Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 201-224. szám)

1933-11-12 / 209. szám

1933 november hó 12. S^ LCSIHIHLJP 5 oldal. Szőrmeraktár Simkovics szűcsnél HÍREM LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE halad a kormány a szociális igazságok érvényesítése utján­A Nemzeti Munkaterv meg­valósítása nem történhet máról holnapra, nem robbanhat elő forradalomszerüen az a holnap, amely az igazság diadalát hozza az étet minden viszonylatában. Lassan, az evolúció bizonyos­ságával jutunk előre. A gazda­adósságok fizetésében adott nyugalmi időre vonatkozó in­tézkedés után most megjelent a trafikjog rendelete, amely sok hiu ábrándot ereszt füstbe, mi­kor az arra rá nem szorulók­tól elveszi a trafikjogot és oda­adja a kettészelt kenyér egy darabját a rokkantaknak, hadi­özvegyeknek. Azok felé nyul a segítő kéz, akik a legtöbbet adták, életboldogságukat, éiet­örömüket. Most simogató kéz törli le a könnyet szemünkről. Ez is a Nemzeti Munkaprog­ramm 'megvalósításának egy mozzanata. Egy építő, irányító kéz dolgozik a magyar éjszaká­ban. A kormánykerék mellett acélos akaratú, biztos kezű em­ber áll. NAPIREND November 12. Vasárnap. Róm. kat. Jónás. Gör. kat. Al. János. Prot- Jónás. Izr. Markesv. 23. A nap kél 7 óra — perckor, nyugszik 4 óra*28 perckor. A hold kél este 0 óra 28 perckor, nyugszik d. u. 1 óra 52 perckor. Magyar napirend: Uj idők uj ^hajnalát jelenti a Nemzeti Munkahét célkitüzéiei. Ez a hét diadalmas mementoja lesz a ma­gyar élniakarásnak, a magyar ál­dozatkészségnek és annak a ha­talmas tettrekészségnek, amit a Vezér egyetlen hivó ^szavára mil­liókat vont elgondolásának bűv­körébe, A szavakat most tett kö­veti és a pöröly és kalapácsütés érchangja hirdeti majd, hogy itt szegény megcsonkított lerongyolt­ságunkban is, dolgozni akarunk és dolgozunk, mert a munka nemcsak kenyeret ad, hanem ne­mesit is. A Nemzeti Munkahét csak ünnepi bevezetője az elkö­vetkezendő nagy munkáknak. Ezen a napon született Rákosi Jenő 1842-ben és meghalt Mé­szöly Géza festőművész 1887-ben. November 13. Hétfő. Róm. kat. Szaniszló. Gör. kat. Ar. Já­nos. Prot. Szaniszló. Izr. Mar­kesv. 24. A nap kél 7 óra 12 perckor, nyugszik este 4 óra 27 perckor. A hold kél d. u. 1 óra 41 perckor, lenyugszik 2 óra 08 perckor. Ezen a napon született Katona József 1791-ben Kecskeméten, meghalt Uhland német költő 1862-ben. Vasárnap délig az Osgyáni, Gergelyffy, Haissinger K. (Beth­len-utca) gyógyszertárak, egész héten át a dr. Szopkó, Haissin­ger V. (Széchenyi-út) és Török gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. A városi kád és gőzfürdő nyitva, ;i sóstói kádfürdő zárva van. — Névváltoztatás. Dr. Spiegel Jenő r. tanársegéd, nőorvos, csa­ládi nevét belügyminiszteri enge­déllyel „Szabolcs"-ra változtatta át. — Házassági hír. Eördegh Anna és Be'ánszky Barna f. hó 14-én, kedden délután félhat óra­kor, a nyíregyházi református templomban házasságot kötnek. — Ma este léi 9 órakor kezdődik a Fischer Anny koncert. A kiváló zongora mű­vésznő hangversenye ma este fél 9 órákkor kezdődik a Korona nagytermében. Jegyek még vált­hatók 7 óráig, Dikker Gyula könyvkereskedésében, Jazután pe­dig a nagyterem előtt felállított jegypénztárban. — A szabolcsvármegyei ba­romfi tenyésztés fejlesztése érdekében a vármegyei gazdasági főfelügyelőség javaslatára, a föld­mivelésügyiminister 200 db vö­rös izlandi kakast osztott ki a gazdák között. — Féláru utazás Buda­pestre. A nemzeti munkahét al­kalmából folyó hó 22-ig féláru vasúti kedvezményben részesül a Budapestre utazó közönség. A féláru utazásra jogosító igazolvány valamint az utazással kapcsolatos részletes felvilágosítás a menet­jegyirodában kapható. Az igazol­vány ára 2 P. egjött csoda! az uj Philips Star 5x1 csöves rádiókészülék. A rádió technika diadala. 12 havi részletfizetésre is kapható Radiophon ­nál (M I H A L I K L.) Vay Ádám-utca 7. sz. — Pápai kitüntetés. Őszent­sége XI. Pius pápa Dány János timári róm. kat. igazgató tanítót a Pro Ecclesiae et Pontifice ér­demrenddel tüntette ki. A magas kitüntetést a hitvallói "lelkű, buz­gó iskola igazgató szorgalmas, lelkes kulturális munkásságával érdemelte ki. A pápai érdemren­det Énekes János pápai prelátus kanonok vasárnap, november 19 én adja át Tímáron Dány János igaz­gatónak. — Iskolaszéki elnökök fi­gyelmébe. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter fel akarja sze­relni a földrajzi- és történelmi szemléltető képekben szegény is­kolákat. Tesléry Károly dr. kir. tanfelügyelő felhívja az iskolaszéki elnököket, hogy amennyiben a hatáskörük alá tartozó iskolákban nem lennének földrajzi vagy tör­ténelmi szemléltetőképek, jelentsék be nyolc napon belül a kir. tan­felügyelőségen. — A Szabolcsi Tanitó ok­tóber—november havi kettős száma gazdag tartalommal jelent meg. A lap közli a nyíregyházi tanítói továbbképző tanfolyamon elhangzott előadások közül Virá­nyi Sándor alispán, dr. Ferenczy Károly ref. tanítónőképző 'intézeti igazgató, vitéz Derencsényi Mik­lós előadásait. ISzohor Pálnak Nyíregyházáról, Molnár Ferencnek az olasz iskolákról, Vandra Jenő igazgatónak a földrajztanítás mód­szeréről irt cikkei, gazdag hirrovat, hivatalos rész egészítik ki az or­szágos viszonylatban is nívós tan­ügyi szaklapot. — A Gazdaotthonban elő­adás lesz a gazdamoratórium­ról. A gazdamoratóriumi rendele­tek népszerű ismertetése céljából 19-én, vasárnap d. e. 11 órakor a Gazdaotthonban dr. Walter Géza p. ü. titkár előadást tart. Minden gazda {érdeke az előadáson való megjelenés, — Uj kozmetikai intézet Nyíregyházán. Fővárosi mintára egészen modern, tökéletes higé­niával berendezett kozmetikai in­tézet nyílik meg november 15-én Vay Ádám-utca 5. szám alatt. Kun Magda a jól ismert társaságbeli úrilány hosszab budapesti műkö­dés után hazaérkezett. Budapesten a legkitűnőbb hírnévnek örvendő belvárosi kozmetikai intézetnél dr. Harnik Helénnél dolgozott évekig. Tudásával, képzettségével most Nyíregyházán akar prosperálni. — Bizonyosra vesszük, hogy rövid itteni működése után Kun Magda Kozmetikai Intézete kitűnő hírnév­nek fog örvendeni. ommsBBBBnBiH Kérje mindenütt a jól is­mert Margit-gyógyvizet. — Az uj óriás adó rövidesen megkezdi próbaadásait és ez év december elejétől állandóan üzem­ben lesz. A nagy adó állomás mellett továbbra is zavartalanul és jól vehető lesz ugy Wien, mint a többi külföldi állomás, az Orion gyár következő készülékeivel: Az orion 7037-es 3-f-l csöves 3 han­golókörös vevőgéppel, Orion 7038-s 3 csöves egyenáramú vevőgéppel, Orion 733l-es 3-j-l csöves Band­Pass vevőgéppel, Orion 7133-as 3+1 csöves reflexkapcsolásu su­perrel és természetesen az Orion 7066-os 6-f-l csöves nagy su^ perrel. A fenti készülékek kivitele, felépítése teljesen modern, mind­egyike Orion dinamikus hang­szóróval van egybeépítve. Az alkelmazott technikai újításokat, üzembehelyezést és kezelést az Orion rádiókereskedők készséggel bemutatják. — Autósok, motorosok, ke­rékpárosok, továbbá hó, és sár­cipőjavitással foglalkozók, nem­különben a közönség szíves fi­gyelmét felhívom, hogy az egye­düli hideg uton tökéletesen vul­kanizáló anyag Gumasit vul­kanisátor (mely minden gumit és bőr anyagot tökéletesen ragaszt) használatát díjtalanul bemutatjuk az Ipartestület [[székházában 1934. év november hó 14-én, kedden délután 5 órakor. Az érdeklődő­ket szívesen látja Kuharek Ferenc cég Nyíregyháza. 4284 — Mussolini Giovinezzája Nyíregyházán, az állami taní­tóképzőben hangzik fel először. A kir. állami tanitóképző-intézet Bessenyei Önképző-köre decem­ber 6-án, a Kormányzó népünne­pén délután 4 órai kezdettel érté­kes, változatos műsorral kultur­délutánt rendez, amelyet az olasz szellem előtt való tiszteletadásnak szentel. Az ünnepség az olasz munka himnuszával, a Giovinez­zával indul meg. Győződjön meg olcsó szabott [árainkról vételkényszer nélkül. Ne higyjen a reklámoknak! Hungária Ruhaáruház, Városháza épület

Next

/
Oldalképek
Tartalom