Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 198-222. szám)

1934-09-26 / 218. szám

1935. év Rádió újdonságai KUHAREK mü8 Z ü a"Ub„ összes típusai KRESKA ri c laboratórium Zrinyi Ilona-utca 8. Telefon 476. RÁDIÓ Szeptember hó 26. Szerda. 4 00 Diákfélóra. — 5 00 Wein Zoltán dr. előadása. — 15 35 Ci­gányzene. — 6 35 Lázár Miklós dr. előadása. — 650 Kovács Alajos dr. előadása. — 7'25 Munkásdalegyletek hangversenye. — 8 15 Makkai Sándor elbeszé­lése. — 8 50 Budapesti Hang­versenyzenekar. — 10'I5 Hirek, időjárásjelentés. — 10 35 Cigány­zenekar. — 1100 Németnyelvű előadás az Operaház ötvenéves jubileuma alkalmából. — 1115 Szalon és jazz-zene. BUDAPEST II. 9 00 Jazz-zene. Állandó hétköznapi közvetítés t45 Torna. — 9 45 Hirek. — 10-00 PeloNa-ás, ulána délelőtti hangverseny. — 11-15 Nemzetközi vizjebö szolgálat. — 12-00 Déli h rangszó. ut*na hang­verseny, közben — 1130 Hirek. — 1-30 Időjelzés. — 2 ÍO Hirek. élelmi­szerárak. — 4-45 Időjelzés, hirek. Express hirdetések Húszezer darab használt, kijavított jó álla­potban lévő burgonya céljaira különösen alkalmas terményes zsák igen olcsón Wiener Adolf cégnél Nyíregyháza, Bessenyei-tér. Főüzlet Debrecen, Kossuth-utca 27. ' 3865-16 Zsizsiktelenitést poloskairtást, egyes bútordarabok téregtelenitését felelősséggel vál­lalom. Nánássy, Kállói-utca 50. Akar Ön fillérekért jól étkezni ? Ha igen, ugy még ma keresse fel Simon jánosné Bocskai utca 12. szám alatti étkezdéjét, hol min­den bentétkező asztali vendég 60 fillérért kap 4 fogásos ebédet. 4386-3 Fajalma 100 métermázsa eladó. Cim Varró Miklós kulcsár Balkány. 4441-2 Iskolatáskák hátizsákok nagy választékban HERCZEG bőrőndösnél pos­tával szemben. Javítást, alakítást legolcsóbb árban. Gyapjúszöveteket, férfi ruhaszöveteket és szabókel­lékeket a legolcsóbban beszerez­heti Posztóüzletben, Takarék­átjár ó udvar. 4040-10 Keletbélyegzők kaphatók lapunk kiadóhivatalában SPORT Mind a két nyíregyházi csapat győzött vasárnap NyTVE-K. MOVÉ 7.5 (3:1) Bujtosi sporttelep. Biró: Dr. Glückmann. Lendületes játék keretében megérdemelt győzelmet aratott a NyTVE csapata, az I. osz­tályba újonnan felkerült karca­giak ellen. A játék legnagyobb részét a Vivók uralták és ha a csatároknak egy kicsit jobban megy a góllövés, akor egy tucat gólt is rúghattak volna. El kell azonban ismerni, hogy különösen a második félidő közepén volt egy nagyon jó periódusa a vendégeknek is, akik ekkor igen megszorongat­ták a NyTVE védelmét. Vég­eredményben sikerült is nekik 3 góllal megterhelni a Vivók hálóját, ugyanakkor pedig örül­hetnek, hogy „csak" 7 gólt vit­tek haza. A győztes Vivók teljesítménye sok helyütt hézagos még, de általánosságban megfelelő. A védelemben Heringh pompásan fejlődik, partnere Négyessy II. betegen állt ki, ami meg is látszott játékán. Szflnet után meg is sérült. Grünfeld gyenge kondícióban van, egyébként ügyes kapus. A fedezetsorban dr. Nánássy II. szép^tilusban, Hutflesz pedig lelkesen küzdött, mig Kurcznak nem „áll jil" a halfolás. A 'csatárok legjobbja a nagy technikájú Szalay, aki kitűnő futbalLta. Mellette a fiatal Mester igen veszélyes és lenddletes szélső Partnereik közül Gerda állandóan javul, ugyancsak Négyes^y III, míg Nick sokszor „szeleburdi", 2 gólja azonban remek volt. A K. MOVE egész jó csapat­nak mutatkozik. Legjobbja a volt profi Mészáros, de Oláh, Dukátb, Baráth, Zilahy és Rózsa is jó erők. Általában véve ve­szélyes együttes benyomását keltette a karcagi együttes. G, Uövők: Szalay 2, Nick 2, Négyessi 1, Gerda 1 és 1 öngól, illetve Mészáros 2 és Róz>a 1. Dr. Glückmann biró nem csinált különösebb hibát. NyTVE - I. ker FC 5:2(3:1) Mill. bajnokság Biró dr. Szilágyi Biztos Nytve győzelem. Ny KISE—Ny AFE 3:1 (1:1) Vasárnap játszotta le a NyKISE Nyírbátorban bajnoki mérkőzését a NyAFE jóképességü csapatával. A mindvégig erős iramú mér­kőzésből a nagyobb lelkesedéssel és küzdeni akarással játszó NyKISE került ki gvőztesen — annak el­lenére, hogy kapuját a sérülten kiálló Tassy védte. A csapat ten­gelyében pedig, az utóbbi időben Csémit dicséretre méltóan helyet­tesítő Friedmann szerepelt, aki a mult vasárnap Debrecenben a DVSC elleni mérkőzésen szerzett sérülésével egész héten orvosi kezelés alatt állott. A mérkőzést a NyKISE kezdi és egyenlő erejű ellenfelek küz­delmét mutató mezőnyjáték után Hajdú szép gólja vezetéshez jut­tatja a NyKISE-t. A NyAFE he­vesen támad és Tassynak az erő­sen szem betűző napban gyak­ran van munkája. A küzdelem hevében, nemkülönben a nagy meleg miatt mindkét csapaton mu­tatkoznak a fáradtság jelei. A NyAFE egyenlítő gólját Mező szerezte. Szünet után mindkét csapat határtalan győzniakarással játszik tovább, azonban a védelmek mind­két oldalon jól működnek. Me­zőnyjáték után a NyKISE kerül fölénybe, melynek eredményeként Neumann közeli lövése védhetet­lenül vágódik a NyAFE hálójába. A gól után a NyAFE irtó „haj­rába" kezd s a küzdelem hevé­ben a lendületesen játszó Mező Friedmann homlokába fejel, akit pillanatok alatt elönt a vér és le kell hozni a pályáról. Asztalos megy hátra centerhalf­nak, hogy a NyAFE meg-meg­ujuló támadásainak visszaverésé­ben a védelmet támogassa. A kö­zönség hangorkánja ellenére a védelem szilárdan |veri vissza a sorozatos támadásokat és amikor 10 perc múlva Friedmann bepó­lyált fejjel visszatér, a csapat harcikedve csak fokozódik. A NyAFE nem tud gólhelyze­tet teremteni, mert az Asztalossal megerősített védelem minden ak­ciót csirájában elfojt. AJmérkőzés sorsát megpecsételte, amikor egy Haukvitz-Murczkó összjáték után Murczkó kitört és a kifutó kapus mellett védhetetlenül vágta hálóba a labdát. A NyKISE minden játékosa el­sőrangú teljesítményt nyújtott. Az eredmény kialakulásában azonban nagy része volt a Haukvitz­Murczkó szárny ellenállhatatlan összjátékának. Hajdú és Neumann góljaik mellett is is kitűntek pél­dás igyekezetükkel. A halfsor és védelem dicséretes módon műkö­dött mindvégig. Tassy a gólról nem tehet. A NyAFE méltó Jelienfele volt a NyKISE-nek és gyengébb véde­lem ellen határozottan eredmé­nyesebb tudott lenni. A csapat­ból kitűnt Mező, Hódy és a vé­delem. Róse biró mindkét fél megelé­gedésére hibátlanul vezette le az egyébként erős iramú mérkőzést. A NyKISE-nek a vasárnap Nyír­egyházán lejátszásra kerülő PMáv elleni mérkőzés előtt határozottan jól jött ez az erős mérkőzés, a figyelemreméltó eredmény pedig biztató a további szereplést illetőleg. Liszt raktár­könyv kapható lapunk kiadóhivatalában. 3319—1934. végrh. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. törvényszék­nek 6696-933. sz. alatt kelt ki­elégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Magyar Általános Takarékpénztár r. t. javára a4000 pengő tőke s jár. erejéig 1934. évi április hó 25. napján végre­hajtás utján felülfoglalt és 1042 P 60 f-re becsült ingóságok, u. m. üres boros hordók, jégszek­rény, 4 permetezőgép, í költőgép stb. a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak fenti szám alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyírpazony község ha­tárában, Sóstóhegyen 1934. évi szeptember hó 28. napján dél­után 3 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, J934. aug. 29. Labay Antal kir. jb. vhajtó. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további stó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 tiliec Külön bejáratú csendes bútorozok szoba azonnalra kiadó Selyem-uttca 5. szám alatt. MOTORKERÉKPÁR 175-ös ujgumik­kal Bosch világítással teljesen jókar­ban jutányos áron eladó Kállói-u. 50. Magas tojáshozamn.'a világhírű Tante­red törzsből leszármazó, betegségcsiramm­tcs Leghorn tyúkokat és kakasokat ve Jut igen olcsó áron Aradvári tíéláui fajba­romfi telepén (Nyíregyháza, Sostói-ut 3iJ Intelligens német vagy magyar kis­asszonyt keresek 10 eves kislányom­hoz délután 5-től 8-ig. Cim az Ujság­boltban. 3x Megvetelre keresek egyes könyveket, könyv­sorozatokat Darvas; 'TeST Zrinyi Ilona-utca 9. Telefon 6-14. 3 szoba, hall, fürdőszobás, vizveze­tékes modern lakás AZONNALRA ki­adó Árpád-u. 11. Értekezni Kölcsey­utca 31. 3566-10 Ujságárusitót felvesz az Ujságbolt. Kis hetest keresek, ságboltban. Cim az Uj­3x Perfekt mindenes főzőnót keresek azonnalra. Nyirvizpalota 1. em. 3. ajtó. Házmesternek alkalmaznék elsejére lehetőleg gyermektelen házaspárt. Cím a kiadóban. 4455-3 Perfekt szobalányt keresek vidékre azonnalra vagy elsejére. Kállói-utca 20. Emeleti háromszobás komfórtos par­kettás lakás november 1-ére és szoba­konyhás lakás azonnalra kiadó. Petőfi­utca 8. szám. 4380 Eladó Eötvös-ulca 12. sz. nagy ház, nagy telek, istállók, magtár, nagy pince. Megbízható bejárónőt keresek else­jére, aki főzésen kivül minden munkát végez, szépen mos, vasal és stoppol. Jelentkezés vasárnap délelőtt tizenegy órakor Népkert-utca 19. szám. 4475 Mindenes bejárónőt keresek délutáni munkára. Jelentkezni este 6—7-ig. — Közép-utca 8. 4472 ~ Kiadó utcai szoba-konyhás lakás október elsejére. Mák-utca 18. A szerkesztésért felelős: Dr.OARAY OYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Táml kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és oem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdában Nyiregyházán, Baruényi 3 sz..

Next

/
Oldalképek
Tartalom