Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 223-248. szám)

1934-10-11 / 231. szám

2. oidi» (Trianon 15.) mja október 11. Az MM gazdagságát sóváran nézte szemlélte egykor a Felvidék népe. Az Alföld volt szemükben a kincsek mesebeli Eldorádója. Az óhajtott, a vágyva vágyott kincs az izes kenyeret adó buza volt. Mi ma­gunk is büszkén tekintettünk a végnélkülinek látszó rónaság aranypárás légkörébe. Nekünk is kincset, büszkeséget rejtett méhében az Alföld Jdrága hu­musza. Az acélos buza mellett az Alföld termetíe ki az acélos izmu, dacos magyarokat. Az őshumuszból őserő szökkent sudárba. És most mégis, ha tekintetünk az Alföln délibábos rónáján elmereng, fátyolossá lesz szemünk. A büszke ma­gyar Alföldet szomorú színben tünteti fel a statisztika. 526 helység van az ország­ban, ahol minden 20-ik em­ber van megfosztva attól, hogy a betűt ismertesse és ebből 53 község esik az Alföldre. 166 köz­ség van az Alföldön, amelyben a 6 évesnél idősebb egyének 5—10 százaléka nem ismeri a betűt. A 10—15 százalékos irni­olvasni nem tudó községekből 200 esik az Alföldre. És igy folytatódik az Alföldnek az a szomorú statisztikája... Amit a Felvidék népe fájó lélekkel néz le a nagy magyar Alföldre, vá­gyakozva az anyagi javak után, azonképen mi is fájón tekin­tünk drága magyar véreinkre, várva egy szebb holnap hajnal­hasadását várjuk, amikor be­tölti őket a szellemi javaknak dus termése mindeneknek örö­mére. Nyíregyházán is óriási izga­lommal fogadták Sándor szerb király és Barthou meggyilko­lásának hirét Tegnap este a rádió közlése után, amelyben a marseillei ese­ményeket jelentette be, lázas iz­galom vett erőt, az egész váro­son. Az utcán hatalmas tömegek tárgyalták az eseményeket és a várható fejleményeket. Alig jha­rangozták el a nyolc órát, köz­vetlenül az Est megérkezése után a rikkancsok kirohantak a Nyírvidék-Szabolcsi Hír­lap rendkívüli kiadásával az utcára, amit percek alatt szétkapkodtak. Ebből tudta meg Nyíregyháza népe, hogy a Barthout ért golyók is halálos sebet ejtettek és a fran 7 ciák külügyminisztere is halott. Á színházban és a mozikban ami­kor megjelentek a rikkancsok, nem az előadás érdekelte többé őket, hanem a rendkívüli kiadás legújabb hirei. Az utca csak a kora éjféli órákban csendesedett el, amikor az emberek nyugovóra tértek. Ünneplő tapssal, percekig állva ünnepelte Szabolcs törvényható­sága Horthy Miklós kormányzót R vármegye őszi közgyűlése - Szabolcs hálája Jósa András irán! A vármegye erkélyén nemzeti zászló leng, az aulában díszruhás hajdúk őrsége áll. Autó autó után érkezik, ma van Szabolcs törvény­hatóságának őszi közgyűlése. Az októberi gyűlés mindig általános érdeklődést kelt, most azonban különös ünnepélyességet, lelkes hangulatot ad a közgyűlésnek az a történelmi vonatkozású emléke­zés, amely felidézi nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó tizenöt év előtti diadalmas bevo­nulásának uj magyar életet inspi­ráló, megváltó erejű napjait. A vármegye díszterme megtel­lik a nagy számban felvonuló bizottsági tagokkal, akik áhítatos magyar szívvel vesznek részt az impozáns gyűlésen. Lelkes éljen hangzik fel, mikor Mikecz Ödön dr. főispán, Virányi Sándor alis­pán a tisztviselői kar élén bevo­nul a nagyterembe. Munkában és küzdelemben gazdag esztendő alkonyán Mikecz Ödön dr. főispán a köz­gyűlést a következő beszéddel nyitja meg : Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! Munkában és küzdelemben gaz­dag esztendő alkonyán gyűlt ösz­sze a tekintetes törvényhatósági bizottság, hogy rendes őszi köz­gyűlését megtartsa, meghallgatván a törvényhatóság önkormányzati tisztviselőinek beszámolóját az el­múló esztendő közigazgatásáról. Az a jelentés, amelyet törvényha­tóságunk alispánja a közigazga­tás állapotáról a tekintetes köz­gyűlés elé terjeszt, a számok és tények hü tükrében ad képet ar­ról a munkásságról, amelyet a vármegye közigazgatása végzett és ezen a munkán keresztül arról az útról, amelyet a törvényható­ság a legutóbbi időkben tett. A jelentés minden szépítést kerülő szavai hiven feltárják azokat a ne­hézségeket, amelyek e törvényha­tóság közügyeit intéző tényezők munkája elé hárultak s kicsiben részletképét adják annak a fejlő­désnek, amelyet az elmúlt évtized­ben az állam ügyeit intéző alkot­mányjogi tényezők munkájában is tapasztalnunk kellett. II törvényhatóságnak ma a végvárak szerepe jutott Abban a küzdelemben, amelyet nemzetünk egy boldogabb jövendő szilárd megalapozásáért folytatott, ennek a törvényhatóságnak a vég­várak szerepe jut. Mindazok az ellenséges erők, amelyek külpoli­tikai helyzetünk és a világszerte dúló gazdasági válság következ­tében felszabadulva, a magyar nemzeti állam 1000 esztendő bás­tyáit ostromolták, a legerősebben a tiszántúli törvényhatóságok la­kosságát sújtják s bizonyos az, hogy nekünk, akik ezen a külö­nösen nehéz helyzetben lévő or­szágrészen vagyunk hivatva a köz ügyeket intézni, tiszta tudatunk­nak kell lenni arról, hogy itt az Október 14-én, vasárnap d. u. 5 órakor nyilik meg a Korona-szálló fehér termében a Bridge-Szalon, amely délután 5 órától éjfélig a kártyázni akaró uritársa­ságok rendelkezésére áll. Bridge tanítás! Römi tanítás ! Bejárat a szálloda főbejáratán át az udvarról. általános súlyos válság mellett még a tiszántúli különleges vál­sággal is számot kell vetni. A főispán isten áldását kéri a kormányzó nemzetépitő munkájára Tudnunk kell azonban azt is, hogy az a harc és szenvedés, amelyet ennek az ország­résznek lakossága vállal, — a nemzet egyetemes érdekeiért történik, s tudnunk kell azt hogy szenve­dések és áldozatok nélkül vált­hatjuk meg a nemzet jövő gene­rációjának boldogságát. A sorsközösség eszméje talán soha ennyire erősen nem égető­dött be a magyar nemzet lelkébe, mint ezekben a súlyos időkben s hogy így történt, hogy ennek az eszmének jegyében ez a nemzet annyi áldozatos türelmet, annyi önuralmat, annyi önmegtagadást mutat, mint amilyenek a mi tanúi kell hogy legyünk, abban a legjelentősebb része és hervadhatatlan történel­mi érdeme annak a fér­fiúnak van, aki 15 évvel ezelőtt egy maroknyi had sereg élén belovagolt a széthullt ország szétzül­lött fővárosába. (Lelkes él­jenzés.) Törvényhatósági közgyűlésünk a mai napon külön is foglalkozni kiván a Kormányzó Ur Ő Főméltó­sága Budapestre történt bevonulá­sának 15 éves évfordulójával a­nélkül, hogy a törvényhatósági Kitűnő fővárosi munkaerő í Férfi hölgyfodrász dolgozik a Jtadel mann hölgyfodrászatában (Postával szemben.) Vas és vizondolálás Tartós hullámok Hajfestészet Filléres árak! Megkezdtem rendkívüli olcsó őszi árusításomat! Gyermek szvetter 1 98 tői Férfi oxford ing ... Női szvetter 3 50 „ Férfi hálóingek ... Férfi poulover 3-50 „ Alsónadrág Téli bolyhos nadrág 198,, Kombiné... Próbavásárlás meggyőzi önt áruim minőségéről és olcsóságáról! 2-48 1 98 tői 128 „ 117 „ Szilágyi Barna uri és női divatüzlete Vay ÁTaE" rék?aiot a

Next

/
Oldalképek
Tartalom