Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 249-250-272. szám)

1934-11-21 / 265. szám

yíryidék 4. oldal. (Trianon 15.) november m> 21. II Nemzeti Egység fényes diadalai voltak a szabolcsvármegyei választások Tegnap délre befutottak Nyir egyházára a pontos jelentések a vármegyében lefoiyt törvényható­sági választások eredményéről. — Ezek a jelentések igazolják, hogy az az ellenállhatatlanul előretörő mozgalom, amelyet a Nemzeti Egység érdekében a szetvezet köz ponti és vidéki vezetői megindí­tottak, győzelmes fölényt biztosit a Nemzeti Egység pártjának. Az egyes választókerületekben hatal­mas többséggel kerültek ki a vá­lasztásból a Nemzeti Egység lis tái, amelyekben legfeljebb a sze­mélyek tekintetében voltak eltéré­sek, magának a pártszervezetnek szempontjából azonban teljes volt a győzelem. Á részletes eredmények a kő vetkezők: Dadai alsó járás I. kerület. Rendes tagok : 1. Dr. Bajna Bálint jegyző Polgár, 2. Vámosi Bertalan bankigazgató Pol­gár, 3. Török József mészáros Poi­gár, 4. Dr. Tanyi János, orvos Polgár, 5. Fancsovits Jenő tiszt­tartó Polgár, 6. Dr. Pöppel Sán­dor tb. főszolgabíró Tiszalök, 7. Rédey Lajos jószágigazg. Büd­szentmihály, 8. Gúnya Miklós in téző Tiszaeszlár. Póttagok: 1. Deli János gazda Polgár, 2, Tamás g. k. lelkész Tiszabüd, 3. Dr. Vasváry Sándor ügyvéd Tiszalök, 4. Vámosi Lő­rinc, 5. Earkas József, 6. Vámosi Albert, 7. Korponai Bertalan, 8. Megyesi Gáspár gazda Polgár. II. kerület. Rendes tagok: 1. Lakatos Miklós közs, jegyző Ti­szadada, 2. H. Porkoláb József gazda Tiszadob, 3. Szikszay Gyu­la közs. jegyző Tiszaladány, 4. Latesz Kálmán főintéző Tiszadob. Póttagok : 1. Szentpétery Imre közs. biró Báj, 2. Bodnár Sándor számtartó Báj, 3. Siető István gazda Tiszadada (Függ.) 4. vitéz Nagy Gábot tanító Tiszadada. Dadai felső járás Rendes tagok: l.SzummerMi­hály kisgazda Vencseliő, 2. Mikita György kisgazda Buj, 3. Lip'hay György birtokos Tiszanagyfalu, 4, Kóder Béla kisgazda Rakamaz, 5. Molnár József r. k. lelkész lbrány, 6. vitéz Dr. Juhász István oivos lbrány, 7. Tamás János kisgazda Balsa, 8. Sztreska Miklós birto kos Viss, 9. Bistey Béla ny. jegyző Buj. Póttagok: 1. vitéz Karakó Bar­na kisgazda Kenézlő, 2. Veres Fe­renc birtokos Balsa, 3. Német Gusz­táv kisgazda Tiszabercel, 4. Ko vács Ferenc intéző Kenézlő, 5. Dr. Tahy Endre ny. árv. ülnök Kótaj, 6. id. Szabó Sándor kisbirtokos lbrány, 7, Korocz László ref. lel­kész Tiszabercel, 8. Jármy László főjegyző lbrány, 9. Prokop László kisgazda Timár. Kisvárdai járás Rendes tagok: 1. dr. Délczegh Imre tb. főszolgabíró Kisvárda, 2. Veress Menyhért gazda Dombrád, 3. Mikó Endre birtokos Pátroha, 4. Révész István gazda Dombrád, 5. Batta József gazda Gyulaháza, 6 dr. Szánthó Sándor ügyvéd Kisvá da, 7. Vajda Balázs gazda Dombiád, 8. Oltványi Zoltán gyógyszerész Fényeslitke, 9. Pet­rovics Ödön tanitó Szabolcsbáka, 10. Lazók Mihály ny. tanitó Nyír­kárász, 11. Btdeő Sándor főjegy­ző Dombrád. Póttagok: 1. Cseh Zoltán ref. lelkész Fényeslitke, 2. F, Aros András gazda Ajak, 3. Diener Béla birtokos Kisvárda, 4. Kun Samu bankigazgató Kisvárda, 5. Csüry István ref. leikész Pátroha, 6. Korchma Ernő banktisztviselő Kisvárda, 7. Bányai Jenő nagy­prépost Nyíregyháza, 8. Tóth Ist­ván birtokos Pap, 9. Gell Antal r. k. lelkész Ajak, 10. Pethö Ká­roly ref. lelkész Gyulaháza, 11. Némethy Zoltán r.y. teng. kapi­tány Kisvárda. Nagykállói választókerület Rendes tagok: 1. Dr. Újhelyi Tibor földbii tokos Balkány, 2. Barthos László köz?, jegyző Uj­fehértó, 3. Dr. Eötvös Dezső or­vos Nagykálló, 4. Hudáky Gyula g. k. lelkész Nagykálló, 5. Csen­des Mihály birtokos Bököny, 6. Marnó Gyula r. k. lelkész Nagy­kálló, 7. Irinyi Csaba földbirtokos Ujfehértó, 8. Buchna József r. k. lelkész Napkor, 9. Orosr. János birtokos Kállósemjén, 10 Barota György birtokos Bököny. Póttagok : 1. Támba Anlal Nap­kor, 2 Dr. Marján György ügy­véd Nagykálló, 3. Grómann Lász­ló gazdatiszt Érpatak. 4. Göröm­bey Péter ref. lelkész Nagykálló, 5. Szilágyi György birt. Érpatak, 6. Goldstein László birt. Gesz­teréd, 7. Gödény László birt. Balkány, 8 Nagy Kálmán birt. Ujfehértó, 9. Ádám Dezső birt. Ujfehértó, 10. Szentmiklósy Barna birt. Szakoly. Nyiradonyi járás Rendes tagok: 1. Zámbó Ernő gazdatiszt Nyirbéitek, 2. Dr. Illés József képviselő Budapest, 3. Se reghy János g. k. lelkész Nyir­3 sonka védjegyű magyar sonkapác a Központi Drogériában Zrínyi Hona-utca 7. szám. Telefon 237. ábrány, 4. Bánházy György kis­gazda Nyirlugos. Póttagok : 1. Komjáthy András gazda Nyiradony, 2. Váradi Szabó Nándor birtokos Nyirábrány, 3. Gödény Ferenc birtokos Nyir­adony, 4. Répásí István r. k. lel­kész Nyirlugos. Nyirbaktai járás Rendes tagok: 1. Mikecz Ta­más birtokos Ramocsaháza, 2, Dr. Bedeő Sándor képviselő Bu­dapest, 3. Eperjessy Béla közs. főjegyző Nyirmada, 4. Hajdú Mik­lós ref. lelkész Baktalórántháza. Póttagok: 1. Dr. Stesszel Szi­lárd ügyvéd Nyíregyháza, 2. Fuhrmann István r. k. lelkész Le­velek, 3. Jármy Lajos btrtokos m URÁNIA Novembef 21-22-23 Szerda, csütörtök, péntek URÁNIA i 1FS7 VFiFD FMRFRKF 7 üHHhmH^I Ilii LLÜL sLLLU LmULimL! ... FILMSZÍNHÁZ es Riói leányok egy műsor keretében. — A kettős mű­sorra való tekintettel az előadások 3, 6 és 9 órakor kezdődnek. VAY ÁDÁM-U. 4. TELEFON 11. SZ. es Riói leányok egy műsor keretében. — A kettős mű­sorra való tekintettel az előadások 3, 6 és 9 órakor kezdődnek. VAY ÁDÁM-U. 4. TELEFON 11. SZ. Ma utolsó nap Rákóczi induló és Ida regénye Laskod, 4. Dr. Smidt Béla r. k lelkész Nyirmada. Nyirbátori járás Rendes tagok: 1. Góth László jószágigazgató Nyírbátor. 2. Bol­dizsár jlinre gyógyszerész Nyír­bátor, 3. Molnár Albert kisgazda Nyírbátor, 4. Elek Alajos bank­igazgató Nyírbátor, 5. Buzinkai Gábor gazd. felügyelő Nyírbátor. Póttagok : 1. Somossy Ferenc • földbirtokos Piricse, 2. Szarka László ref. lelkész 3. Erdélyi Miklós földbirtokos Nyírbogát, 4. Dr. Dudás Miklós Szt.-Bazil rendfőnök Máriapócs, 5. Barezi­kay Jenő bankigazgató Nyírbátor. Nyirbogdányi járás Rendes tagok: 1. Boros Károly bíró Nagyhalász, 2. Riltli Gyula jegyző Nagyhalász, 3. Stépán Béla jegyző Kemecse, 4. Gonda Béla jegyző Nyírtét, 5. Vay Miklós jző Oros, 6. Nyerges Ferenc ref. lel­kész Nyirpazony, 7. Kiss Lajos ref. lelkész Demecser, 8. Széli Sándor jegyző Demecser. Póttagok: 1. Mezey Balázs közs. biró Kék, 2. Adorján István ref. lelkész Nyirtét, 3. Hanusz László ny. pénzügyi főtanácsos Kótaj, 4. Veress Károly ref. lel­kész Nyírtura, 5. Pethő Sándor birtokos Kék, 6. Székely Rezső gyógyszerész Demecser, 7. Dér Gyula r. k. esperes Demecser, 8. Legeza József g. k. esperes Oros, Tiszai járás Rendes tagok: 1. Dr. Bedeő Lajos tb. főszolgabíró Mándok, 2. Balogh P. András kisgazda Mándok, 3. Andrássy László r. kat. lelkész Mándok, 4. Hahn Imre jegyző Mándok, 5. Eszenyi Jenő földbirtokos Tornyospálca, 6. vitéz Pokol János kisgazda Záhony, 7. vitéz Somogyi Dezső ig. tanitó Záhony, 8. Bakó I>t­ván ref. lelkész Tuzsér, 9. Balogh Miklós ref. lelkész Kisvarsány. Póttagok: 1. Papp György gk. lelkész Tornyospálca, 2. Dr. Jármy Miklós földbirtokos Révaranyos, 3. Rochiitz Miksa birtokos Mán­dok, 4 Kala Ferenc körjegyző Kopócsapáti, 5. Dr. Skultéthy László jegyző Tornyospálca, 6. Juhász Mihály kisbirtokos Zsurk, 7. Bilcsák András kisbirtokos Mezőladány, 8, Rácz Lajos kis­birtokos Tiszabezdéd, 9. Szán hó József kisbirtokos Tornyospálca. Keletbélyegzők kaphatók lapunk kiadóhivatalában Évtizedes budapesti működés után szües műhelyemet megnyitottam a Körte-utca 2. szám alatt, — Szüesrnunkát bármilyen kivitelben a legújabb divatmodeNek szerint olcsón készítek. Szőrmeraktárt tartok. — Szőrmék festését és cserzését vállalom. Bőrkabátok festését szakszerűen végzem. — A szücsmunkákban a legkényesebb igényeket is ki tudom elégíteni. Szíves pártfogást kér Koborzán Samu szűcsmester

Next

/
Oldalképek
Tartalom