Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 223-248. szám)

1934-10-30 / 247. szám

2 oldal. YÍKVTDÉK ^TriaHon 15.) 1934. október hó 30. PÁRISI MODELEKKEL budapesti cég T\ • __ ^ ^ . - . ju JL ^ iá. JL, M nyíregyházi képviselőjénél Dr. FEJESNÉ uivatDemmaíot tapt (Rák**^ 1.4.) s^ ba n & ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ november 4. és 5 én délelőtt 11 orakor, melyre •••••••nam••BB^HMB a hölgyeket tisztélettel meghívja. Száznyolcvanhat rendes, kilenc­ven póttagot választottak tegnap Szabalcsvármegye virilís választói Tegnap, vasárnap autók hosz­szu sora állt a vármegyeháza előtt. A lépcsőkön, a folyosókon szavazólapos választók jártak kel­tek. A vármegye vitilis választói jöttek be Nyíregyházára, hogy megválasszák a 180 rendes és 90 póttagot. Reggel 8-tól este 6 óráig tartott a választás, amely nem egy esetben nem várt eredményt ho­zott, a tnaga egészében azonban természetesen biztosította a Nem­zeti Egység táborának hatalmas számbeli fölényét. ftiikecz Sdin dr. főispán a választások eredményér! A törvényhatósági választásokat illetőleg kérdést intéztünk dr. Mi­kecz Ödön főispánhoz, aki a kö­vetkezőképen nyilatkozott: A hatóságok feladata, igy ter­mészetszerűleg az én feladatom is az volt, hogy a virilis jogon vá­lasztók akaratának alkotmányos formák között való megnyilatko zását biztosítsam. Ez teljes mér­tékben meg is történt. Ami a vá­lasztás személyi eredményét illeti, nemcsak én hanem^másoic is, saj­nálattal kell, hogy fogadjuk né­hány érdemes törvényhatósági bi­zottsági tagnak a virilis jogon vá­lasztottak közüli kimaradását, vi szont megvagyunk győződve arról, hogy azok, akik a kimaradottak he­lyére bekerültek, igyekezni fognak önkormányzati kötelességeiket ab­ban az emelkedett szellemben gya­korolni, amelyről Szabolcs várme­gye törvényhatósága a múltban annyiszor tanúságot tett. Kiket választónak meg ? A szavazás a vármegyeházán három bizottság előtt történt. A bizottságok elnökei, Mikecz László dr, Fráter Szabolcs dr, Tóth László dr. biztosították a zavartalan és törvényszerű lebonyolítást, ami nem kis munkát rótt az esti órá­kig dolgozó bizottságokra. A szavazás eredményé, amelyet még az esti órákban szabálysze­rűen kifüggesztettek, a következő : A legtöbb adófizetők I. cso­portjából megválasztott rendes tagok: Dr. Mesőssy Béla U|fe­hértó, csicseri Orosz György Bu­dapest, Groák Lajos Nyíregyháza, Dr. Jármy Menyhért Kótaj, Dr. Orosz Sándor Székely, gróf And­rássy Géza Budapest, gróf |And­rássy Sándor Budapest, Bekény Gyula Tiszanagyfalu, gróf Des­sewffy Aurél Vencsellő, gróf Des­sewffy István Büdszentmihály, Gencsy Károly Kisléta, Dr. Ju hász Sándor Nyíregyháza, Dr. Kállay Miklós Budapest, Dr. Klár András Kállósemjén, Szomjas Gusztáv Tiszalök, gróf Vay László Berkesz, báró Vay Miklós Tisza­lök, Ambrózy György Tuzsér, dr. Bogáthy József Nyírbogát, Bodor Z>igmond Nyíregyháza, dr. gróf. Forgách Balázs Tor­nyospálca, dr. Görömbey Gusz­táv Nyíregyháza, Horváth István Balkány, dr. Kerekes Pál Nyír­egyháza, Lipcsey Zoltán Bdsz­terec, dr. Nánássy Andor Nagy­káiló, gróf Pongrácz Kálmán Tiszaeszlár, dr. sasi Szabó László Nyíregyháza, dr. Szmrecsányi László Kisvárda, Vigh Bertalan Szveresmart, dr. B ér Ágoston Nyirmada, Fényes Gyula Apagy, báró Horváth Gedeon Pap, Klár Gyula Nagyhalász, Kovácsi Ist­ván Kisvárda, Mezössy László Zalkod, báró Molnár Viktor Oros, Nánási Oláh Tibor Tiszabüd,sRe­viczky József Nymártonfalva, Ros­koványt Dezső Budapest, gróf Szirmay Oltó Tiszaladány, Sző­gyén Barna Bertalan Budapest, Tomory Dezső Szabolcs, Újhelyi Tivadar Kopócsapáti, gróf Vay Miklós Nyírtass, ifj. Zoltán István Sényő, Bogdán Ferenc Nyíregyháza, dr. Demeter István Fényesiitke, Irinyi Szabolcs Pócs­petri, Papp Lajos Nyíregyháza, Szakolyi András Nyirpazony, Sza­lánczy Emil Komoró, Szalánczy Ferenc Nyíregyháza, Újhelyi Zo!­tán Balkány, Klár Sámuel Nyír­egyháza, Klár Sándor Nyiregy. háza, dr. Patay József Báj, dr. Csobaji Gyula Csobaj, Ungár Béla Nyíregyháza, Mayer Béla Eger. Póttagok: Nánássy Oláh Ala­dár Tiszabüd, Vecsey Oláh Ká­roly Tokaj, herceg Odeszchalchy Miklós Tuzsér, Gencsy Béla Bal­kány, dr. Horthy István Nyiregy­Sirkerités festék minden szinben. tartós, fényes, legolcsóbb Brüll Simon festékáruházában Telefon 143 Takarékosság tagjainak 5 és fél havi hitel. háza, Hegedűs Zoltán Kállósem­jén, gróf Lónyay Menyhért Kis­borsva, váradi Szabó János Nyir­mártonfaiva, Petheő Sándor Nyír­egyháza, (Kék), Jánossy Miklós Nyíregyháza, Saárv István Balkány, Somossy Fere ,e Piricse, Bertalan Kálmán Nviregyháza, Csernvus Elek Ujfehértó, Gödény László Balkány, Csengery Mayer Ernő Apagy, Zomborszky János Nyír­egyháza, Radó Adolf Kisvárda, Szakólyi Sándor Szakoly, Halmi Géza Kisvárda, Klár István Magy, Rochlitz Miksa Mándok, Ungár Ernő Nyiregvháza, Farkas József Nyiracsád, Hartstein László Nap­kor, dr. Hartstein József Nyíregy­háza, Diner Béla Kisvárda, Virt­schafter Ottó Nyíregyháza, Krón­berger József Eger, Fried Béni Nyirmada. A legtöbbadót fizetők II. cso­portjából megválasztott rendes tagok: Kriston Ferenc Nyiregy háza, Téglássy Béla Laskod. Kö­vendy Gyula Nyirábrány, Dobos László Kemecse, Jármy Tibor Eperjeske, Nánássv István Ujfe­hértó, Borbély Imre Tiszalök, Dr. Deme Sándor Nyírbátor, Dr. Bálint István Nyíregyháza, Garai József Nyíregyháza, Dr._Gödény Sándor Nagykálló, Dr. György Ferenc Kisvárda, Horváth András Beszterce, Nyárády Mihály Kék, Orosz Tamás Veneseliő, Pápay Mihály Nyíregyháza, Dr. Bertha Jenő Nagykálló, Jármy Béla Las­kod, Nánássy Mihály Ujféhértó, Mikó Albert Pátroha, Nyárády Sándor Kék, Osgvány József Nyír­egyháza, Rimaszombdthy Géza Nyíregyháza, Dr. Szotyory Nagy Sándor Kisvárda, Vass József Gégény, Bálint János Geszteréd, L. Gyüre Lajos Tornyospálca, Hartstein Sándor Nyíregyháza, Huray János Nyíregyháza, Szmo­lár Mihály Nyíregyháza, Vass J. Dániel Gégény, Dr. Vass Jenő Nyíregyháza, Dr. Bergstein Jenő Nyíregyháza, Kende András Nyír s díszfát, bokorrózsát, fe­nyőt, ezüstfenyőt kiváló minőségben szállít Homoki Faiskola Kert-utca 54/c. Szíves­kedjék árjegyzéket kérni. egyháza, Dr. Balogh László Nyír­egyháza, Hunyady Kálmán Nyir­mada, Kálmánczhey Dezső Gesz­teréd, Dr. Aradványi Endre Nyír­egyháza, Dr. Lévay Miklós Nyír­egyháza, Dr. Mikecz Ödön Nyír­egyháza, Dr. Nagymáté András Nyíregyháza, Gödény István Bal­kány, Nyárády István Kék, Dr. Kardos Endre Nyíregyháza, Sü­veg János Nyíregyháza, Dr. Szabó Miklós Nyíregyháza, Dr. Szitha Sándor Nyíregyháza, Csajkos István Ujfehértó, Désy Ferenc Balkány, Dr. Varga Lajos Kis­várda, Lakner Béla Nyíregyháza, Lányi Dezső Nyíregyháza, Nánássy Sándor Ujfehértó, ifj. Tóth Pál Nyíregyháza, Babicz József Nyír­egyháza, Déry István Tiszabercel, Pataky Sándor Kenézlő, Dr. Szabó Sándor ),Nyirbátor, Dr. Diner László Kisvárda, Dr. Dohnál Jenő Nyíregyháza. Póttagok: Dr. Fráter Iván Nyír­egyháza, Dr. vitéz Bella Imre Nyiibátor, Kovács László Nyír­egyháza, Debrovszky József Nyir egyháza, Búzás István Nagyha­lász, Dr. Klinczkó Lajos Nyír­egyháza, Barkóczy Bertalan Gyu la^áza, Id. Figeczky Lajos Nyir­egyháza, Hörömpő Imre Büd­szentmihály, Veress Gyula Balsa, Berecsényi Béla Nagykálló, Sza­kolyi Miklós Nyíregyháza, Dr. Gaizler Gyula Nyíregyháza, Elek Endre Demecser, Dr. Klekner Károly Nyíregyháza, Dr. Marnó Gyula Nagykálló, Dr. JUjhelyi Ti­bor Balkany, Dr. Jármy Miklós Révaranyos, Diner István Kis­várda, Viczmándy Gyula Nyir­adony, Dr. Eckerdt Lajos Nyír­egyháza, id. Goldstein Ignác Bököny, Dr. Rosenberg Emil Nyíregyháza, Dr. Karnér Gvula NyiregyházaJSztreska Miklós Viss, Szentmiklóssy Barna Szakoly. Malachovszky István Nyíregyháza, Dr. Lukács István Kisvárda, Bal­kányi Béla Budapest, Gergelyffy György Nyíregyháza. A legtöbb adót fizetők III. cso­portjából megválasztott rendes ta­gok: Becske Kálmán Gyulaháza, Dr. Somossy László Bilkány, Szo­boszlay Papp Zoltán Ujfehértó, vitéz Márton Gyula Nyíregyháza, Hunyadi Béla Nyirmadí, Szilágyi Menyhért Nyirgelse, Zoltán Mik­lós Apagy, Bakó Fyrenc Mező­hdány, Kéry Kálmán Gégény, Dr. Korányi Endre Nyíregyháza, Mi­(Folytatása a 6-ik oldalon.) VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Hétfőtől, október 29-tőt Egy szenzáció! Két órán keresztül a legizgalma­sabb híradó jelenetek! 1934. év világszenzációi I Hajókatasztrófák, repülőszerencsétlenségek, autóversenyek, viharok, motorkerékpár rekordok, árvizek! TEMPÓ 19 34 Előadások hétköznap 5-7-9, vasárnap 2-4-6-8-10 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom