Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-06 / 28. szám

6, oldal. f tarcoiCSiHiBL JiP •934 febriár hó 6. A cserkésztörvénynek a vidámságról szóló pontja teljes betartása mellett zajlott le a Baross-cserkészek műsoros estje Vasárnap a kora esti órákban kipirult arcú Baross-cserkészek siettek az Iparosszék házba. Nagy napjuk van Meg kell mutatniok, hogy a cserkész törvények szi­gorú szabályai értelmében a vi­dámság terén is „Jó munkát" tudnak végezni. És állapítsuk meg mindjárt, hogy ez teljes mértékben sikerült is. Műsoruk eleven, gyor­san pergő, nivós — és ami a legfőbb — állandóan vidám ka­cajt fakaszt a nézők ajkáról. A műsoros táncestet, melyen Tamáska Endre vármegyei intéző­bizottsági h. elnökkel az élén minden csapat egy-egy cserkész­tiszttel képviseltette magát, Gábry Bertalan, a Baross-cserkészek agi­lis parancsnoka, szellemes, állandó derültséget keltő beszéddel nyi­totta meg. A nagy tetszéssel fo­gadott "és tapsvíharral honorált megnyitó után a Baross-cserké­szek szimfónikus zenekarának Nyitánya arról győzte meg a hall­gatóságot, hogy a hatalmas fejlő­désen átment zenekar komoly hangversenydarabok előadására is teljes felkészültséggel vállalkozhat. Zilahy egyfelvonásos paraszt­komédiája, Az ökör, váltott ezután ki nagy derültséget. Az egyfelvo­násos szereplői rendkívül élveze­tes előadást nyújtottak. Székely János az öreg paraszt, Spirnyák Iduska Erzsi szerepében valóság­gal frappirozták a közönséget, de szokatlanul jó alakítást nyújtottak a többiek is éspedig Bizi Péter a Miska gyerek, Kerekes Kálmán a csendőrőrmester és Posgay Jenő a csendőrkáplár szerepében. Haiász Imre Csak finoman cimü egyfelvonásosában a humort olyan bőkezűen sziporkáztatja, hogy az egész előadás alatt egy pillanatra el nem áll a csengő kacaj. Hetey Lajos mint ezredorvos nyújtott kiváló alakítást, ^mig Katona Já nos újonc ordonáncában olyan karikírozó képességet fejt ki, amellyel 'állandó harsogó kaca­gásban tartja a nézőközönséget. Szauder Ferenc tábornoka sneidig volt. Intelligens játékával most is nagy sikert ért el. Tiz cserkészifju a tiroli táncot lejtette olyan hatással, hogy meg kellett ismételni. A siker oroszlán­része itt Bokor Gizella tanárnőé, aki ezt a Jamboree-n látott tán­cot az elbeszélés nyomán mintegy újra komponálta és betanította. A Nyitányon kivül a zenekar még három számmal szerepelt a műsoron. Minden egyes számot a legprecízebb összhangban játszott a zenekar. A Jamboree-ébresztő* nek az ad külön érdekességet és értéket, hogy azt Kiss János kar­nagy a Jamboree-n résztvett cser­készektől hallott melódiák alapján, nagy muzikalitással, páratlan agi­litással gyűjtötte össze,, hangsze­relte és tanította be. Értékes al­kotását a közönség hálás tapssal jutalmazta. Műsor után nemcsak a fiatalság, hanem az „öreg" eserkészek is fiatalos hévvel, vidám hangulat­ban perdültek táncra. MEZOGAZPASAG Mikor ültessünk gyümölcsfát? Irta: Szabó Miklós, kertészeti intéző — Ha fáradt és izgatott, ha álmatlanságban ét gyakori fé leiemérzetben szenved, ha has­görcs, mellnyomás vagy sziv fájás kinozza, akkor igyék reg­gel éhgyomorra 1—2 pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez megszün­teti az emésztési zavarok okait i elhárítja a vértődulást. — Anyakönyvi hírsk. I. 30. Születés. Nácsik Dániel ev., Ko­vács Julianna gk., Istványi Erzsé­bet ev., Bodrog Irén gk. — Ha­lálozás. I. 30. Özv. Márföldi Pál né Kabát Erzsébet ev. 68 éves, Marozsán Ferena gazd. béres gk. 23 éves. — Születés. I. 31. Ku­rucz András ev., Leszkoven László ev., Giba Julianna rk., Juhász Jó­zsef ev., Varga Jolán ev. — Ha­lálozás. I. 31. Özv. Lakatos Já­nosné Jóni Julianna rk., 83 éves, Lászlófi Jakab István Máv. altiszt rk. 59 éves. — Születés. I. 1. Szentesi Zoltán rk., Mészáros Pál Sándor rk., Bajusz Mária rk. — Halálozás. Pelles Márta napsz. gk. 22 éves. RÁDIÓ Február 6. Kedd. 400 Móra László meséi. — 5'00 Zenekari hangverseny. — 600 Francia nyelvoktatás. — 6'25 Gramofon. — 700 Komáromi János elbeszé­lése. — 7'25 Az Operaház elő­adása. Majd : Bura Károly cigány­zenekara. Állandó hétköznapi közvetítés 6 45 Torna. — 9 45 Hirek. — 10 00 Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — /í'/5^Nemzet­közi vizjelző szolgálat. — 12'00 Déli harangszó, utána hangver­seny, közben — 12'30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 2 40 Hirek, élelmiszerárak. — 4 45 Időjelzés, hirek. 2297—1933. vh. szám. Árverési hirdetmény. A budapesti és nyíregyházi kir. járásbíróságoknak 1932. P. 881241. és 1933. P. 15043. számú végzései folytán közhírré teszem, miszerint Országos Központi Hi­telszövetkezet budapesti cég vég­rehajtató javára 4000 P tőke, ennek végzések szerinti kamatai és eddig összesen 245 P 51 fillérben megállapított költségek erejéig 1932. évi október 22. és 1933. évi augusztus hó 7. napján bíróilag lefoglalt és 2810 pen­gőre becsült rádió, házi bútorok, vadászfegyver, termények, stb.­bői álló ingóságok 1934. évi február hó 7. (hét) napján d e. 11 (tizenegy) órakor kezdetét veendő és Nyiracsád község határában, az Asszonyrész pusz­tán. adós lakásán megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfize­tés mellett, szükség esetén becs­áron alul is el fognak adatni, de a becsár 2'3-án alul nem. Nagykálló, 1934. január 12. ERTSEY LÁSZLÓ 29 bir. végrehajtó. NÉVJEGYEKET olcsó árban ké­szita MERKUR-NYOMDA. I. Nemcsak a laikusok, hanem a szakemberek is állandó vitában állanak az ültetés helyes idejének kérdése felől, összel-e vagy ta­vasszal ültessünk? Az egyik tábor az őszi ültetés mellett és a tava­szi ültetés ellen hoz fel egy cso­mó érvet és viszont. A viták vége rendszerint az, hogy nincs el­döntve, hogy kinek van igaza. Nem is lehet szabályként fel­állítani, hogy az őszi vagy a ta­vaszi ültetés volna jobb. A sokat emlegetett, de keveset használt arany középutat kell választani, mert mindenik ültetési idő jó a maga helyén. Az amerikai termelők, kiktől ne szégyeljünk tanulni, mert nagyon mögöttük vagyunk, azt tartják, hogy jobb szeptemberben, mint októberben, jobb októberben, mint novemberben, jobb novemberben, mint decemberben és igy tovább, ültetni. Ebből kétségtelenül azt állapithatjuk meg, hogy ők a korai, tehát az őszi ültetésnek adnak előnyt. Nem lehet ezt azon­ban mindenhol követni, nézzük csak sorjában. Ősszel ültetünk, ha homokos, tehát meleg talajunk van. Ilyen­kor különösen ha korán, október elején tudunk ültetni, még a téli ­fagyok beállta előtt megindul a gyökérképződés. Ott is ősszel ül tétünk azután, ahol nincsenek áradások és r > a talaj vize nem jár magasan. Ősszel ültetünk, ha száraz hegyoldalakat akarunk be­telepíteni. Nemcsak a száraz me­leg talaj és meleg fekvés miatt, hanem azért is, mert igy nem kell a fákat az ültetés után beisza­polni, mint azt a tavaszi ültetés kor meg kell csinálni. Ezt a mun kálatot az őszi esőzések elvégzik helyettünk. Nem megvetendő szempont az sem, hogy ősszel a faiskolák még tele vannak, nem kell attól tartanunk, hogy kiváló gatott, selejtes ojtványokat kapunk. Kétségtelen dolog, hogy a fen­tebb emiitett őszi gyökérképző­dés, feltétlenül hasznára van a fának. Biztosabban ered, erősebb hajtásokat hoz az első évben. — Szabolcsmegyének a legtöbb ré­szén feltétlenül az őszi ültetés ajánlatos. Dohánykertesz könyvecskék kaphatók a Szabolcsi Hirlap ki­adóhivatalában, Bethlen-utca 1. 33-1934. TSZ. Árverési hirdetmény kivonata. A nyírbátori kir. járásbíró­ságnak 1276-1931. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő •érzése folytán ösztreicber Li­pót és Fia javára 201 P 65 f tőke s járulékai erejéig 193!. évi január hó 27 napján vég­rehajtásuján felülfoglalt és.2000 P re becsült ingóságokra u m. cséplőgép stb. a nyírbátori kir. járásbíróságnak Pk. 872 3 1932. szám alatt kelt árverést ren­delő végzése következtében Leveleken 1934 évi február hő 16. napj n délelőtt fél 10 óra­kor nyilvános birói árverésen elfognak adatni. Nyírbátor, 1934 jan, 13. Vass Béla 434 kir. jb. vhajtó Olajütésí (Vám napló) kapható az Ujságboltban és a kiadóhivatalban. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további sió 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillér, Teljesen különbejárutu utcai bútoro­zott szoba egy vagy ket személy ré­szére esetleg koszttal kiadó. Szechenyi­ut 39. szám. 285-4 .Színházi Élet" kiolvasott példányát nagyon olcsón eladó Nádor utca 64 sz. 452-2 Kifogástalan állapotban lévó szekerek eladók. Cim az Ujsagbollb n 27-2 Rövid zongorát \a\iy pianlnot bérbe vennék Cim a kiadóban. is Rövid zongorát: jó karban levőt, ke­resek megvételre. Cim a kiadóban. 8* Fiatal tisztes-éges szakácsnőt vagy mindenest keresek bejáró szobaleány melié — Jelentkezés hétfőn reggeltól kezdve. Kossuth-tér 8. 463 Nyirpazonyban 4 hold gyümölcsös ribizke, köszméte köztes bokrokkal sű­rűn beíiltetve egv évre haszonbérbe ki­adó. Eriekezni lehet a Ref. Lelkészi Hivatalnál Nyirpazony. 36. Két szoba fürdőszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel május 1-tól kiadó­Cim az Ujságbo tban 37 Hölgyfodrász segéd állást keres. Cim a kiadóban 497-2 Vidéki kiscsal,idos uri házhoz főzni tudo n-.lndenesleanyt vagy fiatal özve­gyet keresek Katona u 5. 495 Olcsón kiadó azonnalra ujonn in fest­ett, tiszta utcai szoba-konyhás lakas. Jő viz az udvarban, Bővebbet Mák-utca 18 sz alatt. 500-as oldall-ocsis „Rudge" motor­kerékpár 600 pengőért elüdó vagy 35< -e» sólóra elcserelem Rákóczi ut vámház A szerkesztesért felelős : Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és oem adunk vissza Nyomatott a vWrkur könyvnyomdábao Nyiregyhaza, Bercsény-utca 3. tzánt

Next

/
Oldalképek
Tartalom