Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 173-197. szám)

1934-08-29 / 195. szám

írlRYIDÉK (Trianon 15) 934 augusztus hé 29 3 oldal Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 2. szám. Takarékpalota (közös üzletben az átjárónál) ETEY í bőrönd és bőráru üzletében állandó nagy választék bőiöndökben, iskolatáskákban, re­tikülökben stb. -- Alakitások, javítások, montirozások, bőröndhuzatok. Női divatövkülönlegességek. órás és vésnöknél órajavitások, nemesi cimerek, monogramok művészies kivi­telben. Zálogcédulák, arany, ezüst beváltás. — Nem helybeli zálogcédulát is veszek. Meghívásra házhoz megyek. u Megkezdődött az egészségügyi tovább­képző tanfolyam Forró augusztusi nap perzseli az utcán járókat és bent az ev. elemi iskola dísztermében 180 tanitó eladásokat hallgat. Vakáció van és ez a lelkes gárda Dr. Tes­léry kir. tanfelügyelő hívó sza­vára most is tanul, mert nemcsak a pap, hanem a jó tanitó is hol­tig bőviti az ismereteit. Dr. Mikecz Ödön főispán az elismerés meleg szavaival nyitja meg a tanfolyamot, amely a leg­nemesebb erkölcsi alapon áll akkor, amikor az üdülésre szánt napokat a magyar nép testi-lelki jóléte ápolásának szenteli. Sza­bolcsvármegye kiváló főispánja nagyon tudja értékelni az önzet­len szívvel végzett ideális mun­kát és mindig jelen van akkor, amikor annak őszinte méltányo­lására kerül a sor. Szeretettel kö­szönti a tanfolyam haligatóit és Isten áldását kéri a munkájukra. Paulik János kormányfőtanácsos az ő megszokott kedves közvet­lenségével — mint házigazda — köszönti a tanfolyamot. Ő — úgymond — bámuló tisztelője a tanítóság nagy elismerésre méltó önképzésének. A tanfolyam első előadója Dr. Demjén József tisztifőorvos volt, aki világos, Jszép előadással vá­zolta azt a felemelő hivatást, amely a népegészség ápolása kö­rül a tanítóságra vár. Utána Dr. Valent Mihály és Dr. Ruhmann Kornél, városunk­nak ez a két kiváló orvosa, tar­tott előadást a táplálkozásról és a fertőző betegségekről. A hat napra tervezett tanfolyam csupa érdekes témát ölel fel és a hallgatók nagy érdeklődéssel várják az előadásokat. N. Megjelent a Szabolcsi Szemle legújabb száma A Szabolcsi Szemle szeptem­beri 4. száma most hagyta el a sajtót. A változatos, gazdag tartal­mú számban Jósa Jolán nagynevű atyjának sajtó alatt álló életraj­zából közöl részletet, Borbély Miklós, Fehér Gábor, Kovács László, Walter Géza elbeszélés­sel, Fiák András, Huba János, Tartally Ilona verssel szerepel a folyóiratban. Szentmiklóssy Pé­ter a Debrecenben ; megjelenő „Válasz" folyóiratot ismerteti, dr. Belohorszky Ferenc pedig értékes uj adatokat sorol fel a nyíregy­házi színészet történetéből. A Holmiban Szentmiklóssy Péter és dr. Belohorszky Ferenc könyveket ismertetnek. A tartalmas folyó­iratot ízléses formában és kivitel­ben a karcagi Klein nyomda ál­lította elő : Lipthay Lászlót választották a vármegye mezőgazdasági­bizottság elnökévé Augusztus 27-én, hétfőn déle­lőtt tartotta alakuló közgyűlését Szabolcsvármegye mezőgazdasági bizottsága a vármegyeháza nagy­termében dr. Mikecz László fő­jegyző, alispánhelyettes elnöklete alatt. A közgyűlésen 40 bizottsági tag vett részt. A Tiszántúli Me­zőgazdasági Kamarát vitéz Czeg­lédy Béla képviselte a közgyű­lésen. Az elnöki megnyitó után napi­rend előtti felszólalásra kért és kapott engedélyt dr. Nánássy An­dor. Kegyeletes szavakkal emlé­kezett meg a bizottságnak 10 éven át volt nagyértékü elnökéről, Kor­niss Ferencről. Szavait a közgyű­lés tagjai kegyeletük és elismeré­sük jeléül állva hallgatták végig. A közgyűlés az elhangzott indít­ványra Korniss Ferenc emlékét jegyzőkönyvében örökítette meg. A tárgysorozat első pontja az elnökválasztás volt. Kóder "Frigyes javaslatára a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Lipthay Lászlót vá­lasztotta meg a mezőgazdasági bizottság elnökévé, aki a tettek emberét jellemző férfias nyíltság­gal a munka mellett tett hitval­lást, arra kérve mindenkit, hogy a mai nehéz helyzetben különö­sen nagy szeretettel álljon a bi­zottság minden tagja mellé. Ne tekintse senkise pusztán dísznek a tagságot, s ne higyje, hogy az elnök, vagy a tisztikar képes bár­mit is elvégezni, ha nem érzi ma­ga mögött a gazdák egyetemének erejét. A bizottság tagjai nevében Eszenyi Jenő üdvözölte meleg szív­vel az elnököt. Alelnökké Béni Józsefet, jegy­zővé dr. Meskó Kálmán vm. al­jegyzőt választották. Titkos szavazás utján megvá­lasztották a Tiszániuli Mezőgaz­dasági Kamarába küldendő kama­rai tagokat. A kamarai tagok név­sora a következő: I. Csoport. Renges tagok, vitéz ifj. Tamás András nyíregyházi la­kos, Fancsovics Jenő polgári lakos, id. Gergely József nyírbátori lakos, Váradi József ujfehértói lakos. — Póttagok, Bara János gávai lakos, Boldizsár János orosi lakos, Hamsa János nyiradonyi lakos. II. Csoport. Rendes tagok: Ma­rozsa Sándor piügyi lakos, B. Ke­rezsi János nyiradonyi lakos, vitéz Kovács P. Balázs papi lakos, Dajka Sándor mándoki lakos, dr. Nánássy Andor nagykállói lakos. — Póttagok: Kiss János nyíregy­házi lakos, vitéz Gombos Sándor kótaji lakos, Molnár Illés buji lakos. III. Csoport. Rendes tagok: Ta­más János buji lakos, vitéz Reznek István tiszabüdi lakos. Pokol Bá­lint győröcskei lakos, Orosz János kállósemjéni lakos, Papp Károly besztereci lakos. — Póttagok: Lukács István nyirtassi lakos, Ko­sáros János ófehértói lakos, Háger Ferenc nyiracsádi lakos. IV. Csoport. Rendes tagok: Pá­Fotó-llmatőrök figyelmébe! 1 tekercs 6 x 9-es szava­toltan elsőrendű 8 felvé­teles 27° Sch. film ára P V24 a Központi Drogériában Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 7. sz. Telefon 237. pai Mihály nyíregyházi lakos, Béni József tiszalőki lakos, Klár Gyula nagyhalászi lakos. — Póttagok: Szikszai Boros András ajaki lakos, Bakoss Sándor ramocsaházai la­kos, Demjanovics József nyirgyu­laji lakos. V. Csoport. Rendes tagok : Kau­say Tibor nyíregyházi lakos, báró Vay Miklós tiszalöki lakos, Liptay László jékei lakos. — Póttagok: Gróf Dessewffy Aurél vencsellői lakos, Jármy Béla laskodi lakos, Góth László nyírbátori lakos. Az intéző tanács tagjaivá köz­felkiáltással a következőket vá­lasztották : Intéző bizottság : I. Csoport: Fancsovics Jenő Polgár, vitéz ifj. Tamás András Nyíregyháza. II. csoport: Molnár Albert Nyír­bátor, B. Kerezsi János Nyirpa­zony. SZOLOT .. ^ KORTÉT, ALMAT SZILVÁT kérjen mindenütt. Viszonteladók részére beszerezhető lerakatunknál FRIEDMANN GÉZA, BESSENYEITÉR 3. Kiváló minőség ! Olcsó árak 1 III. csoport: Tamás János Buj Papp Károly Beszterecz. IV. csoport: Pápai Mihály Nyír­egyháza. V. csoport: gróf. Dessevvify Aurél Vencsellő, Orosz Sándor Székely. A választások megejtése után Czeglédy Béla kamarai igazgató üdvözölte az uj tisztikart, majd Lipthay László elnök a burgonya­értékesítés problémáiról tájékoz­tatta a gazdákat. Szavait Eszenyi Jenő felszólalása egészítette ki. Újonnan átalakították a Bessenyei-téri Klein-yendéglöt Klein Jenő vendéglője, azok a kevesek közé tartozik, amelyek ma is a békebeli tisztességes ven­déglői szellemet tartják szem előtt s minden igyekezetükkel azon vannak, hogy ugy ételben, mint italban kitűnő minőségűt adja­nak olcsón. Klein Jenőnek ebben a tekintetben a legjobb híre van. Megtartotta a békebeli vendéglői nívót s ebben a szakmában még a konkurensei is csak jót tudnak mondani Klein Jenőről. A Bessenyei-téri éttermét újon­nan átalakitotta, a falakat gyö­nyörűen átfestették, a menyezet hó­fehér, az oldalak tapétaszerü arany­és lilafényben úszik, magas fehér faburkolat vonja körül az éttermet, közepén földig érő nagy tükör, minden ragyok a tisztaságtól, az asztalok vakitó fehér abrosszal vannak terítve, olyan minden, mintha naponta újonnan rendez­nék be az egész helyiséget. A Klein Jenő kitűnő szakértelme, gondossága látszik minden részén az étteremnek. Az ételek és ita­lok jóságáról nem is kell külön beszélni, azok dicsérik önmagu­kat. Olcsóságban is vezet. Há­romfogásos, házias, nagyszerű ebédmenüt adnak 1'pengőért, eb­ben már a kenyér ára is benne van. A zóna reggelik is kitűnőek 30—40 fillérért, ezekhez az olcsó árakhoz igazodnak az italárak is. Sör és bor minőségében köztu­domású, hogy vezet a Klein-ven­déglő, melyet nagyon ajánlunk a közönség figyelmébe. — Beiratások a Nőiparis­kólába. A nőipariskolai beiri­tásokat szept. 1, 3. és 4. nap­jain eszközlik. Mindennemű fel­világosítással készséggel szolgál az Igazgatóság. 3x Dr. Németh Sándor hegedű órákat ad, modern zenepedagógiai módszer­rel kezdőknek és haladók­nak szeptember hó 15-től. Horthy Miklós-tér 2. sz. I. emtlet. 3714-10

Next

/
Oldalképek
Tartalom