Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-11 / 9. szám

4. oldai. SmmwéUMP (Trianon 15.) 1934. január hó 11. Rövid hírek — A belügyminiszter a veszé­lyeztetett vidékekre trachoma-or­vosokat nevezett ki. — Gadány községben egy Szíjártó György nevíi gazdalegényt unokaöccse, Szíjártó József ösz­szeszurkálta, majd puszta ököllel beverte ablakait. A verekedő le­gény koponyáját az asszonyok sodrófával zúzták be. — A detektívek elfogták Sza­niszló János 46 éves ceglédi il­letőségű állástalan kereskedőse­gédet aki réme volt a szállodák­nak, mert mindenünnen fizetés nélkül távozott. — Kamocsay István hódmező­vásárhelyi gimnazista, aki meg­lepő szobrászmüvészeti tehetség­gel van megáldva, elkészítette a kormányzó plakettjét és a jól si­került portrét felajánlotta a Fő­méltósági Urnák. A kormányzó kabinetirodája utján értesítette a gimnázistát, hogy a jubileumára felajánlott plakettet elfogadta. — Dr. Baltazár Dezső ref. püs­pök megrongált egészségi álla pota miatt Budapestre utazóit. Korányi professzor megvizsgálta a püspököt s teljes pihenést irt elő a püspök számára. — Az Országos Ügyvédszövet­ség ez évi vándotgyülését junius 28. és julius 1 között Debrecen­ben, a kollégiumban rendezi. — Mihalik Adolf királdi bá­nyász felesége 2 éves fiával kar­bidoldatott itatott, majd a gyer­mek nyakát átvágta. Az asszony ezután egy ingre vetkőzött, leön­tötte magát vizzel s közeli erdő­ben felvágta az ereit. Mihalikné azért követte el szörnyű tettét, mert a férje iszákos volt. — Csikágóban a rendőrség és egy Russel Gipson nevü volt fe­gyenc között xtüzharc keletkezett. A fegyenc gépfegyverrel támadt a rendőrökre, a lendőrök könygáz­bombával védték magukat s a harc során a fegyencet agyon­lőtték. — A kisantant külügyminiszterei január ll-én Laibachban találko­zóra gyűlitek össze, hogy állást foglaljanak az olasz-francia egyez­ménnyel kapcsolatban. — A Saarvidéken a kommu­nisták zavargást akarnak előké­szíteni. Több száz méter hosszú távolságon elvágták a telefonve­zetéket. Több helyen röpiratokat szórtak szét. — Pénzes Gábor 19 éves haj­dúnánási legény, szolgálatadójá­nak, Nyakas Lajos gazdálkodó­nak a tanyáján felakasztotta ma­gát. Keletbélyegzők kaphatók lapunk kiadóhivatalában Az árrontás, mint tisztességtelen verseny Irta: Dr. Diczíg Alajos, a debreceni Kereskedelmi és Iparkamara h. titkára.. teségtelen versenynek minősítette. Ezzel nálunk is megismétlődött ugyanaz, ami Németországban és Ausztriában már régen bekövet­kezett. A márkacikkek kötelező árelő­irásának be nem tartását tisztes­ségtelen versenynek minősitették azzal a megszoritással, hogy a márkacikkek kötelező előírása nem vonatkozhatik a minnapi élet nél ktilözhetetlen szükségleti cikkeire. Igaz, hogy a tiszetsségtelen, er­kölcstelen eljárás lényege itt sem az árterületen volt, hanem azon volt a hangsúly, hogy az, aki arra kötelezte magát, hogy egy szerződési kötelezettséget (ártartás) teljesít, a nem teljesiíéssel nem juthat versenyelőnyhöz. Azonban az eredeti álláspont megtört. A nem márkás árukra nézve továbbra is tartotta magát azon­ban az a felfogás, hogy „vala­mely árunak másnál olcsóbban, akár a beszerzési áron alul is való árusítása, magában véve nem ütközik a kereskedői tisz­tességbe még akkor sem, ha ez­zel az illető a saját árui kelen­dőségét iokozni kivánja és igy az olcsó árusítás versenyzést is céloz, hacsak nem történik a versenyzés oly körülmények kö­zött, melyek annak megállapítá­sára szolgálhatnak alapul, hogy illető versenytárs az olcsó árusí­tással főleg szándékosan a ver­senytársak károsítását célozza. (K. IV. 415). Egyedül az árak leszorításával folytatott verseny még nem tisz­tességtelen. A Választott Biróság megítélése szerint a kereskedelmi forgalomban a verseny szabad s a versenytárs letörése is meg van engedve. Nem tiltott dolog tehát ily versenyt bejelenteni, fel­téve, hogy a verseny megengedett eszközökkel történik. Az árak le­szorítása, mint a vásárló közön­ség^ érdekeit szolgáló eljárás az üzleti tisztesség szempontjából nem kifogásolható. (Vb 7503-4930) II. A magyar tisztességtelen ver­senyről szóló törvény megalkotá­sa idején ugyanez volt a felfogás s a tisztességtelen versenyről szóló törvény alapján kezdetben az a felfogás érvényesült, hogy a ke­reskedőnek és iparosnak korlátlan szabadságában áll meghatározni azt, hogy a forgalomba hozott cikkek, illetve munkája árát ho­gyan, milyen árban állapítja meg ? Az árkérdésben ebben az idő ben vallott felfogást helyesen fejti ki Dr. Meszlény Arthur 1923-ban megjelent;magyarázata, amely meg­mondja, hogy „még az sem tisz­tességtelen verseny, ha valaki csak azéit ad el beszerzési áron alul, hogy ellenfelét megsemmisítse, mert aki verseny utján tisztes séges eszközökkel semmisiti meg versenytársát csak a személyiségi jogából folyó lehetőséggel él." Teljes egészében ekkor sem ér­vényesült ugyan ez a tétel, mert jogellenséget, az üzleti tisztességbe és jóerkölcsbe ütköző magatartást láttak ebben az időben is abban, ha a veszteséggel való eladáshoz támadó cselekmény járult, pl. a nagy vállalkozó, a kisebbnek ki­jelenti, hogy olcsóbb áraival meg fogja őt semmisiteni, ha ajánlatait nem fogadja el. Ebben az esetben sem szere pelt azonban az árrontás önma­gában véve, mint az üzleti tisz­tességbe ütköző magatartás, ha­nem az árrontás kisérő jelensége, tehát a versenytárs tönkretételére irányuló szándék tette az árrom­boló cselekményt tisztességtelenné. Amint Németországban, ugy ná­lunk is tapasztalhattuk azt, hogy az árrombolás nem maradhatott meg, mint az üzleti tisztességgel teljesen összeférő magatartás, mert az az alapelv, amely szerint az iparos és kereskedő szabadon állapithatja meg áruinak árát és szabadságában áll adott esetben a beszerzési vagy átlagárnál ol­csóbban is árusitani, a viszonyok súlyosságával mindinkább tért ve­szített annyira, hogy legújabban Ausztriában az 1934. évi október hó 26 iki törvény, amely 1934. évi november hó 2-án életbe is lépett, az árrombolások meggát­lására külön döntő bíróságokat lé­tesített. Ez a folyamat nálunk is pon­tosan követhető és kezdődött a márkás áruk árvédelmével. Elő­ször a budadestí kereskedelmi és iparkamara zsűrije, majd 1929 ben a Lever és tsai panaszára hozott választott bírósági Ítélete, 5 évvel a tvt. életbelépése után az árron­tást, a márkacikkekre nézve tisz­¥MmWiMMWMMmMM Legjobb minőségű pasztő­rözött tej literenként 15 fillérért korlátlan menyiségben besze­rezhető a Szabolcs vármegyei Köz­ponti Tejszövetkezetnél Tátra-utca 9. — Mosott rongyot bármi­lyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda. Bristol . . . Bristo . . . Bristol.. . Szálloda Budapest Dunapart Árban és szolgáltatásban vezet Szoba teljes ellátással személyenkint napi 12"— pengőért — Irodalmi pályadijat nyer­tek. Paál Erzsébet papi áll. isk. tanítónő hangulatos verseivel, Ko­vács I. András oki. polg. isk. ta­nár, papi áll. isk. tanitó szabolcsi népi tárgyú elbeszéléseivel kitün­tető oklevelet nyertek az országos irodalmi és zenei pályázaton. Lőszerek i fegyverek, céllövő flaubert puskák, önvédelmi pisztolyok és ezek szak­szerű javítása, vadászati felszerelések IflIIIIIDEEf műszaki és nunlllicil rádió üzletében Telefon 476. Zrinyi Ilona-utca 8. sz. KRESKA RÁDIÓLABORATORIUM. RÁDIÓ Január 11. Péntek. 410 Di­ákfélóra. — 5'00 Vizváry Mariska előadása. — 5 35 Budapesti Kon • cert Szalonzenekar. — 6'50 Gyors­író-tanfolyam. — T20 Sportköz­lemények. — 7'35 vitéz Berkó István előadása. — 8'45 Gróf Bánffy Miklós előadása. — 9'20 Gramofon. — 9'40 Hirek, időjá­rásjelentés. — 10'40 Az operaház tagjaiból alakult zenekar. — 0'05 Hirek. BUDAPEST II. &20 Farkas Sándor énekel. — 710 Révész Béla elbeszélése. — 7'45 Zongora. — 8'40 Hirek. — 9W Cigány­zene. Állandó hétköznapi közvetítés 6-45 Torna. — 9'45 Hirek. — 1O"O0 Felolvasás, utána délelőtti hangverseny — 11'15 Nemzetközi vizjelzó szolgálat. — 12'00 Déli harangszó, utána [hang­verseny, közben '— Í2'30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 2-40 Hirek, élelmi­szerárak. — 4'45 Időjelzés, hirek. Minden olcsóbb lett Szilágyi Barna uri és női divatüzletében Va y ing fehér és szines ing rallér 1-98-től Férfi és női szvetterek 3'50-től 2-28 „ Gyermek szvetter l-es szám 1 98 —"39 „ Női bolyhos nadrág 1*80 Leányka bolyhos nadrág Női combiné Jég zoknik 1-48 -•98 -'40 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom