Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 198-222. szám)

1934-09-19 / 212. szám

6. oldal. YÍRYIDÉK (Trianon 15.) 1934. szeptember hó 20. SPORT Szép küzdelem a NyTVE— DEAC mérkőzésen NyTVE-DE AC 1:1 (1:1) Biró Weisz Béla Két jól felkészült együttes küz­delmét hozta a vasárnapi bajnoki mérkőzés, amelyet határozottabb csatárjátékkal akármelyik csapat megnyerhetett volna. Mind a két együttes jó felkészültségéről tett tanúságot és küzdelmük sokszor igen szép és nivós volt. Az első félidőben a NyTVE dominált, de a csatárok nem játszottak lapo­san, emiatt a magas labdákhoz hozzászokott DEAC ellen ered­ményt nem érhettek el a vivók, kivéve Szalaynak mesés gólját. Pedig, ha a játéknak ebben a pe­riódusában végig laposan játszot­tak volna a vivók csatárai, ugy már ekkor eldönthették volna a küzdelmet javukra. Szünet után a DEAC magára talált, a halfsora gyönyörűen feljavult és igen sokszor nagyon szorongatta a NyTVE kaput. Vég­eredményben reális az eredmény, mindkét csapat megérdemelte az egy pontot. A NyTVE-ben a Grünfeld, Né­gyessy II., Hering védelem hiba nélkül játszott, a halfsorban Hut­flesz és Nánássy dr. II. voltak jók. A mezőny legjobb csatára Szalay volt, mellette a fiatal Mes­ter volt veszélyes, mig a többiek nagyon puhák. A DEAC csapatában Vecsey, Fésűs, Jacsó, Fejér dr. és a két szélső játszott igen jól. Általában véve azonban meglepetést keltett a DEAC jó és erőteljes játéka. Góllövök Szalay, illetve Magyar. Weisz Béla igen jól bíráskodott. A NyKISE veresége DVSC—NyKISE 2:1 (1:0) Biró Kovács. Lehetetlenül rossz biróval érdemtelen vereséget szen­vedett a NyKISE Debrecenben. A vesztes gólt a második félidő 45 ik percében kapták a helyiek. A NyKISE legalább döntetlen eredményt érdemelt volna. Gólját Hajdú lőtte 1 l-esből. MILL bajnokság NyKISE—I. KER. FC. 1 : 0 (0 : 0) Biró Dr. Nagy B. A lelkes I. Kerületet nehezen verte a tarta­lékos NyKISE. Az I. KER. egy 1 l-est kihagyott. NyVSC—ELŐRE SC 7 : 0 (3:0) Biró Vrabely A. A sportszerűtlen ELŐRE játékosok egyrésze csúnya botrányt és verekedést rendezett s mérkőzés végén. Jakab nyerte nagy fölény­nyel a NyKISE tenisz­versenyét Vasárnap fejezték be a NyKISE régen húzódó házi teniszverse­nyét, amelynek lebonyolítása kü­lönböző okok miatt már hetek óta húzódott. Minden versenyszám befejezést nyert, csupán a férfi­egyes döntője volt még hátra. Nagy érdeklődéssel kisérte a klub közönsége ennek a számnak a kimenetelét, amely meg is érde­melte ezt, mert szép sportot ho­zott. Az eredmény a papírformá­nak megfelelően dőlt el, ameny­nyiben a döntő Jakab várt győ­zelmét hozta meg veszteség nél­kül. A verseny meglepetése Tóth Pál nagyszerű feltörése volt, aki a szezon eleje óta sokat fejlődött játékában és ezzel megérdemelten biztosította magának a második helyet. Részletes eredmények: Férfi egyes 1. Jakab, 2. Tóth, 3. Ko­vács. Vegyes párost a Kovács— Palitz pár nyerte. Meghívó A Tiszalöki Gazdasági Bank R. T. XXVII. évi rendes közgyűlését 1934. év szeptember hó 28-án, d. e. 11 órakor fogja saját he yi­ségében megtartani, melyre a részvényesek, tisztelettel meghivat­nak. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentése az 1933. év­ről. Zárszámadások előterjesztése, mérleg megállapítása s a felment­vény megadása. 2. Hét igazgatósági tag válasz­tása. 3. Esetleges indítványok. 4. Jegyzőkönyv hételesitésére két tag kiküldése. ' Igazgatóság Mérlegszámla. Vagyon. Kész­pénz 1149 78 P, Giró és Posta­takarékpénztár 124-95 P. Pénzin­tézeteknél 4551-63 P, Értékpapír 1109 67 P, Váltó 283,374'— P, Adósok '19,352-57 P, Szavatos­ság mellett folyósitott kölcsönök 152,474 — P, Jelzálogos kötelez­vény 6510"— P, Ingatlanok 25,458-40 P, Felszerelés 1000 P, Átmeneti kamatok 6670'84 P, Veszteség 4608 44 P, Kezesség és óvadék 7100— P. Összesen 506,384*28 P. Teher. Részvény­tőke 72,000—P, Tartalék 8002 90 P, Betétek 86,204 60 P, Hitele­zők 41,337-44 P, Tovább adott kölcsönökért váll. szav. 152,474 — P, Visszleszámitolt váltó 137,446 — P, Fel nem vett osztalék 204-60 P, Egyéb tehertételek 346974 P, Átmeneti kamatok 5245'— P, Kezesség és óvadék 7100 — P. Összesen 506,384 28 P, Eredmény kimutatás. Vesz­teség. Fizetés 5010 — P, Fel­ügyelőbizottság 70'— P, Üzleti költség 3,933-52 P, Adó és ille­ték 905 52 P, Betétkamat 3570-20 P, Visszleszámitolt váltó kamat 15,715 63 P, Hitelezők kamata 2137 49 P, Továbbadott váltóka­mat 8481 69 P, Értékpapír vesz­teség 1941-— P, Áthozott vesz­teség 1294 41 pengő. Összesen 43 059 46 P. Nyereség. Kamatok 37,835 34 P, Jutalék 6.1568 P, Veszteség 4608 44 P. Összesen 43,05946 P. Jegyzet. 1. Mérleg- és ered­ményszámla az intézet helyiségé­ben a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. 2. Minden részvény egy szavazatot képvisel. 3. A rész­vények a közgyűlés megkezdése előtt leteendők. 4341 Árverés Dr. Bergstein Jenő sóstóhegyi szőllőjében termett cca 30 (har­minc) métermázsa almatermés — a nyári alma kivételével — az átvételi kötelezettségét nem telje­sített vevő terhére dr. Kovách Dénes nyíregyházi kir, közjegyző irodájában (Bessenyei-tér 14. sz.) 1934. évi szeptember hó 21-ik napján délután fél 5 órakor a leg­többet Ígérőnek egy tételben el­adatik. Bánompénz 250 P. Express hirdetések Húszezer darab használt, kijavított jó álla­potban lévő burgonya céljaira különösenalkalmas terményes zsák igen olcsón Wiener Adolf cégnél Nyiregyháza, Bessenyei-tér. Főüzlet .Debrecen, Kossuth utca 27. ' 3865-16 Zsizsiktelenitést poloskairtást, egyes bútordarabok féregtelenitését felelősséggel vál­lalom. Nánássy, Kállói-utca 50. Gyapjúszöveteket, férfi ruhaszöveteket és szabókel­lékeket a legolcsóbban beszerez­heti Posztóüzletben, Takarék­átjáró udvar. 4040-10 Iskolatáskák hátizsákok nagy választékban HERCZEG bőrőndösnél pos­tával szemben. Javítást, alakítást legolcsóbb árban. Ne adja íel míg cégünktől árajánlatot nem kér!! Merkúr-nyomda Bercsényi-u. 3 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sró 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillei Legkedveltebb legkönnyebb speciális kétbárázdás acéi­ekék félméter munkaszélességgel, leg­egyenletesebb munkáju sorvetőgépek, legújabb s legtartósabb egybarázdág acélekék, vetőmagtisztitó triőrök, takar­mánygépek, traktorok s mindenfajta használatlan uj gazdasági gépek, vala­mint kissé használtak (bérkölcsönadásr* is) legelőnyösebben bezzerezhetők L. LUKACS VILMOS gépkereskedesében, NYÍREGYHÁZÁN. 3852-10 MOTORKERÉKPÁR 175-ös ujgumik­kal Bosch világítással teljesen jókar­ban jutányos áron eladó Kállói-u. 50. 3 szoba, hall, fürdőszobás, vizveze­tékes,modern lakás. AZONNALRA ki­adó Árpád-u. 11. Értekezni Kölcsey­utca 31. 3566-10 Elsőrendű Jonathán fajalma bármély tételben kapható. Megtekinthető a Ko­rona-szállodában. 4324-5 Magas iojáshozamu. a világhírű Tank­réd törzsből leszármazó, betegségcsiramen­tcs Le^horn tyúkokat és kakasokai vehet igen olcsó árou Aradvári Béláué fajba­r»mfi telepén (Nyiregyháza, Sóstói-ut 35 J Balatonalmádi központban divat­áruház azonnal bérbeadó. Áruraktár tetszés szerint átvehető. Rentábilis évi üzlet. Bővebbet Knazovitzky di­vatáruház Székesfehérvár. 4342-5 Két egymásba nyiló utcai és udvari bútorozott szoba kiadó. Kállói-utca 12. Vizsgázott óvónőt keresek. Cini az Ujságöoltban. • 311 Keresek jobb családból megbízható gyakorlott gyermeklányt délutáni bejá­rásra. TüzOltó-utca 17. 3l0 Egy jókarban lévő permetezőgép és egy hegedű eladó Szinház-utca 32. sz. alatt. 200 MÁZSA puha széna eladó. Kiss Zoltán Tiszakarád. 4170 10 drb sertés keresztezett 50 kgosak vész, orbánc ellen oltva, eladó. Cim községháza, Nyirpazony. 4362 A Sóstón f. hó 2-án elcseréltem szürke puhakalapomat V. R. jelzésű szürke kalapra. Tulajdonosa a kiadó­ban átveheti. 4344 A szerkesztésért felelős: Dr. ü A R A Y GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Batéti Társaság, Kovách B. és Tárul kiadótulajdono s Kéziratokat nem órzünk meg ps nem üdunk vissza Nyomatott a „Merkúr" nyomdaban Nyíregyházán, Bercsényi u. 3 sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom