Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 147-172. szám)

1934-07-13 / 157. szám

6 oldal. YÍRYIDÉK (Trianon 15.) 1934. julius hó 13. Bonyodalom az ikrek körül SZÍNHÁZ Nagy mfvészi esemény lesz esütörtökön este a színházban. Vértess Lajos, a színtársulat kiváló drámai művésze, akit a jövő szezonra a budapesti Víg­színház szerződtetett tagjai so­rába, csütörtökön este Gerhardt Hanptmann világhírű színmű vében, Naplemente |előtt, világ­hírű színművének főszerepében búcsúzik Nyíregyháza közönsé­gétől. Nyári helyárak! Legdrá­gább hely 1-50 P. Helyet az ifjúságnak a sze­zon legnagyobb slágere pénte­ken este fél 9 órakor. Filléres helyárak 1 Legdrágább hely 1 P. Egy csók és más semmi, pi­káns operett, a szezon legnép­szerűbb operettje szombaton délután 4 órakor kerül szinre. Filléres belyárak! Legdrágább hely 1 pengő. Rózsahegyi Kálmán, a legna­gyobb magyar színművész, a bu­dapesti Nemzeti Síinház örökös tagja, az öreg tekintetes cím­szerepében vendégszerepel Nyír­egyházán szombaton este fél 9 órakor és vasárnap délután fél 4 órakor a színházban. A nagy magyar művész vendégjátéka iránt rendkívül érdeklődés nyil­vánul meg, hogy ajánlatos a je­gyekről már most előre gon­doskodni. Rendes helyárak! Bál a Savoyban. Ábrahám Pál világhírű operettje vnsár­délután 6 órakor nyári hely­árakkal. Legdrágább hely 1 50 pengő. Jeney János bucsuestéje va­sárnap este fél 9 órakor. Szinre kerül a nagy sikert aratott Áprilisi vőlegény, operett. Nyári helyárak 1 Legdrágább hely 150 pengő. A vidéki színészet legnépsze­rűbb szinészbázaspára Barna Anci és Misoga László bucsu­estéje hétfőn este íél 9 órakor. Szinre kerül Zsákbamacska, operett. Nyári helyárakkal. Legdrágább hely 1 50 P. Major Kató a nyíregyházi közönség kedvence bucsuestéje Két kicsike szoba, a Budai Színkör slágeroperettje. Nyári hely árak 1 Legdrágább hely 1 50 pengő. Heti műsor: Csütörtök este fél 9 órakor Naplemente előtt. Nyári hely­árak 1 Péntek este fél 9 órakor Helyet az ifjúságnak. Filléres belyárak! Szombat délután 4 órakor Egy csók és más semmi. Fillé­res helyárak 1 Szombat este fél 9 órakor öreg tekintetes Rózsahegyi Kál mán vendégfelléptével. Rendes helyárak 1 Vasárnap délután fél 4 éra­kor öreg tekintetes Rózsahegyi Kálmán vendégfelléptével. Az orvosi körökben nagy ér­deklődést váltott ki az a fantasz­tikusnak látszó hir, hogy egy fiatal anya két egymástól messze fekvő helyen adott életet iker gyermekeinek, [akik életerős fej­lett fiúgyermekek. Csütörtökön hajnalban Lantos Ferencné 26 éves asszony szülési fájdalmakról panaszkodott és or­vosi felügyelet mellett egy élet­erős fiúgyermeknek adott életet. Az orvos megállapította, hogy iker szüléssel van dolga, de a máso­dik iker nem ad magáról életjelt. A vajúdó asszonyt azonnal au­tóra rakták és Budapestre szálli­Hónapok óta egyre növekvő elismeréssel és szeretettel figyel­jük, miként teremt a Franklin­Társulat nagy képes folyóirata, a Tükör, uj stilust a magyar publicisztikában, mint hódítja meg városunk és a környék művelt olvasóközönségét és ho­gyan valósítja meg gyönyörű lendülettel és nagyon tehetsé­gesen a maga kulturális törek­véseit. Azt a kulturális pro­grammot, amely egyben a Nyirvidék- Szabolcsi Hírlap pro­grammja is. A Nyirvidék-Szabolcsi Hirlap — mint már többizben közöl­tük — szoros kapcsolatot léte­sített a Tükör rel s ennek alap ján módunkban van igen tisz­telt előfizetőinknek ezt a gaz­dag, értékes és színes tartalmú, művészi köntösű képes havi folyóiratot kedvezményesen^­ajánlani. Ünnepe van a Nyirvidék-Sza­bolcsi Hirlap nak. valahányszor igen tisztelt előfizetőinknek a Tükör uj számát átnyujtjuk. Ügy érezzük ilyenkor, hogy lapunk missziót teljesít: a ma­gyar irodalom, a magyar mű vészét, a magyar publicisztika lelkét szólaltatja meg városunk és környékünk művelt közön­sége előtt. Különösen érezzük ezt most, amidőn együttes elő­fizetőink címére a Tükör juliusi számát küldjüK szét, mert a juliusi Tükör ragyogó teljesít­ménye,, a magyar ujságcsinálás­tották a Siesta szanatóriumba. A 7 órás ut után a Siesta szanató riumban az első gyermekének születése után 12 órával megszü­letett a második fiu gyermek is, minden orvosi beavatkozás nélkül és ez a második fiu még sokkal fejlettebb, mint az első. Az ikrek anyakönyvvezetése azonban bonyodalmakkal jár. A törvény értelmében ugyanis ott kell az újszülöttet, anyakönyvezni, ahol meglátta a napvilágot. Igy tehát az egyiket az egyik község a másikat pedig a budapesti anya­könyvi hivatal anyakönyvezi el. nak, mely fennen hirdeti nem­zeti kulturánk élő erejét. * * * Parádés juliusi számában a Balatont magasztalja a Tükör s a magyar család e legszebb folyóirata a magyar tenger di c éretére szellemi életünk oly kiválóságait vonultatja fel, mint dr Fabinyi Tihamér m, kir. kereskedelemügyi miniszter, Szász Károly, a kiváló iró, Liber Endre, a székesfőváros alpolgármestere, Csók István festőművész, dr. Lobmayer Géza orvostanár, Bársony Osz­kár és Bodor Aladár. A Bala­ton e sokszempontu dicsérete egyben a legjobb tanácsokat adja a nyaralási gondok előtt álló családoknak is. Persze e mellett bőségesen van egyéb változatos olvasnivaló is a Tü­kör uj számában. Móricz Zsig mond, Laczkó Géza,; Schöpflin Aladár, Török Sándor, Németh Károly és Balázs Sándor elbe­szélései és cikkei mindenkinek örömet fognak szerezni. Nagy művészi élvezetet nyújtanak a szebbnél szebb fényképek és rajzok is, amelyek páratlan gazdaságban sorakoznak fel a Tükör minden számában. ^Bő­séges rovatok foglalkoznak sak­kal, bridzs-zsel, divattal. Uj rovat indul az amatőrfényké­pezőknek szóló szaktanácsokkal. Ga7dagon jutalmazott ötletes pályázat mutatatja az olvasó­kat, akik ma már egyhangúan azt vallják, hogy a Tükör a magyar középosztály legkedve­sebb lapja Ha előfizetni óhajt, szíveskedjék lapunkra való hi­vatkozással a Tükör kiadóhiva­talától (Budapest, IV, Egyetem­utca 4. sz.) mutatványszámot kérni. Gumi­cég bélyegzők megrendelhetők a NYIRVIDÉK Szabolcsi Hirlap kiadóhivatalában Bethlen-u. 1.^(Városház épület) 3475—1934. végrh. Árverési hirdetmény Dr. Mandorff Emil budapesti ügyvéd által képviselt Pnöbus műszaki és olajkereskedelmi rt. bpesti cég javára 622 P 54 fillér tőkekövetelés és jár. erejéig a nyíregyházi kir. járásbíróságnak 3322—931. sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán 1931. évi augusztus hó 1-én fe­lülfoglalt 2600 P-re becsült ingó­ságokra a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 36629—931. sz. végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak Nyirpazony község­ben leendő megtartására határ­időül 1934. évi julius hó 13. nap­jának délutáni 2V» órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt cséplőszekrények és benzinmotor s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében — szükség esetén becsáron alul is — el fognak adatni. Nyíregyháza, 1934. junius 23. Labay Antal kir. jb. végrehajtó. Express hirdetésá Nyugodtan csak ugy aludhat, ha Nánássyyal ciánoztat. Poloska és patkányirtó szer kapható. Kállói-utca 50. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további s*ó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér Gyakornokot felveszünk. Jó számo­lás, óvadék és kerékpár előfeltétel, írásbeli ajánlatokat a kiadóba. 3215 Jó állapotban lévő cserépkályhát ke­resek megvételre. Cim a kiadóban. Jókarban lévő kisfogyasztásu szóló motorkerékpár eladó. Rákóczi-utcai vámház. 3197 Nyaralóknak tágas bútorozott szoba esetleg konyhával Szölötelepen kiadó. Sóstóhoz 10 paicnyire. Cim az Ujság­boltban. 234. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYU LA A kiadásért felelős i a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Bttéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdaba'n Nyíregyházán, Bercsényi u. 3. sz I Pontos időre a legolcsóbb árakon készíti nyomtatványait a MERKÚR NYOMDA Nyíregyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon 5-77 II Nyirvidék-Szabolcsi Hirlap ünnepe

Next

/
Oldalképek
Tartalom