Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 173-197. szám)

1934-08-22 / 189. szám

(Trianon 15) augusztus hó 22 YÍRVIDÉK 5 oldal A tejet fogyasztás előtt felforraljuk s igy az esetleg benne lévő káros bakté­riumok elpusztulnak. A vajat nyersen fogyasztjuk, beszerzésénél te­hát ügyeljünk, hogy az megbízható és ismert üzemből származzék. Beszámolója után Sztranyavszky Sándor a meddő kritikáról be­szélt. Könnyű más alkotását kri­tizálni, mondotta, mert az ember tévedhet, a tévedés Ipedig emberi tulajdonság, mert ha nem tévedne, nem lenne ember. De kérdi a kritikusoktól: adott e valamit előbb a kritikusok tábora, adott-e olyan programmot, mint amilyet Gömbös Gyula adott? Nem a másnak, hanem az ön­magának tett szolgálat kötelező erejével álljon a nemzet egységbe. Ne kérkedéssel, ne opportuniz­musból, hanem a hitvallók bátor, nyilt színvallásával. Meggyőző­déssel hiszi, hogy eljön az az idő, amikor minden igaz magyar ember bent lesz az építők tábo­rában s nagyobb dicsőség akkor csatlakozni ehez a táborhoz, ami­kor még részt lehet venni az épí­tés munkájában, mint akkor, ami­kor már ezt az épületet felépí­tették. A nemzet jövőjé­nek a kérdése a legfontosabb Eljött felhívni a magyar ember éber lelkiismeretét. És éppen a magyar ember legyen az, akinek széthúzása által az ellenség mar­talékává válljék a magyar gon­dolat ? Ha az ország bent meg­hasonlik, kinek szerzek vele örö­möt ? Azoknak, akik a határon tul leselkednek. Ne jöjjön elő ma senki sem közjogi, államformai problémák­kal és a királykérdéssel. Ezer­szerte fontosabb kérdés ezeknél a nemzet jövőjének a kérdése, de ezt a jövőt nem meghasonlott* hanem megbékélt lélekkel lehet csak felépifeni. Jöjjön a kormány a szabolosi föld segítségére Az ország gazdasági kérdései­ről szólva, felveti azt a kérdést, kiknek van igazuk, azoknak-e, akik azt mondják, hogy ha egy országrész a gazdasági válság súlya alatt elesik, hát elesik s azokat az országrészeket kell tá­mogatni, amelyek közelebb esnek a fővároshoz s az olasz határhoz s igy helyzetüknél fogva is jobban élvezik a gazdasági előnyöket ? Nincs igazuk azoknak, akik ezt vallják. A magyar kormánynak az a kötelessége, hogy ezeket az ellentéteket kiegyenlítse. A ma­gyar föld birtokállománya egy­formán becses része a nemzetnek, akár Nyíregyházáról, akár Szom­HIREK A VEZÉRLŐ FEJEDELEM csak most kap szobrot, de érc­nél maradandóbb az az emlék, amelyet minden magyar ember állított szivében az ő nagysá­gának. A Vezérlő Fejedelem fejedelmi pompát, óriási föld­birtokot dobott oda áldozatul szíye érzésének, törhetetlen ma­gyarságának. Sem csel, sem erőszak, sem ígéret nem tudta megtörni benne a hazája iránt való szeretetet. Az ilyen ma­gyarnak szobrát nem ércbe ön­tik, nem márványkőből farag­ják ki, hanem laz emberi sziv élő hustáblájára jegyzik fel ki­törölhetetlenül emlékét. NAPIREND Augusztus 22. Szerda. Róm. kat. Tímót. Gór. kat. Agatonik. Prot. Menyhért. Izr. Elul 11. A nap kél 5 óra 3 perckor, nyugszik 7 óra 1 perckor. A hold kél 5 óra 46 perckor, nyugszik 1 óra 26 perckor. Magyar napirend: A kiegyen­lítődésnek politikáját hirdették a vasárnapi gyűlés szónokai Sza­bolcs földjén. A kiegyenlítődés pedig csak ugy jöhet létre, ha a mult apró botlásait, ellentéteit el­feledjük, ha a mindnyájunkat egyformán érintő közös nagy kér­dések szolgálatába állítjuk egész egyéniségünket, ha mindnyájan egyért, a nemzet jövőjéért dolgo­zunk. Ezen a napon született Papin Dénes francia fizikus 1647-ben, meghalt Lenau 1850-ben. — A történelem egy napja: Megnyílik a Pesti Magyar Szín­ház, a későbbi Nemzeti Színház 1837 ben. Egész héten a Lányi, Fejér Ferenc (Rákóczi-utca) és 'Jllés bathelyről van szó. Ezért Kállay Miklós kerületéből intézi azt a kérést a kormányhoz, tegye meg­fontolás tárgyává, de ne csak gondotatban, hanem cselekedet­ben is, mikép lehetne kiegyenlí­teni ezeket a mutatkozó ellenté­teket s kárpótolja azokat az or­szágrészeket, amelyek távolesnek a piacoktól, azokkal szemben, amelyeknek helyzetüknél fogva amúgy is tálcán hozza a jót az élet. — Bessenyey Zénó: Ebben benne vagyok 1 (Derültség.) Praktikus alapon szól a kérdés­hez. Szükségesnek tartja a távoli országrészek Máv tarifájának le­szállítását. Alacsonyabb tarifa mel­lett nagyobb forgalmat fog elérni a Máv, míg igy csak a teherautó­fuvarozás folyik. Ezzel pedig az a kár is éri az országot, hogy az A tejet fogyasztás előtt felforraljnk s igy az esetleg benne lévő káros bakté­riumok elpusztulnak. A vajat nyersen fogyasztjuk, beszerzésénél te­hát ügyeljünk, hogy az megbízható és ismert üzemből származzék. Zsófia (Deák Ferenc-utca) gyógy­szertárak tartanak ügyeleti szol­gálatot. A városi kád és gőzfürdő nyitva. A Sóstógyógyfürdő kádfürdője nyitva reggel 6 órától este 7 óráig. A sóstói strandfürdő nyitva, A bujtosi strandfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig iogad. — Halálozás. Landau Jakab életének 85-ik évében elhunyt. Temetése tegnap délután ment végbe hatalmas részvét mellett. Az elhunyt közel ötven évig je­lentékeny szerepet töltött be a hitközség és az egyházi intézmé­nyek életében. Az elhunyt érde­meit dr. Bernstein Béla főrabbi méltatta, aki kiemelte azt a sok emberbaráti áldozatot, amit a jótékony intézményekben munkás ságával gyakorolt — Az el­hunytat fia, Dr. Landau Ernő ügyvéd, az izr. hitközség alelnöke és a kiterjedt nagy család és tisz­telőinek sokasága gyászolja. — Eljegyzés. Scholtz Klára Nyíregyháza és dr. Janovszky Henrik Kisszeben jegyesek. Min­den külön értesítés helyet. — A német népszavazáson Hitler mellett szavazott 38 millió, ellene szavazott 4 millió ember. A szavazásra jogosutt 45 és fél­millió ember közül 43 és fél mil­lió ember szavazott le. — Cosyns belga tanár sztra­toszféra ballonja a magyar-jugosz­láv határon, Gyanafa közelében földet ért. A ballon 16.000 mé­ter magasra emelkedett. Bristol . . . Bristol . . . Bristol... Szálloda Budapest Danapart Árban és szolgáltatásban vezet Szoba teljes ellátással személyenkint napi 12'— pengőért — Anyakönyvi hirek. VIII. 18—20. Születés. Tálas Mária r. kat. Dobisz Lajos Endre ág. ev. Petris Zsuzsánna ág. ev. Ke­lemen Erzsébet Ilona ref. Gincsai Julianna ág. ev. Farkas József r<J. Halálozás. Maxim Mihály g. kat. 2 éves. Zólyomi Ferenc ref. 9 hónapos. Pál Lajos ny. csendőr­tiszthelyettes r. kat. 67 éves. Lan­dau Jakab terménykereskedő izr. 84 éves. Házasság. Szalai Pál kőműves ág. ev. és Sárosy Mária r. kat. Sztrehószki János Máv pályamunkás ág. ev. Ujteleki Anna ág. ev. Palumbi János ci­pőfelsörészkészitő ref. és Faul­hammer Erzsébet r. kat. Varga Endre aranyműves ref. és Szen­czik Ilona ág. ev. Boros György cipészsegéd g. k. és Leskó Mária g. k. Fodor Illés Máv műszaki segédtiszt r. kat. és Kecskés Ro­zália r. kat. Keletbélyegzők kaphatók lapunk kiadóhivatalában utak erősen megrongálódnak. — Meggyőződése, hogy a kormány megtalálja majd a segítés mód­ját. Sztranyavszky Sándor beszéde után vitéz Kenyeres János orszgy. képviselő szólalt fel, majd Kriston Ferenc bezárta a gyűlést. Beszámoló Nyirpazonyban Nyirpazony határában Márton Mihály vezetése alatt lovas ban­dérium várakozik a miniszterre és kíséretére. Bent a községben pe dig hatalmas diadalkapu emelke­dik, amelynek tetején magyar ru­hás leányok között Hungária alakja emelkedik ki. Az élőkép alatt a Kállayak címere díszlik virágok között. A címert Halma Ferenc 13 éves kis parasztfiú festette. Amikor a miniszter a kapu elé ér, három kisleány lép eléje: Sza­kolyi Sári, Nyerges Erzsébet és Tót Judit s virágcsokrot nyújtanak át, a község nevében pedig Nyerges Ferenc ref. lelkész üdvözli. A népgyűlést a Liptay óvoda udvarán tartják meg. Megyery Pál megnyitó szavai után Kállay Miklós ismerteti gazdasági tevékenységét és jövő programmját, amelyben a borértékesítés is benne foglaltatik s arra kéri a jelenlevőket, hogy álljanak a Vezér mögé, hogy kar­jának erejében a nemzet" erejét érezhesse. Lukács Béla és báró Urbán Gáspár országgyűlési képviselők felszólalása után Szakolyi And­rás földbirtokos zárta be a nép­gyűlést. R szezonvégi feltűnő olcsó, leszállított áraim augusztus 15-ig érvényesek! Férfi ingek P 1-98 tői Freskó és oxford ingek ... P 2'48 „ Női kombiné P 118 „ Női hálóing P 1-98-tól Férfi prima hálóing ... P 360 5 rétü gallér régi fazonban 10 fillér Fürdődresszek íélárnál olcsóbban! Nyakkendők 6 fillér Gyapjú és cérna felső gyermek­harisnya 16 fillér Szilágyi Barna divatáru üzlete Takarékpalota Vay Admá-utca 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom