Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-18 / 62. szám

10. oldal smoLCMíiyp 1934. március hó •i I i I Csinos alakot adnak Katona f Tavaszi divatkesztyük már 3 pengőtől. rr I 1 I KATONA kesztyűs és fűzős Nyíregyháza, Bethlen-utca 4• sz. Express hirdetések Nádor-u. 27. sz. alatt egy 4 szoba mellékhelyiséggel el­látott kertes lakás és egy 2 szo­bás lakás mellékhelyiségekkel május 1-től kiadó. Értekezni Ró­ka-utca 11. sz. 1192—3 Sezlonok matracok, díványok, hajlitottszé­kek, fotelok, rökamiék legolcsóbb beszerzési forrása Kardosnál, Se­lyem-utca 25. Mindennemű kár­pitos munkát olcsón készítek. Tavaszi férfiruhaszövetek legolcsóbb árban. Takarékátjáró. Posztóüzlet. 811 Sétabotok, fatálcák, ruhatartók, fürdőszoba­rácsok, fogasok, nyugágyak, rózsa­karók legolcsóbban özv. Sándarffyné^ üzletében Nyíregyháza, Vasúti-út. Lakások vizsgálását és azoknak féregtelenitését fele­lősséggel vállalom. Nánássy irt, Nánássy takarít. Káilói-utca 50. 1190-2 Ridikülök, pénztárcák, aktatáskák legolcsób­ban kaphatók Herczeg bőrön­dösnél, postával szemben. Ala­kítást, javítást vállalok. 1281 Sírköveket, sirkereteket műkő, terméskő, már­vány és gránit kövekből raktáron tart és készít, temetői munkákat jutányos áron eszközöl Kováts Lajos kőfaragómester, Rákóczi­utca 27. 1302 Női tavaszi kabátok és modellkalapok dus választék­ban legolcsóbban Párisi Kalap­ház, Jókai-utca 1. sz. 1280-2 Gyermek sportkocsi, bicikli, hajtány, labda, homokjá­ték, az összes nyári játékok leg­olcsóbban özv. Sándorffvné üzletében Nyíregyháza, Vasuti-út. ALKALMI VÉTELEK! Rövid kereszthuros ZONGORA, PIANINO, ebédlő és hálószoba, dísztárgyak, olajfestmények ol­csón eladók. ERDÉLYI JÁNOS bizományi lerakata, Bercsényi-u. 7. szám. Szombaton délben a Nyirviz­palota előtt e lapra figyelmezte­tett barna fiút vasárnap délelőtt a film-matinén viszontláthatja megcsodált szőke lányt. 6616 A szerkesztőség délután 8-tól 6-ig iogad. Apróhirdetései 10 szóig 80 fillér, minden további szí 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6( fillér, minden további szó 6 fillér Két szobás lakas fö utcán május 1-ére kiadó. Cim a kiadóban. 1158-2 fc Bokorrózsa.aí éves szép fajokban kí­vánatra futó is, 10 drb. 4 pengő becso­magolja, postára feladva szállít Homoki FaiskoIa'Nyiregyháza, Kert-u. 54. 1177-3 Gazdaságba állást keres 8000 pengő ingatlan biztosítékkal gazdasági szak­iskolát végzett, nóilen fiatalember. Cim Posgay ujságüzlet LJjfehértó. 1999-3 Házak, földek, adásvételénél saját érdekében kér • jen ajánlatokat RUBÓCZKY JÓZSEF ingatlanforgalmi irodájától Zrínyi Ilona utca 8 sz. 1210—2 Kávébarna foltos nöstyén vizsla folyó hó 14-én este'elveszett megtaláló jutal­mat kap Árpád utca 19. 87 SZERELŐ" SOFFÖR KERESTET IK, nős. hasonló minőségben legalább 10— 15 éves soffőri gyakorlattal és jó bizo­nyítványokkal rendelkező egyének pá­lyázzanak. Állás mielőbb elfoglalható. Ajánlatokat K. Msndy Uradalom Jó­szágigazgatósága, Nyírbátor cimre kér­jük. 1215-6 Jó bizonyítványokkal rendelkező ker­tészt keresek azonnali belépésre. Molnár Gusztávné Levelek. 1216-3 Április l-re perfekt szobalányt jó bi­zonyítványokkal keresek. — Cim a ki­adóban^ 1227-3 Kiadó üzlethelyiség a Nyír­víz-palotában május l-re. Tájé­kozást nyújt a Nyírvíz-szabályozó társulat hivatala. 1208-2 Házak, íöldek, birtokok vételénél saját érdekében kérjen ajánlatókat a közismerten ered­ményesen működő HAUBERGER GÉZA ingatlanforgalmi irodája Rá­kóczi-utca 4. Városháza mellett Felvilágosítások minden kötele­zettség nélkül. 1066-4 Garantáltan tiszta, világos hálószoba, nagy bronzplakettek költözködés miatt jutányosán eladók. Megtekinthető dél­előtt Szegffl-uica 25 . 1249 Egy világos háló szoba bútor eladó. Kert-utca 25. sz . 1269 Eladó 17 soros Kűchne 2 éves kana­las vetőgép. Motorhajtásos zsákolóké szülekes tengeri morzsoló jutányosaron, bővebbet Csillag Mihálynál Nyirfa u. 17. Szép nagy utcai szoba, nagy konyha, kamara kiadó. Toldi-utca 43 1271 Zabosbüköny, takarmánynak 8 sze­kérrel olcsón eladó. Ho moksor 5 szá m. Két szoba mellékhelyiséges modern uri lakás május 1-ére kiadó. Szarvas­ulca 31- 1206 Sóstói ut' 18. sz. villa azonnal kiadó. Gazdasszonyt kérés magános gazda­tiszt ki a háztartás minden munkáját önállóan és egyedül végzi. Választ „Tanyara" jeligére kérek. 1276 Konyhabútorok, háromajtós szekré­nyek olcsón kaphatók Javításokat, poli­turozásokat jutányosán válallok, Wirt­schafter asztalos. Ószöllő u. 10. 1 ^6'i Főutcán sarok ház üzlet helyiséggel szép lakással eladó, Cim a kiadóban. 126^ Mindent-s fóz^nőt keresek április l-re. Csakis hosszú bizonyítvánnyal. Kohn Ignácné Vay Ádám u. 2. 1258 RUBÓCZKY JÓZSEF ingatlanforgalmi irodája Zrínyi Ilona-utca 8. sz. Eladó házak: 1. Város szivében adómentes, négy­szobás. hallos, fürdőszobás mellékhelyi­ségekkel, hatszáz négyszögöl telekkel, Tizenhéteze- pengő, felével átvehető 2, Köpontban modern, ötszobás. mel­lékhelyiségekkel, nagy telekkel Tizen­kettőezer pengő, kevés készpénzzel át­vehető. Főutca elején, adómentes, négyszobás, mellékhelyiségekkel nyolcezer pengő felével átvehető. Adómentes tisztatégla, háromszobás, hallos, fürdőszobás, vízvezetékkel ellát­va, Tízezer pengő. Központhoz közzel, adómentes, kettő­szobás családiház, külön egyszobás ud­vari lakással. Négyezer pengő, Három­ezerrel átvehető Telkek A város minden részében alkalmi ára­kon. Ezeken kivül Eladók Földek, földbirtokok szőlők, házak az ország minden részében Tájékoztatás minden vétel kötelezettség nélkül. A vevők részére díjtalan auió használat. KÖLTÖZKÖDÉS ELÓTT ~ a felesleges bútordarabjait, u. m. zongora, píaníno, ebédlő, háló, vagy antik botor, perzsa szőnyeg, csillárok, dísztárgyak stb. a leg­jobban értékesítheti általam. Meg­hívásra szívesen elmegyek a ház­hoz tárgyalni. ERDÉLYI JÁNOS műkereskedő bizományi lerakata Bercsényi utca 7, Elcsernlném 930-as máv. cséplöszek­rényemet vagy vennék 1100—i200-as nagyságút Cim; Ballá János Nyirpazony 1308-3 Egj háromszobás parkettás fürdő­szobás lakás május t-ére kiadó. Érte kezni fzsay Károly festéküzlet Luther­ut 6. sz , • 1275 Május l-re kiadó Tüzoltó-u. 18. sz. kertes ház 2 szoba előszoba konyhás lakás. Érdeklődni lehet Széchényi-u, 13. a d. u 3-tól 5-i g. Egy angol sülyesztett mély gyermek­kocsi eladó. Sch>arcz Kossuth-u. 46. Egy utcai szoba konyha speiz kiadó. Deák Ferenc-utca 41. 1260 Egy szoba konyha és mellék helyi­ségekből álló lakás kiadó május l-re Pacsirta utca 8. 1250 Nagy jégszekrény asztaltakarétüzhely világító cégtábla jutányosán e:adó Zrínyi I. ucca 3. Házmesternél. 1232 Egy szoba keményfa bútor eladó Honvéd-utca 10 Érdeklődni Vécsev-köz 7. szám. '1228 Kifogástalan oldalkocsis 5C0-as mo­torkerékpár világítással uj gumikkal eladó. Serház u. 3. sz. Debreceni kövesut mentén 1 km-re cca. 600 négyszögöl fiatal termőszőHő 600-ért e ladó. Serház u. 3. sz. 1227 Megbízható percentámsok felvéretnek Cim a kiadóban. Teljesen jókarban lévő jégszekrény eladó Kiss Ernő ucca 42. -1251 Megbízható. gyermekszerető jobb mindenesleányt keresek április l-re Eötvös ucca 3. 1253 Aranyat, ezüstöt, briliánst, zálogcédulát veszek Cimet kérem , legmagasabb árban ' jeligére a kiadóba Házhoz megyek. 1254 Szamóca-palánta és néhány drb fekvő vagy hoconáii Sándor kaptár jutányosán eladó Szinház-u. 4. szám. 1255 Kiadó két szoba, előszoba mellékhelyisé­gekből álló lakás. Kossuth u 40. 1256 Ruhaszekrények, sezlon és egyéb bútor­darabok eladók. Cím Virág utca 10 Auíó és motorkerékpár tanfolyam jp> ~ lis 1-től megkezdődik. Jelentkezni : Ad- >r­ján, Májerszky gépgyár Suche austandiges deutehis Mádchen fi'tr leichtere Handarbeiten. Sikorszky j. Károlyi tér 6. 88 ? 100 Holdas birtok épületekkel haszon­bérbe kiadó. Kéz-utca 9. 1300 Motorkerékpár kéthengeres kétszemélyes oldalkocsival csak készpénzért eladó. Szent­mályi ut 4. 1303 3 szoba, furdöszobával és egy kis két­szobás udvari lakás kiadó. Bocskai w. 5. Kényelmes 1 szoba, konyha, speiz Xíak utca 58 alatt kiadó. <S.V Mindenesnek ügyes fiatal leányt keresek azonnalra. Fejér. Víz-utca 39. Hasznúit kifogástalan jókarban levő hordozhato trogép őlcson eladó, Ruboczky ingatlaniroda, 1305 Központban 3 szobás utcai für­dőszobás lakás minden mellék­helyiségekkel május l-re kiadó. Cim az Ujságboltban. 91 Régi jó dívány és fotelok olcsón eladók. Egyház-u. 4. sz. 11. em. 6. sz. 90 Négyszoba előszoba fürdőszobás szép ^ emeleti lakás májusra kiadó. Értekezni Tavasz utca 9. Földszin t 1298 Önallóan dolgozó kalapos segédleányt, tanulóleányt, kifutóleányt felveszek. Cim a kiadóban 1297 Eladó két hajtókocsi és egy üllő Cím á kiad' bati. 1273 Város belterületén több h.ázte!ek, bá­torok, márványlap eladó. Értekezni Rákóczi a. 15 . Do hánytőzsde 1272 SCHÁCHTER ALADÁR Ingatlanforgalmi irodája Diadallal szemben. Vay Ádám-u. 7. 25 éves irodám fennállása óla még ily potom alkalmi vételek lehetősége nem volt! TÖBBEK KÖZT! 3 szobás hallos fürdőszobával felszerelt tis/ta téglából épült adómentes ház a város szivében 11,000 pengő. 4 szobás hallos, fürdőszobával felsze­relt ház kitűnő helyen, adómentes 15.000 pengő. Igen sok túlterhelt uri házak kevés pénzzel megvehetők. FÖLDEK . Városhoz közzel 5 holdtól 1000 hold­ig meglepő olcsó árért megvehetők. Úgyszintén sok alkalmi vételek szöllök és villákban. Bérbeadó 4 szobás parkettes fürdő­szobával felszerelt uri lakás május 1-ére kitűnő helyen. Használt kutszivattyu eladó. — Honvéd-utca 35. 1309 Elköltözés miatt fehér háló is régi ebédlő bútor sürgősen eladó Cim a ki­adóban 1307 Négy szobás lakás május elsejére kiadó Cim a kiadóban 1306 Ne vegyen kész ruhát, mert 60 pengőért mérték után elsőrendű szabással és anyagból készítek Lénárt szabó Bethlen utca 4. 1286 „IBOLYÁS" kislányt kérdi bar­na fiu, vasárnap a filmmatinén láthatja e? 9015-1 A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Nyomatott a „Merkúr" nyomdaban Nyíregyházán, Bercsényi u. 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom