Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-24 / 20. szám

t 6. oldal. MDOUSBOUr (Trianon 15.) 19 5 január hó 24 SZÍNHÁZ MfivrSZET Hőstenor. Wedekind világhírű művével nyit ma szerdán este a kiváló Miskey együttes. Utána Harmat Imre első nagy sikere, a Bridzs kerül szinre. A Bridzs kü­lönös érdeklődésre tarthat szá­mot, nemcsak azért mert szelle­mes ötletes és érdekfeszítő víg­játék, de azért is mert e kiváló iró első kirándulása volt ez a darab az operettről a szép pró­zára. És ez annyira sikerült, hogy ma már az ujabb darabjá­nak előadására készülnek a pesti színházak. A mai lány. Fáth Imre ko­moly, értékes müve kerül szinre csütörtökön. Az anya és a leánya összeütközése — egy férfiért — a szerelemért. Értékes, tanulságos korkép a legtalálóbb rajza a; mai kor leányának. A darab szerepei kitűnő kezekben van. Az anyát Donáth Kató, a leányt Forgácá Magda, az apát Miskey, á rossz fiút Füredi, a jó fiút Deák játssza. Műsor: Szerda Hőstenor—Bridzs. Csütörtök Mai lány. Péntek Az asszony férj, imádó. Szombaton szünet. Vasárnap délután Nem divat a szerelem. Vasárnap este Kacagó est. Hétfő A megzavart kaland. Kedd Valse Triste. 1935. év Rádiá újdonságai KUHAREK m t üzletében PHILIPS ORION STANDARD összes tipusai KRESKA rádi ó Zrínyi Ilona-utca 8. laboratórium Telefon 476. TTTTTTTTTTTT RÁDIÓ Január 24. Csütörtök. 4'10 Vizváry Mariska előadása. — 5'00 Gazdatanfolyam. — 5'30 Szalon­kvintett. — 670 Nagy Adorján előadása. — 6'45 Ligeti Dezső énekel. — 710 Filmrészlet. _ 745 Vonósnégyes. — 8'50 Kül­ügyi negyedóra. — 910 Cigány­zene. — 9 55 Hirek, időjárásje­lentés, ügetőversenyered mények. — 10-15 Zongora. — 1V20 Jazz­zene.— 0'05 Hirek. BUDAPEST II. 570 Radosné Bock Hilda bécsi dalokat énekel. — 5'45 Szendrey Zsigmond elő­adása. — &25 Cigányzene. — 735 A' rádió versantológiája. — 8 10 Budapest—Rákosfalvi Vissz­hang Dalkör, .— 9 05 Hirek. — 9 25 Jazz-zene. Állandó hétköznapi közvetítés 6-45 Torna. — ff45 Hirek. r- ÍO'OO Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — 11-15 Nemzetközi vizjelzö szolgálat. — 12-00 Déli hirangszó, utina hang verseny, közben — 12'30 Hírek. — 130 Időjelzés. — 2-40 Hirek. élelmi­szerárak.— 4-45 Időjelzés, hirek. Apoilo Filmszínház Csütörtöktől nagy újdonság idei egyetlen filmje AL JOLSON A CSAVARGÓ A könny és mosoly filmje Előadások kezdete hétköznap 5-7-9 öiakor. Hétköznap és vasárnap eslt 9 órai előadások 2 személy 1 jeggyel I I Búvár Búvár: ez a szó hangzik most mindenütt a tudományos világban és a müveit közönség ajkán. Bú­vár : egy uj folyóirat neve ez, olyan magvar folyóiraté, amely­nek külföldi társai millió meg millió példányban kötik le a föld­kerekség minden művelődni vágyó olvasójának figyelmét. Nemcsak uj folyóirat ez, hanem egészen uj folyóirat-tipus, az első nagy tu­dományos magazin a magyar sajtó történetében. Tudományos, mert tudósok irják fés a tudomá­nyok időszerű kérdéseivel foglal­kozik, de mindamellett magazin, mert izgatóan érdekes, "páratlanul változatos és művészien szép minden száma. Lambrecht Kál­mán szerkeszti a magyar értelmi, ség újszerű tudományos maga­zinját és a Franklin Társulat|adja ki, az illusztrálásnak és a nyom­tatásnak olyan tökéletességével, mint a maga nemében szintén úttörő másik nagy folyóiratát, a Tükör-t. A Tükör az irodalom, művészet, társadalmi- és sportélet körében csillogtatja meg a magyar tehetség kincseit, a Búvár pedig a természettudományok és a tech­nika világát tárja az olvasó elé, vonzó és gyönyörködtető közle­mények és művészi illusztrációk bámulatos'bőségével. A meglepően érdekes, tanulságos és művészies folyóiratból a Búvár kiadóhivatala (Budapest, IV. Egyetem-utca 4.) lapunkra való hivatkozás esetén szívesen küld mutatványszámot olvasóinknak. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYIRVIDÉK-SZABOLCSI HÍRLAPIBAN HIRDETŐ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT — A Pajor Szanatórium (Budapest, Vas-u. 17.) uj olcsó kórházi osztálya. A Vas utcai dr. Pajor szanatórium a gazda­sági helyzethez alkalmazkodva, kórházi osztályt nyitott, szanató­riumi ellátással, napi 8 pengő ápolási dijjal. A különszobák árait ís lényegesen leszállította. Külön­leges gyógytényezői: rádiumkeze­lések, bélfürdők (enterocleaner, Darmbad) szívbetegeknek kiemelő és pihenőkurák (elektrocardio­graph) szénsavfürdők stb. Nagy­szabású vizgyógy, zander és or­topédgyógytermek, asthmaszobák, sebészeti osztály elsőrangúan fel­szerelt műtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, orrko— ció, arcmegfiatalítás, (ránct.tün­tetés) stb. urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és ké­szülékek. Szülészeti osztály 10 napi legmérsékeltebb átalányárban stb. Ismét kaphatók drb-kint 10 fillérért ilyen feliratok : Eladó ház Eladó föld Bútorozott szoba kiadő 1 vagy 2 személyre A „Nylrvldék-Szabolcsi Hirlap" kiadóhivatalában Bethlen-utca 1. Városháza-épület. Kiadó lakás 1, 2, 3, 4, 5 v. 6 szobás Raktárhe­lyiségkiadó Pince kiadó 3025—1935. vsz. Árverési hirdetmény kivonata. A bpesti knti kir. járásbíró­ságnak 201805-932. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Fructus Gyümölc-értékesitö és szesz­főzde Szöv. javára 994 P 80 f. tőke s jár. erejéig 1932. évi 0SS1 Jól jegyezze meg, hogy legszebb nyomtatványt a legolcsóbb árban a MERKÚR NYOMDAÜZEM Telefon : 5-77. készít. Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. sz. junius hó 27. ^napján végrehaj­tás utján le és felülfoglalt és 2888 P 08 fillérre becsült ingós ágok, u. m. 1 tizedes mérleg, 40 drb vegyes nagyságú üres fahordó, 931 liter vegyes fobn szesz a nyíregyházi kir járásbí­róságnak Pk. 33532 - 932. szám alatt keit árverést rendelő vég­zése következtében Nyirpazonv község határában, Sóstóhegyen 1935. ;évi február hó 12. napján d. e. 9 órakor nyil­vános birói árverésen el fog­nak adatni. Nyírbátor, 1935. január 10. Labay Antal kir. jb vhajtó. 3951—1934. vszám. | Árverési hirdetmény kivonata A bpesti kpti kir. járásbíró­ságnak 219889-933 sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást ren­delő végzése folytán Fructus Gyümölcsértékesitő és Szesz­főző Szövetkezet javára 988 P tőke s járulékai erejéig 1934. évi december hó 21. napján végrehajtás utján le és felül­foglalt és 4914 P 60 fillérre becsült ingóságok, u. m. tizedes mérleg, 21 drb vegyes nagyságú üres hordó, ^magasfoku szesz­finomitó berendezés, 10832 liter almavelő a nyíregyházi kir. já­rásbíróságnak fenti szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Nyirpazony köz­ség határában Sóstóhegyen 1935. évi február hó 12. uapján d. e. 10 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni Nyíregyháza, 1935. január 10. Labay Antal kir. jb. vhajtó Express hirdetése Patkányirtást, lakások ciánozását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kossuth-u. 9. szám. Biztos sikerrel járó patkányirtószer kapható. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további síé 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillér Zongora Bécsi gyártmányú jóhangu zongora eladó. Megtekinthető ERDÉLYI JÁNOS bizományi raktárában, Bercsényi-u. 7. Szépen bútorozott kiilönbejáratu szoba azonnal kiadó Selyem-utca 5, alatt. Két kövér zsirsertés eladó. Keskeny­utca 17. Kisebbfajta, jókarban levő harmóniu­mot keresek megvételre. Zsolnai igaz­gató, Kossuth-reálgimnázium. 266-2 A szerkesztésért felelős: Dr.GAHAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Üstét! Társaság, Kovách B. és Táriai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdabán Nyíregyházán, Bercsényi-U. 3 SJ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom