Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-03 / 2. szám

ANDRÁS MÚZEUM Nyíregyháza, Egyház-utca 15. f«tefiók:57. _ Telefon: 2. oiclaJ \ (Trianon 15.) I4j5 január 3 1 Miiarátok asztaltársasága 203 perieket rutiizott fei Vasárnap délután tartotta meg a Jóbarátok asztaltársa­sága ez évi gyermekfelruházási ünnepélyét az Abházij kávé ház összes'érméiben. Már kora délután megkezdődött a fel­ruházás. A tanítók vezetése a att szép rendben elvonultak a különböző felekezeti ükolák előre kijelölt tanuki, valamint a hadirokkantak gyermekei, ítongvo an, lyukas cipőben jöttek a kékrefázott sáp dt gyerm kek s boldogan szőri tolták magukhoz, a ja uj cipőt s a meleg kabátokat. A ruha és cipőkiosztás u'áci minden gyermek j) meleg kávét és kulác ot kapott uzsonnára. Az uzsonna után rövid kis ünnepség volt, amelyet Főkles Mártun az asztaltársaság elnöke n\itct meg, m jd dr. Lefkovits Ignác ügyvéd mondott beszá­molót az asztaltársaság öt éves működéséről. Megemlítette, hojiy ebben az évben az asz­taltársa ágnak súlyos és nehéz akadál o kai kellett megküz­deni, mert a tagok — ak knek na yrésze kisiparos, kiskeres­kedő s kistisztviselő — annyira igénybe vannak véve egyéb kötelezettségeik teljesítése ál tal — s különben is keresetűk annyira lecsökkent, hogy saját maguk t és családjukat is csak nehezen tudják ellátni, éppen ezért nehezen tudtak áldozni az Asztaltársaság részére, azon­ban Földes Márton elnök lele ményessége és ügyessége által méfcis sikerült habár kissé el késve is, mert máskor már december elején megtörténik a kio^ás, annyit összt hozni, hogv 203 tyermeket sikerűit felruházni. Ezután egy felru­házott 'gyermek megható sza vakkal köszö ite meg az Asz taltársaság jótéteményét, majd Neumann Alb rt tanító az Asz taltársaság nevében egy pla­kettet n>ujtott át Földes Mir ton elnöknek érdemei elisme­réseként. Az ünnepség a Him­nusz eléneklésével véget ért. Az ünnepséget vacsora kö vette, amelyen már megkez­dődő t a jövő évi felruházás tőkéjének a gyűjtése. A va csora alatt elsőnek dr. Sebőn Géza az izr. e emi i kola el­nöke szólalt fel s magts és szép gondola okban gazdag beszédben köszönte meg az Asztaltársaság jótéteményét, m> jd Tesléry Károly dr. tan lelügyelő bes édeben rámuta tott arra, hogy az Asztaltársa­ság pedagógiai feladatokat old meg, amikor a gvermekek fel­ruházásával lehe ővé tes/i azok­nak a nyugodt tanulá t. A róm. kat. i kola képviseletiben vitéz Derencsényi Mik.ós igazgató mondott köszönetet Elmés po­hárköszöntőket mondottak Neu­mann Albert és Goldberger Mózes tanítók, a további ne­mes cselek detekre buzdítva a tagokat, amire Bige Bertalan a vigalmi bizott-á^ elnöke és K bn I. I^nác háznagy vála szóltak, köszönetet mondva minden egyes tagnak, hogv adományaikkal lehetővé tették a gyermekek felruházását. A vacsora Földes Márton elnök záróbeszédével ért véget, aki ígéretet tett, hogy a jövőben még nagyobb buzgalommal fo.ja az Asztaltársa á_> ügyeit vez tni, hogy a már öt tven keresztül szép eredménnyel foly a ott gyermekfelruházás a mostoha viszonyok ellenére se akadjon m g. ess-: Békebeli jókedvben és vidám­ságban zajlott le a Szilveszter Nagy tömegek és nagy fogyasztás Szokatlanul vidám, a békeidők gondatlan jókedvében zajlott ie a Szilveszter-est Ny in gyházán. Ene az estére eltűnt a gazdasági ha­jók nyomasztó hangulata, ai eljö­vendö újesztendő hajnalára derűs, jókedvű, bizakodó emberek kő szöntötiék az 1935 ős esztendőt, amely a remények szerint minden jót és szépet igér... Nyíregyházán évek óta nem láttunk thez hason ó vidám Szil­vesztert. Hatalmas tömegek zsu foíásig megiöitötték a város nyil­vános szórakozó helyiségeit. Ke vés volt a hely a szórakozni vá­gyók befogadására. A Korona óriási közönséget lá­tott vendégül. A nagyteremben az Iparos Itjak Önkép ő Egyesülete rendezte műsoros Szilveszter est jét. A nagyterem teljesen megtelt közönséggel. A ki ünő vidám mű sor remekül szórakoztatta a kö zönséget. U ána tánc volt a késő reggeli óráHg. A Korona étte remben előkelő és szép számú közönség szórak070tt és táncolt. A kávéházban haalmas tömeg zsúfolódott össze. Rég nem lát tunk itt ennyi vidám embert Minden volt ami a jókedvet emelte. Éjfélkor ellepték a Koronát a va­lódi és álkéinénysepiők és a sze­rencse malacok. Volt sikongatás és vidám köszöntése az újévnek. Az utcákon az emberek örömmel kaptak minden olyanon, ami al­kalmas a jókedv fokozására. Han­gosak voliak az utcák a boldog szilveszterezők vidám zajától. A Keresktdők és Gazdák Kö­rében az Izr. Nőegylet rendezett szilvesztert. A termek itt is zsu • ==» foitak voltak. Régen nem láttunk ennyi sok szép és elegáns fiatal leányt és asszonyt együtt. Volt i11 tombo'a, pezsgős sátor s min­den ami kell egy vidám szép Szilveszter est hangulatának eme léséhez. A Kiosz műsoros estílye is ki tünően sikerült. A jókedv a reg­geli órákig tartott. Az Ipartestület nagytermében az iparosok táncestélyt tartottak. Műsor is volt, Az Iparos Dal­kör vidám dalokat adott elő óri­ási siker mellett. A Kereskedő Ifjak Egyletének zártkörű műsoros estéje is kitü­tünően sikerült. A hangulat és jókedv regge'ig tartott. Kálmán Éva tánciskolájában is it>en szép közönség ünnepelte a Szilvesztert Reggel 6 óráig tán­con a fiatalság. A Fűszer- és Veeyeskiskeres­kedők Egyesülete Kossuth utcai helyis ge is vidám, jókedvű tár­saságot látott vendégül. A Jóbarátok Asztaltársasága az Abbazia külön helyiségében tar­totta a Szilveszter-estét kitűnő hangulat 'és baráti szivélyesség küzepette. A kisebb éttermek között a Róth-vendégiő vitte el a siker pálmájat. Fantasztikus tömegek zsúfolódtak be a kis termekbe. Szfp és előkelő közönsége volt egész éjszaka Volt is fogyasztás és jókedv bőven. A vacsorázó vendégek nagy dicséretét könyvelheti el a Klein vendéglő, kitűnő konyhája most is sikeit aratott. Nagy volt a vidámság az Abba­1 «.. . • VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Január 2—3, szerdán, csütörtökön Prolongáva eseauió Előadasok kezdete a nagy érdeklődésre tekintettel 3, 5, 7 és 9 órakor. — A 3 órai előadás mérsékelt helyárakkal. -- , — • —= i— • m-­zia kávéház és étteremben. Kitűnő zene, vidámság és igazi szilvesz­teri hangulat uralkodott. A Kis Pipa étteremben ragyogó jókedv közepette nyerték meg a pezsgőt és borokat, na meg a fánkban az aiany 10 pengőat. A Sznházi étteremben vig Szilveszter volt, sorsolással és kitőnő hangulattal, a késő reggeli órákig tartó mulatozással. A Szikszay- vendéglő is reme­kelt Szilveszter éjjel. Nagyszerű hurka kolbász és malac vacsorája érdemel külön is dicséretet. Megállapíthatjuk, hogy az idei Szilveszter messze felülmulta jó­kedvben, vidámságban és ami a legfontosabb, fogyasztásban is az u'olsó évek összes Szilveszterét. Pezsgő is fogyott bőven. A vá­ros közönsége b kebeli keretek között búcsúzott az óévtől és köszöntötte az eljövendő boldo. gabb ujesztendőt... (0 M O ZI Városi Mozi: A „doktorkisasszony" A Mata Hari, Varsói Bál é5 sok más rokontémáju film sikere bízonyitj3, mennyire érdeklik a közönséget azok a drámák, me­lyeknek cselekménye a kémek világában játszódik. A láthatatlan front hir szerint az eddig ismert filmeket is felülmúlja izgalmassá­gában. A filmnek ezúttal is való történet az alapja: a világháború egyik titokzatos kémnőjének sor­sát rajzolja meg, kinek alakját ma is rejtelmes homály burkolja körül. A német háborús akták „Doktorkisasszony" pseudonym aiatt emlékeznek meg róla, va ódi nevét ma is hétpecsétes zár őrzi. Megszökött egy szovjetvezér A Daily Express jelentése sze­rint a cseka ügynökök le akarták tartóztatni Lublin szovjetvezért, aki a jelek szerint szin én részes volt a Kirov elleni merényletben. Amikor a letartóztatására kikül­dött két csekaügynők a szobá­jába lépett, Lublin mindkettőjü­ket lelőtte és megszökött. Minden olcsóbb lett Férfi ing fehér és szines Oxford ing Divat gallér Jzilágyi Barna uri és női divatüzletében Va y ^aS^kpaiota 1-98-től Férfi és női szvetterek 3 50-től 228 „ Gvermek szvetter l es szám 198 — 39 „ Női bolyhos nadrág 1'80 leányka bolyhos nadrág Női combiné J g zoknik 148 —•98 —•40 r

Next

/
Oldalképek
Tartalom