Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-25 / 293. szám

(Trianon 15.) 1<M4 decetaber h* 25 m ** m * ^. JYVIKXIlíEl. SlncBOBBnttlF 11 -sl legolcsóbban Simkovics szűcsnél I j Gyermekbundák na választékba n ——— j Dívatprémek A Takarekossag tagjainak 5 es fel havi hitelre j Liim iimiiwiimi — II — ifll— I. — l. — I I — I.— I I ••• I I I— • .. • — • I — I I — .1 — II — I I I • I — !•--• I— - '- Amikor Krúdy Gyulát, a nyíregyházi diákot, baleset érte a Bujtoson A Bujtos, amelyen ma egye­nes, tiszta utcák, csinos, kertes házak beszélnek az üj életre kelt Nyíregyházáról, még a mi diák­korunkban sétahely és a Kos­suth gimnázium diákjainak játszó helye volt. Hatalmas jegenyék, rezgőlevelű nyárfák szöktek a szédítő magasba és ezeknek a magas fáknak legmagasabb csú esán fészkelt a vércse, Szabolcs haragos ragadozómadara. Nemcsak bátorság kellett az ide fel mászáshoz, hanem végte­len óvatosság, jó izmok és kö­rültekintés. Krúdy Gyula és e sorok irója voltak elsőrangú dézsmaszedői a vércsefészkeknek. E sorok irója a maga 13 esztendejével hosszú­ságban éppen fele annyi volt, mint Krúdy Gyula. Magas, so­vány, hosszúlábú, hosszukaru fiu kiből a későbbi hatalmas testű Krúdy Gyula fejlődött ki. Az igazat megvallva, én majd­nem ugyanolyan szerepet játszót tam, mint a cápa életében a ve­zető kis hal, mely odavezeti a zsákmányhoz s megosztoznak azon. Nem mintha én nem lettem volna eléggé szabolcsi bicskás, mindenféle veszedelem elköveté­sére, de a vastag fára mászás technikája a hosszú kart és hosz­szu lábat feltételezi. Az én szerepem az alulról való dirigálás volt. Hiszen egy 8—10 méter kerületü fának nem lehet csak ugy vaktában neki indulni. Már az indulás pontját is jól meg kell választani. A lentmaradt vezényli, hogy hol van az alkal­mas legközelebbi gally, melyre fel lehet húzódni, vagy melyen a lábat meg lehet vetni. A fára mászó természetesen csak az orra elibe lát, a lent ma­radinak kell minden felhasznál­ható támpontot már jó előre meglátni, s oda vezényelni a má­szót. Megtörténik tehát, hogy a fát mászó körös-körül többször megkerüli a fát, mig végre a törzsből gallyakba szökkenő rész­hez elér. Krúdy Gyula nem egy­szer tette meg már ezekre a fákra az utat, egy délután többször is. Hiszen a vércsék sem költenek egyszerre; meg azután gyakran lehallatszott a lehangoló szó: „csak tojás van", avagy mégpu­cosak, tehát emberi nevelésre al­kalmatlanok. Hogy egy ilyen kirándulás a faóriások tetejének urai közölt minő riadalmat eredményezett, az elképzelhető, de mi nem cso­dálkoztunk, hogy némelykor vé­res arccal jött le a „vércse fé­A legjobb ízlést kielégítő készáruraktár, országosan elösmert uriszabóság! Székely, Győri és Morvái A „Takarékosság" tagja Miskolc, Győr, Nyíregyháza, Debrecen (szervezés alatt) szek" szedő. Bizony a bátor ma­darak, a kétségbeesett szülők nem kímélték csőrüket és kar­maikat. Egy izben sikerült Krúdy Gyulának kiszedni a fészket. A kicsinyeket „kelebébe" rakta, s megkezdte az óvatos visszavo­nulást. A famászók tudják, hogy lejönni a fáról jóval nehezebb, mint arra felmenni. Viszont a ve­zetőnek is pontos irányítást kell adni, mert gyakran megtörténik, hogy a famászó nem lát semmit, csak a lábával keresi a bemon­dott támpontot. Krúdy Gyula már jól lent járt, már számot adott, hogy hány vércsefiók van. Körülbelül 6—7 méterre lehetett a földtől, mikor egy vastag, de száradt gallyra di­rigáltam. Alulról nem látszott, hogy korhadt. Meg is bírta volna, ha nem ereszkedik rá teljes testsúlyával, de kényszerítve volt, mert a kö­vetkező támpontot csak teljesen nyújtott karral és leeresztett test­tel erhette volna el. Abban a pil­lanatban a gally letört és Krúdy Gyula repült. Széttárt karokkal és lábakkal egyenesen a hasára és mellére vágódott, akkorát szólott, mint egy menkü nagy dob. Fekve maradt. Rémület szál­lott meg. Gyulusnak vége. Sza­ladgáltam körülötte a magam kis tehetetlenségében, mint a tyúk a tópartján, kacsa gyermekei után. Kivert a hideg veríték. Szoron­gattam a Gyulus cipőit, gondol­ván, ha már Gyulust nem, de legalább a cipőjét haza viszem. Kis idő múlva Gyulus nyögés­sel megszólalt, de jajnál többet KAP KI Irta: PALÓC­0 már ilyen szerencsétlen ! Az első felesége is hűtlen lett hozzá, ez a második is meg­csalja. Pedig mindkettőért tűzbe m^rte volna tenni a kezét. Hát lehet hinni ezek után az asszo­nyoknak ? Harmadszor már nem házasodik meg. Az egyszer biz­tos I... Pedig ha az ember ránéz erre az Emmire, meg merne esküd­ni, hogy a fejében soha sem fordult meg egy nemtisztességes gondolat sem. E mögött a szép boltozatos homlok mögött csak álmok és remények élnek, s ezek is mind össze vannak forr­va az urával. A gonosztevőknek rendesen valami kis csekélység okozza vesz üket. Emmi kiejtette a zse­béből ezt a kis cédulát, amire gépírással volt ráírva: — Csakugyan legjobb lesz csütörtök délután háromkor a ligetben a labdázó szatírok előtt találkoznunk. Aláírás sehol. Sem dátum. De bizonyos, hogy ma van az a kérdéses csütörtök. No de hi­szen a szemébe nézünk annak az úrnak. Tudom : ez lesz az utolsó tekintete életében! Lám, milyen idegesek az asz­szonyok! A tálalón van egy pohár viz. Az előbb a teritő­nek az első bid(2rmeier koszo­rúján volt a pohár. Most kettő­vel tovább tette. Pedig nem is ivott belőle. Határozottan ide­ges. Ez eddig nem volt szoká­sa. Igaz, hogy a hűtlenség sem lehet régi keletű. S ha meg nem találja ezt az áruló cédu­lát, talán sohasem tud meg sem­mit. Ebéd után zord arccal ült bele a szundikáló karosszékbe, és maga elé teritette az újságot. Egy kicsit behasította a köze­pét és azon keresztül kémlelte a feleségét. Épen, mint Keller­mann Alagutjában a detektív, aki a newyorki pályaudvaron a szentesi zsidó fiát, Woolfot figyelte. Azt, akinek eleinte min­dig szük volt a kabát, de a Subway kerekei alatt keresett menekülést a detektiv szeme elől. Ez motoszkált Gábör agyá­ban is, miközben egyre az asz­szonyt nézte. Ni, most meg azt a kis hor­golt teritőt a másik karosszék hátán már másodszor igazgatja, pedig eleinte sem volt rosszul felterítve. No vári! — Nem jönnél velem a virág­kiállításra az"Üllői-utraMeg­ígértem Odönéknek, hogy há­romra ott leszünk. Oh, de megátalkodott I Még el sem sápad, csak könnyedén elpirul. Es milyen folyékonyan hazudik ! Talán már vagy ezer éve ugyanígy felel minden asz­szony hasonló esetben. — Igazán sajnálom, hogy nem mehetek, de pont háromra Ígér­keztem a varrónőmhöz a Her­mina-utra, Gáborban forrt a düh, de nem akart dobbal fogni vere­bet. Tovább vájkálom a sebet. Hadd fájjon neki is, nekem is. — Hát akkor elkísérlek a varrónőhöz. Jó lesz? Most már csakugyan meg­ijedt Emmi és dadogott: — Nem, nem, te csak szun­dikálj 1 Igazán kedves vagy. hogy elkísérnél, de én már in­dulok is, mert ezer apróságot kell még útközben vásárolnom. 8LEzer apróság? Jobban hitte volna,, ha csak egyfélét mond. — És mikor jösz haza ? — Azt hiszem, ötre itthon leszek. Az asszonynak kissé reme­gett a keze, mikor a fátyolt rá­igazitotta a kalapjára. De mi­lyen álnok ! Még meg mer csó­kolni bucsuzóul, mint máskor és puha édes arcát ide dörzsöli az enyémhez, mint egy hizelgő cica. Borzadva gondolt arra, hogy ez a kedves kis arc hogy el fog torzulni a félelemtől, mikor rajtuk üt ott a labdázó szatírok előtt. Kivette az íróasztalból a re­volvert. Mélabúsan nézett szét a lakásban, féléves boldogságának otthonában. Vájjon hogyan fogja viszontlátni ezeket a falakat, bútorokat ? Egyáltalában vissza fog-e ide térni ? Megsimogatta azt a kis horgolt teritőt, amit a felesége ideges ujjai rendezget­tek tiz perccel ezelőtt. Talán mégis meg kellett volna mutatni a levelet, hogy kima­gyarázta volna. Majd épen, hogy levegye a lábáról 1 Az első asz­szonyt sem hagyta kibeszélni. Sőt a közvetítőket is azonnal faképnél hagyta. Végül az asz­szony megadta magát. Elváltak. De Émmi nem olyan mindenbe megnyugvó asszony, mint Sá­rika volt. Erélyes, kitartó. Őt nem lehet meghallgatás nélkül elitélni. Ezért kell a tettenérés, rajtakapás. Pfuj, de csúnya szó

Next

/
Oldalképek
Tartalom