Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 98-121. szám)

1934-05-06 / 103. szám

8. oldal. Q 7.KB0LCSIHTBI. JtP 1934 május hó 6 Express hirdetések Uj lakások vizsgálását és azoknak ciánozását, bútorok féregtelenitését felelősség-­gel vállalja Nánássy Kállói-u. 50. Sezlonok matracok, díványok, hajlitottszé­kek, fotelok, rökamiék legolcsóbb beszerzési forrása Kardosnál, Se­lyem-utca 25. Mindennemű kár­pitos munkát olcsón készitek. Jegyezze meg jól, hogy KOLESZÁR LÁSZLÓ cse­répkályha és kerámiai üzeme csak Erdősor 10. sz. alatt van. Márkás tenniszütők kül- és belföldiek, tenniszlabdák, Dunlop verseny és tréning labdák darabonként 1 50 P-től, játszott labda darabja 60 fillértől. 2177 Nagytelkti igen erős és modern építkezésű ház Károlyi-tér 5. eladó. A telekből 360 quad.-öl a Kölcsey-utcára házhelynek külön is eladó. 2204 Tanulólányokat felvesz Auspitz Erzsébet női divatszalonja, Kossuth-u. 9. 2195 Értesítés Műhelyemet építkezés miatt Zrínyi Ilona-utca 3. alól Vay Ádám-utca 11. szám alá helyez­tem. Palatitz mülakatos. 2179 £ Rózsafák levéltetvei ellen Vik­tin, lisztharmatja ellen Kénvirág, gyümölcsfák levéltetvei ellen nyers tömény Nikotin kapható Hibján Sámuel utódai fűszer és cse­mege üzletében. Tartós és szép kivitelű rózsakarók többféle nagy­ságban. 2148 VIRÁGKIÁLLÍTÁSNAK nevezhetjük A HŐSEK kertészeti telepének, szin­pompás, káprázatosan szép virágüzletét • www w wwv a nyíregyházi korzó legszebb helyén, ízlésben és olcsóságban utolérhetetlennek nevez­hetjük az ország egyik leg­régibb és legszebb virág­üzletét. Cserepes virágok már 60 fil­lértől. — Koszorúk 4 pengőtől Vidéki megrendelések te­leionon is pontosan esz­közöltetnek. 418-10 Meghívó. A kisteleki szőlő hegyközség folyó h^ 6 án délulán 3 < rakor, azaz vasárnap a kisteleki bokori iskolában évi rendes közgyűlést tart. Tárgy: 1. Az 1931 évi zárszámadás elfogadása és jóváhagyása. 2 Egy b ind tvánj ok, Nyíregyháza, 1934 május 5 EGRY PcTER 2162 elnök. GYAPJÚT posztógyárak megbízásából a legmagasabb napi áron legelőnyösebb feltételek mellett vásárol, előleget folyósít, zsákot ad (/ _ AKirlif^f* terménykereskedő iro­r\enae MnardS dája Nyíregyháza, Bethlen-utca 2. I. em. Telefon 95 és 56. Ugyanott mindennemű terményeket (uj repcét) magas áron vásárolnak. 3x Nyíregyháza megyei város polgármesteri hivatalától. K: 7921—1934. HIRDETMÉNY Nyíregyháza megyei város helyhatósága közhírré tes/i, hogy a város császárszállási gulyalegelőjére beírató t állatok­nak kihajlása és átvétele folyó évi május hó 6 napján vasár­nap reggel lesz megtartva. Az állatok beiratása folyó évi má jus 5 napjáig tart Nyíregyháza, 1934. május 1. Szentpetery Endre, s. k. 2175 városi tanácsnok. 9245-1934. végreh. sz. Árverési hirdetmény kivonata A gödöllői kir. járásbíróság­nak 28121—1931. sz. alait kelt kielé itési vé^r hsjtjst rendelő végzése folytán iMagyar Köz tisztviselők Fogy. Térni, és Ért. Szöv. javára 502 P 01 f. tőke és jár. erejéig 1933. évi január hó 18 napján végreh jtás u ján le és felQ foglalt 3117 P re be csQlt ingóságok, u. m. lakásbe­rendezés, rádió, slb. a nyiregy házi kir. járásbíróságnak Pk. 17206-1934 S'ám ahtt kelt árverést rendelő végzése követ keztében Nyíregyházán az Ár­pád utca 87. szám atatii házá nál 1934. évi május hó 8. nap ján d. e. 10 órakor nyilvános bírói árverésen el fognak adatni. Nyiregyhlza, 1934. április 16. Dr. Zathureczky Álmos 2180 kir. jb. végrehajtó. Apróhirdetések Amateur fényképészek! Friss filmek, papírok, lemezek és az összes felszerelésekben legrégibb tzak­üzlet FÖLDES DRoGtRIA Bethlen-utca 2. szám. Sötétkamara használat díjmentes ! Vidéki városi és faiu>i szövetkezett ink rés/ére, le^alabb 1Ü00 pen<ő ke^penz óvadékkal bíró. szenny igényű, jó meg­jelenésű. kiválóan »zakkepzett fuszer vegyes keresked ket keresünk Részleies írásbeli ajmlatuk, valaszbélyeges borí­ték. muködesi bizonyítványok és fény k.'p csatolásával Hangya Központ Bu­dapest, IX , Boráros-ié Boltos csoport címre küldendők. Ugyanott személyesen is lehet jelenike<ní. 2' 52-2 Háromszobás füidosz' bás lakás, eset ]eg két szo a fmdöszobaval iiod.inak kiadó. ESocskay u'ca 5. 2126 Egy rendes középkorú nő, aki a fő­zéshez is ért, mindenesnek azonnal fel­vetetik. Cini: Bessenyei-tér 13. szám. Henies üzlet. 2118-2 "zongora Sürgősen, olcsón eladó egy Geb­rüder Stingl gyártmányú rövid kereszthúros és egy A. Pokorny Wien, Schűler fon Bözendorfer Zongora. a/i es egész fino-ti hr­gedü és gordonka. ERDÉLYI JÁNOS bizományi lerakata, Ber­csényi utca 7. HAUBERGER O. F. B engedélyes ingatlanforgalmi irodájában. Rákóczi­utca 4. szám, Adómentes ház 2 szoba, előszobás, 4000 P-ért a Vécsey-utcában eladó, 2143-2 ZONGORÁT hangol, Javit, bérbead. Hegedűt javit, vonót szőröz olcsón, szakszerűen KVANDUK, Sarkantyú U. 8. szám. V037-13 Biztos hatású molyirtó szerek legjobb beszerzési for­rása FÖLDES DROGÉRIA Bethlen-utca 2. szám alatt. Sodronybetétes, matracos, jókarban levő gyerinekágy olcsón eladó. Deák Ferenc-utca 61. szám. 2121 Antikgarnitura szekreter, komót, asz­talok, vitrin, szekek, fotelek eladók. — Selyem-utca 25. 1922 Különbejáratu bútorozott szoba teljes ellá ássál kiadó. ízletes ebédkoszt kap­hat ó_Géza-utcaJ8. szám. 2159 Gyermekszerető középkorú német leányt keresek 15-ére. Cim a kiadóban. _ 2178 Alighasznált világos hálószoba eladó. Ci m a kiadóban . 2l95 Két szobás modern lakás azonnali bek öltözésr e k iadó. Közép-u. 18. 2158 Uj nagy deszkafáskamara és farkas­kölyök kutya eladó, öizőllő-utca 99. 2157 Fiatal leány gyermek mellé ajánlkozik vidékre is, a legszerényebb igényekkel .Gyakorlott" jeligére a kiadóba. 2156 Szoba, konyhás lakás kiadó Liliom­utca 39. szá m. Csinosan bútorozott különbejáratu ntcai szoba egy-két személyre kiadó. Liliom-utca 4. szám. Kiadó különbejáratu szép bútorozott utcai szoba. Kis Wertheimkassza eladó. Kossuth-utca 9. száai. 2195 Egy, vagy két egymásba nyiló szoba külön terasszal kiadó. Sóstói-ut 33. sz. 2194 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel együtt kiadó augusztus 1-től. Ibolya-u. 7^szám^ 152 Bútorozott világos utcai szobát kere­sek teljes ellátással május 15-re a bel­városban. Teljes címmel ellátott ajánla­tokat kérek az Ujságboltba. 151 Kétszobás lakás Nádor-u. 18. sz. alatt kiadó. Eriek ezni Bocskay-u. 50. 2197 Fűszerüzlet jómenetelü átadó. Érte­kezni lehet Szarvas-u. 40. sz. alatt 2198 Kétszobás udvari kislakás julius 1-től három szobás utcai augusztus 1-től kiadó. Szabolcs-utca 19. 2155 Három fiókos sülyesztös Singer varró­gép 1")0 P-ért, egy negyed ütős fali óra eladó. Körie-utca 16-b. 2154 Két nagy szobás lakás azonnal is' másik ilyen augusztus l-re jutányosán kiadó. Ki ss Ern ő u. 18 . 2153 Autó- és motorkerékpár tanfolyamok állandóan. 2 üléses sport autó olcsón eladó. Adorján Vá rosi Mo zgó. Keresek azonnalra perfekt segéd­lányokat nöi divatszalonba Vay Ádám­utca 5 . 2123 J^gs/ekréry, mángorló, m^sdó, füg­gönytarió, rézüst, falióra, festmények olcsón eladók. Ber csényi-u. 7. 2 163 Bejá-ó szobaleányt azonnal felveszek a dé előtti órákra, hosszú bizonyitvány­nya l. Károlyi-tér 2 . 2147 Kere ek jókarban levő kutszivattyut. Szabó Gusztáv Benes László-tér 13 sz. 2149 Uri házasságokat legnagyobb disz­kréció mellett biztos sikerrel közvetít Hege lüsné Debrecen, Ferenc József-ut 7a szám. 2151—2 ALKALMI VÉTELEK Raktáromban állandóan vannak elhelyezve eladásra egyes bútor­darabok m. m: zongora, háló és ebédlőberendezések, íróasztal, po­hárszék, hintaszék, asztalkák, fo­telek, gramafoa, hangulatlámpa, csillárok, festmények, porcellánok, dísztárgyak, nagyothalló készülék, wertheim kassza, orvosi műszerek, üvegszekrény stb. Megbízásokat elfogadok, vagy bizomanyba át­veszek eladásra: ZONGORÁT, BÚTOROKAT DÍSZTÁRGY A KAT, SZŐNYEGEKET és min­den lakberendezési tárgyakat ERDÉLYI JÁNOS feizomány, lerakata, Bercsényi-utca 7. 2162 Fiatal, "gyermektelen házaspár bár­mily en állást vállal. Homok-tér 10. 154 Pista ne feled, hogy vasárnap d. e háromnegyed 11 órakor a Városi Moz előtt találkozunk. A jegyyet már meg­váltottam Jakabovics Fánika dohánv­tőzsdéjében. Béla. Mindenes leányt jó bizonyítvánnyal azonnalra felveszek. Blau, Bessenyei-tér 10 szá m. 2203 Nyirábrány határában, kövesut men­tén 1050 m holdas birtok f. évi október­től haszonbérbe adó, vagy eladó. Érte­kezni a tulajdonosok megbízottjánál,. Lőcseinél, Debrecen, Vilmos császár­körut 48 . _ 2122 Füszerüzlet berendezés áruval, vagy anélkül átadó. Schwartz, Nyirpazony 2202 Nyugdíjas tisztv'selőpár keres augusz­tusra kétszobás lakást mellékhtlyisegek­kel belvárosban. Cim a kiadó ban . 21 13 Jókarban levő 900-as cséplőgép eladó Ciin Treuhaft fakereskedő Tokaj. 150 Eladó adómentes családi ház Árpád­utca 72. Értekezni 2—3 Óra között 2110-2 Egy szoba, konyha mellékhelyiségek­kel együtt kiadó junius 1-ére Keskeny­utca 11. < 1 ]53 Két lakosztályos ház kevés pénzzé* megvehető, a többi részletekben. Kótajr utca 67. szám. 220! Fő utcán egy sarok ház üzlethelyi­séggel eladó. Cim a kiadóban. 220C Jó állapotban levő nagyobb asztal­spór eladó Nád or-u. 18 . 2l9ft Jó karban levő amik komótot és szé­keket keresek megvételre. Cim a ki­adóban . 217C Egy világos háló, egy külön ágy, egy asztal, egy konyhakredenc, egy asztal­spór, egy rádió eladó Kert-u. k5» 2152 Keresek főzni tudó mindenest 15-re hosszú bizonyítvánnyal. Kossuth-u. 27. 2160 Szabolcs-utca 24. sz. alatt előszobád 4 szoba komfortos lakás augusztu? 1-ére kiadó . 216? Bejárónőt keresek Vécsey-u. 54. sz. alatt. 2150 Mindenes szakácsnő jó büonyitvány­nyal 15-ére felvétetik. Széchenyi-u. 41, 2169 Segédlányokat felveszek. Beregi Irén ruhaszalon, Kossuth-tér 11 . 2167 Zálogházi árverés. Az 1934. március 31-ig lejárt, nem rendezett zálogtár­gyakat f. hó május hó 11-én d. u. 3 órakor a Debreceni utca 1. szám alatt nyil vá nos árverésen eladatnak. 2165 Feltétlen tisztességes leányt azonnal 1 felveszek konyha- és külső munkára. Szarvas-utca 7 . 2166 3 szoba, hal, fürdőszobás, vizvezeté­kes modern lakás augusztustól kiadó. Köl csey-utca 31 . 2206—2 Egy tanulólány és egy fiatal segéd­leány felvétetik. Cim az Ujságboliban. 155 Négy szobás lakás a város központ­jában kiadó Cim a kiadóban. 2205­A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Tár»a< kiadótulajdonos Nyomatott a „Merkúr" nyomdaban Nyiragybázán, Beretényi u. 8. u

Next

/
Oldalképek
Tartalom