Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 223-248. szám)

1934-10-02 / 223. szám

Ára ÍO fillér. 33fke«gíő»ég és kiadóhivatal Bethien-n. 1, ->aíatakarékJ CBekkasóm 47189. Telefon 77. # POLITIKÁI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmént fl fehér ló mondája A honfoglalás mondái kö­réből a multak ködén át is fénylőn tör elő a fehér ló mondája. Az uj hont szerző magyarság jogos örökségként szállta meg a Duna-Tisza sikját, a Kárpátok völgyeit és az élethez való ősi szent jog szimbólumaként áll előt­tünk a fehér ló alakja. Most tizenöt esztendeje is egy fehér ló indult uj haza szer­zésre. Erős magyar ülte meg, nyomában mondai hő. sök léptek a lengő három­szinü zászlók ujjongása kö­zött. Horthy Miklós vezér jött egy égö, kinzó katasz­trófa sebesült magyarjai közé Budapestre. Abból a távlat­ból fényesedett elő, amely a honfoglalás misztériuma mögött van, a magyar őserő lendítette az utolsó pillanat­ban fehér paripáját, mely a halál dermedtsége pillanatá­ban az uj magyar élet va­rázsát hozta. Az alélt ország testében dobogni kezdett a sziv, a sápadt magyar arcra az élet piros vérének szine pirkadt. A nemzeti gondolat csattogva szálló sasszárnyon szökkent a magasba és má­gikus erejére felébredt Csip­kerózsa álmából a gonosz varázslatra, az idegen dok­rinált mérgétől elszendere­dett magyar tömegek lelki­ismerete. Uj magyar élet ösvényei világosodtak meg és nem volt tétovázó, akit az igazság megérzése bűvös erővel fel ne ruházott volna, aki meg ne indult volna a magyar nemzeti megújho­dás megmutatott utján. A léleknek ezt a magára talá­lását keltette életre tizenöt évvel ezelőtt a bűvös lovas, a fehér ló magyarja. Ma másfél évtized hódoló ünnepén egy ország köny­nyes meghatódottságával áld­ják Horthy Miklós kormány­zó életet adó jövetelének dicsőségét. Az ország hódo­lattal vonult az ünnepelt hős elé és a köszöntésre lengő Eckhardt Tibor nyilatkozata egy lengyel lapban A Varsóban megjelenő Illust­rovani Kurier genfi levelezője kérdést intézett Eckhardt Tibor­hoz Gömbös Gyula közeli varsói látogatásával kapcsolatosan. Eck­haidt kijelentette, hogy nincs szó szövetségkötésről. Gömbös első­sorban a gazdasági kapcsolatokat kivánja kimélyíteni a két ország között, de természetesen felhasz­nálja ezt az alkalmat arra is, hogy felelevenítse a két nemzet között hagyományos régi kap­csolatokat is. Elképesztő fegyverkezés folyik Szerbiában A Daily Herald jelenti Genfből. Genfben sokat beszélnek azokról a bizalmas tárgyalásokról, ame­lyeket a jugoszláv kormány meg­bízottai és egy nagy ango!-hadi­anyag gyár képviselői folytattak egymással Svájcban. A lap meg­bízható értesülése szerint elképesz tó az a hadianyagmennyiség, ame­lyet a juguszláv kormány az an­gol gyártól rendelt. Fordulat várhaté a valuta­spekulánsok bűnügyében Hetek óta folyik a Dunántul egyes városaiban a marhaexport őrök valutasibolási ügyében a nyomozás. Eddig 3 exportőrt tar­tóztattak le a székesfehérvári Arnsteint s a nagykanizsai Fellner Zoltánt és Weisz Józsefet. Értesülésünk szerint a nyomo­zás döntő fordulathoz érkezett s a jövő hét végén a valutaügyész­ség ujabb intézkedéseket fog fo­ganatosítani. 3 évi fegyházra Ítéltek egy sik­kasztó szövetkezeti igazgatót A pécsi törvényszék ma vonta felelősségre Préger Ödönt, a sik­lósi Hitelszövetkezet volt igazga­tóját, Az ügyészség sikkasztással, csalással, okirathamisitással vá­dolta Prégert A bíróság megálla­pította a bűnösséget s ezért az igazgatót 3 é*á fegyházra itélte. Az Ítélet jogerős. A szövetkezet kára 107,000 pengő. Tapolcán gyanús körülmények között meghalt egy idős nö Miskolcról jelentik. Görömböly­tapolcán holtan találták a lakásán Donát Klotild villatulajdonost. Az idős nő fején zúzott seb tátongott. Az első percekben gyilkosságra gondoltak, később azonban az a feltevés is kialakult, hogy a tüdő­bajos nő esetleg tüdővérzést ka­pott, megszédült, elesett ;s eköz­ben verte oda a fejét a kőhöz, és ez halálát okozta. A vizsgálat folyik. Tűz a tengeren Konstanza közelében a ten­geren kigyulladt egy személyszál­lító gőzös. Román hadihajók siet­tek a hajó utasainak megmenté­sére. Három budapesti nyomdászt őrizetbe vett a rendőrség Ma délelőtt a főkapitányság intézkedésére három budapesti nyomdászt őrizetbe vettek. A nyo­mozás nagy titokban folyik, annyi azonban kiszivárgott, hogy ezek a nyomdászok állítólag külföldi rendelésre idegen állam pénzének a hamisítását vállalták el. fi külügyminiszteriem mond le A külügyminisztérium hivatalo­san cáfolja azt a ma elterjedt hírt, hogy Kánya Ká|inán lemond tárcájáról. A cáfoló nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a külügymi­niszter csak üdülés céljából tar­tózkodik Olaszországban s mi­helyt visszatér, átveszi hivatalát. Zátonyra futott egy hajó Newyorki jelentés szerint az amerikai partok közelében egy nagy személyszállító hajó zátonyra futott s félig elmerült. Az utasok közül 250 embert mentőcsónakon sikerült megmenteni. Lengyel tábornok magyar kitüntetése Matuska Péter varsói magyar követ ma adta át a magyar ér­demkeresztet azoknak a lengyel tábornokoknak, akiket Horthy Mik­lós kormányzó kitüntetett. A ve­zérkar főnökét, Gonsiorowski tá­bornokot az első osztáyu magyar érdemkereszttel tüntették ki. A ki­tüntetések után a magyar követ ebédet adott a tábornokok tisz­teletére. Időiárá* Nyugati légáramlással kissé felhősebb idő várható, északon helyenként esetleg kisebb eső. A hőmérséklet alig változik. zászlók között ott lobogott Zabolch vezér földjének zász­laja is. A szabolcsi küldött­ség éljenében, ünnepi áhí­tatában ott volt szivünk, lel­künk, fájdalmában is büszke magyarságunk, szenvedések tövises utján is hivőn a ma­gasba lendített karunk. A nemzeti gondolat inspirációja él és alkot ezen a földön és együtt azzal a másik nagy eszmével, amellyel a nacio­nalizmus ma világszerte összeforr a szociális érzés erkölcsi erejével. Mondai hőssé magaszto­sultak a haza szerzői és fenntartói. És az uj életet adó Árpádok, IV. Bélák, Hunyadyak, Zrínyiek, Rá­kócziak sorsközösségében és küldetési tudatával magaso­dik előttünk a történelem szirtjén, a fehér ló mondai fényében, örök hálával kö­rülövezetten vitéz nagybá­nyai Horthy Miklós áldott alakja is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom