtőket felveszünk. Jelentkezni kiadóhivatalunkban lehet 10k Megbízható bejárónő, hosszn bizo­nyítványokkal kis családhoz azonnal felvétetik A lakásban vízvezeték van. Cim az Ujságboltban. 6x Jómegjelenésü, intelligens hölgyeket felveszünk lapelőfizetés gyűjtésre. Jelent­kezni kiadóhivatalunkban lehet. lOx A szerkesztéseit felelós: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelós; a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társ*: kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a .Merkúr* nyomdában Nyíregyházán, Beményiu. 3 97.

Next

/
Oldalképek
Tartalom