Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-03 / 1. szám

. í (> 41 ~S Ara 10 fillér. f,. Akoí. Nyíregyháza, 1OT4. január S. r^ ; II. évfolyam, 1-ső (249) izám. * uS^wő I13? szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. "íKíatakuréki csekkszám 47139 Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Áz acéltömb átvághatatlan ellenállásáról beszélt Mikecz Ödön dr. főispán a Nemzeti Egység éjévi köszöntőjére adott vá­laszában. Olyan nemzetpo­litikai jelentőségű beszéd volt az, amely megkettőzte annak tudatát, hogy törté­nelmi percek teremtő ihle­tében élünk, hogy a kaoti­kus világban Magyarország a lélekegység uj világot for­máló erejének lüktető rit­musával él. Leselkednek reánk az éhes, a gonosz szomszédok és jaj nekünk, ha ezen a gyülölethullámoktól csapdo­sott szigeten meg nem fog­juk egymás kezét. Ez az összefogás, ennek a benső nagy, eszmei, érzelmi, ér­'zeltDT V ^rr.tí egységnek epi­kája politikai partokon felül ^11 3 átvághatatlan acél­tómbbé forrasztja a magyar­ságot. A Nemzeti Egység uj élet­igéretétől elválaszthatatlan ÍZ C lelkiség, az a meg'gon­lolás, hogy keresnünk kell laz összefogás lehetőségét [mindazokkal, akik ettől ide­enkedtek, hogy eliminál­•unk kell programmunkból űndsnt, ami súrlódásokra ezíthet. A főispáni nyilat­Lozit ebben a gondolatme­itben is iránytadó volt, magyar testvéri sziv k szeretetével, az öröm mutatott rá arra, eddig a társadalmi ^ek jelszavávalszer­tértok is a Nem­űt j ára vezető Lat kezdik hir­elfogulatlan, jagyar érzés gken, ha en­utját ke­ik mind­a meg­TituJesou lemondott Párisi jelentés szerint Titulescu táviratban értesítette a román kor­mányt arról, hogy egyelőre nem tér vissza Romániába, Duca te­metésén sem vesz részt. Távirati­lag jelentette be külügyminiszter­ségéről való lemondását is s arra kérte a kormányelnököt, hogy tárcája betöltéséről gondoskodjék. A Petit Párisién értesülése sze­rint Anghelescu arra kérte Titu­lescut, hogy vállalja továbbra is a külügyi tárcát, erre vonatkozó­lag azonban Titulescu válasza még nem érkezett meg Bukarestbe. Egy népszavazás az egész Felvi­déket visszahozná — mondotta Jehlícska Ferenc Jehlicska Ferenc volt pozsonyi egyetemi tanár, a külföldön élő tótok egyik vezére december 30- án Budapestre érkezett. Budapesti tar­tózkodása alatt nyilatkozott az uj­ságirók előtt. A tótok — mondotta — nem képesek önálló állami életre s ha már más állam kötelékében kell élniök, sokk?.! «7 ?vfsebben .csat­lakoznának a magyarokhoz, mint a csehekhez. Ha a Felvidéken népszavazást rendelnének el, ha­tározottan állítja, nemcsak a ma­gyarlakta területek, hanem az egész Felvidék vissza kerülne Ma­gyarországhoz. Angliában nagy megdöbbenést keltett bizonyíté­kokkal is alátámasztott ilyen ér­telmű kiHentése A diplomáciai testület a Kormányzónál A budapesti diplomáciai testü­let tegnap délben fejezte ki sze­rencse kivánatait a kormányzó előtt. Angelo Rótta pápai nuncius annak a reményének adott kifeje­zést, hogy a ?nemzetek közötti béke feltételeinek kívánatos jelei mutatkozni fognak a közel jövő­ben. Ebben a munkában a kor­mányzó és a magyar parlament a megértésnek olyan jelét tanusi totta a múltban, hogy csak a leg­nagyobb bizalommal lehet e mun­kára tekinteni. A kormányzó válaszában hang­súlyozta, hogy a béke és a biza­lom helyreállítása érdekében a a magyar kormány minden tőle telhetői el fog követni. A diplomáciai testület tisztel­gése előtt Gömbös Gyula a kor­mány nevében, továbbá Almássy László, Beöthy László, vitéz Kár­páthy Kamilló, a Vitézi Szék s a budapesti ref. egyház küldöttsége fejezte ki jókívánságait a kormány­zó előtt. Leégett a csongrádi Magyar Király szálló Szilveszter éjszakáján, Csong­rádon, leégett a Magyar Király szálló. Ebben a szállóban volt az a bombamerénylet, amelyet a for­radalmak után a zsidó nő­egylet bálja alkalmával követ­tek el. Musanov Budapestre jön Musanov bolgár minisztereluök j^iuárban Budapestre érkezik, isszaadja Gömbös minisz­" és Kánya külügyminisz­atását. Pipás Pista kegyelmet kapott A szegedi törvényszéken ma délelőtt hirdették ki Pipás Pista— Riger Pálné bűnügyében a Kúria Ítéletét. A kormányzó december 23-án kelt legfelsőbb elhatározá sával megkegyelmezett Pipás Pis­tának és halálbüntetését életfogy­tiglani fegyházbüntetésre változ­tatta át. Leszállítják a pesti tej árát A fővárosban a vaj ára emel­kedik. Ezzel kapcsolatban Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter 28 fillérben akarja a tej árát meg­állapítani Pesten. Bognár Istvánnét letartóztatták A feldarabolt alagi hentesmes­ter feleségét, Bognár Istvánnét kihallgatása után a csendőrség a pestvidéki ügyészség fogházába szállította. Az ügyészség házas­társon előre megfontolt szándék­kal elkövetett emberölés büntette cimen emel vádat az asszony ellen. Az asszony kihallgatása alkal­mával azzal védekezik, hogy igy kellett tennie, mert különben az ura végzett volna vele. Megerősödik az angol revizionista mozgalom Llewellyn Jones, az angol reví­ziós mozgalom egyik vezetője az újév alkaimával kijelentette, hogy a nemzetközi élet legfigyelemre méltóbb mozgalma, az angol kép­viselők revíziós törekvése az 1934. évben még jobban' meg fog erő­södni. r - i — , A strassburgi express mozdonyvezetője összeroppant A strassburgi halálexpres moz­donyvezetőjének elméje a kiállott izgalmak következtében mind­jobban elborul. Attól tartanak, hogy a szerencsétlen ember tel­jesen megőrül. Romániában csend van A román belügyminisztérium hivatalos közlése szerint egész Romániában csend és nyugalom van. Az ostromállapotot az egész országban kihirdették. .Ma déli 12 óráig minden fegyvert „be kellett szolgáltatni. Gyűlések tartása ti­los. Ploestiben tovább folyik a me­rénylők kihallgatása. Megállapí­tották, hogy a merényletet köz­pontilag szervezték, a tettesek csak a határozatot hajtották végre. A miniszterelnök vidékre utazott Gömbös Gyula miniszterelnök elutazott a fővárosból s csak ja­nuár 7 én tér vissza ismét. Hi­vatalát 8-án veszi át. Időjárás Keleti légáramlással egyes lyeken, főleg a délnyugati rí ken esők várhatók, az észak részeken kissé sülyed a hő séklet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom