Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-09 / 5. szám

6 oldal. taMOLGSIHIB UP W99Ti 934 jauuár hó 9. SZÍNHÁZ A Magyar Játékszín f. hó 16-án kezdődő vendégjáté­kának első heti műsora is igen fzép műélvezetet igér. 16-án, kedden „Botrány a Sa­voyban", Kelemen Viktor énekes táncos vígjátéka, szerdán Vicky Baum „Szépség vására" cimü vidám szatirikus vígjátéka, csü­törtökön a világhírű „Becsületes megtaláló" cimü László Aladár vígjátéka, pénteken a „Papa" fran­cia vígjáték szombaton Molnár Ferenc világhírű életképe a „Lili­om" vasárnap délután „Te csak pipálj Ladányi" híres Csathó víg­játék, vasárnap este „Antónia", Lengyel Menyhért legnagyobb si­kert aratott énekes vígjátéka, hét­főn Molnár Ferenc egyik leg­jobb legmulatságosabb vígjátéka Játék a kastélyban" kerül színre. A bérletezés igen nagy érdek­lődés mellett folyik. A színházi titkár felkéri a kedvezményes szel­vényt váltani óhajtó közönséget, hogy a Szabolcsi Hírlap szerkesz­tőségében adják le cimüket, hogy mielőbb tiszteletét tehesse. Egyébként a Magyar Játékszín jegy vagy készpénz ellenszolgál­tatásért szezonjára egy zongorát keres bérbe. Cimet Szabolcsi Hír­lap szerkesztőségébe kérjük le­adni. MOZI Én ma élek... JoanCrawíord a Városiban A fehér apáca tüneményes szépségű filmje diadallal pergett le a Városiban, minden este zsú­folt házak előtt. Most a Greta Garbo-arc nagyszerű mása, Joan Crawford lön, az hn ma élek c. film csodálatos főszereplője. Ezt a nagy filmet a két napon, 9-én és 10 én mutatja be a Vá­rosi Mozgó. Téli Divatlap­újdonságok 1 érkeztek az ÚJSÁG BOLTBA j _RÁDIÓ­Január 9. Kedd 4'00 Mesz­lényi Antal dr. előadása. — 5'00 Zenekari hangverseny. — 600 Laczkó Géza elbeszélése. — 625 A m kir. Operaház előadásának ismertetése. — 630 A m. kir. Operhaház előadásának közveti tése. A U. felv. után kb. — 8'50 Hirek. Az előadás után : Időjárás­jelentés. Majd : Nógrády-jazz. Állandó hétköznapi közvetítés 6 45 Torna. — 9 45 Hirek. — ÍO'OO Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — IV15 Nemzet­közi vizjelző szolgálat. — 12 00 Déli harangszó, utána hangver­seny, közben — 12 30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 240 Hirek. íiplmíszerárak. — 4 45 Időjelzés, M. kir. Folyammérnöki Hivatal Nyíregyháza 14—1934. sz. Versenytárgyalási hirdetmény. A nyíregyházi m. kir. folyam­mérnöki hivatal a Tisza folyó Kislónya község belsősége mellett létesített partbiztositás kiegészítési és folytatólagos partbiztositási munkálataihoz szükséges, mintegy 8400 kg. 42-es 4500 kg. 20 as számú I. a. minőségű lágyított vassodronynak, annak Vásá-ios­namény vasútállomásra való szál­lításával együtt vállalati uton való beszerzése céljából hivatalos he­lyiségében (Nyíregyháza, Buza-tér з. sz.) 1934. évi január hó 24-én délelőtt 10 órakor nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalást fog tar­tani. A versenytárgyaláson az aján­lattevők, vagy azok képviselői jelen lehetnek. Az ajánlati feltételek, valamint a kötendő szerződés mintája és annak kiegészítő részét képező általános és részletes feltételek nevezett hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ön­költségi áron ugyanott beszerez­netők. A szabályszerűen felülbélyegzett ajánlatok, melyeket az ajánlati feltételek szerint és az előirt minta felhasználásával kell kiállítani, a fent jelzett napon V2IO óráig ne­vezett hivatal főnökénél nyújtan­dók be. A vassodrony szállítás időrendi és mennyiségi adatai a szerződés megkötésekor fognak megállapit­tatni s a szállítás esetleg meg­osztással fog kiadatni. Nyíregyháza, 1934. január 5. M. kir. folyammérnöki 87 hivatal. 4156—1933. végrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata. A nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 11078—932. sz. alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Szilvássy Iózsef javára 22 q buza meg 559 P 37 f. tőke és jár. erejéig 1933. évi november hó 7. napján végre hajtás utján le- és felülfoglalt és 1298 pengőre becsült ingóságok, и. m, 10 q csöves tengeri, állat­állomány a nyíregyházi kir. já rásbiróságnak fenti sz. alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyíregyháza határában II. Rozsrét 17. sz. alatt 1934. évi január hó 10. napján d. u. 2 órakor nyilvános bírói árverésen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1933- dec. 14. LABAY ANTAL 95 kir. jb. végrehajtó. Csökkenő értékű pénzzel akarja megoldani a válsá­got egy tiszántúli tervezet Székelyhidai Sebestyén Lajos, Nyíregyházán is ismert debreceni műépítész, akit találóan a debre ceni Pisszer Jánosnak lehet ne­vezni széleskörű közgazdaságelmé­leti tudása, gyakorlati gazdasági tervezgetései után, most hatalmas tanulmányt adott közzé. Ebben a tanulmányban Sebestyén Colum­bus tojásként akarja megoldani a gazdasági válságot és azt java­solja, hogy aranyfedezetü, csök­kenő értékű pénzt adjanak ki. A pénz, miután nyilvánvaló, hogy csökkenni fog az értéke, nem marad meg senkinek a zsebében, hanem igyekszik mindenki minél előbb elküldeni. Ezzel pezsgő pénz­forgalom, nagyfokú fogyasztás áll be Ez a csökkenő értékű pénz­rendszer csak azokat a rejtett tő­kéket sújtaná, amelyek ma nagy­részt okai a gazdasági válság ki­mélyítésének és amelyek okvetlen előbújnának. A tiszántúli sajtó nagy érdek­lődéssel fogadja e tervezetet s azt ajánlja, hogy vitassák meg szak körökben az első olvasásra tet­szetős, de végeredményben szak­szerű birálat nélkül világosan nem mérlegelhető tervet. Vk. 873-1933. sz. Árverési hirdetmény. Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Fehér Miklós Gép­gyár végrehajtató javára hiva­talból végrehajtást szenvedők el­len 2225 P 86 f tőkekövetelés és járulékai erejéig a bpesti kp. kir. járásbíróság 43518r—931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1931. évi már­cius hó 1. napján le- és felül­foglalt és 3000 P-re becsült in­góságokat, közöttők 12—14. HP. Hart-Parr traktor a fenti Pk. sz. végzés és a Vht 102. §-a alapján Tiszaeszlár községbe, végrehajtást szenvedők lakásán 1934. évi ja­nuár hó 24. napjára, délelőtt 11 órára most kitűzött birói árveré sen a legtöbbet ígérőnek el fo­gom adni. Az árverés alá kerülő traktor a tiszalöki kir. járásbíróság Pk. t 6825—931/4. sz. végzése folytán az árverés megkezdése előtt újból lesz megbecsülve hites becsüs ál tal s ezen újból megállapított becsérték lesz kikiáltási árnak véve. Tiszalök, 1933. decemb-r 22. SZÜCSY BÉLA 85 kir. jb. vhajtó. —­Könyv, papir, irószer az Ujságboltban Vghsz. 1243—932. Árverési hirdetmény Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. falap­ján közhírré teszem, hogy dr. Schwartz Károly Bp IV., Váczi-u. 78—80. ügyvéd által képviselt Grill Károly Könyvkiadóvállalat végrehajtató kérelmére és javára 112 P 71 f tőke és járulékai ere­jéig a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak 445—1932. számú végzése alapján 1932. évi március hó 3. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával lefoglalt és 2030 pengőre becsült szobai bútorok, szőnyegek és egyéb ingó­ságok 1934. évi január hó 10-ik napján d. e. fél 10 órakor Nyíregyházán, Luther-utcában, végrehajtást szenvedett lakásán birói árverésen a legtöbbet Ígérő­nek eladom. Nyíregyháza, 1933. dec. 5. BERKY ISTVÁN 86 kir. bír. végrehajtó. Egyházak részére adófőkönyv nyom­tatvány kaphatók lapunk kiadóhivatalában. Apróhirdetések t0 szóig 80 fillér, minden tová*bbi ssso 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 filléí Intelligens nö. ki mint házvezetőnő egy helyen 5 évig volt, haláleset miatt állast keres helyben vagy vidéken. Cim a kiadóbin. 50-3 Keresd a kulcsot! Elveszett egy kasszakulcs. Becsületes megta áló jutalom elíeuében kiadohiva­ta unkba adja le 96 2 zárt verandás 3 szobás villalakás a Sóstói ut elesén vi vezetékkel nagy kert­tel ki dó. Érdeklődni lehet Komáromy K. igazgatónal Villanytelep, 144. telefon. Jobb bejárónőt jó bizonyítvánnyal 15-re keresek. Bessenyei-tér 10. 89 Bécsi nő hosszú bizonyítványokkal állást keres gvermekekhez azonnalra. Érdek ödni B dor, Széchenyi- ut. 90 Kerese< egyszerű, főzéshez értő tisz­tess ges megbízható mindenest azon­nali belépésre. B' cskai-u. 57. 92 Január 15 tői intelligens német kis­asszonyt keresek d .lutáni elfoglaltságra. Cim az Ujsagboltban. 6 Goblein himzést, horgolást, pe zsát, kelint minden elfogadnató árért olcsón vállalok dolgozni azonnalra. — Urnő, Eötvös utca 12 sz. 1 a. 94 Ujfehértó kö Ságtól 3 kilóméternyire tanyaval 31 holdnyi szántó, rét, föld el dó. Értekezni Makláry Endrével Uj­fehér'ón. 93 Teljesen különbi jítra'u szépen búto­rozott utcai szoba kiadó, esetleg teljes ellatassal is Széchenyi ut 39. 91-2 A szerkesziésért felelős : Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős : a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovach B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyháza, B*re»é«y-utca 3. szám Okvetlen nézze meg Ifj. HEGEDŰS ANDRÁS hentes és mészáros üzletének a KORONA épületében levő Líraba? át ahol naponta friss virsli, sonka, fel­KIloKd dl, vágottak, párizsi, friss és száraz kol­bász, elsőrendű füstölt és paprikás csemege szalonna és mindenféle ízletes hentesáru olcsón kapható. Naponként íríss vágás. Olcsó és Ízletes áru. Előzékeny és pontos kiszolgálás. 3863-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom