Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-06 / 52. szám

1934 március hó 6. j taaOLCSIHIBLU 5. oldal. HÍREK TÓ A LELKEM Tó a lelkem. Most fürödtek meg benne a csillagok. Tó a lelkem. Sima tükrén alszanak most a habok. Tó a lelkem. Álmodik most. Lát tündérszép álmokat. Mesebeli tündér-kertet. Benne hab-leányokat. Tó a lelkem. — 0, a tónak ébredni be szomorú! • ••Egy pár könnycsepp csak az égből. S lent — sivár part-koszorú. Sipos Károly NAPIREND Március 'fi. Kedd Róm. kat. Perpetua. Gör. kat. Ámor 42 vt. Prot. Gottlieb. Izr. Adar 19. .4 nap kél 6 óra 33 perckor, nyugszik 5 óra 51 perckor. A hold kél éjjel, nyugszik 8 órakor. Magyar napirend: A Kaméleon változtatja a szinét, valahányszor bajba kerül. De ismeretes ez a v mimikri az állatvilág más egye­deinél is. Ugy látszik, Benes is ezt látja helyesebbnek politikájá­ban, amikor Mussolinihoz kezd dörgölőzni. Az érdekpolitikának minden utálatosságát is jóval fe­lülmúlja Benesnek ez a szinvál­íoztató eljárása. Nem fogja azon­ban Európában senki sem elhinni neki, hogy ez tiszta érzésből s nem érdekből fakad. Mi maradunk igazságunk változatlan hirdetése mellett. t" Ezen a napon született Michel­Angelo 1475-ben, Fraunhofer né­met fizikus 1787-ben, meghalt Döbrentei Gábor költő 1851-benf Egész héten át a Lányi, Fejér Ferenc (Rákóczi-utca) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca) gyógy­szertárak tartanak ügyeleti szolgá­latot. A városi kád és gőzfürdő nyitva, vasárnap és ünnepnapon csak d. e. 11 óráig adnak ki jegyet. A szerkesztőség délután S-tól 6-ig fogad. — Bírósági kinevezések. A Kormányzó az igazságügymi­niszter előterjesztésére Ranovay Ervin debreceni törvénysziki tanácselnököt a kisvárdai já rásbiróság elnökévé, Fövenyes sy Sándor kisvárdai járásbiró­sági elnököt a debreceni tör­vényszékhez tanácselnökké ki nevezte. Német gyermek játékdél­előttők. Kálvin tér 4 sz. — A Kiosz szerda esti kulturelőadásán Gratz Vilmos felsőkereskedelmi iskoiai tanár „A jó megrendelő és vevő nagy kincs" címen beszél a kereskedelem egvik legfonto sabb problémájáról. Az elő­adás szerdán este fél 7 óra-or kezdődik a Kiosz Bocskai utcai zékházában. Egy kisvárdai kereskedő dulakodása a vakmerő betörővel Tegnapelőtt éjjel Stern Áb­rahám kisvárdai rövidáru ke­reskedő udvari lakásának nyit­vaálló ablakán egy ismeretlen ember behatolt. Á lakáson ke­resztül bement az üzlethelyi­ségbe, ahol gyertyavilágitás mellett kezdte az árukat ösz szecsomagolni. A világosságot Stern észrevette, bement az űz lethelyiségbe, ahol legnagyobb meglepetésére szembetalálta ma­gát a betörővel. Izgalmas dulakodás a betörővel A betörő amikor észrevette, hogy rajtakapták, éppen a pult tetején állott és az egyik pol­con babrágatott. Stern rá­kiálltott : — Mit akarsz itt ? A vakmerő betörő válasz helyett egy macskaszerü ug­rással rávetette magát Sternre és a két ember között vad dulako­dás támadt. A betörő attöl félve, hogy a lármára mások is felfigyelnek, — miután a ke­reskedőről valósággal rongyok­ba letépte a ruhát, — elme­nekült. A kellemetlen éjszakai ka­land után Stern azonnal felje­lentést tett a csendőrségen A nyomozás már annyit megálla­pított, hogy a betörők ketten voltak, mert amig az egyik bent dolgozott, a másik kint az üzlet előtt vigyázott. A gyanú egy kovács és egy péksegédre terelődött, akiket többször lát­tak az esti órákban arra ólál­kodni és a betörés öta eltűn­tek Kisvárdáról. Kézrekerité­sükre a személyleírás alapján elrendelték a körözést. almafa oltványok 3 éves szép példányok; téli aranyparmen, Jonat­hán és egyéb jó íajták 50 darab vételnél darabonként 60 fillér, kisebb tételnél 70 fillér. Továbbá jegenyenyár, nyir, kanadai nyár, szil és akác csemete, füzdugvány, (sálix-viminális) gömbakác, fenyő. Valamennyi csemete szép példányok, erős gyökérzettel. Az almafa csemete hatóságilag megvizsgálva és egészségesnek találva. Kapható: Liptay Jenő szőlő és faiskola telepén Nyirpazony. — A Levélbélyeggyűjtök Első Hazai Egyesülete 50 éves fennállásának emlékére 1934. má­jus 6—13. között dr. József Fe renc kir. herceg és Anna kir. hercegasszony tővédnöksége alatt rendezi meg a II. Országos Bé­lyegkiáliitást, mely iránt már most is meleg érdeklődés nyilvánul meg országszerte. A kiállítók kö­zött az ország filatélistáinak színe­java felvonul, sőt külföldről is számosan jelentkeztek. A II. Or­szágos Bélyegkiállitás (JUBILEHE) alkalmából a m. kir. posta híva talos emlékbélyeget hoz forgalom­ba, mellyel bármilyen postai kül­demény bérmentesíthető. Az ugyan­abban az időben tartott bádapesti nemzetközi vásár látogató a bé­lyegkiállitáson a belépőjegyek árából 60 százalékos kedvezmény­ben részesülnek. A kiállítás több tiszteletdija 1934. március 1-től kezdve a Magyar Légiforgalmi Társaság (Maiért) Váci utcai kirakatában tekinthető meg. — Nyíregyháza rádiója za­varja Belfastot. A nemzetközi rádió unió mult hó 20 án össze­ült Genfben, hogy a megvalósí­tott hullámhossznak következmé­nyeit megtárgyalják. A Magyar­országot érdeklő részről rádió fél hivatalosan a következő tájékoz­tatást adta ki: Egyik állam sem kifogásolta Budapest I, Budapest II, Miskolc és Pécs hullámhosz­szait. Nyíregyháza jelenlegi hul­lámhosszát a luzerni terv Angli­ának juttatta. Az angol rádiótár­saság képviselője elismerte, hogy miután Magyarország a luzerni tervet nem fogadta el és igy el­sőbbségi jogánál módjában áll a hullámhosszat továbbra is hasz­nálni. Bejelenti mégis, hogy Nyír­egyháza meglehetősen zavatja Bel fastot, amely egynegyed kilówat­tos állomás csupán. A zavaron az angolok ugy igyekeznek segíteni, hogy állandóan figyelik Nyíregy­háza adását és Belfastot pontosan ugyanazon a hullámhosszán igye­keznek tartani. Magyarország kép­viselője kijelentette, hogy Nyíregy­háza hullámhosszának kezdésében még egy harmadik állam érdeké­ben van és igy kívánatosnak tartja hogy az mielőbb rendeztessék. Meg van arról győződve hogy a magyar kormány szívesen járul hozzá minden olyan megoldáshoz, amely a magyar érdekeket nem sérti. Tüdővészeseknél legjobb a MARGIT GYÓGYVÍZ, még vérzések esetében is. Kapható mindenütt. — Világhírre csak igazán jó gyártmánvok tehetnek szert. Á'spirin tabletták az eredeti „Bayer" csomagolásban immár 33 év óta a gyógyszerkincshez tartoznak és — amint számta­lan szakvélemény igazolja — a világ összes országaiban ál­talános kedveltségnek örven denek. Biztos és ártalmatlan szer az oly gyakran fellépő hüléses betegségek az azokkal együt járó kellemetlen mellék tünetek és sokszor súlyos kö vetkezményei ellen való véde­kezésre. Gyomron ütötte egy fa, haldoklik. Életveszélyes sérü­lésekkel szállították a kisvárdai kórházba Gáspár János 24 éves rozsályi napszámost, akit egy faág ugy gyomron ütött, hogy életveszélyes sérüléseket szen­vedett. Á nyomozás megálla­pította, hogy a szerencsétlen­séget véletlenség okozta. DIADAL Ma hétfőre prolongálva Ártatlanság ára Kedd, szerda Magda Schneider, Hermann Thimig Próbaházasság — Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodás. sápadtság, mirigybetegségek, bőrkiütések, kelések, furunka­lusok eseteiben a természetes „Ferenc József" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. — Kálmán Éva a kezdő gyermekkolon óráit hétfőn és csütörtökön 5 órától, a haladó gyermekkolon óráit szerdán és szombaton fél 6 tói tartja. 2x — Köszönetnyilvánítás. A „Nyíregyházi Tisztviselő Dalkör" jelmezbálja 'alkalmából felülfizet­tek és jegyeiket megváltották : Dr. Tesléry Károly, A. Tórís Béla, 15—15 pengő. Bogdán Fe­renc, dr. Éber Antal, Papp Lajos 10—10 pengő, Kauzsay Tibor, Kocsis Béla, Nyírvidéki Takarék­pénztár, Pintér László, Szoller Aladár, Virányi Sándor 5—5 pen­gő, dr. Mikecz László 4 pengő, dr. Balogh Benjámin, dr. Demjén József, dr. Geduly Henrik, Je­szenszky János, dr. vitéz Nagy Lajos, Scheer István 3—3 pengő, dr. Ábrámovszky János, dr. Auer­bach Miksa, vitéz Barczaujfalussy Egon, Benedek Sándor, Eötvös Pál, dr. Geruska György, Gom­bos Ede, dr. Hetey István, Hősek Győző, Kessler Arnold, Komjáthy Gusztáv, Komlóssy László, Ko­sinszky Károly, Kümmerle Elemér, Lénárd István, Mikecz László, Mis­key Zoltán, dr. Molnár Géza, dr. Nagymáté József, Nemes Józsel, vitéz Penczy Rezső, dr. Pethő Sándor, dr. Polinszky Pál, Pulszky Mihály, Puskás Rezső, dr. Rajtik Miklós, dr. Sarvay Elek, dr. So­mogyi Imre, Strubert György, Sziklay György, Várady Sándor, dr. Walter Géza 2—2 pengő és Kelemen Gábor 1 pengő. — A felsorolt uraknak szíves adomá­nyukért ezúton mond hálás köszö­netet a Tisztviselő Dalkör Elnök­sége. — Bérkocsi állomás telefon szám 604. Bessenyei tér Klein vendéglő. 951-3 A virágkertészet remeke A HŐSEK kertészeti telepének virágüzlete ízlésben és olcsóság­ban utolérhetetlen. Cserepes virágok már 60 fil­lértől. — Koszorúk 4 pengőtől Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 418-10

Next

/
Oldalképek
Tartalom