Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 98-121. szám)

1934-05-01 / 98. szám

* Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. május 1. II. évfolyam, 98 (345) szóm. * Kedd MMQLCSI HütlJIP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. DAT ITÍ1T11 NíPIf ÍP Elöfizetés 1 hóra 2' 50 P' Negyedévre 7'50 F *ostatakaréki esekkszóm 47139. Telefon 77. * lULl linfll MllLAi * Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény • Tizenhat ember szénné égett a brassói erdőtűznél Magyar-osztrák Vámunió Komoly figyelmet érde­mel az a nagyszabású be­széd, amelyet Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter az Osztrák-Magyar Kereske­delmi Kamara ez évi köz­gyűlésén Bécsben tartott. Ugy érezzük, hogy Ma­gyarország és Ausztria köz­véleményének megegyező fetfogását fejezte ki a mi­niszter azzal a megállapítá­sával, hogy a két ország gazdasági ereje sokkal na­gyobb, mint *azt a statiszti­ka számai mutatják s hogy politikai jelentőségük és ere­jük is messze felette áll la­kosaik, vagy pláae fegyvei reik számának. 1 Az a szel­lemi befolyás, amelyét a két főváros, Budapest és Bécs gyakorol egész Középeuró­pára, nemcsak a történelmi múltban gyökerezik, de va­lóságos kifejezője annak a tényleges kulturfölénynek, amely az országhatárokat megváltoztató kegyetlenül szigorú békeszerződések után és azok ellenére még ma is tagadhatatlanul fenn­áll. Kállay Miklós földmive­lésügyi miniszter magasra szabta azon feladatok mér­tékét, amelyeknek megol­dásán a két országnak mun­kálkodnia kell, |amikor azt mondta, hogy Magyarorszá­on és Ausztriában uralko­ó rend és nyugalom egy­ben Középeurópa rendjét és nyugalmát is jelenti s hogy nekünk nemcsak saját kicsi­nyes politikánkat keii csi­nálnunk, hanem történelmet is, még pedig nemcsak a sa­ját magunk, de Középeuró­pa számára is. Az előadás a magyar— osztrák vámunió lehetőségét is vizsgálat alá vette. A magyar—osztrák vám­unió gondolata a mai gaz­dasági fejlődés jelenségei közül támasztékot nyer ab­ban, hogy az egyes álla­mok nagyobb gazdasági egy­Bukarestből jelfntik. Románia és Erdély területén az utóbbi na­pokban egyre-másra gyuladnakki az erdők. Targovitz közelében 12 katasztrális hold területen ég az erdő. Katonaságot rendeltek ki a tüz elfojtására. A katonaság árko­lással igyekszik meggátolni a tüz tovaterjedését. Nagy erdőtüzet jelentenek Ko­lozsvárról és Brassóból is. Bras­sói jelentés szerint a Vernesti he­gyekben óriási tüz pusztit. A rend­kívül nagy iorróság és szél miatt alig lehet megfékezni a tüz tova­Vasárnap délelőtt az Almássy téren szolgálatot teljesítő rendőr­szem egy 15 centiméteres löve­déket talált Hetényi Imre főkapi­tányhelyettes lakásával szemközt, a parkot szegélyező drótkerítés­hez támasztva. A rendőrőrszem jelentése után bizottság szállott ki a helyszinre. A robbanási szakértői vélemény szerint a lövedék nem okozott volna nagyobb kárt felrobbanás esetén sem s a merénylők inkább csak riadalomkeltésre akarták használni. A helyszíni vizsgálat után nyomban megindult a vizsgálat a a tettesek kézrekeritése érdekében s rövid idő alatt sikerült elfogni öt embert, akik a most meghiú­sult merényletet előkészítették és végrehajtották. Az elfogott egyének kihallga­tásuk során bevallották, hogy má­jus elsején több középület ellen akartak ilyen demonstratív me­rényletet elkövetni. A keletkezett pánikot akarták azután arra fel­használni, hogy a tömeg segítsé­gével fosztogassanak, f A rendőrség mindazokat az egyéneket, akik hasonló bűncse­lekményekben már szerepeltek, akik utcai zavargások alkalmával vezető szerepet játszottak, május elsejére való figyelemmel össze­fogdossa s két napra elzárja, hogy ségeket igyekeznek megte­remteni. A terv tehát nem hajánál fogva előrángatott, hanem a legyőzött és a bé­keszerződésekkel nyomor­gatott államoknak abból a terjedését, azonban rövidesen min­den oldalról körülzárta őket a láng. A munkások közül 14 em­ber egy patakban keresett mene­déket s igy menekült meg, a töb­biek azonban már nem tudtak el­menekülni s szénné égett holt­testüket találta csak meg az er-i dőtüz elfojtására érkezett katona­ság. A tüz fészkét nem lehet meg­közelíteni a nagy hőség miatt. Pe­dig ha nem állítják meg a tüzet, az egész fogarasi és szebeni er­dőséget pusztulás fenyegeti. ezzel is biztosítsa a főváros má­jus elsejei nyugalmát. Egyébként holnap kettőzött rendőrőrjáratok cirkálnak a fődáros utcáin. A rendőrség az eddigi adatok alapján kiterjesztette a vizsgálatot a vidékre is s a legnagyobb eréllyel fog elfojtani minden rend­zavarási kísérletet. Fejérmegye bizalmat szavazott a kormánynak Székesfehérvárról jelentik: Fe­jérmegye törvényhatósági közgyű­lése ma délelőtt bizalmat szava­zott Gömbös miniszterelnöknek római utján elért sikereiért. Megdobálták Barthou vonatát Párisi jelentés szerint tegnap reggel a Strassbourg és Páris között közlekedő expressvonat ab­lakait kődobásokkal bezúzták. Eb­ben a vonatban utazott Barthou külügyminiszter. Időjárás Élénkebb délkeleti légáramlás­sal egyes helyeken zivataros eső várható', A hőmérséklet alig vál­tozik. törekvéséből származik, hogy a rájuk rakott gazdasági bi­lincseket széttörjék s ezzel egészségesebb gazdasági lég­kört teremtsenek. Precup elitéltetése jogerős Bukarestből jelentik: A had­sereg fellebbviteli tanácsa most foglalkozott Precup ezredes és társainak bűnügyével s az első­fokú Ítéletet jóváhagyta. Az ítélet jogerőssé vált. Most határnapot tűznek ki arra, hogy Precupot a fegyházba való szállítás előtt le­fokozzák. Ma ült össze Ausztria alkotmányozó nemzet­gyűlése Bécsből jelentik. Az osztrák nemzetgyűlés ma délelőtt fél 11 órakor ült össze Ramek dr. elnök­lésével. Az elnök napirendi indít­ványával szemben csupán egy felszólalás hangzott el, amely azt kívánta, hogy a nemzetgyűlést oszlassák fel, írjanak ki uj válasz­tásokat s az uj nemzetgyűlés fog-: lalkozzék a kormány által beter­jesztett javaslatokkal. A többség az elnök napirendi indítványát fogadta el, mire az ülést az elnök bezárta, majd 11 órakor újból megnyitotta s bemutatta a kormány által beterjesztett 454 törvényja­vaslatot, valamint az uj alkot­mányra vonatkozó javaslatot. A nemzetgyűlés az uj alkot­mány törvényjavaslatát kiadta a bizottságnak tárgyalás céljából. Az elnök ezután az ülést felfüg­gesztette ismét s a bizottság meg­kezdte a javaslat tárgyalását, ame­"yet még a mai nap folyamán a' nemzetgyűlés is elfogad s ezzel Ausztria uj alkotmányt kap. Lelepleztek egy kommunista központot A brüsszeli rendőrség egy nem­zetközi kommunista központot leplezett le. A társaság célja az volt, hogy számos országban sztrájkra és terrorisztikus cseleke­detek elkövetésére birja reá a munkásságot. Megjelent a cseresznye a piacon Kecskeméti jelentés szerint Kecs­kemét határában teljesen virágjába borult az akázfa s ma reggel már megjelent az első cseresznye is a piacon. Elfogták az Rlmássy-téri pokolgépes merénylet tetteseit

Next

/
Oldalképek
Tartalom