Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 98-121. szám)

1934-05-27 / 119. szám

S. oldal. foK BOLCSIHIB ULP 1034 május hó 27. Ha minőségben, formában és kivitelben tökéletes gyógy fűzőt és melltartót akar, csináltassa POLLAK IMRÉNÉ FÜZŐSZALONJÁBAN Egyház-u. 4. (Kerekes palota II. em.) FegyeoclildSzés A balassagyarmati törvény­széki fogházból megszökött liolnár Miklós fegyenc. A szö­kést még az éjszaka észrevet ték s riasztó lövéseket adtak le. Egész éjjel izgalmas fildözés folyt a menekülő fegyenc kéz­rekeritésére, azonban az üldö­zés nem járt eredménnyel. I szegedi polgármester­választás A szegedi po'gármesterválasz­tás ügyében ujabb fordulat kö­vetkezett be, amennyiben Shvoy Kálmán a leghatározottabban el­hárította magáról a jelöltséget. így az állásra 3 komoly jelöltje van Szegednek. Express hirdetések Filléres vonat, filléres ma más, filléres a po­loskairtás. Fillérekért ciáno­zom ki a lakását. Nánássy, Kállói­ut ca 50. szám . Tudja már, hogy HERCZEG böröndösnél vá­sárolt bőröndöket kazetákat 1 évig INGYEN javítják, lidikülök, pénztárcák legolcsóbban a pos­tával szemben. Sezlonok matracok, díványok, hajlitottszé­kek, fotelok, rökamiék legolcsóbb beszerzési forrása Kardosnál, Se­lyem-utca 25. Mindennemű kár­pitos munkát olcsón készítek. Sírkövek, sirkeretek, műkő, márvány és ter­méskőből raktáron tart és készít, temetői munkákat jutányos áron eszközöl Kovács Lajos kőfara­gómester, Rákóczi-utca 27. Junius és augusztus hónapokra villa kiadó bebutorozva a sóstói strand köz­vetlen közelében. Értekezni Bát bory-utcalO. Dr. Eckert. 178 2284—1932. végrh. sz. Árverési hirdetmény A nagykállói m. kir. járásbíró­ságnak 1932. P. 2719. sz. végzése folytán közhitté teszem, -miszerint Veszprémi István hajduhadhazi lakos végrehajtató javára 6241 P tőke, ennek 1932. évi március 31. napjától járó 10 /o kamatai és ed­dig összesen 289 P 90 f benmeg­éllapított költségek erejéig 1932. évi szeptember hó 20. napján bírói­lag 1 foglalt és í0l83 pengőre becsölt lovak, ökrök, kocsik, gazdasági felszerelések stb.-bői álló ingóságok 1934. évi május hó 30. i Harmincadik) napján délelőtt 8 órakor kezdetét ve­endő és Bökőny község halarában, adós lakásán megtartandó nyil­vános árverésen a legtöbbet ígé­rőnek azonnali készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsaron alul is el tognak adatni, de a becsár kétharmadán alul nem. Megjegyeztetik, hogy az árve­rés mindazon foglaltatok javára, akik már jogerős végrehajtási jogot nyertek, elrendeltetik. Nagykáiló, J934. április 28. ERTSEY LÁSZLÓ 249J bír. vhajtó. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további ssC 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6í fillér, minden további szó 6 fillér Mindenki építhet házat! A volt vásártéren planírozott ház­helyek olcsón eladók. Előnyős részletfizetési kedvezmény. Tokajban 10 kat. hold szőlő 3 folyosós pincével, borház és lakó­szobával átvehető, kölcsönnel ol­csón megvehető. Adómentes há­zak eladók. Nagy Sándor in­gatlanirodája Rózsa-u. 2. "NEFELEDJEEL fényképezőpépek, lemezek, filmdk, pa­pírok és fotó vegyszerek stb. Napbar­nitó olaj, napbarnitó krém kimérve is. Fürdösapkák, fürdőcípök, napvédő szemüvegek, „Jégfluid ' lá !)-, kéz- és hónaljizzadást teljesen megszüntet — Kapható kizárólag: FÖLDES rt. DROGÉRIA Bethlen-utca 2. szám. Legrégibb szaküzlet. Telafon J48. sz. Nivea créme és napolaj. Coalo créme. Rovarcsípés elleni készítmények. 10 ZONGORÁT hangol, javit, bérbead. Hegedűt javit, vonót szfiröz olcsón, szakszerűen KVAfoDUK, Sarxantyu-u. 8. szám. ^037-13 50000 darab teljesen száraz vályog eladó. Értesítést ad telefon 204. 2320-3 Raktárnak, műhelynek 5 rekeszes, száraz, világos, napos pincehelyiség bérbeadó vízvezeték használattal. — Kálvin-tér 2 . 2244-3 Sóstói-ut 36 I. emeleten 3 szoba nyaralásra kiadó. 2433—3 Perfektül főző mindenes szakácsnőt keresek elsejére, bizonyítvány másola­tokkal ajánlkozást kér Dr. Katona Jó­zsefné, Mátészalka. 174-2 Könnyű 1 ló utáni kocsit kis poni ló utánvalót keresek megvételre. Cim az Ujságboltban. 175-2 ~~AZONNALI, vagy JUNIUS 1-i beié­lépésre perfekt szakacsnőt keresek. — Cim a kiadóban. 2456-3 Mentőszek r ény ek cséplőgépekhez és ezek felszerelései a legjobb és legolcsóbb beszerzési for­rása FÖLDES DROGÉRIA Bethlen-utca 2. szám. [Legkedveltebb mindenfajta használatlan uj, valamint kevéssé hasznait gnzdasági "gépek, trak­torok, cséplőgépek, elevát irok stb. elő­nyösen beszerezhetők, esetleg bérhasz­tiHlaira is kaphatók L. LUKACS VIL­MOS gépkereskedésében NYÍREGY­HÁZÁN. Ugyanott megbízható traktor­gépkezelők ajánlkozhatnak. 2480-10 Földmives iskolát végzett ispánt azonnali belépésre keresek, Kovách Ödön Nyírtass. 2482-2 BUJON LEY'Ö HÁZAM ELADÓ. Rochlicz Ignécz Hajdúnánás 2458 ALKALMI VÉTELEK ZONGORA, ebédlő, hálószoba berendezés, egyes jbútordarabok, olajfestmények, dísztárgyak, fali és asztali óra, gramofon, porcel­lánok stb. a legolcsóbban besze­rezhetők ERDÉLYI JÁNOS bi­zományi Ierakata, Bercsényi-u. 7. VEGYESKERESKEDÉS szabolcsme­gyei nagyobb község legforgalmasabb helyén, betegség miatt átadó. Cim a kiadóhivatalban. 2479-10 Volt városi kislakások Hatzel ház 3. sz. egy,szoba konyhás lakás azonnal átadó. Érdeklődni lehet Mező u. 17. Perfektül főző mindenes szakácsnőt keresek elsejére, bizonyítvány másola­tokkal ajánlkozást kér dr. Katona Jó­zsefné, Mátészalka. 174-2 Kétszobás udvari lakás azonnal is kiadó. Értekezni Körte-utca 7. szám, balra. 3 X Bútorozott különbejáratu kertre nyiló szoba azonnalra is kit-dó. — Értekezni Árpád-utca 1, házmesternél. 3x 3 szoba, hal, fürdőszobás, vizvezeté­kes modern lakás augusztustól kiadó. Kölcsey-utca 31. 2509-2 Sóstói strand mellett 4 magyar hold, melynek fele termő gyümölcsös, eladó. Cim a kiadóban. 2507 Háromszobás lakás aueusztus l-re kiadó. Viz-utca 17. Érdeklődni Rákóczi­utca 37. alatt lehet. 2056 Tiszteleltei felkérem azt az urat, aki 1286 sz. 6 mm. flóbert puskámat köl­csön kérette haladéktalanul hozza vissza. Papp István puskamüves. 2503 Kétszobás modern lakás üvegezett verendával egy évi bér előzetes kifize­tése mellett — elköltözés miatt 300 pengőért azonnalra kiadó. Cim a ki­adóban. 2502 Debreceni kövesut mentén fél nyilas termőszőllő olcsón eladó, használt la­katos szerszámot vennék Serház u. 3. 2500 KÖZPONTBAN háromszobás komfor­tos lakás azonnalra kiadó. Cim Liskány cég nél . 2463 Teljesen jó állapotban levő féreg­mentes fehér hálószoba bútor olcsón eladó. Káll ai-u. 71 . Középkorú asszony gazdasszonyi ál­l ás t k ere s, h ázasparhoz. Szilfa-u. 6. Jóállapotban levő gramafont, bélye­geket megvételre keresek Dr. Gaizl r Kosuth-utca. 2493 Finoman főzök, dolgozok mindent férjem elhalt ajm'kozMn uri helyre. Ci m Posgay uj sógüzlet Uj fehértó. Müasz'alosnál antik vitrin eladó Do­hán y-u_3. 2497 Finom fehérnemű varráshoz egy ta­nulólány f elvéleti k. Vi rág­u. 45. 2498 Antikgarnitura szekre'er, komót, asz­talok, vitrin, székek, fotelek eladók. — Selyem-utca 25. 1922 Jobb házból való leányt aki a eyer­mekekkel foglalkozik és a háztarlásban segít, keresek. Széchenyi-u. 34. 2420 Gumi­cégbélyegzők megrendelhetők a Í Szabolcsi Hirlap kiadóhivatalában » Bethlen-u. 1. (Városház-épület) FELESLEGES BÚTORDA­RABJAIT a legjobban értékesít­heti általam u, m. zongora, háló, ebédlő, szőnyegek, dísztárgyak, porcellánok, ezüstök és más ér­téktárgyak. Megnívásra szívesen elmegyek házhoz megbeszélés végett. ERDÉLYI IÁNOS bízó­mányi Ierakata, Bercsényi-u. 7. Jókarban lévő női- és férfi kerékpár jutányosán eladó. Cim az Ujságboltban Ügyes varrónő olcsón ajánlkozik há­zakhoz. Belső körút 11 . 177 Bejárónőt és mindenes fözőnőt kere­se k. Szabolcs-u- 9 . 25 05 MOTORKERÉKPÁR oldalkocsival el­adó. Nyirfa-u. 49 . 2388—10 2 egyszobás lakás konyhával kiadó. Deák Ferenc-u. 52 . 3507 Hosszab bizonyitványu rendes nő Sóstói-ut. 42. elsejére bejárónak felvé­tetik . 179 Két szoba konyha, mellékhelyiségek­kel augusztus 1-től kiadó. Kossuth-u. 52. 5 szobás lakás kiadó Szarvas-u.' 20. Két szoba mellék helziségekkel. Ju­nius 1-től kiadó. Nyirfa­u. 20 . 2468 Jó bizonyítvánnyal, bejárónőt keres kis család, mosni, vasalni nem kell. Sóstó i-ut 53. 2462 . CSÉPLŐGÉPHEZ négyes és hatos kazánt megvételre keresek. Címek az. Ujsá gboltba adandók . 18Q Egy használt szívó-nyomó kutszivaty­tyu tla dó Ho nvéd-u. 35 . 2511 Eladó hármas kassza, írógép, pult, ajtók. Cim Károlyi tér 9 . 2516 Junius 3-re 2 gyerek mellé német leányt keresek. Cim a kiadóban. 2495 Régi kisebb ovális szalonasztalt meg­vennék ajánlatokat Szarvas-u. 21. sz. Nikelszky 2454 Különbejáratu bútorozott szoba tel­jes ellátással kiadó Géza-u. 18. Ugyan­olt házikoszt kikordásra kapható. 2467 Keresek J-ére vagy J5-re egy meg­lizható rendes nőt, aki ért a kóser háztartás vezetéséhez és a takarítást is váialja. Ep reskert-u. 6 , 2466 Fiatal fehérnemű felsőruha varrásban tökéletesen jártas varrónőt keresek vi­dékre napi 2 P fizetésért. Cim a kia­dóban 2499 Női szabósághoz segédlányokat azon­nal felveszek. Fried Magda Luiher-u. 3. I. em. 2464 Megbízható mindenes leányt keresek elsejére jó bizonyítvánnyal 3 5-ig. Szarvas-u. 1 4. 2512 Egy komplett alig használt hálószoba^ bútor jutányos áron eladó. László-u. 9. | Inteligensebb leány gyermek mellé ke­restetik, ki a házi munkát is vállalja, „Családtagnak" kezeljük jeligén a kia­dóba . 2513 Wiffenrád-Steyer 3.12L662 gyári sz. kerékpáromat a városháza kapu alól ellopták. Ismertetőjel fi pidál. A nyomravezető 10 pengő jutalmat kap a rendőrségen. 2514 A szerkesztésért felelós: Dr. G A R A Y GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Batétl Társaság, Kovach B. és Társat kiadótn'aiílonos. i\eziIiiiuKal ucn Oltunk meg A* n»»rr -rtiink vissza Nyomatott a „Merkúr" nyomdaban J Nyíregyházán, Bercsenyi u. 3. sz \ ABBAZIA PALACE HOTEL BELLE VUE Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében Leszál­lított pensioárak. Hosszabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. Teljes pensio összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőiöl. Pengőbefizetés. Felvilágosítás és szoba­rendelés Budapesten az állandó irodában Carlion szálló (telefon 889—70)

Next

/
Oldalképek
Tartalom