Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 223-248. szám)

1934-10-19 / 238. szám

4 oldal . 'yíryidék JMelil WiM (Trianon 15.) 19 34. október hó 21. Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K: 14595—1934. Hirdetmény. Nyíregyháza megyei város fa­iskolája szállít mindennemű fais­kolai fertőző betegségtől mentes fajtaazonos gyümölcsfát, díszfát, díszcserjét, bokor- és magastörzsü rózsát, vadoncokat és fenyőfélé­ket a legolcsóbb napi áron. Ár­jegyzéket bárkinek kívánságára díjtalanul küld. Nagyobb vételnél külön megállapodás és kedvező árajánlattal szolgál. Faiskolai te­lep telefonszáma 201. 3998-16 K. 16438—1934. HIRDETMÉNY 1934. október hó 5-én Nyír­egyházán veszettség gyanúja eben megállapittatván, az 1928. évi XI. t. c, 52—55. §§ ai és a 100000—1932. sz. v. r. v. utasí­tása 318—331. §§-ai alapján a betegség elfojtása érdekében az ebzárlatot meghosszabbítom s a következő módon intézkedem: 1. A veszettségfertőzés gyanús kutyák és macskák kiirtandók. || 2. A városban és határában valamennyi kutya 1935. január hó 3-ig elkülönítve megkötve tar­tandó, vagy biztos szájkosárral és pórázon vezetendő. Kötetlenül ebek csak zárt udvarban és la­kásban tarthatók. 3. A veszettgyanus állatok csak a díjtalanul szolgáltatandó állat­orvosi kórmegáliapitás eredménye szerint kezelhetők. 4. Ha az ily állat embert vagy állatott mart, ugy a maró állat, ha lehetséges azonnal elkülöní­tendő, ha be nem fogható, ugy kiirtandó s a polgármesteri vagy az állatorvosi hivatalban bejelen­tendő. 5. Ebek és macskák a város­ból csak engedélyemmel szállít­hatók el. Nyíregyháza, 1934. október 12. Bárány Sándor s. k. 4009-2 m. kir. főállatorvos. A nyiregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 19166—1934. sz. Árverési hirdetmény kivonat. A Nyiregyházi Gazdasági Hi­teiszövetkezet mint az 0. K. H. tagja végrehajtatónak Vertse Ká­roly Andor, Dr. Ernyei János és neje Vertse Márta végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a yégrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §§ ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási ár­verést 3000 P tőkekövetelés, en­nek 1934. évi január hó 2. nap­jától járó 6 százalék kamata, egy­harmas százalék váltódij, 21 P 40 fill. óvásdij, 211 P eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 87 P költség, valamint a csatlakozottnak kimondntt Dr. Ernyei Jánosné 1320 P tőkekö­vetelése [és járulékai behajtása végett, a nyiregyházi kir. járásbíróság területén levő Nyirpazony község­ben fekvő s a nyirpazonyi 364. sz. betétben A. 1. 1-2 sorszám s 1534. 1533. hrsz. alatt foglalt összesen 4 hold 829 négyszögöl területü a Berevát ut dűlőben fekvő Vertse Károly Andor dr. Ernyei János és neje Vertse Márta nevén álló rét és szántóra 3400 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyirpazony községházánál 1935. évi január hó 3-ik napjának d. e. 10 óráját tüziki és az árverési feltételeket 1881. LX. tc. 150. § a alapján a követke­zőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság azt a leg­kisebb vételárat melyen alul az ingatlan el nem adható a követ­kezekben állapítja meg: ha az árverés megtartását a végrehaj­tató kéri az 1. pontbeli, ha dr. Ernyei Jánosné szül. Madár Margit kéri 19379 P. 40 fillér. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapiros­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150. 170. §§. 1908. XLI. t.-c. 21. §.) Nyíregyháza, 1934. október 5 Dr. Jánky sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: 4908 Benedek, irodaigazgató. WI I IIIIIIIII HWI M II III IIII Hl WlM iW il »IIW lIH "l «m il A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtől. 5501 — 1934. tk. szám. Árverési hirdetmény és árverési feltételek Erdélyi Miklós végrehajtatónak Vida Erzsébet végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következté­ben az 1881. LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 663 P tő­kekövetelés, ennek 1934. évi ja­nuár hó 16. napjától járó 8 szá­zalék kamata, 107 P 90 f. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 32 P költség, vala­mint a csatlakozottnak kimondott Szrolovics Izidor és neje 29 P 99 f. tökekövetelése és járulékai behajtása végett, a nyjrbátori kir. járásbíróság területén levő Nyírbátor község­ben fekvő s a nyírbátori 2292. sz. betétben A. + 3. sor 2044-95. hrsz. alatt felvett Vida Erzsébet nevén álló házasbelsöségre 3600 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek a telekkönyvi hatóság hi­vatalos helyiségében megtartására 1934. november hó 19. napjának d. e. 0 óráját tűzi ki és az ár­verési feltételeket az 1881: LX. t. c. 150. §-a alapján a követke­zőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingat­lant a kikiáltási ár felénél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.) A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az ár­verés elrendelését a |nyirbátori 2292. számú telekkönyvi betétben jegyezze fel. 2. Az árverelni szándékozók — kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §. meghatározott árfolyammal szá­mított, óvadékképes értékpapírok­ban a kiküldöttnél letenni vagya bánatpénznek előlegesen birói le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 130, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyírbátor, 1934. aug. 26. Dr. Kertész sk. kir. jb. A kiadmány hiteléül: 4920 Vozáry, iroda segédtiszt. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 6200-1934. Tk. sz. Árverési hirdetmény és árverési feltételek Goldstein és Lefkovics végre­hajtatónak özv. Katz Mórné vég­rehajtást szenvedő ellen 349 P 13 f. tőke és jár. erejéig indított végrehajtási ügyében a tkvi ható­ság Elek Alajos nyírbátori lakos utóajánlata következtében az 1908. XLI. t c. 27. §-a értelmében ujabb árverést rendel el 349 P 13 f. tőkekövetelés ennek 1929. január 2. napjától járó 5 százalék ka­mata és 280 P 94 f. megállapí­tott per és végrehajtási költség, valamint a csatlakozottnak kimon­dott Dr. Szabó Sándor 194 P 99 fillér tőkekövetelése és jár. behaj­tása végett, a nyírbátori kir. járásbíróság területén lévő Piricse községben fekvő s a piricsei 57. sz. betét­ben végrehajtást szenvedő nevén álló A II. 2-22. sorsz. 833-837, 911, 1009, 1104, 1105, 1285­1293, 1463, 1464, 1557. hrsz. alatt foglalt szántó és rétre 3971 P III. 1—13. sorsz. 8—U, 472, 782, 932, 1049, 1146, 1147, 1378, 1141, 1527. hrsz. alatti há­zas belsőség, szántó és rétre 2918 P utóajánlati becsértékben. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Piricse községházánál meg­tartására 1934. évi november hó 19. napjának* d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket a következőképen állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál alacsonyabb ár­ban eladni nem lehet. Az utóaján­lat akkor is kötelező, ha az aján­lattevő az árverésnél meg nem jelent. Ha az árverésen az utó­ajánlatnál nagyobb Ígéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlat­tevő által megvettnek kell tekin­teni. Az ujabb árverés költségeit a vevő az igért vételáron felül köteles fizetni. (1908. XLI. t. c. 27. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatalmazott árfolyammal szá­mított óvadékképes érték papiros­ban akiküldöttnél letenni vagy bánatpénznek előlegesen biró le­tétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150, 170 §§. 1908. XLI. t. c. 21. § ) Nyírbátor, 1934. szept. 29. Dr. Kertész sk. kir. jb. A kiadmány hiteléül: 4921 Vozáry, irodasegédtiszt. Express iiíPitnte Poloskairtást lakások vizsgálását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kállói-utca 50. szám. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sf« 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fitté Zsinórüveg, szegletvasak és homályos üveg, olcsón eladó. Cim : Pisszer, Körte utca 7. sz. balra. 4894-3 Tisztességes mindeneslányt azonalra felveszek, Klein, Szarvas-utca '25. ajtó jobbra. 4902 Feltétlenül meg' izható, főzéhez értő mindeneslányt vagy asszonyt hosszú bizonyítvánnyal azonnalra is, vagy no­vember l-re felveszek, Kótaji-u. 53. Kertész Dezsőné női és gyermek­ruha divatszalonjában varrólányok és férfimunkás felvétetik, Bethlen-utca Varrni tudó fiatalasszony gyermek mellé ajánlkozik vidékre is, Virág­utca 61. 352 Keresünk egy öntő segédet, aki alu­mínium öntéshez ért, Autó-traktor Vay Ádám-utca 2. 4925 Megbízható bejárónőt keresek fél­napra iroda és lakás takarítására. Cim a kiadóban. 4924 Háromnegyedes csellót, kis Igordon­kát vennék. Cim a kiadóban. 4899 Egyszerű használt székeket megvé­telre keresek. Cim a kiadóban. 4898 Kertész novemberben költözik Buda­pestről, kertgondozást, házmesterséget vállal lakással, hol virágjait tenyészt­heti. Ajánlatokat kér Nagy Kálmán Bu­dapest 1., Orbánhegyi-út tizenhat 4322.2 Ü 1 Lakás feloszlatás miatt egyes bútordarabok u. m.: szalon gar­nitúra, egy Bídermeyer fotel!, ebédlő-kredenc, csillárok, olaj­festmények, egy Orion—Sziksz gyártmányú 2-f-t lámpás egybe­épített rádió sürgősen igen olcsón eladók, Szarvas-utca 21. alatt, udvari lakás. 4930 Tiszta déli fekvésű utcai szoba-kony­hás lakás kis családnak vagy magá­nyosnak olcsón kiadó. Esetleg bútoroz­va ís. Bővebbet a Merkúr nyomdába! Bercsényi utca 3 alatt. A szerkesztésért felelős : Dr.GARAY GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társ* kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényin. 3 $7

Next

/
Oldalképek
Tartalom