Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 198-222. szám)

1934-09-15 / 209. szám

(Trianon 15) ''->34 szeptember hn 15 YÍRY1DÉK. 5 oM.i. HIREK A SMARAGDNAK eleven szivében ringott a búza a csókdosó tavaszon, aztán jött a szárazság és lelopta a mo­solyt, a reménykedés mosolyát a gazda ajakáról, Edesedelt a szőlőgerezd, soha jobb, nemesebb, tüzesebb bor ize nem ingerkedett a szüretre várakozóval, mint ezen az őszön, aztán jött az esős napok özön­vize és rothadni, keseredni kez­dett a kacagó bogyó, lecsökkent a bortermelő reménységének maligan-foka. Ez a gazda sorsa, ez az or­szág sorsa, a nemzeté, ez a küzdés, ez a magyar élet. NAPIREND Szeptember 15. Szombat. Róm. kat. Hetfájd. Szűz. Gör. kat. Viktória. Prot. Nikodém. Izr. Thisri 6. A nap kél 5 óra 36 perckor, nyugszik 6 óra 14 perckor. A hold kél 1 óra 2 perckor, nyugszik 8 óra 55 perckor. Magyar napirend: Román szomszédainknál ujabb hat hó­napra mephosszabbitották az ost­romállapotot és a cenzúrát. Ha valamivel igazolni lehet azt, hogy bajok vannak Európában, a ro­mán állapotokra kell reámutatni. És hogy komolyak a bajok, azt viszont az igazolja, hogy azok, akik Európa és vele a világ bé kéjét tartják a kezükben, még mindig a jelenlegi állapotok fenn­tartásához ragaszkodnak s nem mernek nyilt becsületességei a bajok mélyére tekinteni. Ezen a napon halt meg Cooper amerikai iró 1851 ben. — A történelem egy napja: Megkezdik a Vaskapu szabályo­zását 1890-ben. Franchet d'Esperey orientális hadserege a Balkánon áttöri a bolgár frontot s ezzel kezdetét veszi a központi hatalmak össze­omlása 1918 ban. Gróf Apponyi Sándor világhírű könyvtárát a Nemzeti Muzeum­nak ajándékozta (1924). Liverpool és Manchester között megnyílik az első nagyvasut 1830-ban. Egész héten át a Lányi, Fejér Ferenc (Rákóczi-utca) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca) gyógy­szertárak tartanak ügyeleti szol­gálatot. A városi kád és gőzfürdő nyitva. A Sóstógyógyfürdő kádfürdője nyitva reggel 6 órától este 7 óráig. A sóstói strandfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad. — Állami főfelügyelet gya­korlása. A kultuszminiszter az autonom felekezeti középiskolák meglátogatásával és az állami fő­felügyelet 'gyakorlásával a nyír­egyházi ev. Kossuth reálgimnázi­umhoz és ev. leánygimnáziumhoz Ady Lajos debreceni tanker. kir. főigazgatót küldte ki. — A kormányzó budapesti bevonulásának évfordulója. A TESZ szeptember 30-án Buda­pesten ünnepélyes felvonulást ren­dez abból az alkalomból, hogy a kormányzó ezelőtt 15 évvel vonult be a fővárosba. A TESZ felvonu lásán résztvesz valamennyi vár­megye és város küldöttsége is. — Ki vesztette el a pénz­tárcáját. A napokban egy hasz­nált pénztárcát adtak be a rend őrségen, amelyben pár fillér is volt. Igazolt tulajdonos a hivatalos órák alatt átveheti. Rendőrkapitányság. — Átadták a forgalomnak a császárszállási áthelyezett útszakaszt. A debrecen—nyír­egyházi állami közút császárszál­lási útszakasz felü etezési munká­latai befejeződtek és az utat a forgalomnak átadták. Az útszakasz régi kőburkolatait a Nyíregyháza Nyirpazony községek közötii útra szállították át, ahol a burkolatokat felhasználják. RővidesenWgkezdik a Nyíregyháza—Sóstófürdő kö­zötti szakasz áthengerélését is. — Fej-, váll- és ágyékrheu­mánál, ischiásnál, idegfájdal­maknál, szaggatásnál és zsábánál a természetes „Ferenc József" keserűvíz rendkívül hasznos házi­szer, mert korán reggel egy po­hárral bevéve, az emésztőcsator­nát alaposan kitisztítja és méreg­teleniti. — Bűnbánat szombatja. A zsidó ujévünnep és az engesztelés­nap között levő Sabbosz Süvo, a bűnbánat szombatja, folyó hó 15 én van. A délelőtti istentiszte­let 9 órakor kezdődik. Hitszónok­lat 10 és fél órakor, tartja Dr. Bernstein Béla főrabbi. — Nyiregyháza kiküldöttei az Országos Birói és Ügyészi vándorkongresszuson, Az Or szágos Birói és Ügyészi kong­resszust, amelyet minden évben más városban rendeznek meg, ezévben Pécsett tartják meg. A kongresszuson a nyíregyházi tör­vényszéket Dr. Brenner Mihály törvényszéki tanácselnök, az ügyészséget pedig Salzmann Ottó ügyészségi elnök képviseli. A kongresszuson Dr. Borbély Mik lós kir. ügyész előadást tart a fiatalság problémájáról. A kong­resszus résztvevői holnap reggel niulnak útnak Pécsre. — Lysoíorm biztos védelem, üdít, fertötlenit, megszünteti az izzadást és kellemetlen szagot. — Öngyilkos lett egy pataki gimnazista. Farkas Ferenc, a sárospataki gimnázium VIII. osz tályu tanulója szüleinek erdőhor­váti lakásán felakasztotta magát s meghalt. Tettét azért követte el, mert további tanulmányai elé aka­dályok gördültek. Építkezéseknél használjon Balogh és Vértesi-féle kitűnő minőségű debreceni TÉ Q L R T Szabolcsvármegyében egyedárusitás: Stark Ignác fatelep Telefon: 332. sz. — Sok gyermekes szabolcsi anyák jutalmazása. A Felső szabolcsi Gazdakör nagysikerű ki­állításával kapcsolatban 40 olyan anyát jutalmaztak meg, akiknek tíznél több gyermekök van. A há­rom legnagyobb jutalmat a követ­kezők kapták: Pokol Andrásné zsurki, Végh lstvánné nagyvar­sányi, Ács Ferencné gyürei anyák kapták, mindegyik 13 egészséges gyermeknek az anyja. — Felhivjuk olvasóközön­ségünk figyelmét a Wasser­mann-cég Vay Ádám utcai kirakatainak megtekintésére. 4216-3 — Apja és gyermeke sze­meláttára ugrott a Tiszába. A szegedi közúti hídról Németh Isvánné 35 éves asszony, aki ap jávai és gyermekével haladt az uton, hozzátartozóinak szemelát­tára átvetette magát a híd korlát­ján és a Tiszába ugrott. Az asz szony, akit a csónakosok kimen­tettek, azért követte el tettét, mert férje munkanélkül nyomorog. — 154 lakója van a nyír­egyházi fogháznak. A nyíregy­házi kir. ügyészség elnökének je­lentése szerint a nyíregyházi kir. törvényszéki fogházban augusztus 31-én 129 férfi és 25 nő volt. A kisvárdai járásbirósági fogházban 10, a nyírbátori járásbíróság fog­házában 15, a tiszalöki járásbíró­ságnál 1, a mátészalkai járásbíró­ságnál 6 jogerősen elitélt egyént tastottak őrizetben. — Agyonverte és elásta a gazdasszonyát. Szeged Alsóta­nyán Mágocsi Mihály 28 éves ro­mán katonaszökevény özvegy Bur­kus Ferencnét a tanyáján meg­gyilkolta és holttestét elásta. A gyilkost az asszony azért fogadta a házába, hogy kis földjének meg­munkálásában segítsége legyen. A gyilkosságra az terelte a figyel met, hogy az özvegyet a szomszé­dok már napok óta nem látták. Mágócsit a csendőrség vallatóra fogta s végül is bevallotta, hogy megölte az asszonyt s a konyhá­ban elásta. A holttestet a jelzett helyen erősen oszlásnak indult ál­lapotban meg is találták. A gyil­kost letartóztatták. Udit, frissit és gyógyit a MARGIT GYÓGYVÍZ, Hülésnél torokfájást, rekedtségét és köhögést megszünteti. Kapható minden üzletben. — 1 Anyakönyvi hirek. IX/11 Születés: Dosa Sándor rk., Sala­mon Mária gk., Schwarcz György Tamás izr. Kaplanyi halvaszületett fiu, Dobronyi Erzsébet ref. Halá­lozás : Keszthelyi Tamás Miklós ev. 7 hónapos, Kálmán Zsuzsanna ev. 17 hónapos, Gutyán Ilona ev. 11 hónapos, O chváry Lilla [ref. 67 éves, Vékony József Gábor gk. 2 hónapos. Házasság: Kul­csár Barnabás földm. ref. és Kán­tor Borbála ref. Bristol . Bristol Bristol... Szálloda Budapest Dunapart Árban és szolgáltatásban vezet Szoba teljes ellátással személyenkint napi 12'—pengőért — Hogyha szived lángra lobban, Lysoformot végy titok­ban. Hogy vonzó, szép, üde légy, fürdővízbe Lysoformot tégy... — Angolok a Hortobágyon. Hétfőn husz előkelő angol ember érkezik Debrecenbe. Az angolok saját gépeiken érkeznek Magyar­országra. Debrecenből az előkelő társaság kirándulást tesz a Hor­tobágyra. — Nehéz székelésben szen­vedők, akiknek gyakori fejfájás, mellnyomás, szívdobogás, gyo­mormüküdési zavarok és különö­sen fájdalmas végbélbajok — mint aranyér, repedés, előesés, polipus, sipoly, szükület — te­szik az életet nehézzé, igyanak reggel és este negyed pohár ter­mészetes „Ferenc József" ke­serüvizet. — Vertséné Volkmann Róza zongoratanitását szept. 3 án megkezdte Szarvas-utca 21. sz. alatt. 3x El és minden egyéb iskola' tankönyvet vásároljon az Ujságbolt könykereskedésében, Bethlen-utca 2. szám. Telefonrendelést is elfogadunk. I Bármily feliratú gu m ib élyegző eredeti gyári árban megren­delhető a Nyirvidék Szabolcsi Hirlap kiadóhivatalá­ban, Bethlen-u. í. Telefon 77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom