Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-03 / 2. szám

•Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 19:5 január 3 (Trianon 16.) éTfolrar a, 2 ,5,6, sl 4m. * Csütörtök TV- iW­íMerkesitőség éa kiadóhivatal Bethlen-n. 1. ^»«tatakaréki c«ekk«»áos 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7*50 ¥ Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Panamák •yomára jöttek rá Miskol­con. Ennek a nagyra hiva­tott városban egész éven aem volt egyéb, mint sut­togás arról, mi is van a rok­kantak vagyonával, mi is van a zálogházi hiányokkal, az eltűnt ékszerekkel. Mo*t kipattant, hogy egy városi tanácsnokot hűtlen kezelés­sel kell vádolni, mert a ha­dirokkantak, árvák, özve­gyek pénzével garázdálko­dott. Megáll az ember esze, amikor azt 'hallja, hogy tiszt­viselők, akiknek van biztos fizetésük, megélhetésük, akik talán már a hatodik fizetési osztály előnyeit élvezik, arra vetemednek, hogy illetékte­len haszonhoz jussanak, hogy ha jelentéktelen összegeket is, de az ország, mások pénzét költsék el a maguk céljaira, Mi az a sötét go­noszság, ami arra viszi rá őket, hogy a gondjukra bí­zott vagyonnal hűtlenül sá­fárkodjanak, hogy tárgyakat tüntessenek el a saját hasz­nálatukra a köz tárgyai, má­sokfvagyonaiból. Pellengérre kellene állítani az olyan ma­gukról megfeledkezett fene­vadakat. Borzalmas elgon­dolni is, hogy ma, amikor egy pengőért kell sokaknak egy napon át dolgozniok, amikor havi nyolcvan pen­gős állásra ezer pályázó is van, amikor olyan kevés a kenyér, akkor a már jó ál­lásban lévők mások verej­tékes filléreihez nyúljanak. A legszigorúbb vizsgálatnak kell megindulnia minden pénzzel foglalkozónál és kérlelhetetlenül, minden ki­vétel nélkül börtönbe kell vetni azokat, ' akik a köz­vagyonnal igy bánnak. Félre az álhumanitással ebben a kérdésben. Nincs mentség, nincs kimélet, nincs bocsá­nat, de nem is lehet. Ha ridegen bezárjuk a tyuk­tolvajt, akit tetten értek, aki talán éhségét csilapitotta a lopott jószággal, nem kell Letartóztatták a Szabadság-téri bankrabló gyilkosokat Á Szabadság-téri bankrabló gyilkosokat 18 érai nyomozás uián, még Szilveszter éjszakáján sikerült elfogni. A detektívek vé gig razziáziák a főváros területen levő garázsokat s körülbelül 100 embeit igazoltattak Az igazolta­tás során S epesi László szerelő nem tudott keilő alibit bizonyi tani. Megállapították róla azt is, hogy többször volt büntetve autó­lopás és súlyos testisértés miatt. A rendőrség ezen a nyomon indult el s Szepesi barátait ku­tatta fe'. Igy jutottak el R idovics László és Tari Nándor gépkocsi­vezetőkhöz. Radovicsot előállították a kapi tányságon, ahol kihalgatása so­rán Visy rendőrkapitány gyanús­nak találta Rad.tvics mozgását. Rendőrorvost hivatott, aki levet keztette Radovicsot s kiderült, hogy két Jlőit seb van Ridovics hátában. Az egyik golyó a lapoc­káján, a másik a hátán hato t be. R idovics, amikor látta, hogy most már hiábavaló minden tagadás s mikor megiudta, hogy a barátait is elfogták, btismerő vallomást tett. Radovics volt az, aki a fegyvert, a fekete és vörös álszakáit s a tobbi kelléket megszerezte. A pisz tollyal Káposztásmegyer határá­ban próba lövéseket adtak le. Az autót az Andrássy úton lopták el. A merényletet teljesen kidol­gozták. Szép si lent maradt az autóban, Radovics és Tari hatol tak be a bankba, ahol vadul lö­vödözni kezdtek. Hogy ketiőjük közül melyiknek a fegyveréből származtak a gyil kos golyók, azt a ma délu án tartandó boncolás fogja megálla­pítani: A boncolás alapján emel vádat a merénylők egyike ellen az ügyészség gyilkosság cimén. A sebesültek állapota még súlyos A sebesültek közül Róth Imre és Kiemrn József á:lap ta még mindig súlyos és életveszélyes, Wilhelm Frigyes állapotában ör­vendetes javulás ál ott be. A főkapitányságon tovább fo­lyik a nyomozás a tettesek elő életének teljes feltárása érdekében. Valószínűnek tartják, hogy mind­három tettes más bíincse ekmé­tv/eket i? követett el Igy valószi nünek tartják, hogy a K auzál téri, hasonló körülmények közöli elkövetett, de meghiusult bank rablásnak is ők a tettesei. Ma déleőtt kihallgatta a rend őrség vitéz Szalay Miklóst, aki kétszer rálőtt a merénylőkre s va lószinüleg az ő golyói fúródtak Radovics hátába. Amikor Sza'ay Miklós megje lent a kapi ányságon, egy asszonv lepett me ié> Radovics Lajosné, Radovics László édesanyja s ezt I moydotta Szalaynak : „Bár job ban találta volna el, hogy meg halt volna, akkor nem ért volna minket ilyen nagy szégyen." Egy gyermekcsoportra szaladt egy gépkocsi Rómából jelentik. Súlyos autó­szerencsétlenség történt Cagliari­ban. Egy sebesen vágtató gép kocsi beleszaladt a gyermekotthon előtt álldogáló, körülbelül 200 főnyi gyermekcsoportba. A ka tasztrófának nagyon sok a sebe sültje. Sok gyerek állapota vál ságos. Közelebbi hiradás még nem érkezett a katasztrófáról. simán kezelni azokat, akik uri külsőben, talan uri pői­feszkedéssel és gőggel jár­tak, keltek és akikről kisült, hogy közönséges tolvajok. Ki kell alakulnia annak a közvélemének, amely nem tűr maga között álszenteket és farizeusokat. Tiszta em­berek jöjjenek, a J-^osület, az igazi jóság emberei. Van ezer közülök, aki szívesen vállal hivatalt. A miskolci példa nem áll egyedül az országban. De példátlannak kell lenni a megtorlásnak is, ott is min­denütt, ahol hasonló hit­ványságokra jönnek rá. Angliában reménytelennek látják a helyzetet Az angol sajtó megállapítja, hogy az olasz francia megegye­zésre irányuló tárgyalások meg­akadtak. A Daily Telegraph szerint Ju­goszlávia sohastm akarta őszin­tén, hogy Róma és Páris között béke jöijön létre. A Daily Herald szerint soha­sem volt komoly szándék a meg­egyezésre sem az európai, sem az afrikai kérdésben Franciaor­szág és Olaszoiszág között. A Daily Mail szerint a legfon­tosabb probléma a középeurópai határok problémája. A revízió elől kitérni nem lehet. fl lett főkonzuli visszahívják Leningrádból Tallinból jelentik. A lett kor­mány visszahívta leningrádi fő­kon? ulát, akit belekevertek :t Ki­row bünügybe. Megkezdték a Lindberg-ügy tárgyalását Newyorki jelentés szerint a Lindbergh bébi elrablásával vá­dolt Hauptmann Brúnó bünügyé­b n ma délelőtt megkezdték a fó­lárgyalást. A tárgyalás iránt óriási az érdeklődés. A rendőrség szé­leskörű intézkedéseket tett a rend fenntartására. Lelőttek egy volt birkozó­bajnnknt Mándoki Gyula volt birkozó­bajnok, Szilveszter éjszakáján na­gyon hangosan mulatott, vitéz Szabó István rendőr tözsőrmester csendre intette, Mándoki a rendőr ellen fordult' fojtogatni kezdte. A rendőr Mán­dokit agyonlőtte. Ujabb nagy csalást lepleztek le Franciaországban Párisból jelentik, A Stavisky ügv nyomozás során ujabb nagy 1C0 millió frankos csalásról rán­totta le a leplet a rendőrség. A csekkc^alást két román állampol­gár követte el. A két tettest, Po­pot és Fadovicot letartóztatták. Egy harmadik társuk is volt, ez azonban megszökött. Időjárás Északnyugati szél, több helyen eső, kivált keleten és a hegyek­ben havazás, néhán helyen éjjeli ködképződés várható. Á hőmér­sékl t aiig változik, a sík az olvadás körül, a hegy néhány fokkal alatta marad t

Next

/
Oldalképek
Tartalom