Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-21 / 64. szám

IS 6. oldal. frUMOlCSlHIBLJU 1934 máruius hó 21. — Felhívás ! Éatesitem mind­azokat, kiknek a „Lady" illatszer­gyár utalványt küldött, hogy azt kitöltve egy üveg Chat Noir köl­nivízre ingyen beváltom. Azok pe­dig, akik még nem ismernék a „Lady" kölnik rendkívüli finom­ságát kérem adják le cimüket az Arany Korona Illatszertárba Zrínyi Ilona utca 3. sz. alá, hogy rek­' lámakciónkban részesülhessenek. — Adományozás. Schvartz Rózsi és Róth Imre esküvőjén Schvartz Bora és Brodi Ica 20 pengőt voltak szívesek Nőegy­letünk szegényei részére gyűjteni. Fogadják érte köszönetünket Izr. Nőegylelt elnöksége. Express hirdetések Jonathán Batul, Bismark, Sikulai alma kap­ható. Bessenyei-tér 3. Magyar Al­talános Hitelbank udvarában. Tavaszi férfiruhaszövetek legolcsóbb árban. Takarékátjáró. Posztóuzlet . 811 MOZI VÁROSI MOZGÓ Zsúfolt háznak mutatták be a Ferenc Józseí filmet Tegnap délután mutatta be a Városi mozgó a Régi jóidők c. filmet, amely Ferenc József bol­dog korának romantikus világát ébreszti eleven és elbájolóan ked­ves életre. Látjuk a békebeli Bécs, IschI, Schönbrunn nagyszerű vi­lágát, vidám, bölcs, dalos embe­reit. Ott vagyunk a Burg aranyos termeiben, a tündöklő testőrtisz­tek között látjuk a császárt, aki­nek különösen gesztusai, mozdu­latai idézik fel a valóság képeit. Szerelmek szövődnek, finom és szellemes udvari emberek szövik a titkos holnap szálait. Ezt a filmet meg kell néznie mindenkinek, aki visszavágyódik a tavaszosan üde, boldog, tiszta múltba. A nagy filmet ma és hol­nap játsszák a Városi Mozgóban. APOLLO MOZGÓ Amerika—Európa 20 óra alatt A világ leggrandiózusabb ter­vének történetét irta meg, Bern­hard Kellermann, az Alagút cimü világhírű regényében. Azóta ezen elgondolás félig-meddig a való­ságban is sikerült. Villamos moz­donyok épültek ugy Amerikában mint Európában, s azon elgondo­lás, hogy villanymozdonnyal Ame­rikából Európába eljusunk 20 óra alatt, ma is foglalkoztatja a vi­lág minden részén az embereket. Ez az elgondnlás egy forró sze­relem történetével máris világot látott filmen, melyet egy német filmgyár hatalmas méretek s tech­nikával, milliók invesztálásával el is készített, s azt Nyíregyházán az Apolloban már holnap szerdá­tól bemutatják. Egyházak részére adófőkönyv nyom­tatvány kaphatók lapunk kiadóhivatalában. Meghívó a Rakamazi Takarékpénztár Részvénytársaság 1934. évi március hó 29-én délután 5 óra­kor Rakamazon, saját helyiségé­ben tartandó XXIII. évi rendes közgyűlésére, melyre a t. részvényesek meg­hivatnak. ^Tárgysorozat: 1. Közgyűlési elnök választása. 2. Jegyzőkönyvvezető és 3 tagu hitelesítő bizottság választása. 3. Igazgatósági jelentés a lefolyt üzletévről. 4. Az 1933. évi mérleg előter­jesztése, annak megállapítása, ez­zel kapcsolatosan a felügyelő bi­zottság jelentése. 5. Határozathozatal a tiszta jö­vedelem felett. 6. Az alapszabályok 31. §-a értelmében 5 igazgatósági tag vá­lasztása. 7. Az alapszabályok 26. §-a értelmében 2 felügyelő-bizottsági tag választása. 8. Az alapszabályok 19. §-a értelmében beadott esetleges in­dítványok. Kelt Rakamazon, 1934. febr. 9. Az Igazgatóság. Az alapszabályok 20. §-a értel­mében a közgyűlésen szavazati joggal csak azon részvényes bír, aki részvényét a közgyűlést meg­előző 3 nappal a társaság pénz­táránál, vagy a Nyíregyházi Ta­karékpénztár Egyesületnél le nem járt szelvényeivel együtt letette. Meghívó A Nyíregyházi Fűszer- és Gyarmatáru Részvénytársa­ság folyó évi március hó 29.-én délután 4 órakor saját székházá­ban tartja XXVI. évi rendesközgyülését melyre a t. részvényeseket tiszte­lettel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 1933. üzletévről. 2. A felügyelőbizottság jelentése az 1933. üzletévről. 3. Az 1933. évi mérleg, vesz­teség-nyereség számla előterjesz­tése, ennek kapcsán az igazgató­ság és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása. 4. Az alaptőke leszállítása. 5. Indítványok. A közgyűlésen csak azon rész­vényes élhet szavazati jogával, aki részvényeit a még le nem járt szelvényeivel együtt, vagy erről szóló bármely nyíregyházi részvénytársasági szervezettel biró pénzintézet által kiállított letéti elismervényt a közgyűlés megtar­tását megelőzőleg 8 nappal a tár­saság pénztáránál leteszi. A mérleg a közgyűlést mege­lőző 8 napon át az intézet iroda­helyiségében bármikor megtekint­hető. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér Házak, földek adásvételénél saját érdekében kér­jen ajánlatokat RUBÓCZKY JÓZSEF ingatlanforgalmi irodájától Zrínyi Ilona-utca 8. sz. 1210 Elcsernlném 930-as máv. cséplószek­rényemet vagy vennék 1100—1200-as nagyságút Cini; Balla János Nyirpazony 1308-3 Négy középiskolát végzett ügyes ta­nulót pincérnek felveszek. Korona Ét­terem főpincér. 1319-3 Bokoralaku nemes gyümölcsfa, bo­korrózsa, ezüstfenyő, lucfenyő, diszbo­kor, tarkalevelü juharfát kiváló minő­ségben szállít Homoki faiskola, Kert­utca 54. 1178-3 Német kisasszony ajánlkozik gyerme­kek mellé. Vidékre is el menne. Csil­lag-utca 40. 96 Egy megbízható kaucióképes egyén felvétetik egy forgalmas helyen levő dohánytözsdébe. Értekezni lehet az Uj­ságboltban- 95 Város belterületén több háztelek, diszholmik, bútorok, márványlap eladó. Értekezni — Rákóczi-utca 15. Dohány­tőzsde. 94 Ügyes tanulányt keresek azonnalra. Póllák Imréné füzőszaion. Egyház-utca 4. (Kerekes-ház.) 1332 Jó házból való mindeneslány azon­nalra felvétetik Szarvas-ti. 25. 1325 Különböző bútorok, hálószoba-beren­dezés, edények eladók. Kállói-utca 4. Megtekinthetők 2—4-ig. 1331 Barna fiu „Ibolyás" jeligével poste­restánt Sátoraljaújhelybe irjon ibolyás kislánynak. . 1326 Pénzét Fajduszobdszlón fektesse ér­tékálló és értékben emelkedő hárba. villába, telekbe. Állandóan vannak egy­szerű és uri csaladi házak eladásra be­jelentve. melyek olcsón és kevés pénz­zel átvehetők. Olcsó megélhetés. For­duljon bizalommal hozzám. Válaszbé­lyeg. — VÁGÓ ELEK ingatlan iroda Hajdúszoboszlón, 1322 Szoba konyhás utcai lakás olcsón ki­adó. Esetleg bútorozva is. — Értekezni Mák utca 18 alatt A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi u. 3. sz. Meghívó. A SZABOLCSI KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nyíregyházán, 1934. évi március hó 29-én délelőtt 11 órakor az intézet helyiségében (Zrinyi Ilona-utca 2. szám) megtartandó XXIL évi rendes közgyűlésére* TÁRGYSOROZAT: 1. Jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesitő kinevezése. 2. Igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1933. évről. 3. Mérleg megállapítása, nyereség hovaforditása, az igazgató­ság és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása tárgyá­ban határozathozatal. 4. Igazgatósági tagok választása. 5. Felügyelőbizottsági tagok választása. 6. Az alapszabályok 15. §-ának módositása, a társaság hir­detményének közzétételét illetőleg. 7. Esetleges indítványok. Nyíregyháza, 1934. évi március 20. AZ IGAZGATÓSÁG. Megjegyzés. Az alapszabályok 6. §-a értelmében a közgyű­lésen az jelenhet meg és szavazati jogát az gyakorolhatja, ki részvényét legkésőbb a közgyűlést megelőző napon nz intézet pénztáránál Nyíregyházán, vagy a Magyar Országos Központi Takarékpénztárnál, Budapesten, vagy a Magyar Országos Köz­ponti Takarékpénztár fiókjánál, Debrecenben, letétbe helyezte és az erről szóló letétjegyet a közgyűlésen felmutatja. Mérlegszámla 1933. december hó 31-én. Vagyon: Pénz­tárkészlet P 12.057'31. Girószámlán fennálló követelések: P 29.117 92, Pénzintézeteknél fennálló követelések : P 5.799 88, Értékpapírok: P 10.912'62, Váltótárca: P 4-211'679'-, Adósok: P 233.48L12, Szavatosság mellett folyósított hitelek: P 100.700 — Törlesztéses jelzálogkölcsön: P 46.489 92, Törlesztéses jelzálog­kölcsön hátralékos annuitása: P 8.208'8t, Árverésen megvett in­gatlanok : P 34.781'36, Berendezés és felszerelés: P 1*—, Átme­neti kamatok: P 16.514 89, Összesen : P 4.709.74383, Kezessé­gek : P 563.014-24, Óvadékok: P 31.760'—. Teher: Részvénytőke P 500.000'-, Tartaléktőke: P 77.400'—, Betétek: P 484.23994, Magyar Országos Központi Takarékpénz­tár P 858.466'04, Hitelezők : P 96.136'45, Viszontleszámitolt vál­tók : P 2.482.477 90, Továbbadott kölcsönökért vállalt szavatossá­gok : P 100.700"—, Engedményezett törlesztéses jelzálogkölcsönök: P 46.489'92, Fel nem vett osztalékok: P 1.011-45, Egyéb tehertételek: P 36.372"25, Átmeneti kamatok: P 23.715'43, Nye­reség : P 2.734'45, Összesen: P 4.709.74383, Kezességek: P 563.014'24, Óvadékok: P 31.760-—. Eredményszámla 1933 december hó 31-én. Kiadás: Fizetett kamatok: P 219.517'48, Tisztviselői illetmények: P 48.57282, Költségek: P 33 201 69, Adók és illetékek: P 8.324 32, Nyereség: P 2.734 45, Összesen: P 312.350 76. Bevétel: Nyereség áthozat 1932. évről: P 1.466T7, Kamat bevétel: P 307.002-14, Különféle jutalékok: P 3-874-20, Nyereség valután és devizán: P 8'25, Összesen: P 312,350'76.

Next

/
Oldalképek
Tartalom