Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 201-224. szám)

1933-11-26 / 221. szám

S inOlCSlHlBUP an Kiepura DALOL A MÁMOR Szerdától APOLLO 8. oldal. Városi Mozi A kairói kaland cimü film, amit holnap mutat be utoljára a Városi Mozi, ismét dön­tö sikert aratott. Azok, akik eddig végig nézték az előadást, elra­gadtatással beszélnek a film szép­ségéről. Különösen a káprázatos panorámát nyújtó természetes fel­vételek ragadnak magukkal min­denkit. A film iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy állandóan telt házak előtt játszanak. A hol­napi előadásra ajánlatos jegyek­ről előre gondoskodni. Hétfőn, kedden vigjáték-est. Két nagy­szabású film egy műsoron. Tem­pó szerelem és Stan és Pan, az agglegény apák. Express hirdetések Uj lakását beköltözés előtt vizsgáltassa vagy féregtelenitse Nánássy féregir­tőval, Kállói-utca 50. 2960 A legjobb hazai szeneket legolcsóbban be­szererezheti Szabó Gusztáv tűzifa és szénkereskedőnél Nyíregyháza, Bencs László-tér 13. 4240-6 Szamecz Károlyné Grossmann Erzsébet női var­rodáját Kűrt-utca 5. sz. alatt megnyitotta. Tanulólányt felvesz. 4461—2 Helyiségváltozás miatt mélyen leszállított árak BLUMBERGNÉL. A Nyírvíz szabályozó társulat elnökétől . 990—1933. sz. MEGHÍVÁS. A Nyírvíz szabályozó tár­sulat érdekeltségét a folyó évi december hó 11-én d. e. 11 órakor Nyíregyházán, a társulat hivatalos helyiségében tartandó közgyűlésre tisztelettel meghívom. Tárgysorozat: Elnöki előterjesztés. 1. Jelentés 86.616 pengő ösz­szegü ártérjáruléknak kormány­rendelet folytán a társulat köte­lékébe tartozó birtokosok javára jóváirásáról. 2. Az államkölcsön után járó befizetés fedezése céljából 1933. évre 56,238 pengő összegű pót­költségvetés megállapítása. 3. Jelentés a társulati ügyek állásáról. 4. Elnök és alelnök általános, a választmány tagjainak viszony­lagos többséggel három évre való megválasztása. 5. Kisebb előterjesztések. A szavazás a jogerős haszon­arányos kulcs alapján az 1933. évre összeállított szavazati laj­strom szerint fog gyakoroltatni. Az érdekeltségi megbízottak és képviselők két tanú által előttemezett megbizó leveleiket a közgyűlés megnyitása előtt a társulat igazgatóságánál szíves­kedjenek letenni. Nyíregyháza, 1933. nov. 25. Mlkeci Dezső s. k. m. kir. udvari tanácsos, felsőházi tag, társ. elnök. Apróhirdetések 10 »z«ig 80 fillér, minden további »zí S fillér, állást kereiöknek 10 síéig & fillér, minden további sz C filléi Adómentes téglaházak 150 négyszögöles telekkel 2 évi rész letfizetésre is eladók. 2 szobás 4000 P, 1 szobás 3000 P, 2 szo­bás fürdőszobával 170 négyszögöl telek gyümölcsössel, alkalmi áron. Nagy Sándor O. F. B. eng. ingatlaniroda, Rózsa-u. 2. SEZLONOK, matracok, székek eddig még hallatlan olcsó árban. Kardosnál Selyem u. 25. 4024—5 ANT1KGARNITURA, könyvszekrény, vitrin, komót, szekreter, asztalok, székek eladok. Selyem u. 25. 4025—a Háromszobás modern "különálló lakás nagy kerttel, szép terasszal a város kö­zepén azonnalra is kiadó. Cim a kiadó­ban. 5000—5 Jó karban levó, keveset használt Remington Írógépet veszek. Cim a kiadóban. 4555-5 ószőlő-uto 45. és Károlyitér 5. számú házak eladók, ér­tekezni Ruzionyi üzletében. 4395 3 Egyszázhat magyar holdas bir­tok kiadó, lakással és minden gazdasági épületekkel. Érdeklődni Albert, Villamossági Rt. Városi irodájában. (Lakás: Sarkantyu­utca 16. szám.) 4355-2 1933. november hó 26. Kerámiai és képkiállítás december hó 1-én Zrínyi Ilona-utca 4. szám alatt, Praiser-szalon mellett megnyilik. Alkalmi vételek. Bizományi lerakatatomban állan­dóan találhat mindenféle beren­dezési tárgyakat igen olcsó árak mellett. Bútorok, szőnyegek, műtárgyak, olajfestmények, gra­mofon lemezekkel, régiségek Erdélyi János bizományi lera­kata. Bercsényi ucca 7. 4455 Előszoba, konyha, leányszoba bútorok legolcsóbban kaphatók Wirtschafter asz­talosnál Ószólló utca 10 4457 Megbízható tisztességes főznitudó min­denesleány elsejéie felvétetik Kiss Eraö utca 20 415 Jókarban lévő fotel, hokerli hencser, állólámpa olcsón eladó Bocskai utca 5 4445 Megbízható főzni tudó mindenes gyer­mektelen házaspárnál felvétetik Színház utca 8 4459 CSINOSAN BÚTOROZOTT utcai szo­ba nőnek olcsón kiadó Szarvas ucca 33 4456 Mindenes bejárónőt csakis gyakorlat­tal felveszek Nádor ucca 22 4458 Száz mázsa, 100—150 centi magas beérett nemes amerikai iűzvesszőt elad Tomory Zoltán gazdasága Szabolcs, Szabolcs megye. Ugyanott szakképzett tyukísz és gépészkovács al­kalmazást nyerhet. 4399 Zongora bécsi Irövid kereszthuros zon­gora igen olcsón megvehető ál­talam Erdélyi János bizományi lerakata. Bercsényi ucca 7. 4455 Különbejáratu csinosan bútorozott szo­ba teljes ellátással olcsón kiadó. Ízletes házikoszt kapható Géza ucca 18 4449 Fiatal mindenes hosszú bizonyitvány­nyal állást keres l-re udvarló nélkül Egyház ucca 7 4454 Különbejáratu uccai bútorozott szoba kereszténynél kiadó Szarvas ucc 21 4450 Egy esetleg két szoba, konyha, speiz fóbérleti lakást keresek elsejére. Exel­sior harisnyaház 4451 Tanulólány fizetéssel felvétetik Katona keztyüsnél ugyanott bejárónő kerestetik 4410 Fajtiszta angóra cicák, kitüntetett tö­rök és fodros galambok kaphatók. Cim a Szerkesztőségben 4462 Fehérnemű foltozást olcsón vállalok. Cim a Kiadóban 4452 12—13 éves kisleányt gyermek mellé felveszek Virág ucca 52 4453 Sxámla-blanketta kapható a kiadóhivatalban A szerkesztésért felelős: Dr. G A R A Y GYULA A kiadásért felelős : a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk Tiwza. Nyomatott a Merkúr könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi-utca J c 3. szám Üzlethelyiség berendezéssel együtt jó forgalmú helyen azonnalra is kiadó, — Cim a kiadóban. 5000-10 Négy szobás modern ?arokház üzlet­helyiséggel, szép kerttel, a város köz­pontjában eladó. Cim a kiadóbnn. 50C0-10 Előre" haladt saison miatt seré­tes és golyós puskák, vadászati cikkek, puska állvány, agancsok stb. minden elfogadható áron kap­hatók Ruzsonyi Pál sportüzletében, Nyíregyháza, Városházpalota. 5+1 SUPER f PHILIPS STARJ 4429-3 Energia Rádió ^ t szaküzlet (Hü) laboratórium, Philips lerakat, Bethlen-u. 4. SS ) Különbejáratu uicai bútorozott szoba esetleg ellátassal is kiadó. Buza-tér 6. 4400-2 Eötvös-utca 16. számú telek eladó. Értekeini Inczédi-sor 8. alatt. 4418-2 Karácsony előtt a nélkülözhető bútordarabjait és dísztárgyait, u. m. : zongora, ezüs­tök, perzsa és más szőnyegek, kézimunkák, porcellánok, evőkész­letek, festmények és minden más nélkülözhető tárgyait a legjobban értekesitheti Erdélyi János bi­zományi lerakatában Bercsényi­utca 7. görög kat. templom mel­lett. 4455 Eladó használt, polcos, fiókos boltiál­vány 32—48 vasszekrény pénznek, ira­toknak, egy villanylámpa Csillag utca 7. 412 Egy szobás konyhás lakás azonnalra is kiadó Kótaji utca 34 szám alatt. 4409 Nemesprémutánzó szinnyulakat díjta­lanul kihelyez továbbtenyésztésre az „AlasUa-Rex-FaríTi. Feltétel; a kiadott darabok után évente kettő darab 8 hó­napos szaporulat visszaadása három éven át. Budapest, Rökszilárd utca 11. szám Beer Lászlóné 4431 Konvenciós gépészkovács, ^kertész és vincellér segédjével együtt felvétetik. Ujfehértó Kapitány-tanya 411 Egy fiatalabb fiu hetesnek 1-ére fel­vétetik Reich Ignác Buza tér 4 4417 Widinszky Júlia vállal női és gyer­mekruhákat. Egy tanulólány felvétetik. Virág utca 20 Szélső bokor 42 sz. lábon álló akác eladó. Értekezni Bethlen utca 26 413 Fürj utca 49 számú ház kiadó, azon­nal elfoglalható 414 Ha minőségben, formában és kivitelben tökéletes fűzőt és melltartőt akar, keresse fel POLLAK IMRÉNÉ FÜZŐSZALONJÁT Egyház-n. 4. (Kerekes palota I. em.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom