Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 201-224. szám)

1933-11-29 / 223. szám

1933 aevoaiker hó 29. 5 oldal. Hogy mit hozzon a Mikulás? Ma Igazán nagy gond mindnyájunknak. Nem okoz azonban nagy fejfájást, ha a Köztisztviselők Szövetkezetében vásárolnak. A MUNKÁSSÁG egyik csoportja kérelemmel for­dult a város vezetőségéhez. Az Ínséges, a nélkülöző, a mun­kanélkül lévő magyar munkás­ság nevében kért — munkát, hogy kenyeret ehessen, Egyet azonban elfelejtettek. Amikor magyar munkások részére kér­nek munkát, a munkához nem juthatok részére pedig tüzelőt, kérelmüket idegen \gunyába öl­töztetik. Idegen, a magyar ve­zető körök előtt unszinpatikus hangon fájó emlékeket — ha­bár tévesen — felidéző elneve­zés alatt, tehát olyan módon, amelyet teljesíteni a legjobb akarat mellett sem lehet. A pártkereteken \aló felülemelke­dés, a szűklátókörűség levetése még nem jelentene elvfeladást. Aminthogy a mindennapi élet­ben a viszonyok könyörtelen kényszerítő hatása alatt más társadalmi osztályokban levő és ellentétes felfogású emberek­nél előforduló hasonló esetek­ben sem jelent elvfeladást az, ha attól a közülettől, amely közület fenntartásához adófil­lérekkel közvetett vagy közvet­len uton hozzájárulnak, kere­teik háttérbeszoritásával kérnek megértést, támogatást. Nem ok­vetlen követendő mindig az az elv, hogy ruha teszi az embert, néha az embert is nézik, nem­csak a ruhát. NAPIREND November 29. Szerda. Róm. kat. Szaturnin. Gör. kat. Párá­mon. Prot. Noé. Izr. Kislev 11. A nap kél 7 óra 23 perckor, nyugszik 4 óra 13 perckor. A hold kél 2 óra 20 perckor, nyugszik éjjel 4 óra 48 perckor. — Magyar napirend: Mig Ausztria és Magyarország perszo­nál unióban volt egymással, so­hasem fejlődhetett ki olyan ben­sőséges kapcsolat a két ország között, mint amilyen most van, az egymástól elválasztott két ál­lam között. Hogy ez a kapcsolat erősödik, az a közös nyomorúság talajából fakadó érdekeken kivül abban a céltudatos politikában is keresendő, ame ynek Gömbös a lelke. Ezt a politikát megértés­sel, a nemzet nagy érdekeire való tekintettel pártokon felül is tá­mogatnia kell mindeukinek. Itt látszik meg, hogy az egység po­litikája a nemzet igazi politikája. Ezen a napon halt meg Kinizsi Pál 1494-ben, Mária Terézia 1780-ban. Egész héten át az Osgyáni, Geríelyffy, Haissinger K. (Beth­len-utca) gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. A városi iád és gőzfürdő nyitva, a sóstói kádfürdő zárva van. A szerkesztőség délután »4ól 6-ig fogad. — Kinevezés. Mikecz Ödön dr., Szabolcs és Ung várme­gyék főispánja Losonczi Ferenc tiszalöki vármegyei dijnokot és Márton Piroska vármegyei köz­ponti dijnokot irodasegédtisztté nevezte ki. — Antal István dr. sajtófő­nök az Attila Bajtársi Egye­sület disztáborozásán. Makó­ról jelentik: Az Attila Bajtársi Egyesület a Rozgonyi Piroska női bajtársi csoporttil december 2-án disztáborozást rendez, amelyen Antal István dr. min. tanácsos, sajtófőnök mond ünnepi beszédet. — Gömbös Gyula minisz­terelnök résztvesz a zempléni zászlóbontáson. Sátoraljaújhe­lyen december első napjaiban lesz a Nemzeti Egység pártjának zászló­bontó naggyülése, amelyen részt­vesz Gömbös Gyula miniszter­elnök is. Ujhelyen harminc esz tendő óta ez lesz az első eset, amikor a kormányelnök megjele­nik a városban. — C-vitaminnal gyógyitják a diftériát. Szegeden Gagyi Jó­zsef dr, tanárnak sikerült C-vita­minnal a betegállatok diftériáját meggyógyítani. A nagyjelentőségű kísérletekről a közeli napoban tudományos szakfllésen számolnak be a szegedi professzorok. — Hírtelen halál. Baki Já­nos 52 éves béresgazda a Vásá­rosnaményi piacon összeseit és mire az előhívott orvos megérke­zett meghalt. Halálát szivbénulás okozta. — Névmagyarosítás. Rück Lajos nyíregyházi közigazgatási tanfolyamhallgató nevét belügy­miniszteri engedéllyel Ormóshe­gyire változtatta. — Szerelmi dráma a tria­noni határszélen. A bodrog­közi határszélen Nyolcas János határőr szolgálati fegyverével szi­vén lőtte magát és meghalt. Az öngyilkos holtteste mellett egy le­vél összetépett foszlányait találták. A levél összeszedett részeiből ki­derült, hogy a határőr kedvesének szemrehányó levele miatt követte el végzetes tettét. — Tizenöt kilométeres kör­zetben leszállították a telefon dijakat, igy Nyíregyházáról, Ke­mecse, Kótaj, Nagykálló, Napkor, Nyirbogdány, Nyirpazony, Nyír­tura, Oros és Sóstóhegy közsé­gekkel három perces beszélgetés az új leszállított tarifa szerint 80 fillérbe kerül. -- A Leánykálvineum no­vember hó 29 én, szerdán délután 5 őrai kezdettel "^vallásos estélyt rendez az intézet tornatermében. Az estélyre minden érdeklődőt szívesen vár az intézet igazgató­sága. — A Szociális Missziótár­sulat szegénykonyhájának tá­mogatói. A Szociális Misszio­társslat konyhája az inség el­len való küzdelem első é» nagy­szabásn intézménye volt Nyír­egyházán. Minden időben vol­tak nemesszivQ, ideálisan gon­dolkodó, szeretettel cselekvő emberek, akik a missziós kony­ha támogatására siettek. A leg­utóbbi kimutatás szerint a kö­vetkezők adakoztak a konyha szegényei javára: k. kir. tör­vényszék, Sturavics Antalné pénzbeli adománnyal, Liptay Jenőné, báró Molnár Viktorné, Szabó László ny. kir. táblabíró, Zboray Bertalanná, Illés Mária, Mandula Sándor dr., Oltványi Ödönné, Kovács Gyuláné, Su­hanesz Béla, Nagy Kálmánné, Gallasz János, id. Bokosisnyi Antalné, Borók Jánosné, özv. Járó Józsefné, Puskás Antal, az összes mészárosok és bul gárkertészek természetbeni ado­mánnyal járultak a szegény­konyha fenntartásához. — Az iparosok és keres­kedők kedvezményt kapnak. A képviselőház legutóbbi ülé­sén terjedt el annak a hire, hogy a kormány magáévá te­szi az iparosok és kereskedők kérelmét és a gazdák javára biztosított adókedvezményeket ki fogja terjeszteni rájok is. Most már arról is sző vaa, hogy a tárgyalások is megin­dultak és az elgondolás az, hogy egyénenként fogják el bírálni az adóhátralékokat, amelyeket öt éven át részlet­törlesztéssel lehet majd lefi­zetni. —^Futó, ebédlő és össze­kötő szőnyegek valamint sezlon­takarók és ágygarniturák nagy­választékban Hartosnál, Nyír­egyháza, Vay Ádám-u. 2. 4439-? — Gyermekjáték újdonsá­gok érkeztek az Ujságboltba. — Tokaji bort rendeltek Görögországba. Vitéz Kozma Miklós, a Magyar Távirati Iroda elnökigazgatója, a közelmutban tett balkáni és törökországi utazásán lelkes propagandát fejtett ki a tokaji bor érdekében is. Ennek az önzetlen tevékenységnek eredmé­nye, hogy legutóbb gróf Grillen­zoni, az athéni olasz tudományos intézet igazgatója, az athéni olasz kolónia vezetőtagjai részére 72 üvegből álló mintagyüjteményt rendelt a Tokajhegyaljai Borter­melők Pinceszövetkezetétől és ha­sonló rendelés érkezett az athéni olasz követségtől is. Vitéz Kozma Miklós, aki testvérbátyja dr. Koz­ma György zemplénmegyei főis­pánnak, ezzel az odaadó munkás­sággal mély hálára kötelezte To­kajhegyalja népét. Tüdővészeseknél legjobb a MARGIT GYÓGYVÍZ, még vérzések esetében is. Kapható mindenütt. — Hétszer akart megszökni a szibériai fogságból. Mócza József kecskeméti lakatos levelet irt szibériai fogságából. Hétszer meg akart szökni a szovjet-pokol­ból, de mindannyiszor rajta csíp­ték. Szibériában — irja — olyan erős a fagy, hogy már október­ben befagy minden. A piacon csak zöldséget, ugorkát, Ikrumplit árulnak. A gabona borzasztóan diága, 33 rubel egy mázsa buza. — A Félpengős Regények legújabb kötete: Ragyogó palota, az Ujságboltban kapható. — Agyonlőtte magát bátyja szolgálati fegyverével. Nagy András 21 éves tiszapalkonyi fi­atalember ma reggel felkereste testvérbátyját Nagy István töltés őrt és a szolgálati fegyverét ma­gához véve, kiment az udvarba és anélkil, hogy tettét bárki is észrevette volna főbelőtte magát. A szerencsétlen fiatalember azon­nal meghalt. Tettének oka isme­retlen. — Anyakönyvi hirek XI. 22. Születés. Bimbi József izr. File János g. k. Lovas János g. k. Varga Mihály ref. Gyurcsány Anna g. k. Berkó Mihály r. k. Fignár Zoltán József r. k. Kor­dován Zsuzsánna ág. h. ev. Kra­jecz József r. k. Vavrek András r. k. Halálozás. Gunyecz Zsu­zsánna r. k. 2 éves. Hornyák Mihály gazd. kovács g. k. 27 éves. Kökényesy Zoltán István g. k. 1 hónapos. Házasság. Ordián Mihály kórházi hetes g. k. és Sütő Julianna ref. Román József müasztalos g. k. és Hovanyecz Erzsébet g. k. Fekete Mihály kő­műves r. k. és Figeczki Erzsébet g. k. Dr. Vásárhelyi Béla klinikai tanársegéd orvos ref. és Szent Imrey Lujza r. k, Bárdi Péter cipészsegéd ref. és Magyar Juli­anna ref. Gyureskó István füszer­kereskedő ág. h. ev. és Pető Jo­lán ág. h. ev, Knöpfler Béla ke­reskedő izr. és Kohn Irén izr. Bánszki János földn. ág. h. ev. és Bánszki [Erzsébet ág. h. ev. Gecsei Lajos fényképész ref. és Kerék Ilona ref. Könyv, papir, írószer az Ujságboltban

Next

/
Oldalképek
Tartalom