Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 273-293. szám)

1934-12-01 / 274. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. december 1 O 7 í * Szombat (Jrianon 15.) „ „,„„,„,,, 274 (5Í0) 8zá m JNRtíryidék ssrkecxtőség éi kiadóhivatal Bethlen-u. 1. * MUtakarékl CRekksxám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény a tafarozási adókedvezmények Napok óta cikkekben és az érdekeltségek gyűlésein tartott beszédekben felpa­naszolják a háziurak, hogy a tatarozási adókedvezmé­nyéről kiadott ujabb kor­mányrendelet tönkreteszi az építőipart és a házbirtokot. A panasz arra vonatkozik, hogy az adóhatóságok a ta­tarozási adókedvezmények körül nagy visszaéléseknek jöttek a nyomára, amelye­ket a pénzügyminiszter most erős bírságokkal akar meg­torolni. A háziurak ugy ál­lítják be a dolgot, hogy a pénzügyi hatóságok a be­jelentett és adómentességre igényt tartó tatarozások és átalakítások összegét 80-90 millió pengőre teszik, holott a háziurak szerint ez az összeg a folyó évben leg­feljebb 35 millióra rug. Erre a rejtelmes és mes­terségesen elhomályositott ügybe most teljes világos­ságot dérit Imrédy pénzügy­miniszternek a képviselőház­ban egy interpellációra adott válasza. A tényállás az, hogy az eddigi bejelentések sze­rint is körülbelül 80-90 mil­lió pengőre rug az az ösz­szeg, amelyet a házíurak ál­lítólag tatarozásokra fordítot­tak és ilyen nagy ősszeg után jelentettek be igényt a tatarozási adókedvezmé­nyekre. Ezzel szemben az adóhatóság 1934-ben eddig csak 20 millió pengő értékű ténylegesen elvégzett tata­rozást állapított meg. A pénz­ügyminiszter szerint vagy egy óriási mértékű adócsa­lással állunk szemben, vagy pedig az építkezési szakér­tők nem jól becsülték fel a tatarozási munkálatok érté­két. Imrédy pénzügyminisz­ter valószínűitek tartja, hogy a kettő között van az igaz-' ság: tévedések is vannak a becslésekben, de adócsalá­sokat is elkövetnek. Az adó­csalásokkal szemben pedig Olaszország teljes mértékben Magyarország mellett áll Párisből jelentik. A francia sajtó részletesen ismerteti az olasz saj­tónak a szerb vádaskodással szem­ben tanúsított állásfoglalását. A fölhivatalos Giornale D Itália cik­két idézik a francia lapok s ennek nyomán megállapítják, hogy Róma teljes mértékben Magyarország mellett áll. Az olasz kormány a múltban csak az ügy tárgyalásá­nak sürgősségére vonatkozólag je­lentette ki a magyar állásfoglalás sal való együttérzését, most már azonban az ügy lényegében is teljesen egyetéít a magyar nyilat­kozattal. Villani báró magyar követ ál landó összeköttetésben á!I a Chigi palotával s élénk tárgyalásokat folytat az olasz kormány tagjaival. Rómában azt hiszik, hogy az olasz kormány határozott állás­foglalása után nem lesz a szerb memoiandumnak súlyosabb kö­vetkezménye. Pallaviciiti György őrgróf bocsá­natot kért sértő kifejezéseiért Ismeretes, hogy ez év április havában a budai Vigadóban a legitimisták vacsoráján Pallavi­cini György őrgróf beszédet mon­dott s ennek során olyan kijelen­téseket jett, amelyeknek követ­keztében felhatalmazásra hivatal­ból üldözendő rágalmazás vétsége cimen indult meg ellene az el­járás.? A mai napra kitűzött tárgya­láson Pallavicini védője egy nyi latkozatot olvasott fel. Pallavicin ebben kijelentette, hogy beszédé­ben nem akart senkit sem sér­teni, sem a hadsereg tisztikarát, sem annak egyes tagját. Ha mégis félreértették volna a szavait, saj nálkozását fejezi ki s kijelenti, hvgy szavainak nem akart bántó értelmet adni. Az ügyész a nyilatkozat alap­ján a vádat elejtette az őrgróffal szemben s a biróság az eljárást befejezettnek nyilvánította. Hz egyetemi hallgatók tüntetése Szerbia ellen A szerb kormány genfi lépése óta a budapesti egyetemi hallga­tók körében állandó volt a nyűg talanság, de tüntetésre mégsem került sor. Ma délelőtt azután mégis kirobbant a feszültség. Mintegy 300 főnyi egyetemi hall­gató gyűlt össze a Trefort kert ben s az ifjúság egyik vezére beszédet mondott, amelyben meg­bélyegezte a szerb eljárást. Ez másik s?ónok rámutatott ar­ra, hogy él Budapesten egy Ur­banec nevü cseh gyáros, aki nem rég Pozsonyban valótlan adatokat szolgáltatott a cseh rendőrségnek abból a célból, hogy Magyaror­szágot megrágalmazza s ez a gyá ros szabadon élhet Magyarorszá- _ gon, sőt gyárában 50 idegen á - ; meg kell védeni az adózók érdekét, mert az nem en­gedhető meg, hogy amikor az egész ország súlyosan viseli a nagy adók terhét, legyen egy olyan foglalko­zási ág, amely csalárd mó­*don kivonja magát a törvé­nyes adózás alól. lampolgárt is alkalmazhat akkor, amikor a magyar munkásoknak nincs kenyerük. Határozati javas­latot terjesztett elő, hogy vonul­janak valamennyien a miniszter­elnök elé s tiltakozzanak az ide­gen gyáriparosok letelepedése el­len. Azt is tervbevetlék, hogy szim­pátia tüntetést rendeznek az olasz követség előtt. A felvonulásból azonban nem lett semmi, mert a rendőrség ide­jekorán közbelépett s a tüntetőket szétoszlatta. Q ciklon pusztítása Manillai jelentés szerint a Fü­löp szigetek felett borzalmas erejű örvénylő ciklon vonult végig. A szél 200 kilóméteres sebességgel vágtatott s ami útjába került, tel­jesen elpusztította. Az anyagi és emberéletben esett károkról még nem érkezett jelentés. Holnap tüntet Románia Bukaresti jelentés szerint hol­nap, a román állam egyesülésé­nek évfordulóján nagy tüntetést rendeznek a revizió ellen. A tün­tetésben résztvesznek a köztiszt­viselők is s ezért a minisztériu­mok holnapra a tisztviselőknek szabadságot adtak. Földrengés volt a Balkánon Ankonában ma hajnalban négy órakor a lakosság heves földld­lökésre riadt fel. A földrengés 20 N másodpercig tartott, majd rövid idö múlva megismétlődött. A másodszori rengés alkalmával a lakosság a szabadba menekült. Hasonló földrengést észleltek Ve­lencében, Triesztben és Zárában is. A földrengésjelző műszerek szerint a földrengés fészke vala­hol a Balkánon, jugoszláv terüle­ten lehetett, azonban eddig még nem sikerült megtudni, hogy hol volt és milyen károkat okozott. fl csehek letartóztattak egy lengyel hercegnőt A sátoraljaújhelyi határállomáson Sapieha Malvin lengyel hercegnő — Budapestre utaztában — bor­ravalót adott a poggyászát vivő hordárnak, aki az.t keveselte és gorombáskodni kezdett. A hercegnő erre olyasvalamit mondott a cseh államról, amiért nemzetgyalázásmiatt megindult az eljárás a hercegnő ellen, akit nyom­ban letartózattak és Nagymihályra szállították. A további sorsa egye­lőre ismeretlen. Felvágta az ereit egy építész A Svábhegy egyik szállodájá­ban az éjszaka zsletpengével fel­vágta az ereit í Sebes Lászió 60 éves épitési vállalkozó. Mire tet­tét észrevették, már halott volt. A bejelentőlapon esztergomi vál­lalkozónak irta be a nevét. A rendőrség érintkezésbe lépett Esztergommal, ott azonban Sebes László ismeretlen. Megindult a nyomozás az öngyilkos kilétének megállapítása végétt. Időjárás Mérsékelten változó légáramlás, kissé felhős, reggel sok helyen ködös idő várható. A nappali hő­mérséklet nem változik lényege­sen, az éjjeli lehűlés erősödik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom