Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. március 1. II. évfolyam, 48 (2%) szám. í>/f É SZRB01C Á H1RMP tteerkeaztósőg es fcladomvnuu ttetuiun-u. 1. DAíTWH MII Postatakarék! csekkszám 47139. Teleion 77. * «' * &' • Í $A.1 Rz első ev mérlege Küzdelem és verejték bil­lenti mélyre a „Szabolcsi Hirlap" első évi mérlegének serpenyőjét. Mert könnyű újságot szerkeszteni akkor, midőn nem vívnak egymás­sal közelharcot politikai és gazdasági erők. Régen az elvek fényesre köszörült fegyvere nem ejtett sebet soha a lelkeken. Jókedv és humor aranyozta mosoly­gósra a közvélemény szines arculatát. Ma azonban a fegyver­tárak gyilkos szerszámjává a toll lépett elő, amit egy esztendővel ezelőtt bizoda­lommal biztunk rá a Sza­bolcsi Hírlapra. Sáfárkodni hivtuk közvéleményünk fe­lett. Megnyíltak a nyíregy­házi házak ajtai, falusi la­kások: és bekopogott rajta a szabolcsi krónikás felemelt fővel. Nem botlott meg soha a toll élén és a tinta mér­gén. Ha szükség volt rá : ser­ceget is a toll, mély baráz dát szántott a közvélemény iszapos talaján. Teljesítette a jó sáfár hivatását, érde­meket jutalmazott és gono­szokat büntetett. S mindezt nem a szigorú biró tógájá­ban, ami nem méltó króni­kás szolgához. Hanem a hír­szerzők alázatával, akik együtt ragyognak intézmé­nyek és elvek sikerével s közös patakba hull a köny­nyük a társadalom bánatá­val. Nem hajhásznak szen­zációt, de nem is hallgatnak el semmit. Nem ültetnek ér­demetlent aranytrónusra, de nem rántanak meggondolat­lanul senkit a sárba. Nyissatok ki minden ajtót előtte szabolcsi testvéreim ! A toll nem önmagáért ser­ceg, csak szolgálni akar. A mi érdekeinket: boldogulá­sunkat, szolgálni akar az igazság szerénységével. Az első esztendő mérlegének serpenyőjét mélyre billen­hette a küzdelem és verej­ték. A szabolcsi társadalom tisztes küzdelmének tükör­EBeiörtek a Schell kőolajfinomstó irodájába Az elmúlt éjszaka a fővárosban vakmerő betörést követtek el. Is­meretlen tettesek jbehatoltak a Schell kőolajfinomitó irodájába s a pénztárterem mindhárom pán­célszekrényét meg akarták fúrni. Ugylátszik, hogy valaki megza­varta a betörőket munkájukban, mert már mindhárom páncélszek­rényt annyira átfúrták, hogy nem sok kellett volna a kinyitásukhoz s mégis eredmény nélkül hagy­ták el az irodát. A páncélszekrények megfúrása által okozott anyagi káron kivül más kár nem is érte a vállalatot. Az egyik páncélszekrényben az elsejei fizetésekre való tekintettel 370Í000 pengő volt. Nagyszabású kémszervezeteí lepleztek le Magyarországon Karácsony előtt és az utána következő hetekben széleskörű nyomozás indult meg egy Magyar­országon működő kémszervezet leleplezése érdekében. A kém­szervezet az egyik szomszédos állam javára kémkedett s a ma­gyar hadsereg fegyveres erejének teljesitő képességét és a kiképzés irányát figyelte meg. Mielőtt azon­ban az összegyűjtött adatokat megbizójuknak átadták volna, az ország valamennyi részén működő szervezet tagjait lefülelték. Ausztriában egyelőre szó sincs Habsburg restaurációról Bécsből jelentik. Az Österrei­chischer Beobachter londoni tudó­sítója feltűnést keltő cikket közölt az angol kormánynak az osztrák restaurációs hírekkel kapcsolatos állásfoglalásáról. A cikkíró illetékes helyen azt a kérdést vetette fel, hogy mit szólna hozzá az angol kormány, ha Fran­ciaország, Olaszország és a kis­antant között megegyezés jönne létre Ausztriára vonatkozóan a restauráció kérdéséban. Illetékes helyen kijelentették, hogy amig a kisantant Magyar­ország revíziós követeléseit nem elégiti ki, szó sem lehet nemcsak a Habsurg restauráció kérdésében való egyhangú állásfoglalásról, hanem Középeurópa békéjéről sem. A restaurációról egyébként két nap óta igen sokat beszélgetnek és írnak, sőt az osztrák határ mentén végbemenő cseh és olasz katonai intézkedéseket is ezzel a kérdéssel hozzák összefüggésbe. Az osztrák kormány mindezekkel a hírekkel szemben a legerélye­sebben cáfolja a restaurációnak még a szándékát is. A lap tudósítója a kérdés kap­csán a legilletékesebb másik fél­hez, Ottó kir. herceghez fordult, aki hasonlóképen a leghatározot­tabban kijelentette, hogy maga is a legnagyobb meglepetéssel fo­gadta a híreket, hogy Bécsben állítólag a trónra való visszatéré­sét készítik elő. Erről szó sincs, mindezek alaptalan híresztelések. Erdélyt árviz fenyegeti Bukarestből jelentik. Egyre több riasztó hir érkezik Erdélyből. A megirdult olvadás a Szilágyságban katasztrófával fenyegeti a községe­ket. A Kraszna máris több helyen kilépett medréből s két községet elvágott a külvilágtól. Szilágy­somlyó és a Sarmaság közötti részen csak átszállással lehet köz­lekedni. Popoviciut politikai okokból gyilkolták meg Megemlékeztünk arról, hogy Popoviciu Özséb román liberális képviselőt radauci lakásán meg­gyilkolták. A vizsgálat kiderítette, hogy nem közönséges rablógyil­kosság történt, mert Popoviciu lakásáról semmiféle értéktárgy sem hiányzik. Sokkal valószínűbb­nek tartják, hogy jobb társadal mi osztályhoz tartozó egyének, po­litikai okokból követték el a gyil­kosságot. képe és a magyar jövendő­ért gyöngyöző verejték. A Szabolcsi Hírlap küz­delmében és verejtékében a magad sorsát látod nyíri testvérem ! Szohor Pál. Eloiizetes 1 uora 2 F, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Vád ala helyezik az osztrák szocialista vezéreket Bécsbői jelentik. A letartóztatott szocialista vezérek ellen bűnvádi eljárást indítanak, mert beigazo­lódott, hogy a fegyveres felkelés megszervezéséről tudomásuk volt. Holnap minisztertanács lesz A kormány tagjai hoinap mi­nisztertanácsot tartanak, mert a tegnapi minisztertanácson csak a kultuszminiszter által beterjesztett négy törvényjavaslatot tárgyalták le. A holnapi minisztertanács folyó ügyekkel foglalkozik. Meggyilkoltak egy ujdiósgyőri cukrászt Kovács Gyula ujdiósgyőri cuk­rász tegnap nem nyjtotta ki az üzletét. Estefelé feltűnt, hogy a cukrász nem ad életjelt magáról. A lakását kinyitották s a szeren­csétlen embert szétzúzott fejjel, holtan találták ágyában. A gyil­kosság elkövetésével egy fiatal embert gyanúsítanak, akit nemrég vett magához, aki azonban a gyilkosság óta eltűnt. Rendet teremtenek a főváros közigazgatásában A legnagyobb felháborodással fogadta a főváros közvéleménye azt a hirt, kogy a VIII. kerületi elöljáróságon a ; szegények segé­lyezésére szánt pénzt elsikkasz­tották. A kerületi elöljárót nyom­ban felfüggesztették állásától s a főpolgármester kijelentette, hogy a visszaélést a legszigorúbban fogják megtorolni. Ezzel kapcsolatosan átszervezik teljesen a főváros közigazgatását s könnyebbé teszik az ellen­őrzést. Osztálysorsjáték Az osztálysorsjáték mai húzá­sán a következő nagyobb nyere­ményeket sorsolták ki: 4000 pengőt nyert 8151. 2000 pengőt nyert 83455. 1000 pengőt nyert 21879. Időjárás Délnyugati, nyugati légáramlás­sal, változó felhőzettel, sok he­lyütt eső, enyhe idő várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom