Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-10 / 6. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. január 10. II. évfolyam, 6-lk (854) szám. * Szerda fflMIOlCSl HIRLAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. DA T ÍTÍv i í v í nrr lü Postatakarék! csekkszám 47139. Telefon 77. * rULIlií\Ai üÁi iLíAf % Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Royal Tyler jelentése Ismét napvilágot látott Royal Tylernek, a Népszö­vetség Magyarországra ki­rendelt megbízottjának je­lentése, mely az 1933. év utolsó negyedében beállott gazdasági és állarnűgyi vál­tozásokat ismerteti s amely­ben ez a nálunk időző elő­kelő megfigyelő a tőle meg­szokott szigorú tárgyilagos­sággal boncolgatja és bírál­gatja a magyar gazdasági élet jelenlegi helyzetét, an­nak minden egyes részletére kiterjedően. A jelentés első­sorban az államháztartás és az állami pénzügyek hely­zetével foglalkozik s e té­ren őszinte elismeréssel adó­zik a kormány óvatos, elő­relátó, meggondolt pénzügyi politikájának, mely az ál­lami költségvetés kereteit az ország mai teherbiróképes­ségéhez mérten igyekezett megállapítani s amelynek eredményekép évek óta a folyó költségvetési évben fordult először elő, hogy a költségvetés tényleges ered­ményei az előirányzat téte­leit fedik. Royal Tylernek egész je­lentése azt a felfogást tük­rözi vissza, hogy a magyar gazdasági élet a kedvezőt­len világgazdasági viszonyok ellenére immár megállott a romlás és visszafejlődés lej­tőjén s a javulás lassú, fo­kozatos, de kétségbevonha­tatlan jelei mutatkoznak. A magyar közvélemény öröm­mel és megelégedéssel ve­heti e megállapításokat tu­domásul, mert bizonyos, hogy amit Royal Tyler mond, vagy megállapít rólunk, azt minden befolyástól mente­sen állapítja meg s mivel hivatása az, hogy elsősorban Magyarország külföldi hite lezöinek érdekeit védje és képviselje, nem kétséges, hogy azok a kedvező jelen­ségek, ame'yeket jelentésé ben felsorol, a magyar gaz­dasági életnek tényleg fenn­álló és jellemző tünetei. Eb­ből a jelentésből az egész Staviski főbelőtte magát és az éjszaka meghalt A francia royalista lapok és a baloldal lapjai azt írják, hogy Staviskit eltették láb alól Staviskit tegnap délután Cha­monixban egy villában megtalál­ták s amikor a letartóztatására ér­kező rendőrök a villába léptek, Staviski két golyót röpített a fe­jébe. A rendőrök orvost hivtak, akik az életveszélyesen sérült szélhá­most kórházba szállították s nyom­ban műtétet hajtottak rajta végre. Az első percekben ugy látszott, hogy siker il Staviskit megmente­ni az élet íek, éjfél után azonban az állapota egyre rosszabbodott s 3 óra 50 perckor, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, meg­halt. Amikor Staviski öngyilkosságá­nak hire elterjedt, Staviski egyik munkatársa, Tissier igy kiáltott fel: „Lehetetlen, hogy Staviski öngyilkosságot követett volna el." Azt a feltevést, hogy Staviski nem követett el öngyilkosságot, a baloldali lapok, a szocialista Po­pulaire és a kommunista Huma­nité propaganda célokra használ­ják fel. Azt állítja mindkét lap, hogy Staviski rendőrségi besúgó volt s mint ilyen nagyon sok bi­zalmas és titkos dolognak jött a nyomára. Mikor Staviski kellemet­lenné vált a rendőrségnek, 2 ren­dőrtisztviselőt bíztak meg azzal a feladattal, hogy tegye el láb alól. Staviski tehát nem lett öngyilkos, irják ezek a lapok, hanem csak az öngyilkosság látszatát keltették hivatalos helyen. Staviski nagy leleplezésre készült A miniszterelnök a parlament mai ülésén már részletesen tájé­koztatni fogja a közvéleményt a Staviski botrány állásáról. A kor­mány helyzete mindenesetre meg­könnyebbült azáltal, hogy Dalimi­er gyarmatügyi miniszter lemon­dott állásáról, noha a miniszter­tanács teljes mértékben igazolta jóhiszeműségét, A francia lapok csaknem kivé­tel nélkül foglalkoznak annak a lehetőségével, hogy Staviskit el­tették láb alól. A royalista párt lapja, az Actio Francaise a leg­határozottabban állítja, hogy Sta­viski egy 180 előkelő nevet tar­talmazó listát akart nyilvánosságra hozni, akiknek nagy szerepe volt a kipattant panamában. Ezért kellett neki halállal la­kolnia. Azt is irja a lap, hogy Staviski decemberben, szökése előtti napon kijelentette, hogy ég a föld fa talpa alatt s ha meg nem szökik, meggyilkolják. Azok tehát, akiket le akart leplezni, nem átallották, hogy meggyilkolják s olyan szint adjanak az egész esetnek, mintha öngyilkosságot küvetett volna el. A radikális szocialista párt mindazokat, *akik a botrányban szerepet játszottak, törli tagjai sorából. Madridi jelentés szerint Sta­viski a mult év Ifolyamán Mad­ridban nagyszabású szélhámos­ságot akart végrehajtani. Egy 500 millió pezos mezőgazdasági vál­lalkozásba akarta belevinni a kor­mányt, amelyben ő 50 millió pezo erejéig vállalt volna érdekeltséget. A földmivelésügyi miniszter azon­ban ragaszkodott ahoz, hogy Sta viski nyomban fizesse be az őt terhelő összeget, amelyet Staviski nem teljesített, igy az üzlet abba maradt. Staviski ügyvédje az ujság­közleményekkel kapcsolatosan ki­jelentette, hogy Staviski jelent­kezni akart a rendőrségen, ki­kötötte azonban azt, hogy bizto­sítsák a biztonságát. Staviski egvik letartóztatott társa azt vallotta, hogy Staviski félt a világ azt a következtetést vonhatja le, hogy Magyar­ország mai kormányának vezetése mellett, megcson­kitottsága, az általános vi­lágválság, a külföldi piacok el/.árkózása és a kivitel rop pant nehézségei ellenére ha­talmas erőfeszítéssel küzd a válság áradata ellen s el van tökélve arra, hogy komoly termelőmunkával diadalmas­kodjon azokon a bajokon, amelyek ma az egész világ gazdasági vérkeringését és egészséges életfolyamatát annyira megnehezítik. tőrvényszéki tárgyaláson való meghurcoltatásától és a kényszer­munkától. Kállay Miklós Varsóba érkezett Kállay Miklós földmüvelés­ügyi miniszter ma délelőtt Var­sóba utazott, hogy a köztársa­sági elnök meghívására részt ve­gyen a nagy vadászaton. A mi­niszter a hét végéig marad Len­gyelországban. Két ház leégett Miskolcon Az elmúlt éjszaka Miskolcon a város központjában kigyulladt egy könyvkötő műhely, majd a tüz átterjedt a szomszédos épü­letre is, amelyben dohányraktár volt. A tűzoltók szinte tehetetle­nek voltak a tűzzel szemben, mert a nagy hidegben a viz a ruhájukra fagyott s a tömlők is egymásután mentek tönkre » jégtől. A kormány gazdasági és kereskedelmi tárgyalásai Január elsején meghosszabbí­tották az osztrák-magyar keres­kedelmi egyezmény hatályát. A szerződésen azonban némi ked­vező változtatást eszközöltek az áruforgalom emelése érdekében. A magyar delegáció ma eluta­zott Rómába is, hogy az olaszok­kal kötött árucsere egyezmény hatályát meghosszabbítsák. A de­legáció Rómából Svájcba megy. Svájccal január 31-én jár le a kliringegyezmény. Ezt az egyez­ményt kívánja meghosszabbítani és más árukompenzációs üzletet óhajt kötni a magyar kormány a svájci kormánnyal. Időjárás Ködös, mérsékelten hideg idő várható, helyenként csapadékkal. A hőmérséklet nem változik lé­nyegesen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom