Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 223-248. szám)

1934-10-09 / 229. szám

4. oldal. — A Pajor Szanatórium (Budapest, Vas-u. 17.) uj olcsó kórházi osztálya. A Vas utcai dr. Pajor szanatórium a gazda­sági helyzethez alkalmazkodva, kórházi osztályt nyitott, szanató­riumi ellátással, napi 8 pengő ápolási dijjal. A különszobák árait ís lényegesen leszállította. Külön­leges gyógytényezői: rádiumkeze­lések, bélfürdők (enterocleaner, Darmbad) szívbetegeknek kiemelő és pihenőkurák (elektrocardio­graph) szénsavfürdők stb. Nagy­szabású vizgyógy, zander és or­topédgyógytermek, asthmaszobák, sebészeti osztály elsőrangúan fel­szerelt műtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, orrko- ­ció, arcmegfiatalítás, (ránctaün­tetés) stb, urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és ké­szülékek. Szülészeti osztály 10 napi legmérsékeltebb átalányárban stb. Tájékoztatást nyújt szíves­ségből a Gonda gyógyszertár Nyíregyháza, Nyirvizpalota. SPORT Nagy szélviharban csak egy góllal tudott győzni a Nykise NyKISE—KSE 1:0(0:0) Bíró: Groszmann, Bethlen uti pálya. A teljes másfél órán át tartó erős szélvihar nem kedvezett a Nykise csapatának, nem tudott já­téka kialakulni, a KSE szívósan védekezett és igy nagyon meg kellett dolgozni a két pontért. Az első félidőben széllel hátban nyomasztó fölényben volt a honi csapat, de eredményt nem tudott elérni, a második félidőben szél­lel szemben is megtartotta fölényét a NyKISE és ekkor Kabai okos labdájából Hajdú védhetetlen, szép góllal megszerezte a győzelmet. A KSE nehéz ellenfél volt, ki­vei szemben a NyKISE csak na­gyobb technikája révén érvénye­sült. A NyKISE-bői különösen Murc­kó, Haukvitz, Neumann, Fried­mann SZÍVÓS küzdelme érdemel dicséretet, de a csapat többi tagja is elismerést érdemel a bajnoki pontok kivívásáért. NYILT-TÉR) * A „Kárpát" malátakávé üzem berendezését megvettem, kifizet­tem s semmiféle tartozásáért fele­lősséget nem vállalok. Weinste'n Endre *) E rovat alatt közJőttekért sem a kiadóhivatal, sem a szerkesztőség fele­lősséget nem vállal. Express hirdetések Poloskairtást lakások vizsgálását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kállói-utca 50. szám. Haláleset és lakás feloszlatás miatt egyes bútorok kerülnek eladásra, u. m. hálószoba, ebédlő, szalongarnítura, 3 ajtós szekrény, rádió, csillárok, linóleum, falí­óíáfe, festmények stb. Megtekint­hető folyó hó 8-án reggel 9 órá­tól. Szarvas utca 21. Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K: 14595-1934. Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város fa­iskolája szállít mindennemű fais­kolai fertőző betegségtől mentes fajtaazonos gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét, bokor- és magastörzsü rózsát, vadoncokat és fenyőfélé­ket a legolcsóbb napi áron. Ár­jegyzéket bárkinek kívánságára díjtalanul küld. Nagyobb vételnél külön megállapodás és kedvező árajánlattal szolgál. Faiskolai te­lep telefonszáma 201. 3998-16 Nyíregyháza megyei város adóhivatalától. 9662 -1934. végreh. sz. Árverési hirdetmény kivonata A budapesti központi kir. já­rásbíróságnak 221357-1933. szám alait kelt kielégítési vég rt hajtást rendelő végzése foly­tán Egercsehi Kőszén bánya ja­vára 486 P 80 fillér tőke és jár. erejéig 1934 évi január hó 3. napján végrehajtás uján felül­foglalt, 4940 P-re becsült ingó­ságok, u. m. dinamó -gépek, olajsajtők és bordók stb a nyiregyházi kir. járásbíróság­nak Pk. 173001934. sz. a. kelt árverést rendelő végzése kö­vetkeztében Ujfehértó község­ben, adós cég telepén 1934. évi október hó 10. napján d. u. 2 órakor nyilvános bírói árve­résen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1934. szept. 22. Dr. Zathureczky Álmos 4713 kir. jb. végrehajtó. 390—19.4. fk. sz. Árverési hirdetmény Nyíregyháza megyei város adó­hivatala az 1924. évi IV. t. c. alapján kiadott 1927. évi 600/P. M. 67. § a alapján közhírré teszi, hogy nyiregyházi Bessenyei-tér 6. szám alatti lakásán, üzletében 14333 P 43 fillér állami, községi adók, illeték, forgalmiadó, OTI stb. és járulékai erejéig az 1934. év augusztus hó 8-án fenti t. c. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62. §-ai alap­ján lefoglalt és 7910 P-re becsült bútorokból és árukból álló zá­logtárgyak az 1924. évi IV. t. c. alapján kiadott 1927. évi 600 P. M. rendelet 63, 64, 65, 66, 67, 4008 Városi adóhivatal 322—1934. vgrh. sz. Árverési hirdetmény Dr. Göllner Gusztáv ügyvéd által képviselt Tolnay Béla és Társa budapesti cég végrehajtató javára — közbenjárással — tisza­löki lakos végrehajtást szenvedő ellen 173 P 24 f. tőke s jár. erejéig a tiszalöki kir. járásbíró­ság 1339—1933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1933. év julius hó 8-án lefoglalt és 2000 P- re becsült in­góságot, közöttük 1 drb Harr— Parth traktor stb. a fenti Pksz, végzés és a Vht. 102. §-a alap­ján Tiszalök községbe, a végre­hajtást szenvedő lakásán 1934. évi október hó 13. (Tizenhárom) napjára, d e. 9 órára most kitű­zött birói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg a becsár kétharmad részéért is elfogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett ese­tekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajta­tóknak (csatlakozóknak) a javára is kitűzöm, akik a hirdetmény ki­bocsátása napjáig a fenti ingó­ságokra kielégítési jogot szerez­tek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs, ha azt az ár­verés napján elfogadható okirat­tal igazolják. Tiszalök, 1934. szept. 17. Sziicsy Béla 4714 kir. bír. vhajtó. i-' Egy női kerékpárt keresek megvé­telre. Ugyanott egy lakatos tanuló fel­vétetik. Radoszta Béla, Vay Ádám-utca 37. szam. 4742-2 YÍRYIDÉK (Trianon 15.) 1934. október hó 2 . Uz Irpád sínautóbusz fegnap két órán keresztül a nyíregyházi állomáson idözött Az elmúlt napokban adták át rendelkezésének, a Máv. legújabb alkotását, a magyar; ipar büszke­ségét, az Árpád gyorsjáratú sín­autóbuszt, amely a Budapest— Bécsi vonalon van beállítva. Teg­nap délben azonban már nekünk is módunkban volt látni a géptech­nika csodálatos remekét, meit2$ra körül, hatalmas sípolással befutott a nyiregyházi állomásra. Az Ár­pád, az osztrák vasutasszövetség magassállásu vezetőit röpítette le a tokaji szüreti napra és onnan jöttek át az előkelő vendégek a uyiregyházi vasúti vendéglőbe megebédelni, hogy aztán 3 óra­kor visszamenjenek Tokajba, üt­jük eredeti céjához. A sinaufóbusz 110 kilométeres sebességgel 22 perc alatt tette meg á Tokaj—nyir­egyházi utat. A sinautóbusznak annyi bámulója volt, hogy csak a rendőrség tudta a közelében fenntartani a rendet. | 68. 69, 70, 71. §-ai alapján el­árvereztetnek. Az árverés idejéül 1934. évi október hó 9 ik napjának d. e. 12 órája az árverési csarnokba, Bencs László-tér 8. sz., folytatva Bessenyei-tér 6. sz. üzletben, si­kertelen árverés esetén a máso­dik árverés szintén az árverési csarnokba, idejéül pedig 1934. év október hó 18-ik napjának d. e. 12 órája tűzetik ki, ahová a venni szándékozók ezúton hivatnak meg. Árverési feltételek: 1-ször. Az első árverésen a zá­logtárgyak csak abban az eset­ben fognak eladatni, ha az árve­rezők a becsértéknek legalább háromnegyed részét felajánlják. 2-szor. A második árverésen azonban minden zálogtárgyak, a becsárnak háromnegyedén alul s a legtöbbet ígérőnek mindenesetre átengedtetnek. A vételár készpénzben kifize­tendő. Nyíregyháza, 1934. szept, 25. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sió 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér Gyümölcsfák |szakszerú kezelésében, valamint konyha és virágkertészetben kitűnően jártas, jó bizonyítványokkal rendelkező nős, családos kertész jan. 1-ére állást keres. Megkeresést Padlo­vics Mihály kertész, Cemecser. 4737 Könnyű házimunkák végzésére 14 éves leányt felveszek. Jelentkezni az Ujságboltban. 343 Gyermektelen házaspárt keresek ház­mesternek. Liliom-utca 6. 4715 Kommenciós kerékgyártó állást ke­resek. Cim Kádár János Nyirpazony. Egy kntszivattyu olcsón eladó. Hon­véd-utca 35. Angóra macskám elveszett. Nyomra­vezetőjének 10 pengőt fizetek. Véső­utca 1. 4741 Perfekt, tisztességes főzőmindenest és gyermekleányt keresek azonnalra. Bocskay-íttca 42. 4739-3 Négy szobás modern lakás azonnal kiadó gyümölcsössel. Értekezni Toldy­utca 57. 473C Plisszérozó üzem jtitányosan eladó. Vevőt betanítom plisszérozni. Cim az Ujságboltban. 344 2 Vizsgázott betegápoló magánháznál állást keres. Cim Németi Ferenc Nagy­kálló, Ujsor-utca 809. 341 Filléres árakon is szép őszi ruhák készülnek Hajnal Erzsébetnél, Bethlen­utca 21. 4733 Mindenes gazdasági cselédet, aki szől5 és gyümölcsfa kezeiéiben jártas, keresek. Színház-utca 18. 4732 GAZDÁT KERESEK január 1-ére lehetőleg földmires iskolát végzett, nőst. Jelentkezni Rácz Ervin gazdasága Nyirbogdány. 4731 Uj cséplőszekrény Máv. 1230 moto­ros jutányosán eladó. Cim Bálán Jó­zsef Ujfehértó. 4730 Jókarban levő világos teli háló olcsón eladó. Virág-utca 39. 4729 Három darab használt asztaltüzhely, söraparát, sirkerités eladó. Palatitz mii­lakatos, Vay Ádám-u. ll. 4728 Jó karban levő kiszolgáló puldok el­adók. Csaba füszerkereskedő Bujtos­utca 24. 4727 Két szoba, konyha, előszoba, speizos lakás mellékhelyiségekkel kiadó vagy ELADÓ. Rozsnyó-utca 266. Friedmann telep. 4724 Főzni tudó mindenest 15-re felveszek. Reismann Kalapüzlet Bessenyei-tér 2. Három, esetleg öt szobás lakás azon­nalra kiadó. Szarvas-u. 21. 4737 Jobb házból való lány, aki a ház­tartás minden ágában jártas és gyer­mekszerető, hosszú bizonyítvánnyal rendelkezik, felvétetik. Cim Cukorka­üzlet, Zrínyi llona-u. 11. 4747 Majdnem uj Columbia táskagramofón lemezzel együtt eladó. Rácz Miklós, Szanatórium. 4746 Kiadó 5 utca torkolatánál nagy bolt­helyiség, jelenlegi zálogház, bármily célra. Debreceni-utca I. 4745 A szerkesztésért felelős: Dr. GAR AV GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Sméti Társaság, Kovách B. és Tár*»i kiadótulajdonos. Kéziratokat nem órzür^ meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi u. 3 37.

Next

/
Oldalképek
Tartalom