Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 249-250-272. szám)

1934-11-23 / 267. szám

6 . 99 mm PW V M n fl UM MT M (Trianon 15.) 1934 november ty> 23 SPORT Kettős programm a bujtosi sporttelepen Az MTK és DVSC Nyíregyházán! Az egyesületek barátságos megegyezésének olyan futball műsorban lesz vasárnap ré­szünk, amilyen már évek óta nem volt Nyíregyházán. A baj­nokság 2 vezető egyesülete az élen álló MTK és a második helyen álló DVSC lesz csapa taink vasárnapi vendége. Előbbi a Nykise ellen, míg utóbbi a Nytve ellen veszi fel a küzdel­met a nagyon értékes bajnoki pontokért. A mérkőzés egy pá­lyán, a bujtosi sporttelepen ke­rül lejátszásra. Csapataink szorgalmasan ké­szülődnek a nagy találkozókra, pedig nehéz' helyzetben van­nak, mert iőerősségeik a sérül­tek szomorú tisztáján vannak. A mérkőzések ismertetésére még visszatérünk, most csak annyit jegyzünk még meg, hogy a Nykise—Mtk mérkőzés már délelőtt háromnegyed 12 óra­kor, mig a Nytve—Dvsc mér­kőzés háromnegyed 2 órakor fog kezdődni a Nytve bujtosi sporttelepén. Nyíregyházi iutballbírák vitaestje A Keleti BT határozata ér­telmében a nyiregyházi fut­ballbirák f. hő 23 án, pénteken este 8 órakor az Abbázia ká­véház különtermében szabály­magyarázó vitaestet rendeznek, amelyen az összes nyiregyházi íutballbirák — fegyelmi vétség elkövetésének terhe mellett — kötelesek megjelenni. Lőszerek 2 fegyverek, céllövő flaubert puskák, önvédelmi pisztolyok és ezek szak­szerű javítása, vadászati felszerelések IflIlMDElf műszaki és nunímcn rádió üzletében Telefon 476. Zrinyi Ilona-utca 8. sz! KRESKA RÁDIÓLABORATOR1UM. RÁDIÓ November 23. Péntek. 410 Diákfélöra. — 5'00 Szalonzene. — 600 Sportközlemények. — 615 Munkásfélóra. — 650 Palló Imre dr. énekel. — 7'30 Csengery János dr. előadása. — 810 Köz­vetítés Szeged Városi Színházából. — 9 /5 Hirek, majd időjárásjelen­tés cigányzene. BUDAPEST II. 6'20 Moly Ta­más elbeszélése. Állandó hétköznapi közvetítés 6-45 Torna. — 9'45 Hirek. — 10-00 Felolvasás, utána délelőtti hangverseny — 11-15 Ne iizetközi vizjelzó szolgálat. — 12'00 Deli h rangszó, utána hang­verseny, köz en — 12'30 Hirek. — 130 Időjelzés — 2 40 Hirek. éleírr i­szerárak. — 4 45 Időjelzés, hirek. Rejtélyes fordulat a máriapőcsi gyilkosság ügyében Kí ölte meg a mozi előtt vérbeníagyva talált embert ? ütötte le Hubóczkit. Az ügyész­ség indítványára előzetes letar­lóztatásba is helyezték. Szluk at­tól kezdve, hogy Hubóczki meg­halt, tagadni kezdett és sikerült is neki alibit igazolni, hogy" a kérdéses időben egy szomszédos községben tartózkodott. A nyomozás most uj fordula­tot vett, mert Szluk Ferenc ártat­lansága tényleg kiderült. Annyit már sikerült kideríteni, hogy Hu­bóczkit a mozitól távoleső helyen ütötték le és csak aztán hurcol­ták oda, hogy a nyomozó ható­ságot félrevezessék. Szluk arra hivatkozik, hogy azért tett beismerő vallomást, mert félt a csendőröktől. A relytélyes gyilkosság ügyében a közeli na­pokban már ujabb fordulat vár­ható, mert a széleskörű nyomo­zás eredménnyel kecsegteti. Október 1-én a máriapőcsi mozi előtt félig levetkőzve, vérben fagy­va találták Hubóczki József do­hánykertészt. Az eszméletlen em­bert Horváth Béla a mozi tulaj­donosa bevitte a lakására és az esetről nyomban jelentést tett a csendőrőrsön. Hubóczkit a men­tők beszállították a nyiregyházi Erzsébet kórházba, ahol néhány percre magához tért és elmon­dotta, hogy régi haragosa Szluk Ferenc ütötte le és amikor már a földön feküdt, többször bele­rúgott. Hubóczkin nem lehetett segíteni és 3 heti szenvedés után meghalt. A kórházban többször megkísé­relték kihallgatását, de a szeren, csétlen ember elvesztette beszélő­képességét s így halálának titkát magával vitte a sirba. Szluk Ferencet annak idején kihallgatták és beismerte hogy ő A kormányzó budapesti bevonu­lása és a dísz-szemle a Városi Mozgóban Mától kezdve Molnár Ferenc örökbecsű legendáját, a Liliomot játssza négy napon át a Városi Mozgóképszínház. Liliom a ligeti körhinta kikiáltója, Julika a kis cselédleány állanak a legenda^kö­zéppontjában. Egy darab élet szívverése lüktet ezeknek a kis embereknek a történetében s ki­csiny életüknek a tragédiája any­nyira reáiis, szinte megdöbbentő, hogy lehetetlen varázsa alól ki­szabadulni. A film valóban iro­daimat és tökéletes művészetet jelent. Molnár világszerte ismert neve s a páratlanul szép rende­zés és nagyszerű művészi együt­tes biztosítják ennek a filmnek a sikerét. Holnaptól kezdve a Liliom mel­lett egy másik nagyszerű film is pereg a Városi Mozgóban. Sike­rült megszerezni a kormányzó 15 évvel ezelőtti budapesti bevonu­lásának filmfelvételeit s hozzá a Vérmezőn most lefolyt jubileumi katonai díszszemlét. A két film együtt telt házakat biztosit a Vá­rosi Mozgó számára. Pk. 2459—1934. sz. Árverési hirdetmény Dr. Frieder Márk ügyvéd által képviselt Adriai Biztosító Társu­lat javára 146 P tőke, és több követelés járulékai erejéig a bu dapesti kir. járásbíróság 1932 évi 416571 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtást szenvedő tői 1933. évi április hó 29 én le­foglalt 3690 P-re becsült ingó­ságokra a budapesti kir. járásbí­róság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak meg­taitását elrendelem végrehajtást szenvedő lakásán, Beregsurány községben leendő megtartására határidőül 1934. évi november hó 27. napjának d. u. 3 órája tűze­tik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, traktor, vetőgép, lovak, csikó s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, ámeneknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az5610— 931. M. E. számú rendelet értel­mében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Vásárosnamény, 1934. nov. 5. Bencze József kir. bir. vhajtó. 376. vght. 1934. sz. Árverési hirdetmény Dr. Morvay Béla ügyvéd által képviselt Hofherr és Schrancz, Claiton és Schutleworth végre­hajtatónak közbenjárással végre­hajtást szenvedő tiszalöki lakos ellen, a tiszalöki kir. járásbíróság 6130—931. sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás foly­tán 1934. évi február hó 24 ik napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült 2 es Hofherr-gyártmányu sikszitát Tiszalök községben, vég­rehajtást szenvedő tanyáján 1934. évi december hó 1. napjának d e 11 órájára most kitűzött birói árverésen el fogom adni. Tiszalök, 1934. november 2. Szücsy Béla kir. bir. vhajtó. 3766—1934. végrh. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak 2263—934. sz. végzése kö­vetkeztében Szénárusító rt, javára végrehajtást szenvedő ellen 199 P 40 f. s jár. erejéig Í933. évi október hó 12-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le­foglalt és 3249 P 60 f- re becsült in­góságokra a nyiregyházi kir. já­rásbíróságnak fenti számú vég­zése folytán 199 P 40 f, tőkekö­követelés, ennek 1934. március hó J7. napjától járó 5 százalékos kamatai és a jelen árverési hir­detés 4 P 10 fill. díjával együtt összese* 51 P 90 fillérben meg­állapított költségek erejéig az ár­verés elrendeltetvén, annak Nyír­pazony község határában Sóstó­hegyen leendő magtartására ha­táridőül 1934. évi november hó 29. napjának délutáni 2 és fél órája kítüzetík, amikor a bíróilag lefogialt 5 tele hordó 10802 liter alma velő a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében el fog­nak adatni. Nyíregyháza, 1934. nov. 9. Labay Antal 5400 kir. jb. vhajtó. Express hirdetések Poloskairtást, lakások vizsgálását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kál lói-utca 50. szám. Apróhirdetések tp szóig 80 fillér, minden további sxó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 tillei Eladó szőlők A Kisteleki-szőlőben I. kapu (kerülő­ház mellett) 2 hold szőlő adómentes lakással és üzlethelyiséggel, sertéshiz­lalásra és baromfitenyésztésre alkalmas mellékhelyiségekkel, a Sóstói-ut 12. szám alatt 1080 négy­szögöl szőlő (villatelek) jutányos áron sürgősen eladó. Értekezni lehet Sip-u. 13 szám alatt. 5893-2 Fiatal özvegyasszony háztartási mun­kához állást keres videkre is elmenne. Cim az Ujságboltban. 395 Hosszú bizonyítvánnyal mindénes fő­zőnőt keresek elsejére. Selyem-u. 17. Házmesternek alkalmaznék december 1-ére lehetőleg gyermektelen fiatal há­zaspárt. Cim a kiadóban. Értekezés 12 és 2 óra között. ? Egy kifogástalan állapotban lévő 503-as Fiat autó, 5 pengő a havi adója, 5 pengő 100 km-re 9 liter benzin fo­gyasztással, olaj fogyasztása minimális, eladó. Adorján, Városi Mozi. Különbejáratu bútorozott szoba ki­adó. Selyem-utca 5. 5399 Parketthez értő bejáró mindenest ke­resek éves bizonyítvánnyal. Cimbalom eladő Cim az Ujságboltban. 396 A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős i a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Bitéti Társaság, Kovách B. es Társ* kiadótulajdonos Kéziratokat nem órzutih meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdaban Nyíregyházán, öerssényi u. 3 m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom