Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-22 / 65. szám

6 oldal. SmQLCSIHIBLIP í 934 máruius hó 22. Mindazok, akik drága jó anyánk elhunyta alkal­mából felkerestek és rész­vétükkel nagy fájdalmun­kat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszöne­tet. Nyiregyháza, 1934. évi március 20. Kálmán Ernőnó Laufer Mlk ós Laufer Imre Nagy adócsalásokat lepleztek le Erdélyben Kolozsvári jelentés szerint Er­délyben óriási méretű adócsalá­soknak jöttek a nyomára. Maros­vásárhelyen négy adótisztet, Nagy­váradon 5 adótisztet, Temesvárott pedig a 111. kerületi adóhivatal valamennyi tisztviselőjét felfüg­gesztették állásuktól s megindi­w; I I I I I I ••••ii MSHni wv&HMfe. nirmniri min IIII jssB&masa. áxmzmii. ámmn®A Mmmuaz- w Örökre száműzheti életéből a gondot egy szerencse­sorsjeggyel. | I Siessen a SZABOLCSI HIRLAP kiadóhivatalába Bethlen-u. 1. Telefon 77. sz. és válasszon a szerencseszámok közül. Sorsjegyosztályunk megkezdte működését és mindenkinek készséggel ad felvilágosítást. Nyolcad-, negyed-, fél- és egész sorsjegyek. Hatalmas tavaszí program mot készít elő a NyTVE vívószakosztálya SPORT Többszörös bajnokcsapat Nyíregyházán Vasárnap délután fél 4 órai kezdettel a Püspökladányi Máv. játszik a Nykise vei a Bethlen-utcai sporttelepen baj­noki mérkőzést, melyre feszült érdeklődéssel tekint Keletma­gyarország egész sportközön­sége, mert majdnem ettől függ az idei bajnokság! Nykise-Nyafe 1:0 (1:0) Nagyszerű küzdelemben sze­rezte meg győzelmét a ma­gára talált Nykise Vasárnap délután a Bethlen­uti sporttelepen Szabó Kálmán bíráskodása mellett játszották le a Nykise—Nyafe bajnoki labdarugó mérkőzést, mely a honi csapat nagyszerű győzel­mével végződött. Az első félidőben a széltől támogatva, a második félidőben ellenszéllel játszott a Nykise csapata, és érdekes, hogy a második félidőben futott fel oly nagy formára a csapat, mely legjobb napjaira emlé­keztetett. Ekkor igazán küz­döttek, csak az a kár, hogy támadásaik sorozatát nem ki­sérte szerencse. A győztes gólt Hajdú szerezte. A Nykise vasárnapi szerep­lése biztató a további küzdel­mekre. Ha a Nykise tizenegye továbbra is lelkesen, elszán­tan, összetartással fog küzdeni, a megérdemelt sikerek nem fognak elmaradni. A Nytve másfél év alatt oly sok szép sikert elérő vivószakosztálya az idei tavaszt sem tölti tétlenül és máris oly nagymérvű prog­rammot hozott össze, mely váro­sunk vivóinak lehetővé teszi, hogy vasárnapról-vasárnapra mind erő­sebb küzdelmekben fejlesszék tu­dásukat. Sportközönségünk, mely oly hamar kegyeibe fogadta a vívást Nyiregyházán is több mér­kőzést nézhet végig, de a tavaszi szezon vasárnapjait mégis ide­genben fogják vivőink tölteni. Április 2-án, a Miskolci Előre Sport Club Gerevich és Kabos részvételével nagyméretű akadé­miát rendez, melyre a Nytve vi­vők is meghívást kaptak s a Nytve képviseltetni is fogja ma­gát, az akadémián. Április 8-án, a miskolci Gere­vich iskola és az Előre Sport Club csapatai Nyiregyházán mér­kőznek a Nytve csapatával. Április 15-én, a Nytve rándul át Miskolcra csapatával. Április 22 én, Budapestre utaz­nak a vivók, hol Gerevich Raj­csányi, Bógen Erna, Elek Ilona részvételével rendezendő vivó­akademia keretében a Nytve csa­pata a Bszkrt és az I. oszt. Bse csapatával körmérkőzésen vesz részt. Ezeket a versenyeket nyomon követi a Salgótarjánban vende­zendő Északmagyarországi és a debreceni stadionavatással egybe­kapcsolt országos vidéki vivó­bajnokságok, melyeken a Nytve teljes vivógárdájával küzdeni fog. Az esetleg szabadon maradó vasárnapon a legjobb Szabolcsi Vivó cimért Nyiregyházán, vagy Kisvárdán rendezendő verseny teszi teljessé a programmot. Az eddigi eredmények alapján sok reménnyel tekintünk a Nytve vi­dították ellenük 'a bűnvádi eljá­rást, mert a kezük ügyébe került adóbevételeket elsikkasztották. Egyházak részére adófőkönyv nyom­tatvány kaphatók lapunk kiadóhivatalában. vók további szereplése elé és minden bizonnyal megfogják állni helyüket az elkövetkező erős küz­delmekben is Az eddigi szép sikerekben a szakosztály tökéletes vezetésén, a vivók közt uralkodó abszolút sportszellem és harmónián kivül kétségtelenül nagy része van Ska­litzky Géza fővárosi vívómester­nek is, ki immár két esztendeje trenírozza a nyári hónapokon át a Nytvét. Skalitzky, ki mint amatőr egyik legnagyobb magyar vivóigéret volt, hosszú ideig első mesterként ta­nított Santelli maestro vívótermé­ben s az ősz maestro kiváló rend­szerével vívóinkat is nagy lépé­sekkel vitte előre a fejlődés terén. Skalitzky ez évben is visszatér Nyíregyházára, ugy, hogy a vivó­szakosztáty szeptemberig megsza­kítás nélkül dolgozik. Május vé­géig a Nytve jóképességü mestere Szabó János, azontúl pedig szep­tember l-ig Skalitzky vezeti a tréningeket. A folytatólagos szezonra tekin­tettel a vivószakosztály uj tagok jelentkezését még most is elfo­gadja. Külön csoportok, gyerme­kek, hölgyek, kezdők és verseny­vivók részére. Merkur-nyomda Bercsényí-u. 3 Express hirdetések Jonathán Batul, Bismark, Sikulai alma kap­ható. Bessenyei-tér 3. Magyar Al­talános Hitelbank udvarában. Sezlonok matracok, díványok, hajlitottszé­kek, fotelok, rökamiék legolcsóbb beszerzési forrása Kardosnál, Se­lyem-utca 25. Mindennemű kár­pitos munkát olcsón készítek. Ridikülök, pénztárcák, aktatáskák legolcsób­ban kaphatók Herczeg bőrön* dösnél, postával szemben. Ala­kítást, javitást vállalok. 1281 Női tavaszi kabátok és modellkalapok dus választék­ban legolcsóbban Párisi Kalap­ház, Jókai-utca 1. sz. 1280-2 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fitlér „ Házak, földek adásvételénél saját érdekében kér­jen ajánlatokat RUBÓCZKY JÓZSEF ingatlanforgalmi irodájától Zrínyi Ilona-utca 8. sz. 1210 Elcsernlném 930-as máv. cséplőszek­rényemet vagy- vennék 1100—1200-as nagyságút Cim; Balla János Nyirpazony 1308­3­P Bokorrózsa. 2 éves szép fajokban kí­vánatra futó is, 10 drb. 4 pengő becso­magolja, postára feladva szállít Homoki Faiskola Nyiregyháza, Kert-u. 54. 1177-3 Négy középiskolát végzett ügyes ta­nulót pincérnek felveszek. Korona Ét­terem főpincér. 1319-3 Tisztességes főzni tudó mindenes azonnali belépésre Simapusztai tanyára kerestetik. Jelentkezés 24-én, szombaton d. e. 10—12 óra között. Kiss Ernő-utca 46. szám. 1348 Garantált tiszta hálószoba bútor el- i adó. Ugyanott 2 rézplakett is eladó. Megtekinthető d. e. Szegfű-utca 25. 1313—10 Teljesen jókarban levő, két ajtós ruhaszekrény eladó. Érdeklődni lehet naponta délután 4 óráig a Merkur­nyomda hirljposztályánál. Bercsényi­utca 3. szám. Alkalmivételü kedveltíajta mindennemű gazdasági gépek (ujak s használtak) legelőnyöseb­ben beszerezhetők, esetleg bér­használatra is kaphatók L. Lukács Vilmos gépkereskedésében, Nyir­egyházán. 1350-10 Elcserélném 1375-ős Máv, cséplómet 1200 asért. Veszek üzemképes Hofher traktort vagy Astra szivógázmotort és 1200-as elevátort. Gutheill Gyula Kölese. 1349 Szoba konyhás utcai lakás olcsón ki­adó Esetleg bútorozva is — Értekezni Mák' utca 18 alatt A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Botéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3. sz. Tiszta, szép, nagy darab mosott rongyot vesz a Merkur-nyomda, Bercsényi utca 3. Hirdetmény Nyíregyháza város elöljáró­sága közhírré teszi, hogy a vá­ros tulajdonában álló faiskola szállit fajtaazonos, betegség mentes gyümölcsfákat, bokor­rózsát, díszfákat, díszcserjéket és évelő növényeket. A város faiskolája kívánatra díjtalanul küld árjegyzéket és nagyobb té­telnél külön árajánlatot ad. Nyiregyháza, 1934. márc. 14. Dr. Bencs Kálmán sk. m. kir. kormánvfőtanácsos, 1340-10 polgármester. Ha minőségben, formában és kivitelben tökéletes fűzőt és melltartót akar, keresse fel POLLÁK IMRÉNÉ FÜZŐSZALONJÁT Egyház-u. 4. (Kerekes palota II. em.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom