Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 147-172. szám)

1934-07-01 / 147. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. ]ullns 1. (Trianon 15.) u évfolyam w (394) S2ám i * r r Ti 1- 1*106. icerkeaztőség és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. t ORtatakarékl cgekksxám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7\>0 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap A Szabolcsi Hírlap ma új cimmel jelent meg. Uj neve a „Nyirvidék—Szabolcsi Hirlap." Egy félszázad történelmi folya­matosságában áll üde életkedv­vel, győzelmes hittel és opti­mizmussal a nagy magyar ide­álokért és az örök emberi esz­ményért küzdő nyírségi lapunk, amikor a „Nyírvidék" ismert, kedves csengésű nevét uj fénybe vonva, ezrek és ezrek szívét az öröm érzésében dobbantja meg. Mert ez a név benne lüktet a szabolcsi vér áramában, benne zsong az akácok zugásában, benne ragyog a nyirségi homok csillámjában. Egy dús, egy er­kölcsi hatásában kifogyhatatlan asszociáció örök forrása a „Nyir­vidék" országos neve. Megidézi az immár a nyirségi homok puha selyemágyában álmodó na­gyokat, akik itt, ezen az áldott földön a megegyezést követő korszakban vármegyét, várost, gazdasági életet, ipart, kereske­delmet, kulturát teremtettek. Kállay András volt főispán, Krúdy Gyula, Milotay István, Vietórisz József és a szellemi, erkölcsi erőhatásokat az életbe sugároztató szellemek egész so­rának arca ragyog elő a „Nyir­vidék" jellegzetes betűi mögül. Ott van ebben a névben Sza­bolcsnak, ennek a külön világ­nak levegője, napfénye, szenve­délyes szabadságszeretete, har­móniát kereső és őriző fenséges nyugalma, amelyből a társadalmi és felekezeti béke, az alkotó munkás élet áldásai fakadnak, de amely konzervativizmusában is ismeri az evolúció törvényeit és fülébe zúg a haladás szaka­datlan indulója. A gazdasági viharban acélos szárnycsapásokkal a magasba emelkedő „Szabolcsi Hirlap" másféléves utján megmutatta, hogy a tisztultabb eszmék, a szabadság és haladás, a béke és munka, az egyéni érdekeken felül álló köz szempontjait kö­vetve a „Nyirvidék" erkölcsi hagyományait vette át, hogy ezt a megujuló idők élénkebb és bátrabb lendületével új életre keltse. Megértettük a közönség lelkét, amikor lapunkat sokszor a „Nyírvidék" néven kereste és fogadta s érezzük, hogy a régi tiszta csengésű, tisztes régi név homlokunkra tűzésé­vel ennek az olvasói lelkület­nek vágyát, sugallatát követjük. Uj nevünk ragyog tiszta zász­lónkon, amelyet ma meghajtunk a „Nyírvidék" szellemi és er­kölcsi erőt reprezentáló nagy­II Népszövetség pénzügyi bizottsága örömmel nyilatkozik Magyarországról Budapestről jelentik: Imrédy Béla dr. fontos pénzügyi tanács­kozásaival kapcsolatban a Nép­szövetség pénzügyi bizottsága je­lentést adott ki, amelyben öröm­mel közli, hogy Magyarország augusztus 1-én pontosan eleget tesz annak a kötelezettségének, hogy kifizeti a külföldi szelvé­nyek 50 százalékát. Ismerteti a jelentés a magyar kormánynak azt a javaslatát, hogy 1935. au­gusztus 1-én a kamatoknak 50 százalékát külföldi valutában fi­zesse, a kamat többi részét pe­dig pengő értékben letétbe he­lyezhesse. A népszövetségi bizott­sági jelentés azt ajánlja a köt­vénybirtokosoknak, hogy fogadják el Magyarország javaslatát. I flz oláh vizsgálóbiztosok megtizedelték a magyar diákokat Erdélyből jelentik. Most feje­ződtek be az érettségi vizsgála­tok. Már az Írásbeli vizsgálaton megtizedelték mindenütt a ma­gyar diákokat. így pl. Marosvá­sárhelyük 19 vizsgázóból 17, Brassóban 16-ból 12, a Sepszi­szentgyörgyön 17-ből 12, Keresz­turt az unitárius gimnáziumban 18-ból 12 magyar diákot buktat­tak meg az oláh bizottságok. A magyar diákokat valósággal meg­tizedelték a vizsgálatokon. fimerikai izü rablótámadás Volt Budapesten Budapestről fjelentik. gMa dél­előtt 10 órakor a Széchenyi-ut­cában az amerikai gangsterekre emlékeztető vakmerő rablótáma­dás történt. Jobbágy Istvánt, aki a Nemzeti Bank szolgáját két aktatáskával [haladt az utcán, egy autó követte, majd az autó­ból két fiatalember ugrott elő, akik revolverrel rálőttek a bank­szolgára és kicsavarták kezéből az aktatáskákat. A lövések Jobbá­gyot a combján és hasán sulyo­»an megsebesítették. A két támadó autóba ült, majd amikor a közön­ség és a rendőrség üldözőbe vette, négy lövést adtak le az utánok rohanókra. Szerencsére ezek a lövések ártalmatlanok voltak. A rablók autója Újpest felé mene­kült. Jobbágyot súlyos állapotban szállították be a kórházba. Kihall­gatásakor előadta, hogy a táskák üresek voltak, csak egy levél volt az egyikben s ezzel a levéllel most kelt útra az egyik bankba, hogy onnan pénzt hozzon a Nem­zeti Banknak. A rablókat eddig nem sikerült elfogni. Hendrik herceg állapota Hendrik herceg, Vilma ki­rálynő férje csütörtökön rosszul lett az utcán. A herceg állapota orvosainak jelentése szerint nem ad okot komolyabb aggoda­lomra, de Vilmakirálynő nyom­ban megszakította svájci nyara­lását és hágába utazott férje betegágyához. jaink emléke előtt. Uj névvel, kettős névvel indulunk tovább. A „Nyirvidék" a mult értékeit, a Szabolcsi Hirlap a jövő ideál­jait hirdeti. A „Nyirvidék" a múltra utal, de a mult — mi­ként a reformkor költője hir­dette : csak példa legyen most, " bátran küzdve honért bizton előre tekintsen szemünk. Előre, a győzelem fénylő csil­lagai felé, előre uj névvel, uj eszmékkel a régi tiszta erkölcs fényszórójával jelölt úton, a Nyírvidék- SzabolcsiHirlap útján! B nemzeti szocialisták Dolfuss élete ellen törtek Bécsből jelentik. Ausztria terü­letén ma is megismétlődtek a me­rényletek. Számos bomba robbant fel, de emberéletben nem esett kár. Merényletet követtek el az ellen a vasút ellen is. amelynek sinén Dolfuss kancellár utazását várták. Elsüllyedtkét japán torpedónaszád Tokióból jelentik: Két japán torpedónaszád Korea közelében elsüllyedt. A katasztrófát a ha­jók összeütközése okozta. A halottak .száma Jöt, a sebesül­tek száma igen nagy. Hindenburg állapota rosszabbodik Bécsből jelentik: Hindenburg német birodalmi elnök állapota súlyosbodott. A bécsi egyetem tanárai közül egyet sürgősen a beteghez hivtak. Még nem tehették közzé az osztrák-magyar egyezményt Az osztrák-magyar áruegyez­mény ügyében még folynak a tárgyalások. Az egyezményt julius 1-én nem tehették közzé, mert az árak tekintetében még nem álla­podtak meg a tárgyaló felek. így még nem tudható, mennyi az a minimált összeg, amelyet a vidéki gazdáknak kell kapniok az ex­portáruért. R szegedi kamara aj elnöke Szegedről jelentik: Ma válasz­tották meg a kamara uj elnökét. A választásból 31 szavazattal Vértes Miksa kormányfőtanácsos került ki győztesen, mig ellenfele, Körmendy Mátyás ipartestületi elnök, országgyűlési képviselő 29 szavazatot kapott. Egy zágrábi szinészcsalád tragédiája Zágrábból jelentik. Badalics színművészt, a zágrábi Nemzeti Színház tagját súlyos katasztrófa érte. Felesége és 14 éves fia gáz­zal megmérgezték magukat és meghaltak. A kettős öngyilkosság oka a fiu gyógyíthatatlan beteg­sége volt. Időjárás Felhős idő várható, keleten-gs északkeleten, erősebb áramj&á^ésí^ -jr^i helyenkint zivataros eső várható. A hőmérséklet nem változik. % ^f

Next

/
Oldalképek
Tartalom