Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-01 / 274. szám

4. oldal (Trianon 15.) ;934 dccember t.o 1 30—40 horvát emigráns dolgo­zott, Ez a bérlet 'magánjogi ala­pon jött létre, szerződéses alapon és midőn a magyar kormány el­vhatározta az ott lévő menekültek eltávolítását, azt kizárólag azon az alapon tudta elérni, hogy az illetékes közigazgatási hatóság utján gyakorolt pressziót a me­nekül ek önkéntes eltávozása ér­dekében. Ezek az intézkedések tényleg hatályosaknak is bizo­nyultak. Jankapusztán a likvidáció áprilisban tényleg megkezdődött s egy mezőgazdasági bérlet lik vidációjának normális rendje sze­rint a birtokon lévő termények és egyéb termékek értékesítése után folyó évi október elsejével teljes befejezést nyert. A jankapusztai bérletről a ma­gyar kormány utasításainak vétele után azonnal megkezdődött az ott élő horvátok távozása abban a mertékben, amint azt exisienci­ális lehetőségeik nekik lehetővé tették. Megállapítom, hogy a Jankapusítán élt emigránsok kö­zül egy rész szétszóródott és különböző községekben és majo­rokban mezőgazdasági munkát vállalt, hogy megélhetését bizto­sítsa, egy részük elvonult Nagy­kanizsára és onnan próbált magá­nak existenciát biztosítani. De megállapítást nyert az is, hogy a Jankapusztán élt emigránsoknak legalább a fele tavasztól szeptem­ber végéig tényleg elhagyta Magyarországot. Október elsején Jankapusztán uj bérlő vonult be, miután az előző bérlet likvidálása ott tényleg befejezést nyert. Magyarország teljesítette a jugoszláv kívánságokat Ezek szerint a magyar kormány mindenben eleget tett a jugoszláv kormány által felállított kívánsá­goknak s a jankapusztai bérlet­ből kifolyólag a marseillei esemé­nyekért, melyeket mélyen fájla­lunk, Magyarországgal szemben semmiféle kedvezőtlen következ­tetés le nem vonható. A leg­határozottabban tiltakozom a ju­goszláv kormány mindazon állí­tásai ellen, amelyek magyar ható­sági személyeknek, vagy katona­tiszteknek az üggyel kapcsolatban bármi olyan szerepet, vagy szán dékot tulajdonítanak, melyekért akár a merenyletben, akár bármi­nemű terrorista akcióban, akár a bőnös összeesküvésben felelősssé tehetők lennének, vagy őrájuk bá minü hátrányos erkölcsi meg­ítélés levonható volna. A megcsonkított magyar jegyzék mint bizonyíték — Ugyanúgy a legerélyesebben tiltakoznom kell az ellen a jugosz láv részről elhangzott gyanúsítás ellen, hogy a magyar hatóságok állítólag ismerték a magyar terü­leten megtelepedett terrorista emig­ránsok céljait és munkamódsze­reit, és hogy a magyar kormány április 26 iki jegyzékében ezt a vádat nyilvánosan elismerte volna Ennek a Magyarország ellen irá nyitott vádnak bizonyítására aju goszláv emlékirat az április 26-iki magyar jegyzéket csupán meg­csonkított formában idézi, aminek átlátszó célzata nyilvánvaló. Igaz, hogy ebben a jegyzékben a ma­gyar kormány elismerte, hogy időnkint adódtak incidensek, ame­lyek annak a ténynek tulajdonit­hatók, hogy a gonosztevők a ma­gyar közegeket egyszerűen kiját­szották, ami senkit sem lep meg, mert mindenki ismeri azokat a fondorlatos módszereket, amelye­ket ezek az egyének tevékenysé gükben használtak. — Mindazonáltal ebben a ma­gyar jegyzékben nem ez a rész let a fontos, hanem a magyar kormány válaszának az a mon­data, amely ezt az idézett helyet megelőzi és követi. Utalnom kell tehát arra, hogy a magyar kor­mány már április 26 iki jegyzéké­ben kijelentette, hogy a jugoszláv jegyzékben említett tények legala­posabb megvizsgálása sem deri tett ki semmit, ami alapul szol­gálhatna ahhoz a vádhoz, hogy a magyar hatóságok szándékosan támogatták volna a Magyarorszá­gon időző jugoszláv emigránso­kat jugoszláv területen elkövetett terrorista cselekmények előkészíté­sében. A magyar kormány tehát ugyanebben a jegyzékben a leg­erélyesebb kifejezésekkel tiltako zott e vád ellen. Én pedig a ma­| gam részéről, ma fenntartom ezt a tiltakozást. A jugoszláv menekültek csak menekültjogot élveztek / — Magyarországon a jugoszláv menekültek soha semmi egyebet sem kaptak, mint egyszerű me­nedékjogot (simple asyle), ame­lyet minden ország ugyanígy megadott nekik. A horvát fórra dal mi mozgalom Magyarországon soha semmiféle anyagi támoga­tást nem kapott, soha fegyvert, vagy lőszert legálisan nem sze­rezhetett és amennyiben bűnös tevékenyseget folytatt k, nemcsak hogy bátorítást nem kaptak, ha­nem a hatóságok velük szemben könyörtelen eréllyel jártak el. A horvát forradalmi mozgalom sem miféle politikai vonatkozásba nem hozható a magyar külpolitikával. Hiszen köztudomásu a magyar kormány és a magyar közvéle­mény részéről ismételten kifeje­zésre juttatott az a tény, hogy Magyarország békés revíziós tö­rekvesei nem vonatkoznak Hor­vátországra. A forradalmi mozgalom Jugoszlávia belső vi­szonyaiból táplálkozott jj — Kizárólag Jugoszlávia belső viszonyaiból táplálkozott az a forradalmi elégedetlenség, amely legális, de részben illegális esz­közökkel is, mindenütt - a jugo­szláv állam ellen tört, ahol hor­vátok egyáltalában élnek. Euró­pának csaknem minden állama, de még Amerika is, kénytelen el­szenvedni azokat a kellemetlen következményeket, ahielyek hor­vát menekülteknek országuk te­rületére való letelepedése követ­keztében úgyszólván mindenütt jelentkeznek; rendőri inlézkedé­seket, letartóztatásokat, kiutasítá­sokat vonnak maguk után és állandó gondot okoznak elsősor­ban a Jugoszláviával szomszédos országoknak. Földrajzi helyzeté­nei fogva Magyarország is szen­ved a jugoszláv állapotok követ­kezményeitől, A marseillei bűn­tett semmi egyéb, mint természe­tes következménye egy Jugoszlávia belsejében született és kifejlődött összeesküvésnek. — A magyar nép is súlyos időket élt át Trianon óta és sok­százezer magyar ember volt kénytelen a trianoni rendelkezé­sek következtében szülőföldjét el­hagyni — mondotta befejezésül Eckhardt Tibor —. Tömérdek jo­gos keserűség halmozódott fel a mi lelkünkben. A magyar népből azonban soha egyetlen merénylő, vagy össze­esküvő sem termelődött ki, mert ügyünk igazának tudatábaa csak békés és becsületes eszközökkel szolgáljuk nemzeti politikánkat, A terrorista cselekedeteket a magyar nép és kormánya egyaránt sú­lyosan elitéli, .visszautasítja a ju­goszláv emlékiratban reá szórt rágalmakat és becsülelének vé­delmében nyugodt lelkiismerettel áll ki igazának bizonyítására a világ közvéleménye elé. Társas játékok Babák Játékok mindenféle könyv és pa­píráru legnagyobb válasz­tékban • f""* r \ e r Fabian könyvkereskedésében. Vér-, bor- és idegbajosok igyanak hetenként többször, reg­gel felkeléskor egy pohár termé­szetes „Ferenc József" keserü­vizet, mert ez mindig alaposan kitisztítja és méregteleniíi a gyo morbéicsatornát s ezenkívül az emésztést és az anyagcserét is jó­tékonyan befolyásolja. Mikulásra képeskönyv, meséskönyv, játék, társasjáték legnagyobb választékban az Ujságboltban kap­ható Bristol ... Bristol . . . IrisfeS... Szálloda Budapest Dunapart Árban és szolgáltatásban vezet Szoba teljes ellátással személyenkint napi 12* - pengőért Kész év a magyar karú szolgálaiában Meleg ünneplésben részesítették Kisvárdán Komoróczy Péter test­nevelési tanárt, aki 20 év óta a legteljesebb elismerés mellett irá­nyítja Kisvárdán a vivóoktatást. Volt tanítványai a 20 esztendős évforduló napján a KUE vivó­szakosztályának vivó óráján spon­tán elhatározásból megszakították a munkát s dr. Szabó Károly kórházi igazgató főorvos, sza­kosztályi elnök méltatta azt a fáradhatatlan és önzetlen munkát, amelyet Komoróczy Péter teljesí­tett. A tanítványok ajándékát Rónai Béla adta át Komoróczy Péternek, akit a váratlan ünnep­lés meghatott. Köszönő szavaiban további lelkes munkásságát aján­lotta fel a KUE-nek. CSILLÁROK 3 modern és régebbi típusok, ámpol­nák, izzólámpák és villanyfelszere­lési anyagok szolid árak mellett beszerezhetők WT U-T At?Pl^ müszak i és fVUI líAf\U.r\. rádiő üzletében Telefon 476. Zrínyi Ilona-utca 8. sz. KRESKA RÁDIÓLABORATORIUM. RÁDIÓ December 1. Szombat 410 Harsányi Gizi előadása, — 500 Missziós üzenetek. — 5'20 Sza­lonzene. — 4'45 Mit üzen a rádió.- — 6S0 Berky Lili és Gá­zon Gyula előadóestje, — 7 40 Nagy Izabella magyar nótákat énekel. — 8'40 •Hirek, időjárás­jelentés. — 9 00 Közvetítés Sop­ronból. — 10'15 Gramofon. — ll'OO A m. kir. Operaház tagjai­ból alakult zenekar. BUDAPEST 11.970 Jazz-zene. Állandó hétköznapi közvetítés í-45 Torna. — 9'45 Hirek. — 10'«§ Felolvasás, utána délelőtti hangverseny.. — 11'IS Nemzetközi vizjelzö szolgálat. — 12'00 Déli harangszó, utána hang­verseny, közben — 12'30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 240 Hirek, élelmi­szerárak. — 4'45 Időjelzés, hirek. Vásároljon hirdetőinknél \

Next

/
Oldalképek
Tartalom