Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-23 / 292. szám

(Trianon 15) 'M4. december ho 23. SZnw^inKLiP 7 okia!. Mielőtt ajándékot vásárolna, tekintse meg a saját érdekében WaSSERMANN SÁMUEL iiveg és porcellán kereskedő cég biraüaiaii (Vay Ádám-utca, Takarékpalola, oKalall Telefon 269. szám), ahol szép, praktikus és olcsó tárgyak között válogathat. Hétfőn délután 28 oldalas karácsonyi számot ad a Nyirvidék Szabolcsi Hirlap A mai súlyos gazdasági hely­zetben áldozatot jelentő készség­gel vállalkozott arra a Nyírvidék­Szabolcsi H rlap, hogy a szokott nál jóval nagyobb terjedelemben, 28 oldalon megjelenő karácsonyi számot ad olvasói kezébe. Ka­rácsonyi számunkban Szabolcs­vármegye és Nyiregyháza mun­kás közéletének számos tagja megszólal, hogy megéreztessük, mik azok a problémák, amelyek a körülöttünk zajló élet embereit foglalkoztalják és igy lapunk ün nepi száma érdekts dokumentum tesz. Megszólalnak lapunk ünnepi számának hasábjain : Geduly Hen­rik dr. ev. püspök, Kállay Miklós dr. földmüvelésügyi minisz'er, Mikecz Ödön dr. főispán, Bá nyay Jenő gk. nagyprépost, Éne kes János prelátus, Pau ík János, kir. kormányfőt tnácsos, ig. leikisz, Bernstein Béla dr. főrabbi, Bodor Zsigmond földbirtokos, hitközségi elnök, Erdőhegyi Lajos dr. volt volt főispán, felsőházi tag, Vietó­risz Jósef dr. c. főigazgató, Mi­loiay István dr. orsz. gy. képv., az Uj Mrgyarság főszerkesztője, Éber Antal dr. Nyiregyháza város országgy. képviselője, Horthy Ist­ván dr. kir. közjegyző, Illés Jó­zsef dr. egyetemi tanár országy. képviselő, Nánássy Andor dr. kir. kormányfőtanácsos, orszgy. kép­viselő, Lázár Miklós dr. orszgy. képviselő A Reggel főszerkesztője, Marton László főmérnök, Szesztay András dr. vármegyei ügyész, tb. főügyész, Andrássy Dániel dr. várm. árvaszéki ülnök, a NyTVE ügyv. alelnöke, Szigeti Sándor bankigazgató, zongoraművész, Bor­bély Sándor dr, Paksy István dr, kir. ügyészek, Kelen László dr. ügyvéd iró, Pisszer János, Sasi GLUCKJENŐ Bútoráruháza karácsonyi reklámárai: Rekamier tetszetős huzattal 125.— P Kandalló fotel tetszetős huzattal 36.— P Hangulatlámpa ernyővel 25.— P Teaasztalka 4 részes 38.— P Modern asztalka 15.— P Görasztalka gummikerékkel 1Q. — P Kaktuszállvány 9. - P Vay Ádám-utca 8. szám. Szabó László kir. kormányfőtaná­csos, Oichváry Pál kir. kormány­főtanácsos és még számosan is­kolai, egyesületi, társadalmi éle tünk szereplői közül. Margócsy Emiiné, Palóc, tárcát, Vieiórisz József dr, Tarnavölgyi-Fiák And rás, Tartallyné Stima Ilona, Szik­lay László, Sarlós Ottó, Bán An­tal verset, Nagy Vilmos humoresz­ket irt. Karácsonyi számunkat sze­retettel ajánljuk olvasóink és ba­rátaink figyelmébe. A „Szabolcs Vezér" Bajtársi Törzs Daru össztáncot rendez A nyíregyházi Egyetemi és Fő­iskolai hallgatók „Szabolcs Vezér" Bajtársi Törzsének Daru bajtársai december 28 án, szigorúan zárt­körű Daru össztáncot rendeznekjaz Iparos Székház dísztermében, Ho­ván Károly táncintézetében. A táncestély iránt a fiatalság köré­ben nagy az érdeklődés és az előkészületekből ítélve, fényesen fog sikerülni. Iparművészek által készí­tett gyönyörű szép Gyermekjátékok Babaszoba garnitúrák Kerámiái tárgyak olcsón beszerezhetők Kat. Bérpalota Bethlen­utcai oldalán, a bejá rat melletti üzletben. 2l Jehova-hivők sajtópere a nyíregyházi törvényszék előtt A Szabolcsban mindjobban el­terjedő Jehova-tanui szekta két tagja állott a napokban a nyír­egyházi törvényszék Kelemen-ta­nácsa előtt sajióvétséggJ terhel­ten. A vád az vult ellenük, hogy a szekta tanait tartalmazó new­yorki eredetű, de Budapesten nyomott folyóiratokat hoztak Má­tyus községben forgalomba. A folyóiratok egyrészének terjeszté­sét pedig belügyminiszteri rende­let tiltja. Szalma Imrének és Bátyi End­rének sikerült azonban bebizonyí­tani, hogy a sérelmezett folyóira­tok közül kettőnek és pedig „Az 0-Szövetség" és „Az Uj-Szövet­ség" cimü folyóiratoknak postai uton való terjesztése nincs tiltva. Dr. Vemes István a vádlottak megbüntetését és az iratok el­kobzását indítványozta. A kir. törvényszék ítéletében bűnösnek mondotta ki mindkét vádlottat a sajtótörvénybe ü köző vétségben és ezért az enyhítő körűim nyek figyelembevételével fejenként 20-20 p^ngő pénzbüntetésre ítélte őket. Az i élet nem jogerős, mert azt uüy a vádlottak, mint védőjük megfellebbezte. EKA ráJróí Köszönet nyilvánítás A Kansz. Szabolcsvm. tör­vényhatósági választmánya 10 P Liptay Jenőné urnő 20 m. flanelt és Kreiser Simon utóda 6 m flanelt adományozott a sze­génysorsu gondozottjaink felru­házására, Nyíregyházi Fűszer és Ve­gyeskereskedők Egyesülete cse­csemő kelengye céljaira 56 drb. cukros zsákot adományozott­A rom. kath. elemi és ág. h. ev. elemi iskola iskolai gyűjté­séből csecsemőkelengye dara­bokat küldött. Fogadják érte hálás köszönetünket. Stefánia Fiókszövetség Elnökség. Méltóztassék kiraka­taimat megtekinteni ! Elismerten legfinomabb uridivat cikkeim karácsonyi árai: Nyakkendő müse­lyemből ... P |'50 Nyakkendő hernyó­selyem P 4 50 Zsebkendők P i*—tőt Sálak gyapjúból ... P 2 80 Selyem sálkendő... P 680 Külföldi gallér ... P f — Ingek méret után... P 8 80-ttl Cema flór zokni ... P 120 Cérna flór harisnya P 2'80 Vadászharisnya fejjel P 3'50 Szarvasbőr keztyü P 7 50 6 50 Kemény kalap ... P 9"80 Márkás nyulszőrkalap P 13 50 Gyapjú m.llény ... P 8'— Pyjamak P 10 80 tői Házi kabát P 15 — Hosszú háziköntös P 17'_ Necessairek, bőröndök, pénztár­cák, papucsok, pulloverek, va­daszhari-nyák, keztyíik, nadrág­tartók legszebb választékban FA R AGÓ uridivat üzlete. Magy Karácsonyi bör5 n pt£lca' vásár Etey boröndös üzletében Rákóczi-u. 1. Gobelin montirozások, rendelések a legszebben. ZÁLOGCÉDULÁT, nem hely b e 1 i tis, bármiről, törött ara­nyat, ezüstöt veszek. Kepes Zoltán KOSSUTH-TÉR 3. órajavitó és Kleinmann-fél^ haz vésnöki műhely

Next

/
Oldalképek
Tartalom