Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 249-250-272. szám)

1934-11-07 / 253. szám

YÍRVÍJJÍK (JriaHon 15) , J 4. november ho 7. 5 oldal r. i Szőrmebundák ! í i legolcsóbban Simkovics szűcsné! I Gyermekbundák választékban — i j Dívatprémek ^ Takarékosság tagjainak 5 és fél havi hitelre j HÍMEM TANÍTÓK TÁBOROZNAK Nyíregyházán, Szabolcs taniiói jöttek tisztújító közgyűlésre. Azok a férfiak, azok a nők tárgyal­ják meg ügyes-bajos dolgaikat, terveiket, akiknek lelke sugará­ban a magyar jövő bimbói fes­lenek. Nem közömbös, hogy milyen ez a lelkiség, sőt ma ennek a nemzetnek legféltettebb ériéke a tanítóság lelkülete• Ne­mes, tiszta, ideálok csillagképei felé emelkedő a magyar tanitó szárnyaló lelke. Fogadjuk tábo­rozásukat tisztelettel, hallgassuk meg panaszaikat, szívleljük meg igazságaikat, érdemesek, méltók arra is, hogy áldozatot hozzon a nemzet érettük. NAPIREND. November 7. Szerda. Róm­hat. Engelbert. Gör. kat. Hieron. Prot. Rezső. Izr., Markesv. 29. A nap kél 6 óra 51 perckor, nyugszik 4 óra 35 perckor. A hold kél 7 óra 21 perckor, nyugszik 4 óra 11 perckor. Magyar napirend: Nemcsak a magyar közvélemény kíváncsi Gömbös római útjára, a világ sajtója is figyelemmel kiséri Göm­bös útját. Ez annak is jele, hogy mégis csak vagyunk valakik, akikre számítani nemcsak lehet, de keil is. De kétségtelen az is, hogy a nagy nemzetek ma már máskép látják a magyar kérdést, mint abban a mámoros világban, amelyet a háború termelt ki. Ezen a napon született Erkel Ferenc zeneszerző 1810-ben, meg­halt Endrődi Sándor költő 1920­ban. — A történelem egy napja: 11. Rákóczi Ferenc bécsújhelyi fogságából Lehmann Gottfried császári {kapitány segitségével megszökött. 1701. Egész héten át a Szopkó, Gon­ia .(Nyírvíz-palota) és Török gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. A városi kád és gőzfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad. — Dr. Nemes László ügy­védi irodáját a Jókai utca 4 szám 1. emelet alá helyezte át. — Kerék pártartót helyez­tek el a városháza alatt. Az egyre jobban elteijedő kerékpár lopásokra való tekintettel a város­házaárkádja alatt—barikádhoz ha­sonló — kerékpártartót helyeztek el, hogy ezzel is megakadályoz­zák a gombamódra elszaporodó kerékpártolvajiásokat. Az ujitás a kerékpártulajdonosok körében megelégedést keltett. — Ellenőrzik az ipartestü­letek vagyonkezelését. Az el­múlt napokban két fontos rende­let jelent meg az ipartestületek hatásköri ellenőrzésérői. Az egyik rendelet kimondja, hogy az ipar­testületek felügyelő hatósága éven­ként egyszer köteles megvizsgálni az ipartestület ügy- és vagyon­kezelését, de ezen felül a szük­séghez képest bármikor is tarthat ellenőrzést. A másik rendelet a békéltető bizottságról szól és ugy intézkedik, hogy a békéltető bi­zottságok iparos tagjai az elöljá­róság mindenkori tagjai, a segéd­tagokat pedig ugyanolyan szám ban az ipartestülethez tartozó iparossegédek összessége választ, ja. A választás megejtésére az ipar­hatósági biztos az érdekelt iparág segédeit választó ülésre hivja ösz­sze. A meghívót a munkaadónak kézbesitik és amennyiben ezt ide­jében nem közölné segédeivel, büntetésben részesül. A békéltető bizottság elnöke az iparhatósági biztos. Ha a békéltetés nem si­kerül, a bizottság határozatot hoz, amelyet 8 nap alatt a munkaügyi bírósághoz lehet megfelebbezni. Gondozzuk gyermekesüket hogy erősödjenek és fej­lődjenek, adjunk erősítőül 10 tápszereket. — Gyermek­tápszerekben állandóan friss raktár a Földes Drogériában Bethlen-u. 2. sz. — A Katolikus Szemle most ; megjelent novemberi száma közli Kenéz Béla nagy magyar tanul­mányát a hitbizományi reform kérdéséről s ezzel kapcsolatban az egész magyar birtokpolitika irányelveiről. Szekfü Gyula érde­kes cikkben válaszol bírálóinak, akik az erdélyi toleranciára vo­natkozó megállapításait kifogá­solták. Rády Elemér a cseh ka­tolicizmus megújhodását ismer­teti. Több más alapvető tanul mány, aktuá is kisebb cikkek és szemlék tömege teszi páratlanul gazdaggá ezt a számot is, amely 1 pengőbe kerül. Évi előfizetése, amellyel a kiadó Szent István Társulat (Budapest, VIII. Szent­királyi utca 28) egyéb kedvez­ményei kapcsolatosak, 10 pengő. Üdit, írissit és gyógyit a MARGIT GYÓGYVÍZ, Hülésnél torokfájást, rekedtségét és köhögést megszünteti. Kapható minden üzletben. Literenként 60 fillér, üveg nélkül. — Betörték a mentőautó ablakait, miközben beteget szállitottak a kórházba. A kisvárdai mentőket Gyulahá­zára bivták, ahol Pazonyí Jó zsef, Mikloviez István és Varga János dohánykertészek, régi haragosaikat Kozma Istvánt és Károlyt oly súlyosan megbics­kázták, hogy súlyos sérülésük­kel a kórházba kellett száili tani. A szállítás közbea a men­tőantót is baleset érte, mert az országúton egy jubnyájba ke­veredett s mivel a juhászok a juhokat nem akarták az autó útjából kitéríteni, egy bárányt elgázoltak. Az egyik juhász, Major József, efölötti dühében nekiment az autónak, és egy kővel a mentőautó ablakait és a szélvédő üveget bezúzta. Az eljárás megindult elleae. — Anyakönyvi hírek. XI. 5. Házasság: ifj. Szmolár And­rás napszámos ev. Pristyák Ilona ev., Cs. Nagy András napszámos ref. Dániai Ilona ev., Szuhánszki János napszá­mos ev. Dankő Mária gk., Vida Menyhért kaptafakészitő ref. Péter Erzsébet gk., Kraez Já nos asztalossegéd rk. Kurucz Juliánná rk , Bécs Lajos cipésx­segéd rk. Krizs Lídia gk., Cser­nák Péter Béla gépész rk. Lo­vas Ilona ref., vitéz Bakö Géza Dezső gazdasági intéző ref. Szigeti Mária Z^uzsánna tani tónő ref. — Szüle és: Német Erzsébet rk., Csernyik András ev., Szaniszló Julianna Anna ref., Boda Lajos rk., Tanyasi József ev. — Halálozás: Peles Zsuzsánna ev. 6 napos, Berecz Gyula ref. 53 éves, Kovács István rk 4 hónapos, Bogár István ev. 42 éves, őzv. Ábri Imréné Horváth Erzsébet ref 42 éves, Fixler Berta izr. 65 eves. Elsőrendű fekete szén! Kitűnő minőségű fa legolcsóbban beszerezhető ALTÉR BERNÁT fa és szén­kereskedőnél Bujtos utca 1. szám^ Rendőrségi palotával szemben. — Telefon 114. — Hathónapi börtönre Ítél­ték a fehérgyarmati valuta­csempészt. Néhány hettel ezelőit megírtuk, hogy a nyíregyházi pénz­ügyigazgatóság nyomozó csoportja elfogta lekovits Hermann fehér­gyarmati kereskedőt, akinél a ci­pősarkába elrejtve 525 dollárt és többezer cseh koronát találtak. A bíróság most Ítélkezett lekovits felett és tiltott valuta üzérkedés miatt, fél esztendei börtönbünte­tésre ítélte. — Kreozolt ivott egy kol­dus. Gönczi Kálmán koldust sú­lyos mérgezéssel szállították a debreceni kórházba. Az idős férfi nagymennyiségű kieozol nevü gyógyszert ivott. Állapota igen súlyos. — Kossuth nótát énekeltek az oláh ármádiába besorozott bagosi legények. A napokban Németh József, Varga Endre, Tassy Jenő, Varga Imre és Bor­bély Endre, elszakított szatmár­megyei, bagosi illetőségű beso­rozott legények betértek az ottani szövetkezet üzletébe, ahonnan estefelé erősen illuminált állapot­ban távoztak. Az ital jókedvre hangolta a legényeket Egymást átölelve hangos nótaszóval vonul­tak végig a község főutcáján, mi­közben a „ Kossuth Lajos azt izente" kezdetű dalt énekelték. A csend­őrség azonnal letartóztatta az öt legényt, akiről azt is áilitják, hogy nótázás közben sértő kifejezések­kel illették a román hadsereget. Németh Józsefet. Varga Imrét, Varga Endrét, Tassy Jenőt és Borbély Endrét a csendőrség be­kísérte a kolozsvári hadbíróságra. Sárgaság, gyomorhurut esetén nélkülözhetetlen a MIRA glaubersós gyógyvíz! Kérdezze meg orvosát! — Gyorsíró órákat ad Nagy Irénke, Kállai-utca 25. sz. lOx — Szombaton kezdődik a kírakatverseny. A Kereskedő Ifjak Egyesületének 50 éves ju­bi euma alkalmából rendezett ki­rakatverseny szombaton reggel kezdődik. A versenyben mintegy 35 cég 45 kirakattal vesz részt. A kirakatok valósággal látványos­ságot fognak nyújtani. A versenynek számos értékes tiszteletdíja lesz. Így dijat ajánlott fel többek közt Szabolcsvármegye törvényhatósága és Nyíregyháza város is. CSILLÁROK 3 modern és régebbi tipusok, ámpol­nák, izzólámpák és villanyfelszere­lési anyagok szolid árak mellett beszerezhetők I KI JHARFK" müszaki é s | I\UnrtI\CI\ ridi ó üzletében \ Telefon 476. Zrínyi Ilona-utca 8. sz. ] KRESKA RÁDIÓLABORATOR1UM. RÁDIÓ November 7. Szerda. 410 Diákfélóra. — 5'00 Somogyi Béla dr. előadása. — 5 30 Dömötör Lajos fuvolázik. — 600 Olasz nyelvoktatás. — 6'30 Szalon­kvintett. — 6'55 Hdlász Gyula csevegése. — 7'25 A m. kir. Pperaház előadásának ismertetése. — 7'30 A m. kir. Operaház elő­adása. — 825 Hírek, lóverseny­eredmények. — 1015 Időjárás­jelentés. Majd: Cigányzene. — 11'15 Jazz-zene. BUDAPEST II, 505 Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom