Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 147-172. szám)

1934-07-17 / 160. szám

(Trianon 1 5.) 1934 julius hó 2 0 5. oldal. HIREK NYOLCSZÁZ ÉVES MAGYAR FALU ünnepére készülnek a Dunán­túlon• Karád az a kösség. Ta­núsítója annak, hogy a magyar erő, a magyar élniakarás már nyolc század előtt organikus rendezésre volt képes a községi életben is. Hol volt nyolcszáz­év előtt a mai Oláhország, amelynek ősi voltát olyan vas­kos hazugsággal aposztrofálták Barthouék! Hol volt? A oláhok trák paraszt életüket élték a Balkánon, ahonnan majd csak a XIII. században szivárognak be mint havasi pásztorok• Ka­rád község ünnepe a legszebb bizonyitéi a magyar erő, a magyar jogi és közigazgatási kultura mellett. NAPIREND Julius 17. Kedd. Róm. kat. Elek. Gör. kat. Marina. Prot. Elek. Izr. Ab. 5. A nap kél 4 óra 10 perckor, nyugszik 7 óra 53 perckor. A \hold kél 10 óra 09 perckor, nyugszik 10 óra — perckor. Magyar napirend: Nem is­mer véletleneket a történelem. Ha a Kárpátok medencéje ma­gyarrá lett és ettől kezdve mind­végig megmaradt magyarnak, ha ezt a heiyet, Európá iak ezt a szivkamaráját a három nagy nem­zet közül előtte el nem tudta fog lalni egy sem, ha az ő belső ereje attól a perctől kezdve, amint a lábát itt megvetette, folyton csak erősbödött, akkor ebben a magyarság történeti szerepének körvonalai jelentkeznek. Ezen a napon született Sem­melweisz Ignác orvostanár 1818­ban Budán. Egész héten át az Osgyáni, Gergelyffy, Haissinger K. (Beth­len-utca) gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. A városi kád és gőzfürdő nyitva. A Sóstógyógyfürdő kádfürdője nyitva reggel 6 órától este 7 óráig. A sóstói strandfürdő nyitva. A bujtosi strandfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 3-tól 6-ig fogad. — Szabolcsi községek a TESZ-ben. Ujabban Nyirpazony, Nyirmedgyes községek léptek be Szabolcsban a TESZ tagjai közé. — A tanítói munka meg­becsülésének szép példáját adta Liptay László, a Felsőszabolcsi Gazdasági Egyesület elnöke, aki Belenczéressy József apagyi ig. ta­nítónak az apagyi gyermekek gyö­nyörű irredenta csoporijátékának bemutatását látva, ezüst cigaretta tárcát küldött elismeréséül. — Nyírbátori diákok dol­gozata egy francia közép­iskolában. Baloghy László nyír­bátori főjegyző diákfiai lelkes fila­telisták, akik több külföldi diák­kal leveleznek bélyegügyben. Egyik franciaországi gimnázista ismerősük azt kérte, Írjanak dol­gozatot Hollós Mátyásról, mert abban a francia középiskolában ezt a tételt kapták kidolgozásra és nincs elegendő forrássuk hoz­zá. A Baloghy fiuk meirták a dol­gozatot és elküldték a francia tár­suknak. Nem sokára nagy öröm­mel újságolták a franciák, hogy a dolgozat nagy sikert aratott a francia tanár megkérdezte, hol vettek az előtte is ismeretlen, becses anyagot. Igy szolgálja a magyar diákok külföldi levelezése a nemzeti igazság nagy ügyét. — Ájult nő hevert az erdei kitérőben. A Sóstóról befutó villamos kalauza észrevette, hogy a kitérőben ájult nő fekszik. Ér­tesítették a csendőröket, akik meg­indították a nyomozást. A nő az eddigi adatok szerint támadás ál­dozata. — Egy aggastyán halálug­rása a Kőrösbe. Jakusovszky Dániel békési gazda 89 éves ko­rában, életét megunva a Körös hídjáról a folyóba vetette magát és meghalt. — Az idei paprikatermés prognózisa. Az idén 600 vagon papiikatermést várnak. 350 vagon felesleg keres uj piacokat. A si­keres export 5 millió értékű kül­földi valutát jelenthet. — Szabolcsvármegye adó­zása. Az együttesen kezelt köz­adókban, amint ezt Tóth Bálint min. tanácsos, pénzügyigazgató jelentette, a vármegyében az ösz­szes tartozás 8.272,898 P 87 f. ebből a védettekre esik 557,724 P 24 f. Erre junius 30 ig befizettek összesen 1.024,534 P 52 f-t, a védettek ebből 10,260 P 94 f-t fizettek. Marad hátralék 7.19X364 P 35 f, — amiből a védetteké 547,463 P 30 f. Nem esedékes a hátralékból a III. és IV. évnegyedi adó, 1.963,267 P 22 f, amiből a védettekre eső rész 520,090 P 22 f. Esedékes hátralék 5.230,097 P 13 f, amiből a védettekre esik 27,373 P 08 f. Az esedékes hát­ralék az összes tartozások 84 százaléka. Forgalmiadókban junius 30-ig befizettek 198,366 P 38 f-t, illetékekben 611,859 P 06 f-t. Közvetett adók és egyéb címeken befolyt 69,938 P, amiből a vé­detteké 1850 P. Fizetési halasz­tást 20 esetben 21,997 P 95 f-re adott, ideiglenes házadómentessé­get 59 esetben engedélyezett a kir. pénzügyigazgatóság. TEKINTSE MEG a Szabolcsvármegyei Központi Tejszövetkezet üzemét és akkor csakis OMTK pasztőrözött tea vajat fog vásárolni. — Meggyúlt az öngyújtótól. Csajbók Sándor 8 éves kisfiú apja öngyujtójávaljátszadozott. A gyújtó lángja belekapott ruhájába. Mire a házbeliek a kisfiú sikoltozására segítségére jöttek, Csajbók Sán­dor súlyos, harmadfokú égési se­beket szenvedett. — Berend Míklósné: Szent Bertalan-éjszaka. A Szent Ber­talan-éj a világtörténelem leg­megrázóbb eseménye. A világ­történelem nagy forgószinpadán ott látjuk a feketeruhás, bárdo­latlan és bizakodó hugenottákat, a trónra ékes, szerelmétől el­vakult Guise Henriket, a könnyti­vérü párisi udvart, a csenevész, befolyásolható gyermekkirályt, az apácalelkü osztrák királyleányt, a félszűz Valois Margitot, a nőies, mérgezettlelkü Valois Henriket, a hugenották vezérét, a becsületes­ség mintaképét, Coligny admi­rálist és védencét, a navarrai uralkodót, majdan IV. Henriket, Franciaország eljövendő nagy ki­rályát. A király hugenotta dajká­ját, az ugyaancsak hugenotta nagy orvos-sebészt, Amboise Párét, akik az egyedül hugenotta túlélői a rettentő éjszakának. Ott látjuk az exkancellárt, a katolikus Michel de I'Hospitalt, a francia rene­szánsz Romáin Rolandját, aki a megértést és békét hirdeti. Ott az önző céheket, amelyek a huge­nották győzelme esetén fényűző üzleteik pusztulását féltik. Egy másik képben az életerős, fiatal tiszta szerelmet és azután a vér­nász ^borzasztó üvöltését, amely­nek végén már a tervszerű poli­tikai gyilkosság rönző egyéni akciókká aljasul. És mindennek középpontjában ott áll Medici Katalin, akit évszázadok ördögi­nek és rettentőnek irtak le és akiről kiderül, hogy nem más, mint szerelmében csalódott, gyer­mekeiért rettegő, beteglel kü asz­szony. — Petneháza uszodát épít. Petneháza községben kitűnő vasbeton uszodát létesítettek, amelyet ünnepélyes keretek kö­zött avatnak fel. — Szabolcsvármegye 200 P-vel járul Madách szobrá­hoz. A vármegyei kisgyűlés el határozta, hogy Madách Imre szobrához való hozzájárulásra 200 P-t szavaz meg, — Csalás miatt indul eljá­rás a kotlók alól való tojás áru­sítói ellen, A jnyiregyházi piacon is előfordul, hogy a kotlók alól kikerülő tojást árusítják jó tojá­sok között. Az ilyen árusítót, ha feljelentik, csalásért büntetik meg. — Anyakönyvi hirek. VII/3 Születés: Misák Sándor. Halálo­zás : Dankó György gk. 2 éves, Trohár Zsuzsanna gk. 71 éves, Nemes Terézia ref. 4 éves, Oláh József ref, 5 hónapos, Kugfer­schmidt Mária evang. 6 hó. Var­ga Margit rk. 3 éves. — Bélrenyheség és kínzó főfájások, a máj és az epeutak bántalmai, gyomor- és bélhurut, aranyeres bajok és a végbél meg­betegedései esetén a természetes „Ferenc József" keserűvíz gyor­san és biztosan megszünteti a hasiszervek pangását. — Halálos motorkerékpár­szerencsétlenség. A gyöngyösi közvágóhíd előtt egy motorkerék­pár, amely Mátrafüred felől igye­kezett, felborult, amikor az utolsó pillanatban kiakart térni egy em­ber elől. A gép rászaladt a gya­logosra, az ember összeesett, de a motor is felborult. A benne ülők, Kun Miklós és unokahuga Goldmann Rózsi az úttestre es­tek. Kun Miklós és a gyalogos, akit elütöttek, csak könnyebb sé­rülést szenvedett, a leány azonban agyroncsolásban szörnyet halt. Az eljárás megindult. Üdít, frissít és gyógyít a MARGIT GYÓGYVÍZ, Hülésnél torokfájást, rekedtségét és köhögést megszünteti. Kapható minden üzletben. — Agyonverte az apját egy gazdalegény. Szent István köz­ségben Varga István gazdálkodó szóváltásba elegyedett fiával, ifj. Varga Istvánnal, aki egy dorong­gal főbe verte atyját, úgyhogy mire a sérülthez hívott orvos meg­érkezett, a gazda meghalt. — Községek egyesítése. A belügymiuiszter a Szabolcs és Ung vármegyébe kebelezett Nagylónya és Kislónya közsé­gek egyesítését elrendelte. Az egyesitett községek jellege nagy­község, végleges neve Lónya. — Fiat a római magyar-olasz megállapodások alapján abba a helyzetbe jutott, hogy a csukott kocsitipusok árait is erősen le­szállítsa. A római szerződésben megállapított preferenciák oly könnyítéseket nyújtanak, melyek végeredményben vámmentes kal­kulációval azonosak ugy a nyi­tott, mint a csukott kocsiknál. Evvel egyidejűleg julius l-e óta a luxusadó elmaradt és a gyár Balilla és Ardita típusokat ujabb tökéletesbitésekkel látta el, ugy hogy a kedvező körülmények hal­mozása folytán mind a két nép­szerű típus ujabb fellendülése várható. Ha minőségben, formában és kivitelben tökéletes gyógyfüzőt és melltartót akar, csináltassa POLLAK IMRÉNÉ FÜZŐSZALONJÁBAN Egyház-u. 4. (Kerekes palota II. em.) <D N C . 010 10 ^ II) <D fc Kiárusítás > i / ar O A az LCS0 MRühRZBRN Ragadja meg az alkalmat ós ott vásároljon !

Next

/
Oldalképek
Tartalom